Wyniki wyszukiwania dla: ALGORYTMY GRAFOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ALGORYTMY GRAFOWE

Wyniki wyszukiwania dla: ALGORYTMY GRAFOWE

 • Algorytmy Grafowe 2017/18

  Kursy Online

  Jest to kurs dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Informatyka, specjalność Algorytmy i Technologie Internetowe, semestr 1.

 • Joanna Raczek dr inż.

  Wykształcenie 1997 -- 2001 Studia inżynierskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2001 -- 2003 Studia magisterskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2000 -- 2004 Studia inżynierskie, Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji,...

 • Jerzy Konorski dr hab. inż.

  Jerzy Konorski otrzymał tytuł mgr inż. telekomunikacji na Poitechnice Gdańskiej, zaś stopień doktora n.t. w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. W r. 2007 obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Elektroniki, Telekomnikacji i Informatyki PG. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, prowadził projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych, UE, US Air Force Office of Scientific...

 • Zespół Katedry Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki

  * modele ryzyka i ich zastosowania * probabilistyczne i grafowe metody w biologii * stochastyczne równania różniczkowe * statystyczna analiza danych * teoria grafów * teoria i zastosowania stochastycznych układów dynamicznych w biologii i medycynie

 • Piotr Borowiecki dr hab. inż.

 • Exploiting Multi-Interface Networks: Connectivity and Cheapest Paths

  Publikacja

  - WIRELESS NETWORKS - 2009

  Rozważano zagadnienie minimalizacji energii w sieciach bezprzewodowych bez infrastruktury, w których niektóre węzły są wyposażone w więcej, niż jeden interfejs. W przyjętym modelu sieci podano nowe algorytmy przybliżone oraz wyniki dotyczące złożoności obliczeniowej dla dwóch problemów: aktywacji najtańszej spójnej podsieci spinającej oraz aktywacji ścieżki pomiędzy ustaloną parą węzłów.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Universal Augmentation Schemes for Network Navigability

  Publikacja
  • P. Fraigniaud
  • C. Gavoille
  • A. Kosowski
  • E. Lebhar
  • Z. Lotker

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - 2009

  Rozważano problem uzupełniania grafu (reprezentującego np. sieci społeczne) poprzez dodanie w każdym węźle jednego dodatkowego skierowanego połączenia (długodystansowego). Dokładniej, dla każdego węzła definiuje się listę prawdopodobieństw istnienia połączenia wychodzącego z danego węzła do wszystkich pozostałych węzłów; wartości tych prawdopodobieństw muszą sumować się do jedności. Routing zachłanny w takiej sieci polega na przekazywaniu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On the complexity of distributed graph coloring with local minimality constraints

  Publikacja

  - NETWORKS - 2009

  Artykuł traktuje o zachłannym kolorowaniu grafów w modelu rozproszonym. Omówiono algorytmy rozproszone, dające w wyniku pokolorowanie spełniające warunki dla pokolorowań sekwencyjnych typu S oraz Largest-First (LF). Udowodniono również, że każda rozproszona implementacja algorytmu S wymaga co najmniej Omega(log n / log log n) rund, a algorytmu LF co najmniej Omega (n^{1/2}) rund, gdzie n oznacza liczbę wierzchołków grafu.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Synchronization helps robots to detect black holes in directed graphs

  Publikacja

  - 2009

  Praca zawiera nowe wyniki dla problemu poszukiwania czarnej dziury w grafie skierowanym przez zbiór agentów. Czarna dziura jest węzłem niszczącym wszystkich wchodzącej do niej agentów. Pokazano, że w przypadku, gdy stopień wejściowy czarnej dziury wynosi D, do przeszukania grafu skierowanego w modelu synchronicznym wystarcza O(D 2^D) agentów. Wartość ta jest bliska znanemu z literatury oszacowaniu dolnemu Omega (2^D). W pracy pokazano...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Connectivity in Multi-Interface Networks

  Publikacja

  - 2009

  Rozważano zagadnienie minimalizacji energii w sieciach bezprzewodowych bez infrastruktury, w których niektóre węzły są wyposażone w więcej, niż jeden interfejs. W przyjętym modelu sieci podano nowe algorytmy przybliżone oraz wyniki dotyczące złożoności obliczeniowej dla problemu najtańszej spójnej podsieci spinającej.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Euler tour lock-in problem in the rotor-router model

  Publikacja
  • E. Bampas
  • L. Gąsieniec
  • N. Hanusse
  • D. Ilcinkas
  • R. Klasing
  • A. Kosowski

  - 2009

  W pracy rozważano model eksploracji grafu nieskierowanego przez pojedynczego agenta, w którym sterowanie agentem odbywa się zgodnie z zasadą ''rotor-router'' (inaczej: ''Propp machine''). Porównano czas stabilizacji agenta do trajektorii w postaci cyklu Eulera dla różnych klas grafów, prowadząc rozważania w kontekście teorii gier. Przydział początkowych portów i wskaźników w modelu jest traktowany jako rozgrywka pomiędzy graczem...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Robustness of the Rotor-router Mechanism

  Publikacja

  - 2009

  W pracy rozważano model eksploracji grafu nieskierowanego przez pojedynczego agenta, w którym sterowanie agentem odbywa się zgodnie z zasadą ''rotor-router'' (inaczej: ''Propp machine''). Przeanalizowano czas stabilizacji agenta do trajektorii w postaci cyklu Eulera w przypadku wystąpienia zaburzeń w grafie: usunięcie krawędzi, dodanie krawędzi, lokalna zamiana portów

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Graph decomposition for improving memoryless periodic exploration

  Publikacja

  - 2009

  W ostatnich latach często badanym problem jest eksploracja anonimowych grafów z lokalnymi etykietami portów przy każdym wierzchołku. Niedawno pokazano [Czyzowicz et al., Proc. SIROCCO'09], że dla każdego grafu istnieje poetykietowanie prowadzące do eksploracji przez automat bezpamięciowy z okresem co najwyżej 13n/3. W niniejszej pracy poprawiamy to ograniczenie do 4n-2, stosując całkowicie nową technikę dekompozycji grafu.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Derandomizing random walks in undirected graphs using locally fair exploration strategies

  Publikacja

  - 2009

  W pracy rozważono problem eksploracji anonimowego nieskierowanego grafu przez bezpamięciowego robota. Zaprojektowane strategie eksploracji cechują się własnością lokalnej sprawiedliwości, tj. kolejne krawędzie trawersowane przez robota wybierane są na podstawie lokalnych informacji tak, aby zapewnić równomierne wykorzystanie krawędzi w sensie pewnego kryterium. Okazuje się, że odpowiedni dobór kryterium jest kluczowy do zapewnienia...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • What Can Be Observed Locally? Round based models for quantum distributed computing

  Publikacja

  - 2009

  W pracy rozważono zagadnienie lokalności w kontekście informacji kwantowej w obliczeniach rozproszonych. Rozważono dwa kwantowe rozszerzenia modelu LOCAL Liniala, otrzymane poprzez: (1) inicjalizację systemu w kwantowym stanie splątanym, (2) zastosowanie kwantowych kanałów komunikacyjnych. Dla obydwu typów rozszerzeń zaproponowano przykłady problemów, których złożoność rundowa ulega redukcji w porównaniu do oryginalnego modelu...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Constructing a map of an anonymous graph: applications of universal sequences

  Publikacja

  - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE - 2010

  We study the problem of mapping an unknown environmentrepresented as an unlabelled undirected graph. A robot (or automaton)starting at a single vertex of the graph G has to traverse the graph and return to its starting point building a map of the graph in the process. We are interested in the cost of achieving this task (whenever possible) in terms of the number of edge traversal made by the robot. Another optimization criteria...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Exploiting multi-interface networks: Connectivity and Cheapest Paths

  Publikacja

  - WIRELESS NETWORKS - 2010

  Let G = (V,E) be a graph which models a set of wireless devices (nodes V) that can communicate by means of multiple radio interfaces, according to proximity and common interfaces (edges E). The problem of switching on (activating) the minimum cost set of interfaces at the nodes in order to guarantee the coverage of G was recently studied. A connection is covered (activated) when the endpoints of the corresponding edge share at...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Taking advantage of symmetries: Gathering of many asynchronous oblivious robots on a ring

  Publikacja

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - 2010

  One of the recently considered models of robot-based computing makes use of identical, memoryless mobile units placed in nodes of an anonymous graph. The robots operate in Look-Compute-Move cycles; in one cycle, a robot takes a snapshot of the current configuration (Look), takes a decision whether to stay idle or to move to one of the nodes adjacent to its current position (Compute), and in the latter case makes an instantaneous...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Matching Split Distance for Unrooted Binary Phylogenetic Trees

  Rekonstrukcja drzew ewolucji jest jednym z głównych celów w bioinformatyce. Drzewa filogenetyczne reprezentuje historię ewolucji i związki pokrewieństwa między różnymi gatunkami. W pracy proponujemy nową ogólną metodę określania odległości między nieukorzenionymi drzewami filogenetycznymi, szczególnie użyteczną dla dużych zbiorów gatunków. Następnie podajemy szczegółowe własności jednej metryki określonej przy użyciu tej metody...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Drawing maps with advice

  Rozważamy następujący problem obliczeniowy. Agent zostaje umieszczony w wierzchołku nieznanego mu grafu. Wierzchołki grafu są nierozróżnialne, natomiast krawędzie posiadają numery portów. Zadaniem agenta jest wyznaczenie mapy, tzn. obliczenie izomorficznej kopii grafu, lub obliczenie dowolnego drzewa spinającego grafu. Bez dodatkowej informacji zadań tych nie można wykonać. W artykule wyznaczamy oszacowania na minimalną liczbę...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Smartphone application supporting independent movement of the blind

  Improving comfort of life of blind people is a problem of great importance. Neither a white canenor a guide dog, although both very useful, can be considered as a tool for achieving fullindependence in everyday movement around the city. On the market there are some navigation toolsinspired by car navigation systems, but they have many flaws, ranging from positioninginaccuracies to high prices. The authors present their own solution...

 • Packing Three-Vertex Paths in 2-Connected Cubic Graphs

  Publikacja

  - ARS COMBINATORIA - 2008

  W pracy rozważano problem rozmieszczanie ścieżek P3 w 2-spójnych grafach 3-regularnych. Pokazano, że w 2-spójnym grafie 3-regularnym o n wierzchołkach można zawsze pokryć 9/11 n wierzchołków przez ścieżki P3; podano także odpowiednie oszacowania górne.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Tighter bounds on the size of a maximum P3-matching in a cubic graph

  Publikacja

  W pracy pokazano, że największe P3-skojarzenie dla dowolnego grafu o n>16 wierzchołkach składa się z przynajmniej 117n/152 wierzchołków.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cost minimisation in unbounded multi-interface networks

  Publikacja

  - 2008

  W pracy badano problem odłączania niektórych urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne dla wariantu, w którym liczba interfejsów komunikacyjnych jest potencjalnie nieograniczona...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The complexity of the L(p,q)-labeling problem for bipartite planar graphs of small degree

  W pracy pokazano, że problem L(p,q)-kolorowania przy użyciu ''t'' kolorów jest NP-zupełny nawet w wersji ograniczonej do grafów planarnych dwudzielnych małego stopnia, nawet dla stosunkowo niewielkich wartości ''t''. Jako wniosek z uzyskanych wyników stwierdzono, że problem L(2,1)-kolorowania grafów planarnych przy użyciu 4 kolorów jest NP-zupełny, a także że problem L(p,q)-kolorowania grafów o maksymalnym stopniu 4 jest NP-zupełny...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Scheduling with precedence constraints: mixed graph coloring in series-parallel graphs.

  Publikacja

  - 2008

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów mieszanych, opisujący zagadnienie szeregowania zadań, w którym zależności czasowe zadań mają charakter częściowego porządku lub wzajemnego wykluczania. Dla przypadku, w którym graf zależności jest szeregowo-równoległy, podano algorytm rozwiązujący problem optymalnie w czasie $O(n^3.376 * log n)$.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Forwarding and optical indices of a graph

  W pracy rozstrzygnięto dwa problemy dotyczące komunikacji wszyscy-do-wszystkich w grafach. Stwierdzono, że dla wersji skierowanej problemu parametry ''pi'' (maksymalne obciążenie krawędzi) i ''w'' (parametr chromatyczny) nie muszą być w ogólności sobie równe. Dla wersji nieskierowanej problemu pokazano, że wyznaczenie wartości zarówno ''pi'', jak i ''w'', jest w ogólności problemem NP-trudnym.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cost minimization in wireless networks with a bounded and unbounded number of interfaces

  Publikacja

  - NETWORKS - 2009

  Praca dotyczy problemu minimalizacji energii poprzez selektywne odłączanie urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne. Rozważono zarówno wariant, w którym liczba interfejsów komunikacyjnych jest parametrem stałym (narzuconym...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Ważone umieszczanie grafów jako model optymalizacji komunikacji w sieciach heterogenicznych

  Umieszczenie grafu w grafie jest odwzorowaniem pomiędzy parą grafów. Graf umieszczany reprezentuje sieć komunikujących się ze sobą zadań, natomiast graf docelowy dostępną architekturę wykonania tych zadań. Problem polega na takim odwzorowaniu wierzchołków i krawędzi, aby zminimalizować koszty wynikające z potrzeby użycia zastępczych ścieżek w grafie docelowym. W klasycznym modelu przyjmuje się, że oba grafy są proste i ich krawędzie...

 • Routing equal-size messages on a slotted ring

  Publikacja

  Analizujemy problem routingu wiadomości w sieci slotted ring, biorąc pod uwagę dwa kryteria optymalizacyjne: długość uszeregowania oraz liczbę 'cykli' pracy sieci. Optymalny routing dla wiadomości o rozmiarze k jest silnie NP-trudny, natomiast dla k=q, gdzie q jest rozmiarem sieci, można obliczyć w czsie O(n^2log n) dla pierwszego kryterium. Podajemy również algorytm o czasie działania O(nlog n) oraz o stałym współczynniku dobroci....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Polynomial triset metric for unrooted phylogenetic trees

  the following paper presents a polynomial triset metric for unrooted phylogenetic trees (based on weighted bipartite graphs and the method of determining a minimum edge cover) and its basic characteristics. also a list of further directions of research and examples of the wider use of this metric is presented.

 • Labyrynths generators, their properties and practical application in computer games

  this paper presents three basic algorithms for generation of mazes, and many of their modifications and examples showing their practical application in creating random structures that resembles those from the real world. the paper highlights the difference in the labyrinths classes generated by listed algorithms and describes a specific and highly likely to occur shapes that occur in generated mazes. particular attention was paid...

 • From Pathwidth to Connected Pathwidth

  W pracy przedstawiono dowód faktu, że spójna szerokość ścieżkowa grafu wynosi co najwyżek 2k+1, gdzie k jest jego szerokością ścieżkową. Dowód jest konstruktywny, tzn., został skonstruowany algorytm, który dla podanej na wejściu dekompozycji grafu o szerekości k zwraca dekompozycję spóją o szerekości co najwyżej 2k+1.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On the size of identifying codes in triangle-free graphs

  Publikacja

  - DISCRETE APPLIED MATHEMATICS - 2012

  In an undirected graph G, a subset C⊆V(G) such that C is a dominating set of G, and each vertex in V(G) is dominated by a distinct subset of vertices from C, is called an identifying code of G. The concept of identifying codes was introduced by Karpovsky, Chakrabarty and Levitin in 1998. For a given identifiable graph G, let gammaID(G) be the minimum cardinality of an identifying code in G. In this paper, we show that for any connected...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On the complexity of distributed greedy coloring

  Publikacja

  - 2007

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów przy dodatkowym założeniu, że kolor żadnego wierzchołka nie może zostać zmniejszony bez zmiany kolorów przynajmniej jednego z jego sąsiadów. Przeprowadzone rozważania dotyczyły złożoności obiczeniowej problemu w modelu Liniala obliczeń rozproszonych. Podano ograniczenia dolne i górne złożoności problemu oraz zestawiono problem z innymi pokrewnymi zagadnieniami grafowymi.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cost minimisation in multi-interface networks

  Publikacja

  - 2007

  Praca dotyczy problemu minimalizacji energii poprzez selektywne odłączanie urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Cooperative mobile guards in grids

  Praca dotyczy problemu strzeżenia dwuwymiarowych krat ortogonalnych, przy założeniu, że obszar widoczności strażnika obejmuje jedną ulicę oraz wszystkie ulice ją przecinające. Rozważano wariant straży słabo współpracujących, w którym dodatkowo każdy strażnik musi widzieć przynajmniej jednego innego strażnika. Podano dowód NP-trudności problemu optymalizacyjnego w przypadku ogólnym, algorytm dokładny o złożoności O(n log n) dla...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Packing [1,Delta]-factors in graphs of small degree

  Rozważano problem znalezienia w grafie zadanej liczby k krawędziowo rozłącznych [1,Delta]-faktorów, gdzie Delta oznacza stopień grafu. Problem ten można rozwiązać w czasie liniowym dla k=2, jest on jednak NP-trudny dla każdego k>=3. Pokazano, że wariant minimalizacjny problemu dla k=2 jest NP-trudny dla grafów planarnych podkubicznych, jednak w ogólności istnieje algorytm (42 Delta - 30) / (35 Delta - 21) - aproksymacyjny.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • An approximation algorithm for maximum P3-packing in subcubic graphs

  Publikacja

  W pracy podano algorytm 4/3-przyliżony dla trudnego obliczeniowo problemu umieszczania wierzchołkowo rozłącznych dwukrawędziowych ścieżek w grafach o stopniu maksymalnym 3 i stopniu minimalnym 2. Poprawiono tym samym wcześniejsze wyniki dla grafów kubicznych (A. Kelmans, D. Mubayi, Journal of Graph Theory 45, 2004).

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Approximation strategies for routing edge disjoint paths in complete graphs

  Publikacja

  Praca dotyczy problemu ścieżek krawędziowo rozłącznych w nieskierowanych grafach pełnych, dla którego podano nowe algorytmy przybliżone: 3.75-przybliżony (model off-line) i 6.47-przybliżony (model on-line). Stosując podobną metodologię, uzyskano algorytm 4.5-przybliżony (off-line) i 6-przybliżony (on-line) dla problemu routingu i kolorowania ścieżek w grafach pełnych.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • An efficient algorithm for mobile guarded guards in simple grids

  Publikacja

  W pracy rozważono problem strzeżenia ortogonalnych krat dwuwymiarowych przez mobilne straże strzeżone. Podano algorytmy wielomianowe m.in. dla przypadku krat prostych i dla przypadku krat bez przeszkód w kierunku poziomym (pionowym).

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Fault tolerant guarding of grids

  Publikacja

  W pracy rozważano problem strzeżenia krat dwuwymiarowych przez dwa niezależne zespoły straży. Wykazano, że zagadnienie minimalizacyjne jest NP-trudne i zaproponowano dla niego wielomianowy algorytm 6/5-przybliżony.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Parallel processing subsystems with redundancy in a distributed environment

  Publikacja

  W pracy rozważano problem podziału systemu rozproszonego na spójne podsystemy złożone z przynajmniej trzech jednostek, pozwalające na detekcję i skorygowanie pojedynczych błędów. Wykazano, że problem maksymalizacji liczby takich jednostek jest NP-trudny nawet dla dwuspójnych kubicznych topologii sieci. Podano też nowe algorytmy przybliżone.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • On Tradeoffs Between Width- and Fill-like Graph Parameters

  In this work we consider two two-criteria optimization problems: given an input graph, the goal is to find its interval (or chordal) supergraph that minimizes the number of edges and its clique number simultaneously. For the interval supergraph, the problem can be restated as simultaneous minimization of the path width pw(G) and the profile p(G) of the input graph G. We prove that for an arbitrary graph G and an integer t ∈ {1,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Clearing directed subgraphs by mobile agents

  Publikacja

  - JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES - 2019

  We study several problems of clearing subgraphs by mobile agents in digraphs. The agents can move only along directed walks of a digraph and, depending on the variant, their initial positions may be pre-specified. In general, for a given subset S of vertices of a digraph D and a positive integer k, the objective is to determine whether there is a subgraph H=(V,A) of D such that (a) S is a subset of V, (b) H is the union of k directed...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • A Framework for Searching in Graphs in the Presence of Errors

  Publikacja

  - 2019

  We consider a problem of searching for an unknown target vertex t in a (possibly edge-weighted) graph. Each vertex-query points to a vertex v and the response either admits that v is the target or provides any neighbor s of v that lies on a shortest path from v to t. This model has been introduced for trees by Onak and Parys [FOCS 2006] and for general graphs by Emamjomeh-Zadeh et al. [STOC 2016]. In the latter, the authors provide...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Kacper Wereszko mgr inż.

  Kacper Wereszko uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w 2016 roku (kierunek: informatyka, specjalność: algorytmy i technologie internetowe), a od 2017 roku jest uczestnikiem studiów doktoranckich z dyscypliny Informatyka. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów. Jego zainteresowania badawcze obejmują badanie własności bezpieczeństwa w grafach, problemy dominowania w grafach oraz ich praktyczne...