Wyniki wyszukiwania dla: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Wyniki wyszukiwania dla: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

 • Środowisko przyrodnicze i kulturowe : część II

  Publikacja

  Przedstawiono stan środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w latach 2000-2004.

 • URBANISTYKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE II - Projektowanie urbanistyczne I

  Kursy Online
  • M. Rembeza
  • A. Sas-Bojarska
  • A. Rubczak

  Celem zajęć jest zapoznanie studentów I roku studiów inżynierskich Gospodarki Przestrzennej z problematyką planowania rozwoju złożonych organizmów miejskich na przykładzie dzielnic mieszkaniowych i obszarów problemowych Aglomeracji Gdańskiej. Zadaniem do wykonania jest analiza i ogólna koncepcja urbanistyczna dzielnicy lub obszaru problemowego dużego miasta. Studenci zapoznają się z koniecznością podejścia systemowego i współpracy...

 • URBANISTYKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE II - Projektowanie urbanistyczne I _2022

  Kursy Online
  • M. Rembeza
  • A. Sas-Bojarska

  Celem zajęć jest zapoznanie studentów I roku studiów inżynierskich Gospodarki Przestrzennej z problematyką planowania rozwoju złożonych organizmów miejskich na przykładzie dzielnic mieszkaniowych i obszarów problemowych Aglomeracji Gdańskiej. Zadaniem do wykonania jest analiza i ogólna koncepcja urbanistyczna dzielnicy lub obszaru problemowego dużego miasta. Studenci zapoznają się z koniecznością podejścia systemowego i współpracy...

 • Trudności ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym–struktura problemu

  Publikacja

  Artykuł zawiera ogólną systematykę negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Autor omawia trudności zapobiegania przez planowanie przestrzenne zagrożeniom środowiska. Analizuje strukturę problemu, wskazując czynniki: społeczne, gospodarcze, prawne i polityczne, w tym rolę: motywacji, hierarchii wartości, świadomości ekologicznej, przekonań. Autor wskazuje też działania prowadzące do ograniczenia zagrożeń.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wybrane problemy planowania rozwoju zrównoważonego aglomeracji miejskiej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Wybrano główne negatywne oddziaływania miast na środowisko przyrodnicze i procesy specyficzne dla negatywnych oddziaływań aglomeracji miejskich. Wysunięto hipotezy przyczyn niedostatecznej realizacji zasad rónoważenia struktur zurbanizowanych. Wskazano typowe problemy wymagające rozwiązania w procesie planistycznym aglomeracji. Podkreślono problemy wynikające z wielopodmiotowości aglomeracji i aktualnego systemu planowania. Sformułowano...

 • Nowe drogi w krajobrazie podmiejskim - różne aspekty przestrzeni

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano zagrożenia przestrzeni podmiejskiej, powodowane rozwojem systemu drogowego. Omówiono aspekty kulturowe, przyrodnicze, krajobrazowe, funkcjonalno-przestrzenne, ekonomiczne i użytkowe, związane z realizacją i funkcjonowaniem tras drogowych na przykładzie obwodnic i dróg planowanych w rejonie aglomeracji gdańskiej. Na tym tle ukazano procedurę ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ), jako narzędzia łagodzenia...

 • Ogniwa i moduły fotowoltaiczne oraz inne niekonwencjonalne źródła energii

  Publikacja

  W książce omówiono zagadnienia, związane z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, zarys technologii ich wytwarzania, parametry eksploatacyjne, sprawność konwersji i koszt uzyskania jednostki energii w systemie fotowoltaicznym. Przedstawiono wybrane alternatywne źródła energii i zasady działania urządzeń do przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w energię elektryczną z uwzględnieniem sprawności konwersji, zużycia materiałowego...

 • Problematyka wiejska w nauczaniu projektowania jako konieczny warunek zachowania wartości środowiska kulturowego i naturalnego obszarów wiejskich

  Publikacja

  - Rok 2006

  krajobrazy wiejskie będące obrazem środowiska kulturowego wsi, są jedenym ze źródeł tradycji w jej wieloaspektowej integralnej postaci, która obejmuje zarówno wartości przyrodnicze, kulturowe jak i społeczne. architektura i krajobraz stanowią ściśle powiązane elementy. wzajemne relacje architektura-krajobraz są różne i zależą od wartości przestrzennych, charakteru kulturowego i oddziaływania psychologicznego krajobrazu. dlatego...

 • Pozostałości farmaceutyków w środowisku - problem daleki od rozwiązania

  Do środowiska dostaje się coraz więcej związków pochodzenia farmaceutycznego. Zainteresowanie nimi tym bardziej wzrasta ze względu na ich niekorzystny wpływ nie tylko na środowisko, ale także na organizm ludzki. Mogą one powodować m.in. feminizację samców, wzrost odporności bakterii na antybiotyki oraz wzrost lekooporności ludzi. Dodatkowo farmaceutyki mogą przekształcać się w inne związki, których potencjał wywoływania efektów...

 • Obecność wybranych grup związków w wodach spływających z płyty lotniska

  Publikacja

  - Rok 2010

  Transport lotniczy jest najnowocześniejszym i najszybciej rozwijającym się rodzajem transportu. W latach 1993-2000 liczba pasażerów w transporcie lotniczym w krajach Unii Europejskiej wzrastała o około 10% w skali roku. Prognozy na najbliższe 20 lat mówią o wzroście rzędu 5% rocznie w globalnej liczbie pasażerów. Ogromny rozwój transportu lotniczego obserwuje się również w Polsce. Jest on w dużej mierze efektem bardzo dynamicznego...

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • Dynamika i ewolucja środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej w Polsce - przyczyny, skutki, prognoza.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W artykule omówiono następujące zagadnienia: istota strefy nadmorskiej;przejawy dynamiki i ewolucji środowiska przyrodniczego; prognoza przemian środowiska przyrodniczego; kształtowanie środowiska przyrodniczego jako czynnik jego przemian.

 • Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Przykłady z regionu gdańskiego

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przegląd podstawowych problemów kształtowania środowiska przyrodniczego miast, na przykładzie miast regionu gdańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: ekologiczne podstawy kształtowania ładu przestrzennego; ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju miast; ekologiczne warunki życia ludzi w miastach; kształtowanie osnowy ekologicznej miast; ochrona przyrody na terenach zurbanizowanych; ekologiczne aspekty...