Wyniki wyszukiwania dla: ŻYWNOŚĆ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ŻYWNOŚĆ

Wyniki wyszukiwania dla: ŻYWNOŚĆ

 • Czy należy bać się E?

  W ciągu ostatnich lat nastąpił gwałtowny rozwój rynku żywnościowego. Producenci chcąc utrzymać się na rynku dopasowują się do nowych wymagań i rosnących potrzeb konsumenta. Duża konkurencja w branży żywnościowej zmusza wytwórców do ciągłego obniżania kosztów produkcji przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności wyrobu. Obecnie można kupić niemal wszystko: kilka rodzajów chleba, masła, serów, wędlin i... czego tylko dusza zapragnie....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Determination of pesticide residues in food matrices using the QuEChERSmethodology

  Publikacja

  - FOOD CHEMISTRY - 2011

  Oznaczanie pozostałości pestycydów w próbkach żywności jest ogromnym wyzwaniem głównie z powodu dużych ilości substancji przeszkadzających, które podlegają ekstrakcji razem z analitami i najczęściej wywierają negatywny wpływ na tok analizy. Z drugiej strony, zapewnienie "bezpieczeństwa żywności" wymaga monitorowania w niej pozostałości pestycydów. W artykule przedstawiono nowe podejście do oznaczania pozostałości pestycydów w próbkach...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Opracowanie metodyki oznaczania pestycydów chloroorganicznych oraz polichlorowanych bifenyli w próbkach żywności pochodzenia morskiego

  Publikacja
  • A. Wilkowska

  - 2010

  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania różnych technik ekstrakcji związków chloroorganicznych z próbek żywności. Zaprezentowano podstawy badanych technik, oceniono ich przydatność do izolacji wybranych analitów z grupy pestycydów i polichlorowanych bifenyli z próbek żywności i wytypowano najkorzystniejszą technikę. Przedstawiony został wpływ różnych parametrów ekstrakcji na odzyski analitów. Wyłoniono...

 • Chemical, biological and functional aspects of food lipids

  Publikacja

  - 2010

 • Lipids and food quolity

  Publikacja

  - 2010

  Lipidy znacząco wpływają na jakość większości produktów żywnościowych. Oddziałują na strukturę rożnych surowców i posiadają ogromny wpływ na wartość odżywczą , bezpieczeństwo i właściwości sensoryczne żywności.

 • Zanieczyszczenia żywności i ich wpływ na ludzkie zdrowie

  Publikacja

  - 2014

  W pracy opisano zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi, fluorkami oraz pestycydami i farmaceutykami, w tym antybiotykami hormonami oraz związkami endokrynnymi. Omówiono również oddziaływanie tych zanieczyszczeń na organizm człowieka.

 • The role of lipids in food quality

  Publikacja

  - 2002

  Zawartość lipidów zależy od gatunku i stanu dojrzałości surowców żywnościo-wych. Zależnie od zawartości i składu lipidy wpływają korzystnie na wartośćbiologiczną żywności lub wywierają efekt niepożądany. Lipidy i produkty ichprzemian oraz reakcji z innymi składnikami uczestniczą w tworzeniu barwy,tekstury, zapachu i smaku żywności.

 • Intercomparison on measurements of PCBs in pork fat during the Belgian PCB-crisis

  Publikacja
  • K. Bester
  • H. Beenaert
  • A. Bernrouther
  • S. Harbeck
  • P. Konieczka
  • T. Linsinger
  • I. Mertens
  • H. Schimmel
  • B. Sejeroe-Olsen
  • J. Pauwels

  - ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY - 2002

  W pracy przedstawiono wyniki porównania międzylaboratoryjnego oznaczania PCB w tłuszczu wieprzowym. Porównanie międzylaboratoryjne przeprowadzono w związku z tzw. "belgijskim kryzysem PCB" w latach 1999-2000. W porównaniu uczestniczyło 31 laboratoriów. Materiałem do badań były wyprodukowane w Instytucie Metod i Pomiarów Odniesienia (IRMM) w Geel - Belgia, trzy materiały odniesienia zawierające PCB w tłuszczu wieprzowym (suma PCB...

 • Skażenia żywności

  Publikacja

  - 2002

  Przedstawiono podstawowe wiadomości z toksykologii żywności. Wykazano przy-czyny i źródła skażenia żywności szkodliwymi dla zdrowia związkami chemicz-nymi i kryteria oceny higieniczno toksykologicznej tych zanieczyszczeń. Omó-wiono toksyczne właściwości: metali ciężkich, mikotoksyn, pestycydów, diok-syn, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, azotanów (V) i azota-nów (III) oraz radionuklidów. Wskazano też na...

 • Wybrane zagadnienia diagnozowania eksploatacji urządzeń w produkcji żywności.

  Przedstawiono sposób postępowania dotyczący zbioru parametrów posiadających decydujący wpływ na funkcje przetwarzania w procesach jednostkowych oraz działania urządzenia a także sprzężenia tego z kontrolą i sterowaniem na poziomie produkcji żywności. Zwrócono uwagę na konieczność określenia dla przewidywanej technologii wytwarzania tzw. krytycznych punktów kontrolnych (k-p-k). Stwierdzono, że w projektowaniu, konstruowaniu...

 • Woda jako składnik żywności

  Publikacja

  - 2002

  W rozdziale opisane są: podstawowe właściwości fizykochemiczne wynikająceze struktury cząsteczki wody; właściwości wody jako rozpuszczalnika; wpływzawartości wody na właściwości żywności; charakterystyka wody pitnej i ście-ków z przetwórstwa spożywczego.

 • Mutagenic, carcinogenic, and chemopreventive compounds infoods

  Publikacja

  Omówione zostały mechanizmy prowadzące do transformacji nowotworowej komórkia także procesy przeciwdziałające temu zjawisku. W tym kontekście pokazanowłaściwości substancji występujących w żywności oraz wskazano na ich zna-czenie w zdrowym odżywianiu człowieka.

 • Rheological properties of lipids

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono ocenę systemów żywności ze szczególnym uwzględnieniem zawarto-ści w nich lipidów, pod względem ich właściwości reologicznych. Opisano kil-ka schematów dotyczących przewidywanego rozkładu sił, a także rodzaju przep-ływu, opisujących możliwości pomiaru właściwości w tych strukturach dla róż-norodnych produktów żywnościowych o zróżnicowanej zawartości tego składnika.

 • Water and food quality

  Publikacja

  - 2002

  Rozdział zawiera opis podstawowych właściwości fizykochemicznych wody, rolęwody jako składnika żywności, wymagania odnośnie wody stosowanej w przemyśleżywnościowym, charakterystykę wody odpadowej, ścieków i ich neutralizację.

 • Rheological properties of food systems

  Publikacja

  - 2002

  Przedstawiono ocenę systemów żywności pod względem ich właściwości reologi-cznych. Dla określonego schematu podziału opisano podstawowe sposoby pomiaruwłaściwości w tych strukturach. Na podstawie przyjętego modelu reologicznegooraz rozpoznanych sił i zależności działających w odpowiednim zestawie skła-dników struktury żywności, określono wpływ zmian reologicznych na cechy sen-soryczne w niektórych systemach żywności.

 • Certyfikat jakości EHEDG w produkcji żywności.

  Publikacja

  - 2003

  Opisano decydujący wpływ receptury technologicznej oraz wyposażenia technicznego do jej realizacji na uzyskanie produktu końcowego o najwyższych cechach jakości. Zwrócono uwagę na konieczność wyboru określonego sposobu kontroli nad parametrami technologicznymi i technicznymi, których spełnienie stanowi gwarancję uzyskania żywności bezpiecznej, o pożądanych standardach sanitarno-higienicznych. Wykazano istotny wpływ dyrektyw...

 • Certyfikat jakości w produkcji żywności.

  Opisano wybrane zagadnienia dotyczące technicznych aspektów w produkcji żywności. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę określenia i diagnozowania krytycznych punktów w takiej produkcji tj. tych miejsc, w których mogą pojawić się zagrożenia dla jakości produktu końcowego. Uznano za konieczną ciągłą kontrolę poziomu zagrożenia w tych punktach, a także monitorowanie oraz archiwizowanie danych o parametrach oddziaływania na strumień...

 • Food microstructure systems modelling regarding interaction and contact phenomena.

  Publikacja

  - 2003

  Przedstawiono wybrane fragmenty teorii modelowania w strukturach rozproszonych mikrostruktury żywności, w których zostały uwzględnione wzajemne oddziaływania cząstek oraz występujące zjawiska kontaktowe. Do oszacowania tych oddziaływań wykorzystano zmodyfikowany przez autora model Buczkowskiego i Kleibera.

 • Wpływ cech opakowania żywności na robotyzację procesów logistycznych.

  Opisano wybrane zagadnienia dotyczące wpływu cech opakowań żywności na robotyzację procesów logistycznych. Uwzględniono kryteria wyboru opakowań jednostkowych stosowanych w przemyśle żywnościowym oraz ich udział w budowie systemu dystrybucji żywności z wykorzystaniem różnych systemów zrobotyzowanych w przeładunku, transporcie i magazynowaniu (ptm). Stwierdzono zależność między opakowaniem, jego tworzywem, kształtem i pojemnością,...

 • An analysis of pesticides and polychlorinated biphenyls in biological samples and foods.

  Publikacja

  - 2004

  Pestycydy i polichlorowane bifenyle występują w środowisku w małych ilościach, ale ulegając kumulacji, stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Najbardziej zagrożony jest człowiek stojący na szczycie łańcucha pokarmowego. Świadomość niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą postępujące zanieczyszczenie środowiska w połączeniu z nowoczesnymi środkami zaradczymi powinna zmniejszyć do minimum możliwość występowania zatruć u ludzi i powstania...

 • The lows of thermodynamics: cell energy transfer

  Publikacja

  - 2005

  W pracy przedstawiono zasady termodynamiki i wymiany ciepła w organizmach żywych i urządzeniach technicznych. Przedstawiono zasady stosowania praw fizycznych związanych z konwersją energii w organizmach żywych.

 • Katedra chemii, technologii i biotechnologii żywności

  * Biochemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności oraz ich chemiczne i enzymatyczne modyfikacje * Łagodne przetwarzanie żywności * Bezpieczeństwo zdrowotne żywności * Analiza żywności * Reologia żywności * Związki aktywne biologicznie pochodzenia roślinnego