Robert Jankowski - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

Zatrudnienie

Biogram

Urodził się 26 grudnia 1968 r. w Gdyni. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego przy Konsulacie PRL w Benghazi, Libia (1987), student Politechniki Gdańskiej (studia magisterskie jednolite, 1987-1991 i 1992-1993), Uniwersytetu w Sheffield, Anglia (studia inżynierskie, 1991-1992), Uniwersytetu w Roskilde, Dania (kurs magisterski, 1993) oraz Uniwersytetu Tokijskiego, Japonia (studia doktoranckie, 1994-1997).

Od początku pracy zawodowej związany z Politechniką Gdańską: asystent-stażysta (1992-1993), asystent (1993-1994), adiunkt (1998-2010), profesor nadzwyczajny PG (2010-2017), profesor zwyczajny PG (2018-2019), profesor (od 2019). Na Politechnice Gdańskiej uzyskał też stopień doktora habilitowanego (2007) i tytuł profesora nauk technicznych (2014).

Jego zainteresowania badawcze związane są z inżynierią sejsmiczną i parasejsmiczną oraz dynamiką konstrukcji metalowych. Jest autorem/współautorem ponad 300 publikacji naukowych, a jego indeks Hirscha wynosi: 27 (Web of Science), 31 (Scopus), 34 (Google Scholar). Na swoim koncie ma też 2 przyznane patenty. Brał udział w realizacji 10 projektów badawczych finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych (w tym 2 razy jako kierownik projektu, 4 razy jako zastępca kierownika i 1 raz jako kierownik zespołu). Wypromował 8 doktorów (w tym 2 razy jako współpromotor za granicą), aktualnie jest promotorem w 4 otwartych przewodach doktorskich oraz promotorem 2 doktorantów w szkole doktorskiej. Jest członkiem komitetów redakcyjnych 11 czasopism naukowych oraz członkiem 5 zespołów eksperckich i komisji. Recenzował 17 rozpraw doktorskich (w tym 5 dla uczelni zagranicznych), wykonał 5 recenzji w postępowaniach habilitacyjnych oraz 4 recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Pełnił szereg funkcji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej: pełnomocnik dziekana ds. studiów zawodowych (2002-2005), pełnomocnik dziekana ds. wdrażania nauczania w językach obcych (2008-2012), prodziekan ds. kształcenia (2012-2016), zastępca kierownika Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie (2016-2017). Aktualnie jest kierownikiem Katedry Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej oraz kierownikiem Studiów Doktoranckich. Na Uczelni pełni funkcję zastępcy dyrektora Szkoły Doktorskiej ds. kształcenia, jakości i PRK. Był też członkiem Komisji Rektorskiej ds. ECTS (2002-2003), Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (2000-2005), Senackiej Komisji ds. Kształcenia (2012-2016) i Uczelnianej Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich (2018-2019). Ponadto, przewodniczący, wice-przewodniczący oraz członek Zarządu Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (2009-2010, 2011-2012, 2013-2018), członek Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 2019), członek Zarządu i zastępca Sekretarza Zarządu Polskiej Grupy Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej (2009-2012, od 2012), członek Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 2017).

Wyróżniony 21 razy indywidualnymi nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej za działalność naukową i dydaktyczną. Otrzymał nagrodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1994), nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1998), stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999), nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk (2008), nagrodę im. W. Nowackiego za wybitne osiągnięcia naukowe Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (2015). Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2006) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011).

Prywatnie mąż Moniki, ojciec dwóch synów: Kacpra i Kajetana. Jego hobby to sport (siatkówka, jazda na rowerze, tenis, narty).

wyświetlono 3983 razy