Zespół Transportu Szynowego - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk

Eligiusz Mieloszyk

prof. dr hab. inż. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Zbigniew Kędra

Zbigniew Kędra

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Roksana Licow

Roksana Licow

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Piotr Omieczyński

Piotr Omieczyński

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Michał Urbaniak

Michał Urbaniak

dr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Piotr Omieczyński

Piotr Omieczyński

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika mgr inż. Jerzy Zariczny

Jerzy Zariczny

mgr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Bożysław Bogdaniuk

Bożysław Bogdaniuk

prof. dr hab. inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Władysław Koc

Władysław Koc

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Główny kierunek badawczy Zespołu Transportu Szynowego związany jest z optymalizacją pracy nawierzchni szynowych wykorzystując do tego innowacyjne podejście w postaci specjalnego "aparatu" matematycznego. Analizie podlega geometria torów (diagnostyka geometryczna), jak i poszczególnych elementów konstrukcyjnych (np. szyn kolejowych). Wykorzystując nowoczesne podejście do zarządzania infrastrukturą "asset management" określa się czas zdatności eksploatacyjnej nawierzchni kolejowej, dokonuje się prognozowania jej trwałości w celu obniżenia kosztów pracy nawierzchni LCC. Prace badawcze odnoszą się również do szczegółowych uwarunkowań powstających uszkodzeń w szynach i rozjazdach oraz czynników sprzyjających degradacji elementów nawierzchni. Zespół prowadzi badania nad nowoczesnymi metodami zarządzania ruchem kolejowym. W miejscach o ograniczonej przepustowości ruchowej za pomocą pewnych działań infrastrukturalnych i organizacyjnych można optymalizować zakres i rodzaj ruchu kolejowego.

Oferta badawcza

Wykaz realizowanych w Katedrze podstawowych kierunków badawczych Zespołu Transportu Szynowego: - stateczność toru bezstykowego, - określanie wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego, - technologie robót w torze bezstykowym, - systemy utrzymania nawierzchni kolejowej, - organizacja procesów technologicznych robót nawierzchniowych, - technologie napraw głównych nawierzchni, - technologie bezdźwigowych metod wymiany rozjazdów, - diagnostyka toru kolejowego, - metody komputerowe w diagnostyce i utrzymaniu toru kolejowego, - faliste zużycie szyn, - boczne zużywanie się szyn w łukach i efektywność zastosowania smarownic, - naprężenia własne w szynach kolejowych, - trwałość eksploatacyjna szyn kolejowych, - urządzenia diagnostyczne do oceny parametrów geometryczno-konstrukcyjnych rozjazdów oraz trwałości eksploatacyjnej iglic i krzyżownic, - trwałość eksploatacyjna szyn i rozjazdów kolejowych zregenerowanych metodą napawania i szlifowania, - podatność modernizacyjna linii kolejowych, - kształtowanie optymalnych układów geometrycznych dróg kolejowych, - krzywe przejściowe z nieliniowymi rampami przechyłkowymi, - opracowanie podstaw wdrożeniowych stabilizacji osi torów na PKP, - dwuwymiarowa regulacja osi toru kolejowego z uwzględnieniem jego sztywności, - graniczne prędkości jazdy na łukach linii kolejowych, - modelowanie układów geometrycznych toru (z zastosowaniem równań różniczkowych i metody ewolucyjnej), - zintegrowany cykliczny rozkład jazdy pociągów, - organizacja kolejowych przewozów pasażerskich w skali regionów, - ocena oferty przewoźników publicznych. od 29-01-2018 do 28-01-2025

Oferta usługowa

Oferta Zespołu Transportu Szynowego: 1) Ekspertyzy i analizy z zakresu diagnostyki nawierzchni szynowych, w tym: pomiary diagnostyczne, przyczyny uszkodzeń, degradacji oraz program napraw. 2) Ekspertyzy powypadkowe (tramwajowe i kolejowe). 3) Opracowanie planów eksploatacyjnych dla linii kolejowych, stacji i bocznic. 4) Analizy ruchu kolejowego na sieci kolejowej istniejącej i projektowanej, w tym: prognozowanie ruchu, modelowanie ruchu kolejowego, badanie przepustowości. 5) Inwentaryzacja infrastruktury kolejowej i tramwajowej wraz z określeniem jej stanu technicznego. 6) Projektowanie infrastruktury kolejowej i tramwajowej, w tym: układy torowe liniowe i węzłowe, stacje. 7) Pomiar hałasu na stanowiskach pracy oraz pomiar hałasu w środowisku. Pomiary i badania: - pomiary nierówności w torach kolejowych i tramwajowych, - pomiary układu geometrycznego torów i rozjazdów, - pomiary stanu elementów konstrukcji nawierzchni, - pomiary żywotności i niezawodności nawierzchni, - pomiary sił podłużnych w szynach dla toru bezstykowego, - badania efektów napraw oraz jakości nawierzchni, - badania trwałości i żywotności nawierzchni, - badania efektywności organizacji ruchu, - badania procesów technologicznych stacji kolejowych, - badania procesów przewozów kombinowanych. Prace studialne: - studia stanu infrastruktury tramwajowej i kolejowej, - studia podatności modernizacyjnej linii kolejowych, - określanie potrzeb naprawczych przy utrzymaniu nawierzchni i wariantów rozdziału potencjału naprawczego, - studia w zakresie obsługi transportem szynowym obszarów zurbanizowanych, turystycznych i innych, - studia możliwości rehabilitacyjnych zamkniętych linii kolejowych, - studia organizacji procesu eksploatacji linii kolejowych. Ekspertyzy: - w zakresie uszkodzeń elementów nawierzchni, stateczności toru bezstykowego, jakości nawierzchni, bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, procesów technologicznych, organizacji ruchu, przewozów kombinowanych i innych zagadnień transportu szynowego. Projektowanie: - konstrukcji nawierzchni szynowych, - układów torowych kolejowych i tramwajowych, - regulacji osi torów, - modernizacji układów torowych stacji, - małych obiektów inżynierskich, - procesów technologicznych robót utrzymaniowych i napraw nawierzchni szynowych, - regulacji sił podłużnych w torach bezstykowych, - organizacji ruchu pociągów, - technologii pracy stacji. Inne: - opracowania z zakresu projektowania, budowy i użytkowania urządzeń torowych w portach, - opracowania z zakresu projektowania, budowy i użytkowania urządzeń torowych w komunikacji miejskiej. od 29-01-2018 do 28-01-2025

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 458 razy