Wyniki wyszukiwania dla: ŹRÓDŁA ROZPROSZONE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ŹRÓDŁA ROZPROSZONE

Wyniki wyszukiwania dla: ŹRÓDŁA ROZPROSZONE

 • Rozproszone źródła ciepła, W/P, WIMiO, sem. 36, letni 21/22 (PG_00041903)

  Kursy Online
  • W. Targański
  • P. Jasiukiewicz

 • Źródła generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym

  W artykule przedstawiono podstawy elementów systemu rozproszonej generacji. Wskazano na budowę systemu elektroenergetycznego wyposażonego w sterowane odbiory, źródła rozproszone, magazyny energii i układy kontroli napięcia FACTS. Renesans tych źródeł "pozasystemowych" (ang. non-utility genera-tion - NUG) jest wynikiem głębokich przemian w sferach techno-logii, organizacji i finansowania, zarządzania i nowego spojrzenia na ochronę...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Security of energy supply under the demonopolization of energy production in Poland,

  Publikacja

  Omówiono wzrost zapotrzebowania na energie elektryczną, udział nośników energii pierwotnej w pokryciu zapotrzebowania na paliwa. Omówiono pokrótce akty prawne związane z ochrona środowiska i energetyka. Scharakteryzowano proces starzenia się elektrowni w Polsce i rolę dużych elektrowni systemowych. Na tym tle przedstawiono rozproszone źródła energii elektrycznej i ich wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii w sytuacjach ekstremalnych,...

 • Track-to-track fusion in tracking of multiple targets in clutter - a comparative study.

  Publikacja

  Przedstawiono i porównano algorytmy rozproszone wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu źródeł. Rozważono przypadek, w którym dane dotyczące pozycji obiektów są zakłócone przez dodatkowe fałszywe wykrycia niezwiązane z obserwowanymi obiektami. Algorytmy rozproszone i centralne to dwie podstawowe klasy algorytmów służące do wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu...

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej. - P. Bićko.

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy poddano krytycznej analizie aktualne zasady funkcjonowania rynku regulacyjnych usług systemowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Badano powiązania procesów bilansowania mocy z bilansowaniem energii elektrycznej. W konsekwencji zidentyfikowano powiązania rynku usług regulacyjnych z Rynkiem Bilansującym. W pracy przedstawiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia omawianych regulacyjnych usług systemowych,...

 • Wybrane zagadnienia kierunku dyplomowania

  Kursy Online
  • W. Tarełko

  Tematyka seminarium 1.Rola energetyki i źródła energii: konwencjonalne i niekonwencjonalne, nieodnawialne i odnawialne; kryteria wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 2.Struktura źródeł energii w świecie i w Polsce; zasoby węgla, ropy, gazu; prognoza wyczerpalności; protokół z Kioto; pakiet 3x20; rozporządzenie ministra gospodarki. 3.Efekt cieplarniany; obieg CO2 dłuższy i krótszy; rodzaje gazów cieplarnianych; hipotezy...

 • Architektura Systemów Komputerowych

  Główną tematyką badawczą podejmowaną w Katedrze jest rozwój architektury aplikacji i systemów komputerowych, w szczególności aplikacji i systemów równoległych i rozproszonych. "Architecture starts when you carefully put two bricks together" - stwierdza niemiecki architekt Ludwig Mies von der Rohe. W przypadku systemów komputerowych dotyczy to nie cegieł, a modułów sprzętowych lub programowych. Przez architekturę systemu komputerowego...

 • Metoda kosztów narastających w ocenie ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce rozproszonej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Obliczenia ekonomicznej efektywności małej instalacji niekonwencjonalnego źródła energii, które zalicza się do źródeł rozproszonych, sprowadza się do porównania kosztów wytwarzania w niej ciepła i/lub energii elektrycznej z kosztem wytwarzania energii w wybranej instalacji konwencjonalnej. w artykule opisano metodę kosztów narastających (MKN), która przypomina od dawna znaną metodę LCC.

 • Przykłady rozproszonych źródeł skojarzonych w ciepłownictwie

  Publikacja

  Przedstawiono wybrane przykłady zastosowania skojarzonych źródeł rozproszonych w krajowym ciepłownictwie, opartych na silniku spalinowym lub turbinie gazowej, zasilanym różnorodnym paliwem gazowym.

 • Opłacalność zastosowania silników gazowych do produkcji energii elektrycznej i ciepła

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule omówiono uwarunkowania funkcjonowania źródeł małej mocy na lokalnych rynkach energii. Przedstawiono problemy współpracy silników gazowych z systemami energetycznymi oraz uwarunkowania ekonomiczne ich rozwoju. Zaprezentowano wyniki wskaźnikowej analizy opłacalności zastosowania silnika małej mocy.