Wyniki wyszukiwania dla: ALGORYTMY ROUTINGU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ALGORYTMY ROUTINGU

Wyniki wyszukiwania dla: ALGORYTMY ROUTINGU

 • Approximation strategies for routing edge disjoint paths in complete graphs

  Publikacja

  Praca dotyczy problemu ścieżek krawędziowo rozłącznych w nieskierowanych grafach pełnych, dla którego podano nowe algorytmy przybliżone: 3.75-przybliżony (model off-line) i 6.47-przybliżony (model on-line). Stosując podobną metodologię, uzyskano algorytm 4.5-przybliżony (off-line) i 6-przybliżony (on-line) dla problemu routingu i kolorowania ścieżek w grafach pełnych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • On bounded load routings for modeling k-regular connection topologies

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy analizowane są problemy modelowania k-regularnych topologii sieci komputerowych z punktu widzenia routingu typu point-to-point. Zaprezentowane są algorytmy oraz przeprowadzona jest analiza złożoności obliczeniowej.

 • Jerzy Konorski dr hab. inż.

  Jerzy Konorski otrzymał tytuł mgr inż. telekomunikacji na Poitechnice Gdańskiej, zaś stopień doktora n.t. w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. W r. 2007 obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Elektroniki, Telekomnikacji i Informatyki PG. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, prowadził projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych, UE, US Air Force Office of Scientific...

 • Analiza i projektowanie wielościeżkowych protokołów wyboru tras dla niskoorbitowych szerokopasmowych systemów satelitarnych

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy przedstawiono charakterystykę i budowę niskoorbitowych sieci satelitarnych. Pokazano też szeroki wachlarz możliwych sposobów kierowania ruchem w takich sieciach. Przedstawiono metody optymalizujące przepustowość sieci oraz czasy opóźnień wprowadzanych przez sieć. Dla konkretnych sieci satelitarnych przeprowadzono analizę obciążeń łączy międzysatelitarnych i pokazano, że zastosowanie protokołów routingu wielościeżkowego...

 • The maximum edge-disjoint paths problem in complete graphs

  Publikacja

  Rozważono problem ścieżek krawędziowo rozłącznych w grafach pełnych. Zaproponowano wielomianowe algorytmy: 3.75-przybliżony (off-line) oraz 6.47-przybliżony (on-line), poprawiając tym samym wyniki wcześniej znane z literatury [P. Carmi, T. Erlebach, Y. Okamoto, Greedy edge-disjoint paths in complete graphs, in: Proc. 29th Workshop on Graph Theoretic Concepts in Computer Science, in: LNCS, vol. 2880, 2003, pp. 143-155]. Ponadto...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Universal Augmentation Schemes for Network Navigability

  Publikacja
  • P. Fraigniaud
  • C. Gavoille
  • A. Kosowski
  • E. Lebhar
  • Z. Lotker

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - Rok 2009

  Rozważano problem uzupełniania grafu (reprezentującego np. sieci społeczne) poprzez dodanie w każdym węźle jednego dodatkowego skierowanego połączenia (długodystansowego). Dokładniej, dla każdego węzła definiuje się listę prawdopodobieństw istnienia połączenia wychodzącego z danego węzła do wszystkich pozostałych węzłów; wartości tych prawdopodobieństw muszą sumować się do jedności. Routing zachłanny w takiej sieci polega na przekazywaniu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metryki reputacji w sieciach mobilnych ad hoc

  Dla przeciwdziałania niepoprawnym zachownaiom węzłów w sieciach mobilnych ad hoc projektuje się systemy reputacyjne, ściśle współpracujące z mechanizmami routingu i przekazywania pakietów. W pracy przedyskutowano zasady wyznaczania wartości reputacji w kilku znanych systemach. Efekty różnych metod wyznaczania reputacji zilustrowano przy pomocy prostych eksperymentów symulacyjnych.

 • Wielokryterialna klasyfikacja pakietów na potrzeby kierowania ruchem wieloma trasami w niskoorbitowych systemach satelitarnych

  W artykule rozważana jest możliwość wykorzystania algorytmów wielokryterialnej klasyfikacji pakietów w celu zrealizowania zadania polegającego na kierowaniu ruchu wieloma trasami w niskoorbitowych systemach satelitarnych. Autorzy skupili się głównie na dokonaniu przeglądu znanych algorytmów wielokryterialnej klasyfikacji pakietów, których użycie we wspomnianym celu wydaje się możliwe.

 • Badania algorytmów wyboru tras w niskoorbitowych sieciach satelitarnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych różnych algorytmów wyboru tras (ang. routing) w niskoorbitowych sieciach satelitarnych. Badania uwzględniają nierównomierny w skali globu rozkład zapotrzebowania na usługi transmisji danych. Właściwości wybranych algorytmów badano przy różnym stopniu obciążenia sieci satelitarnej. Obserwowano rozkład obciążenia sieci, opóźnienia transmisji oraz ilość pakietów traconych wskutek przepełniania...

 • Ruting w sieciach sensorowych typu ad hc

  Publikacja
  • R. Orlikowski

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące rutingu w nowoczesnych sieciach sensorowych typu ad hoc.Omówiono tematykę rutingu w mobilnych sieciach komputerowych typu ad hoc (podział i opis najbardziej popularnych protokołów rutingu). Scharakteryzowano cechy sieci sensorowych ad hoc i wymagania jakie stawiają procesom rutingu. Przedstawiono czynniki wpływające na wydajność rutingu w nowoczesnej sieci czujników i oceniono przydatność...

 • Kontrola przekazywania pakietów w mobilnych sieciach ad hoc opartych na rutingu geograficznym

  Publikacja
  • R. Orlikowski

  - Rok 2006

  W pracy opisano zagadnienia rutingu w sieciach mobilnych ad hoc, z szczególnym zwróceniem uwagi na protokoły geograficzne. Pokrótce scharakteryzowano tą grupę oraz zaproponowano rozwiązanie, oparte na koncepcji mechanizmów reputacyjnych, które umożliwia kontrolę niekooperacyjnych zachowań węzłów ze względu na przekazywanie pakietów w sieci mobilnej ad hoc opartej na typowym protokole geograficznym.