Wyniki wyszukiwania dla: środowisko labwindows/cvi - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: środowisko labwindows/cvi

Wyniki wyszukiwania dla: środowisko labwindows/cvi

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Stanowisko laboratoryjne do diagnostyki układów elektronicznych za pomocą mieszanej sygnałowo magistrali testującej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono stanowisko laboratoryjne do testowania układów elektronicznych z wykorzystaniem magistrali testującej mieszanej sygnałowo, zgodnej ze standardem IEEE 1149.4. Stanowisko laboratoryjne zrealizowano w oparciu o wyposażone w magistralę IEEE 1149.4 układy scalone STA400, opracowane przez firmę National Semiconductor i Logic Vision. Sterowanie magistralą odbywa się poprzez kontroler wykonany z wykorzystaniem portu równoległego...

 • Stanowisko laboratoryjne do testowania analogowych układów elektronicznych z wykorzystaniem magistrali IEEE 1149.4.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono stanowisko laboratoryjne do testowania analogowych układów elektronicznych z wykorzystaniem magistrali testującej mieszanej sygnałowo zgodnej ze standardem IEEE 1149.4. Stanowisko laboratoryjne zorganizowano w oparciu o pierwsze komercyjne układy wyposażone w magistralę IEEE 1149.4 - układy scalone STA400, opracowane przez firmę National Semiconductor i Logic Vision. Sterowanie magistralą odbywa się poprzez kontroler...

 • Komputerowa technika pomiarowa : oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW

  Publikacja

  - Rok 2005

  Książkę rozpoczyna omówienie pojęcia przyrządu wirtualnego, struktury przyrządów i ich klasyfikacji. Podano przykłady przyrządów wirtualnych, stanowiących zarówno odpowiedniki przyrządów rzeczywistych, jak i nietypowych, do specjalistycznego zastosowania. Następnie dokonano przeglądu metod programowania przyrządów wirtualnych, m.in. z użyciem środowisk LabWindows/CVI, TestPoint i DASYLab. Zasadniczą część książki zajmuje szczegółowy...

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • <title>LabWindows: tool and environment for sensor design</title>

  Publikacja
  • A. Dybko
  • K. Pozniak
  • W. Wroblewski
  • J. Maciejewski
  • R. Romaniuk
  • Z. Brzozka
  • R. S. Romaniuk

  - Rok 1997

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ekonomia i Środowisko

  Czasopisma

  ISSN: 0867-8898 , eISSN: 2300-6420

 • Środowisko zarządzania projektem

  Publikacja

  - Rok 2006

  W niniejszym rozdziale zawart jest przegląd wybranych elementów składowych oraz zasad funkcjonowania środowiska projektu. Środowisko to rózni się od środowiska, wktórym realizowane są procesy i działania powtarzalne. Należy zwrócić uwagę, że nie oznacza to, iż proces zarządzania projektem jest trudniejszy od zarządzania operacjami trwającymi - tyle tylko, że zarządzanie projektami stwarza odmienny, niepowtarzalny zestaw problemów.

 • Środowisko Mieszkaniowe

  Czasopisma

  ISSN: 1731-2442 , eISSN: 2543-8700

 • Wpływ eksploatacji opon na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono wpływ eksploatacji opon na środowisko uwzględniając takie aspekty jak: hałas opon, opór toczenia oraz przyczepność. Zaprezentowano zasady oznaczania opon za pomocą specjalnych etykiet, na podstawie których można ocenić wybrane parametry opon w kontekście wpływu na środowisko i bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

 • Wspomaganie komputerowe oceny oddziaływania na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2005

  Ocena oddziaływania na środowisko należy do najważniejszych i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska na świecie. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji ocen, w których, między innymi określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania...

 • Wpływ stoczni na środowisko naturalne

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie, w sposób przeglądowy, opisano podstawowe problemy związane z wpływem stoczni na środowisko naturalne. Podpunkty 1 i 2 odnoszą się do sytuacji przeszłej i obecnej. Podpunkty 3 i 4 odnoszą się do sytuacji nowej, która wynika ze wstąpienia Polski do UE. Pociąga to za sobą konieczność wprowadzenia zmian dostosowawczych przez każdą ze stoczni.

 • Środowisko w polskim systemie zarządzania

  Publikacja

  - Rok 2005

  Ksiązka poświęcona ekonomicznym i prawnym aspektom integracji europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Ukazuje proces zbliżania polskiego ustawodawstwa do praw Unii Europejskiej, wynegocjowane okresy przejściowe oraz zmiany wynikające z Traktatu Akcesyjnego i prawa polskiego. Pomaga zrozumieć jak chronić środowisko naturalne, jak ochrona ta funkcjonuje w unijnym zarządzaniu, także przestrzegania, jakie programy w tym zakresie...

 • MATLAB i jego środowisko

  Publikacja

  MATLAB jest pakietem obliczeniowym i programistycznym przygotowanym przede wszystkim do obliczeń numerycznych, analizy danych i wizualizacji wyników. Pakiet stanowi środowisko wyposażone w wiele narzędzi obliczeniowych i graficznych działających na bazie predefiniowanych funkcji oraz język programowania umożliwiający tworzenie własnych skryptów. Podstawowym typem danych w języku MATLAB jest macierz (matrix). Stąd nazwa MATrix...

 • Środowisko gospodarcze

  Kursy Online
  • K. Darowicki

  Stopień II Semestr III specjalność: IK przedmiot obieralny: II

 • Oceny oddziaływania na środowisko w urbanistyce

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł prezentuje oceny oddziaływania na środowisko, często w praktyce niesłusznie uznawane jedynie za formalność utrudniającą rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, jako niedoceniane, a niezwykle pomocne narzędzie wspomagające planowanie przestrzenne w osiąganiu ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono genezę, ideę, cele i potencjał systemu ocen środowiskowych, oraz jego mankamenty, zarówno na świecie jak...

 • Artificjal environment for simulation of emergent behaviour

  Publikacja

  Przedstawiono opracowane środowisko dla modelowania zjawisk, w których współdziałanie wielu prostych jednostek prowadzi do powstawania złozonych struktur. Sposób oddziaływania jednostki zawarty jest w jej strukturze, która interpretowana jest poprzez specjalnie zdefiniowany język podobny do Prologu.

 • Środowisko sieci IP jako platforma edukacyjna

  Publikacja

  Ogólnoświatowa sieci Internet oraz mechanizmy umożliwiające jej funkcjonowanie, od początku swojego istnienia zostały zaprojektowane z myślą o gromadzeniu, przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy. Nic więc dziwnego, iż bardzo szybko znalazły zastosowanie nie tylko jako narzędzie wspierające badania naukowe, lecz także jako środowisko pozwalające efektywnie realizować zróżnicowane zadania dydaktyczne....

 • Cywilizacja a środowisko

  Kursy Online
  • E. Kulbat

  Początki ludzkości i pierwsze cywilizacje. Przyczyny upadku wielkich cywilizacji. Kamienie milowe w rozwoju cywilizacji. Rewolucja przemysłowa. Procesy demograficzne na świecie przeludnienie a zasoby, pojęcie dobrobytu i dobrostanu, ubóstwo i nierówność ekonomiczna, bariery rozwoju. Globalizacja wyzwania i szanse, zagrożenia ekologiczne, ekonomiczne i społeczne; nieodwracalność globalizacji. Problemy zanieczyszczenia środowiska,...

 • Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Przypadek Rospudy

  Publikacja

  - Rok 2009

  Artykuł omawia potrzebę i zakres studiów krajobrazowych, które powinny być wykonywane w ramach ocen oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko. Szczególnym przypadkiem, na bazie którego zaprezentowano zalecaną metodykę ocen oddziaływania na krajobraz, jest obwodnica Augustowa, najbardziej kontrowersyjna inwestycja drogowa ostatnich lat w Polsce. W ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Augustowa, sporządzonego...

 • Ocena cyklu życia - wieloaspektowa analiza oddziaływania produktu na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono zasady oceny wpływu na środowisko techniką LCA zgodnie z normami Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji. Technika LCA jest ekologicznym wskaźnikiem stanowiącym podstawę dokonania wyboru w kwestiach środowiskowych towarzyszących procesom produkcyjnym i usługowym, lub innej działalności człowieka. Zaletą tej techniki jest porównywanie wielkości oddziaływania na środowisko przez dwa lub większą liczbę produktów, różne...

 • Środowisko wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych.

  Artykuł prezentuje środowisko komputerowe wspierające proces zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych. We wstępie wprowadzono charakterystykę procesu zarządzania ryzykiem oraz przedstawiono podział tego procesu na poszczególne fazy. Następnie omówiono potrzeby informatycznego wsparcia zarządzania ryzykiem i zaproponowano prototypowe narzędzie system Risk Guide. Opisano zakres oferowanego wsparcia i wbudowaną...

 • Oceny Oddziaływania na Środowisko - GP 2022/23

  Kursy Online
  • A. Sas-Bojarska

  Kurs "Oceny oddziaływania na środowisko" przeznaczony jest dla studentów VII semestru Gospodarki Przestrzennej. Obejmuje wykłady, prezentujące teorię oraz analizę różnych przypadków, oraz ćwiczenia seminaryjne przeprowadzane w trybie interaktywnym. Celem przedmiotu jest ukazanie możliwości wykorzystania i potencjału Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) – procedury obowiązkowej w ramach polskiego prawa dla konfliktogennych inwestycji,...

 • Środowisko i Rozwój

  Czasopisma

  ISSN: 1641-7186

 • Heterogeniczne środowisko testowe na potrzeby weryfikacji mechanizmów systemu netBaltic

  Przedstawiono heterogeniczne środowisko testowe integrujące różne techniki transmisji, wykorzystywane w testach elementów systemu netBaltic. Omówiono poszczególne istotne komponenty systemu testowego: sieć nabrzeżną, instalację na jednostkach pływających oraz instalację na boi pomiarowej. Jako ilustrację możliwości systemu zaprezentowano przykładowe wyniki uzyskane w opisanym środowisku.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Środowisko agentowe w BeesyCluster

  Publikacja

  - Rok 2010

  System BeesyCluster pozwala na udostępnianie i integrowanieusług (np. obliczeniowych) w środowisku rozproszonym. Korzystając zudostępnionych usług, oraz funkcji zarządzania usługami i przepływem danych oferowanych przez BeesyCluster, użytkownik może komponować złożone scenariusze wykonania usług.Wbudowany w BeesyCluster moduł optymalizacji i wykonania scenariuszajest rozwiązaniem scentralizowanym, podatnym na szereg zagrożeń związanych...

 • Infografika - aktywizujące środowisko edukacyjne

  Publikacja

  - Journal Education, Technology and Computer Science - Rok 2018

  Artykuł analizuje szerokie spektrum zagadnień związanych z infografikami. Opisuje sposoby ich tworzenia w celu efektywnej wizualizacji informacji, danych i wiedzy oraz publikowania ich w portalach LCMS dla osiągnięcia celów pedagogicznych. Zwraca uwagę na znaczenie, jakie mają w stymulowaniu studentów do aktywnego i kreatywnego uczestniczenia w procesie uczenia się. Podkreśla także ich ogromną rolę w innowacyjnej edukacji, w szczególności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Oddziaływanie obiektów energetycznych na środowisko, PG_00041872

  Kursy Online
  • I. Dziwisz-Olszak

  Celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności identyfikacji oddziaływania różnych obiektów energetycznych na środowisko naturalne. Oprócz wpływu energetyki konwencjonalnej opartej na spalaniu węgla, omówione zostaną efekty środowiskowe elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz elektrowni wykorzystujących gaz ziemny i gaz pochodzący z biomasy. Omówione zostaną także wybrane metody i technologie ograniczania...

 • Oceny oddziaływania na środowisko w ochronie krajobrazu

  Publikacja

  - AURA - Rok 2006

  Artykuł ukazuje rolę ocen środowiskowych dla ochrony i kształtowania krajobrazu, coraz powszechniej uznawanego za wskaźnik jakości życia, wspólne bogactwo oraz kluczowy element tożsamości europejskiej. Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), uważane na świecie za jeden ze skuteczniejszych instrumentów realizujących cele ochrony środowiska i krajobrazu, są w Polsce narzędziem nie w pełni docenianym. Opisano mankamenty systemu OOŚ...

 • Wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne w oparciu o raporty stanu oceny radiologicznej eksploatowanych źródeł technologii jądrowych. Na podstawie analizy wyników pomiarów z ostatnich piętnastu lat przedstawiono trendy zmian w wybranych elementach środowiska naturalnego na terenie i w otoczeniu ośrodka Świerk. Ponadto zaprezentowano wpływ wyników badań z piętnastoletniego...

 • Wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne

  W artykule, na podstawie raportów oceny stanu ochrony radiologicznej eksploatowanych źródeł technologii jądrowych, przedstawiono wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne. Korzystając z analiz wyników pomiarów przeprowadzonych w ostatnich 15 latach, przedstawiono trendy zmian w wybranych elementach środowiska naturalnego na terenie i w otoczeniu ośrodka Świerk. Ponadto zaprezentowano wpływ...

 • Powstawanie oceanicznych aerozoli siarczanowych i ich wpływ na środowisko

  W pracy przedstawiono problem wpływu aerozoli morskich na środowisko i kształtowanie klimatu. Opisano cykl biogeochemiczny siarki w przyrodzie i źródła jej emisji. Główną uwagę poświecono związkom siarki powstającym w morzach i oceanach, a w szczególności dimetylosulfidowi (DMS) i procesom jego tworzenia. Wykazano jego znaczącą rolę w tworzeniu aerozoli siarczanowych. Przedstawiono hipotezę CLAW, która uwzględniając obieg związków...

 • Wpływ wraków na środowisko na przykładzie s/s ''Stuttgart''

  Publikacja

  - Rok 2011

  Głównym celem pracy doktorskiej była próba określenia charakteru i wielkości oddziaływania na środowisko zatopionego podczas II wojny światowej wraku statku s/s Stuttgart. W celu określenia stopnia zagrożenia dla środowiska wykonano analizy chemiczne i badania ekotoksykologiczne próbek wody morskiej, osadów powierzchniowych i rdzeni. Odpowiednio przygotowane próbki wody morskiej i osadów poddane zostały analizom w celu oznaczenia...

 • Wybrane aspekty wpływu modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej na środowisko

  Artykuł dotyczy problemów związanych z procesami rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych wraz z przejazdami kolejowymi oraz ich bezpośredniego wpływu na środowisko. Przedstawiono dane statystyczne wypadków kolejowych, które wskazują na konieczność modernizacji przejazdów kolejowych. Omówiono obowiązujące w Polsce normy, przepisy oraz rozporządzenia dotyczące przejazdów kolejowo - drogowych. Wskazano na nieścisłości w przepisach...

 • Czynniki kształtujące środowisko pracy, zamieszkania i odpoczynku człowieka na statku

  Publikacja

  - Rok 2008

  Statek morski pełni jednocześnie funkcję miejsca pracy, mieszkania oraz odpoczynku. Eksploatowany w trudnych warunkach fizycznych musi odpowiadać różnorodnym wymaganiom. Organizm ludzki wraz ze swoimi właściwościami jest punktem odniesienia, którym należy podporządkować rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne pomieszczeń tworzących środowisko człowieka na statku. Organizację przestrzeni przeznaczonych na pobyt ludzi (zarówno załogi,...

 • Ład przestrzenny w procesach rozwojowych - metoda oceny oddziaływania na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat prezentuje cele, zakres, zasady i efekty edukacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla architektów, urbanistów i planistów przestrzennych. Przedmiot ten, wzbogacający ofertę kształcenia, prowadzony jest od kilku lat na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem zajęć jest zaprezentowanie OOŚ (części systemu ocen środowiskowych) jako narzędzia wspomagającego system planowania przestrzennego i stwarzającego...

 • Środowisko przyrodnicze i kulturowe : część II

  Publikacja

  Przedstawiono stan środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w latach 2000-2004.

 • Czynniki kształtujące środowisko pacjenta w szpitalu

  Publikacja

  - Rok 2018

  Szpital jest miejscem szczególnym – z założenia przebywają w nim osoby, znajdujące się w sytuacji niekomfortowej. Możliwości adaptacji w nowym środowisku u osób chorych, osłabionych lub osób z niepełnosprawnościami są znacząco obniżone, a przecież szpital należy do budynków o najbardziej skomplikowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Stan emocjonalny pacjenta w środowisku szpitalnym jest uzależniony od relacji z lekarzami...

 • Środowisko gospodarcze biznesu informatycznego w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2005

  Technologie informatyczne przyczyniaja się do przyspieszenia wzrostu gospodarki narodowej i warunkują sukces nowym przedsiębiorstwom. Jednakże udział tych technologii w tworzeniu PKB w Polsce jest jeszcze bardzo niski. Przystapienie polski do uE stwarza dla Polskich firm sektora IT nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza dzięki realizowaniu incjatywy budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

 • Środowisko testowe i symulacyjne do weryfikacji bezpieczeństwa kooperacyjnego w sieciach bezprzewodowych

  Wraz z rozwojem bezprzewodowych sieci komputerowych rośnie potrzeba zapewnienia zadowalającego poziomu bezpieczeństwa ich unkcjonowania. Potrzeba taka istniała już w przypadku klasycznych sieci przewodowych, lecz środowisko sieci bezprzewodowej okazuje się szczególnie podatne na różnorodne zagrożenia, poczynając od atakówtypu DoS, poprzez zagrożenia poufności i integralności danych oraz manipulację informacją o tożsamości użytkowników,...

 • Nanotechnologia i środowisko człowieka 2023

  Kursy Online
  • M. Chmielewski

 • Oddziaływanie obiektów energetycznych na środowisko

  Kursy Online
  • W. Włodarski

 • Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego oraz ocena jego wpływu na środowisko

  Publikacja

  - Mechanik - Rok 2013

  Ilość dostarczanego powietrza oraz rozkład jego koncentracji w komorze paleniskowej mają istotny wpływ na prawidłowość przebiegu procesu spalania. Uzyskanie jednorodnego rozkładu jest praktycznie niemożliwe, dlatego powietrze dostarczane jest w nadmiarze. Konieczne jest jednak dobranie takiej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, która pozwoli ograniczyć stratę wylotową, utrzymując przy tym wartości emisji na możliwie niskim...

 • "Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego raz ocena jego wpływu na środowisko"

  Publikacja

  - Rok 2013

  Ilość dostarczanego powietrza oraz rozkład jego koncentracji w komorze paleniskowej mają istotny wpływ na prawidłowość przebiegu procesu spalania. Uzyskanie jednorodnego rozkładu jest praktycznie niemożliwe, dlatego powietrze dostarczane jest w nadmiarze. Konieczne jest jednak dobranie takiej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, która pozwoli ograniczyć stratę wylotową, utrzymując przy tym wartości emisji na możliwie niskim...

 • "Numeryczna symulacja pracy gazowego kotła wodnego oraz ocena jego wpływu na środowisko"

  Publikacja

  - Rok 2013

  Ilość dostarczanego powietrza oraz rozkład jego koncentracji w komorze paleniskowej mają istotny wpływ na prawidłowość przebiegu procesu spalania. Uzyskanie jednorodnego rozkładu jest praktycznie niemożliwe, dlatego powietrze dostarczane jest w nadmiarze. Konieczne jest jednak dobranie takiej wartości współczynnika nadmiaru powietrza, która pozwoli ograniczyć stratę wylotową, utrzymując przy tym wartości emisji na możliwie niskim...

 • Uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej. Wpływ na środowisko

  Publikacja

  Nieszczelność sieci powoduje zanieczyszczenie gleby i wód w otoczeniu kanału. W przypadku posadowienia kanału poniżej poziomu wód gruntowych dochodzi do występowania zjawiska infiltracji wód gruntowych do nieszczelnego kanału lub eksfiltracji ścieków z kanału do gruntu. Istniejąca metodyka terenowych badań geotechnicznych pozwala ocenić stan środowiska i wpływ na nie budowli inżynierskich oraz określić przepuszczalność hydrauliczną...

 • Projekt DESYME - środowisko do tworzenia usług mobilnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono cele, aspekty techniczne i strukturę programu europejskiego DESYME. Przeanalizowano aktualny stan techniki i trudności, na jakie napotykają podmioty usiłujące wykorzystać techniki mobilne w swych przedsięwzięciach. Przedstawiono potencjalne korzyści płynące z implementacji w tych warunkach wyników projektu DESYME. Skrótowo przedstawiono architekturę proponowanych rozwiązań oraz wykorzystywane techniki. Przedstawiono...

 • Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Książka przedstawia kompleksowy materiał związany z wymaganiami, wdrażaniem,nadzorowaniem i doskonaleniem trzech najpopularniejszych sformalizowanych systemów zarządzania jakością (ISO 9001:2000), środowiskiem (ISO 14001) i BHP (PN-N 18001). Omówiona jest geneza oraz filary metodologiczne tych systemów jak również zasady ich integrowania. Materiał przedstawiony w książce może być szczególnie przydatny małym i średnim przedsiębiorstwom...

 • Wirtualne środowisko wspomagania realizacji złożonych przedsięwzięć informatycznych.

  W artykule postuluje się wykorzystywanie kooperacyjnego modelu wytwarzania oprogramowania opartego na wirtualnym środowisku wytwórczym do realizacji złożonych przedsięwzięć - dla których klasyczne modele, takie jak model kaskadowy czy spiralny nie gwarantują sukcesu. Rozważania poparto danymi zebranymi w trakcie realizcji projektu MEMORIAL 5PR UE.

 • City disstribution logistics as an environmental factor

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono związki pomiędzy systemami logistyki miejskiej i środowiskiem. Omówiono zadania administracji lokalnej w usprawnieniu dostaw oraz usuwaniu odpadów. Przeprowadzono wariantową analizę działań podejmowanych przez administratora obszaru miejskiego w celu poprawy jakości środowiska.