Wyniki wyszukiwania dla: ANALIZA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ANALIZA

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: ANALIZA

 • Edukacyjna Analiza Transakcyjna

  Czasopisma

  ISSN: 2299-7466 , eISSN: 2558-1825

 • Analiza i Egzystencja

  Czasopisma

  ISSN: 1734-9923 , eISSN: 2300-7621

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa: Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa

  Książka zawiera treści rozwinięte i uaktualnione w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstwa. Główny nacisk położono w niej na analizę dokumentów sprawozdawczości finansowej zgodnych z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zaletą monografii jest to, że uwzględnia ona zmiany w sprawozdawczości finansowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku. Umożliwia jednak przeprowadzenie analizy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza cyklu życia

  Publikacja

  Analiza cyklu życia (LCA, ang. Life Cycle Analysis) z założenia obejmuje podejście „od kołyski aż po grób” w ocenie procesów przemysłowych i produktów. Ta wizja zaczyna się już w momencie wydobycia surowców pierwotnych w celu przetworzenia i wytworzenia produktu, a kończy, gdy wszystkie materiały zostają poddane utylizacji, recyklingowi lub składowaniu. LCA ocenia wszystkie etapy życia produktu z założeniem, że są od siebie współzależne,...

 • Analiza zniszczenia noża.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedmiotem analizy była ocena przyczyn zniszczenia noża kuchennego, wykonanego z nierdzewnej stali z rączką drewnianą i nitowaniem ze stopu aluminium. Podano wyniki przeprowadzonych numerycznych obliczeń wytrzymałościowych. Wykazano, że przyczyną zniszczenia noża było nieprawidłowe usytuowanie otworu pod nit w cześci chwytowej noża.

 • Numeryczna analiza dynamiczna wieszaków w łukowym wiadukcie kolejowym. Analiza przypadku

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę dynamiczną wiaduktu kolejowego w ciągu Centralnej Magistrali Kolejowej zlokalizowanego koło Huty Zawadzkiej. W analizie zwrócono szczególną uwagę na lokalną odpowiedź wieszaków na obciążenie przejeżdżającym pociągiem oraz wiatrem. Obliczenia przeprowadzono na podstawie wykonanego modelu MES. Zweryfikowano poprawność modelu poprzez porównanie uzyskanych wyników z wartościami pomierzonymi. Przeprowadzono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • An analysis of a measurement probe for a high impedance spectroscopy analyzer

  Publikacja

  W artykule przedstawiono sondę będącą obwodem wejściowym analizatora do spektroskopii wysokoimpedancyjnej. Sonda umożliwia pomiar impedancji jednym zaciskiem uziemnionej w zakresie od 100ohm do 100Gohm. Sonda umożliwia wydzielenie dwóch sygnałów proporcjonalnych do prądu i napięcia na impedancji mierzonej w szerokim zakresie częstotliwosci od 100uHz do 100MHz.Przeprowadzono analizę sondy w której uwzględniono najważniejsze czynniki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza kinematyki docierarki jednotarczowej

  Publikacja

  Przedstawiono symulację kinematyki docierania powierzchni płaskich. Opracowano modele symulacyjne standardowych układów kinematycznych. Stan płaskości powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

 • Analiza kinematyki docierarek tarczowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono symulację kinematyki docierania powierzchni płaskich. Opracowano modele symulacyjne standardowych układów kinematycznych. Stan plaskości powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

 • Analiza rowkowania docieraków tarczowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono ważniejsze problemy rowkowania tarcz docierających do obróbki powierzchni płaskich. Omówiono kinematyczne aspekty rowkowania docieraków. Zamieszczono przykładowe wyniki analiz symulacyjnych.

 • Analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Publikacja

  Przedstawiono skomputeryzowana analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren czarnego węglika krzemu oraz elektrokorundu zwykłego i szlachetnego stosowano stereoskopową mikroskopię optyczną oraz oprogramowanie Scopelmage DynamicPro i Scopelmage Advanced

 • Analiza funkcjonalna osiedli Wrocławia

  Publikacja

  - Rok 2017

  Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia (AFO) prezentuje wyniki projektu badawczego mającego na celu opracowanie opisu funkcjonalnego wrocławskich osiedli w oparciu o trzy komponenty: społeczny, przestrzenny i analityczny. Istotą opracowania było nie tylko zbadanie związków między nimi, ale taże sformułowanie wniosków, które mogłyby stanowić podstawę budowy nowego modelu aktywnego społeczeństwa lokalnego.Badania miały multidyscyplinarny...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Chemometryczna analiza widm absorpcyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono zastosowanie różnorodnych metod chemometrycznych do analizy widm absorpcyjnych próbek wieloskładnikowych. Zdefiniowano pojęcie widma jako wielowymiarowego wektora. Omówiono sposoby przygotowania widm do analizy chemometrycznej oraz metody pozwalające na uzyskanie informacji o: i)relacjach podobieństwa pomiędzy widmami; ii)wewnętrznym wymiarze przestrzeni widm; iii)liczbie i widmach form spektralnych występujących...

 • Analiza systemów współpracy Gatekeeperów.

  Publikacja

  Referat obejmuje zagadnienia związane z zapewnieniem współpracy pomiędzy gatekeeperami pracującymi w systemie VoIP działającym w oparciu o zbiór zaleceń ITU-T H.323. Zaprezentowano podstawowe topologie pracy gatekeeperów. Uwzględniono omówienie pojęć związanych z alternatywnymi gatekeeperami. Przedstawiono wykorzystywaną implementację gatekeepera, modele laboratoryjne i przyjęte scenariusze. Omówiono wyniki badań i dalsze prace...

 • Analiza właściwości emiterów LCR

  Od wielu lat pojawiają się publikacje dotyczące konstrukcji emiterów służących do wypromieniowania energii pola elektromagnetycznego z układów, w których są wytwarzane impulsy prądowe o krótkim czasie trwania (rzędu ns lub µs) i znaczącej wartości szczytowej (rzędu MA). Tego rodzaju emitery nazywane są w języku angielskim Large Current Radiators (LCR). Budowa emitera LCR powinna zapewniać możliwie niewielką indukcyjność (rzędu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Książka ta jest jedną z nielicznych publikacji na rynku wydawniczym, która kompleksowo przedstawia tego rodzaju zagadnienia. Autor w głównej mierze starał się w niej odpowiedź na pytanie, czy rekomendacje giełdowe mogą przedstawiać wartość dodaną dla potencjalnych inwestorów. W sposób szczegółowy ukazano w niej: • uwarunkowania prawne dotyczące sporządzania i upubliczniania rekomendacji giełdowych, • zawartość raportów analitycznych...

 • Produkcja międzynarodowa - analiza zjawiska

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł porusza kwestie rozmieszczenia geograficznego i branżowego produkcji międzynarodowej mierzonej skalą przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

 • Analiza temperatury docierarki jednotarczowej.

  Przedstawiono wyniki badań docierania powierzchni płaskich na docierarce jednotarczowej. Praca stanowi wstęp do badań zagadnienia wzrostu temperatury elementów układu wykonawczego obrabiarki. Eksperymenty przeprowadzono na docierarce jednotarczowej ABRALAP 380 przy użyciu kamery termowizyjnej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza kinematyki docierarek tarczowych

  Publikacja

  Przedstawiono analizę kinematyki docierania powierzchni płaskich. Omówiono modele standardowych układów kinematycznych docierania jedno- i dwutarczowego. Stan płaskości powierzchni czynnych docieraków ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym złożona kinematyka docierania maszynowego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza jakości konstrukcji uchwytów

  Przedstawiono sposób ilościowej oceny technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych. Analizę szczegółową przeprowadzono na przykładzie zaprojektowanego oprzyrządowania do obróbki części klasy dźwignia na centrum obróbkowym.

 • Analiza dynamiczna trybuny stalowej

  Publikacja

  W powyższej pracy przedstawione zostały zalety stosowania trybun stalowych jako wyposażenia stadionów sportowych oraz innych miejsc, które gromadzą ogromną liczbę widzów. Pokazano, że konstrukcje te charakteryzują się wysoką estetyką i podnoszą prestiż widowiska w odróżnieniu do wcześniej stosowanych trybun żelbetowych. Z uwagi na zastosowanie lekkich i smukłych elementów składowych konstrukcji trybuny, masa widzów oraz obciążenia...

 • Analiza systemu kanalizacji podciśnieniowej

  Publikacja

  - Rok 2017

  W niniejszej pracy zestawiono informacje na temat jednego z alternatywnych systemów kanalizacji, dostępnych obecnie na rynku. Zawarto w niej także początki powstawania układu podciśnieniowego na świecie, jak również polskie rozwiązania prototypowe. Kanalizacja próżniowa jest jednym z niekonwencjonalnych systemów, który posiada wiele istotnych zalet w porównaniu z kanalizacją grawitacyjną, jednak wciąż wielu inwestorów boi się ryzyka...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza charakterystyk parku wiatrowego.

  Publikacja

  - Wiadomości Elektrotechniczne - Rok 2010

  Prognozowanie mocy parków wiatrowych nie należy do łatwych przedsięwzięć, nie tylko ze względu na stochastyczny charakter wymuszenia (wiatru), ale wiele innych czynników mających wpływ na wartość prognozy. W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na moc parku wiatrowego: prędkość wiatru, kierunek wiatru, pionowy profil wiatru, przesłonięcie oraz dynamika zmian wiatru. Rozważania poparto na wynikach pomiarów.

 • Analiza bezpieczeństwa scenariuszy usług

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono krótki opis architektury przetwarzania skierowanego na usługi. Omówiono problemy zabezpieczania na poziomie komunikujących sie komputerów, wymiany komunikatów SOAP oraz realizacji złożonych, interaktywnych scenariuszy Web Services. Porównano standardy bezpieczeństwa dotyczące Web Services.

 • Analiza nowoczesnych siłowni jądrowych

  Publikacja

  W pracy analizowano obiegi termodynamiczne siłowni wykorzystujących reaktory jądrowe IV generacji. Obliczano sprawność obiegów siłowni jądrowych z nowoczesnymi reaktorami, a wyniki obliczeń porównano z tradycyjnym układem obecnie stosowanym typu PWR. Każdy z badanych układów optymalizowano ze względu na maksymalną sprawność dla zadanych parametrów początkowych. Układ nadkrytyczny wodny SCWR okazał się najkorzystniejszy ze względów...

 • Analiza pojedynczych nierówności toru

  Publikacja

  - Rok 2015

  Ocena stanu geometrii toru kolejowego ma istotne znaczenie w procesie jego prawidłowego utrzymania, spokojność jazdy i w dużym stopniu wpływa na koszty cyklu życia. Jakość geometryczna toru może być analizowana w różnych celach, a pomierzone parametry mogą podlegać różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowania napraw w krótkich terminach. Natomiast...

 • Analiza przestrzenna sprzedaży paliw

  Publikacja

  Ze względu na zmieniające się warunki i niepewność ekonomiczną gospodarowania, przeprowadzane badania dotyczące popytu na paliwa płynne dotyczą głównie zmian popytu w czasie, rzadziej w przestrzeni. Jednak rozwój narzędzi ekonometrycznych, który dokonał się w latach dziewięćdziesiątych, umożliwił nie tylko badania zmian popytu wynikające ze związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w czasie, ale również w przestrzeni oraz w...

 • Analiza mechanizmów podających ryby

  Praca dotyczy mechanicznego załadunku ryb do maszyn przetwórczych. Przedstawiono systematykę elementów podających. Omówiono, na przykładach, podstawowe sposoby zasilania maszyn.

 • Stochastyczna analiza nośności granicznej

  Praca dotyczy modelowania stochastycznego ośrodka gruntowego metodami nośności granicznej. Zaproponowano probabilistyczne modyfikacje metod oszacowań i charakterystyk, które zastosowano do oceny nośności granicznej ławy fundamentowej posadowionej na idealnie spoistym podłożu. W pierwszym przypadku, wyznaczono dystrybuanty nośności granicznej stanowiące probabilistyczne, górne i dolne oszacowania. Metodę charakterystyk powiązano...

 • Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

  Przedstawiono wariantowo opracowane konstrukcje uchwytów do obróbki otworów w części klasy dźwignia. Zaproponowano kryteria oceny punktowej technologiczności konstrukcji oraz przeprowadzono ocenę opracowanych uchwytów przedmiotowych.

 • Analiza kinematyki jednotarczowych docierarek laboratoryjnych

  Artykuł porusza problem analizy kinematyki docierarek jednotarczowych. Przeanalizowano zmienność prędkości i przyspieszenia punktów leżących na powierzchni docieranej w funkcji czasu. Podano różnice w kinematyce docierania na przykładzie dwóch układów wykonawczych docierarek laboratoryjnych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza kosztów operacji docierania jednotarczowego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Przedstawiono wyniki analizy kosztów operacji docierania powierzchni płaskich, na przykładzie pierścieni ceramicznych z Si3N4. Analizowano składowe kosztów w zależności od wielkości serii obrabianych elementów.

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono wyniki badań wielkości mikroziaren ściernych węglika krzemu, elektrokorundu i węglika boru. W badaniach wykorzystano analizator laserowy firmy Fritsch Gmbh. Wyznaczono rozkład prawdopodobieństwa wielkości mikroziaren oraz liczności skumulowanej szeregów rozdzielczych. Scharakteryzowano zasady pomiaru oraz porównano znane metody badania wielkości ziaren.

 • Analiza metod oceny ryzyka zawodowego

  Analiza metod oceny ryzyka zawodowego, porównanie metod pod kontem spełnienie przyjętych kryteriów oceny.

 • Analiza zróżnicowania przestrzennego cen paliw

  W artykule analizowano zróżnicowanie przestrzenne cen paliw według asortymentu. Do badania wykorzystano analizę wariancji i metody analizy konwergencji cen. Przeprowadzona analiza wykazała,że istnieje zróżnicowanie cen paliw w przekroju województw, ale jest ono statystycznie nieistotne. Zbadano zatem cenową integrację rynków przestrzennych w celu potwierdzenia działania prawa jednej ceny. Do badania integracji rynków wykorzystano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • E-egzamin - analiza statystyczna wyników

  Publikacja

  - Rok 2008

  Dnia 4 marca 2008 roku, po raz pierwszy w Polsce, odbył się próbny egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej, przeprowadzany drogą elektroniczną, ''E-egzamin 2008''. Organizatorami egzaminu byli: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna i WSiP. Patronat nad projektem objęli: Minister EN i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nietypowy próbny egzamin gimnazjalny pisało w jednym czasie kilka tysięcy gimnazjalistów...

 • Analiza działalności naukowej za pomocą narzędzia SciVal

  Wydarzenia

  21-06-2018 11:00 - 21-06-2018 13:00

  Szkolenie odbędzie się 21.06.2018 r. o godz. 11.00 w sali komputerowej nr 1 w Centrum Nanotechnologii B. Więcej informacji na stronie Biblioteki PG.

 • Badania i analiza użytkowasystemu OFDM

  Publikacja

  Skonstruowano modem OFDM i wykonano pomiary zbudowanego modelu. Modem przeznaczony jest do wykorzystania w celach dydaktycznych, dlatego skonstruowano go w sposób umożliwiający obserwację i rejestrację sygnałów w kolejnych fazach ich przetwarzania.

 • Analiza porównawcza metod obliczania przebicia

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę porównawczą wybranych normowych metod wyznaczania nośności na przebicie konstrukcji płytowo-słupowej. Przeanalizowano trzy normowe sposoby wyznaczania nośności na przebicie.Wykonane obliczenia pozwoliły na wskazanie różnic w wyznaczonych wartościach nośności płyty na przebicie w konstrukcji płytowo-słupowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza procesu demagnetyzacji obiektów ferromagnetycznych

  Obiekt o właściwościach ferromagnetycznych zaburza równomierność ziemskiego pola magnetycznego. Proces demagnetyzacji polega na minimalizacji pola własnego okrętu poprzez minimalizację namagnesowania stałego okrętu. W artykule przedstawiono analizę skuteczności dynamicznej demagnetyzacji okrętu. Do zbadania możliwości zastosowania metody dynamicznej demagnetyzacji zbudowano laboratoryjny model dynamicznej stacji demagnetyzacyjnej,...

 • Analiza metody szyfrowania ''ZT-UNITAKOD''

  W pracy dokonano analizy protokołu kryptograficznego nazwanego ''metoda szyfrowania ZT-UNITAKOD'' i zaproponowanego przez Zygmunta Topolewskiego. Autor metody twierdzi, że zaproponował metodę szyfrowania nie wymagającą klucza. W pierwszej części pracy przedstawiono opis metody i wariantów niektórych proponowanych algorytmów szyfrowania. W drugiej części przeprowadzono analizę protokołu kryptograficznego zaproponowanego w opisie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza sygnału mowy w foniatrii

  Praca zawiera opis algorytmów analizy sygnału mowy opracowanych do zastosowań medycznych. Mają one znaczenie wspomagające w diagnostyce schorzeń krtani, objawiających się jako np. chrypka, dwugłos oraz nieprawidłowa artykulacja tonu krtaniowego (głos drżący). Opisano algorytmy służące do ekstrakcji tonu krtaniowego (parametr F0 i jego przebieg zmienności w czasie) oraz do wygładzania widma (np. do estymacji parametrów formantowych...

 • Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów frezarskich

  Przedstawiono analizę technologiczności konstrukcji uchwytów frezarskich. Zdefiniowano wskaźniki ilościowe oceny technologiczności konstrukcji. Wskazano na istotność przyjętych kryteriów, szczególnie we wstępnym etapie projektowania pomocy warsztatowych.

 • Analiza pola magnetycznego obiektu ferromagnetycznego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Pole magnetyczne związane z obiektem, zwane polem anomalnym lub własnym obiektu, zależy od wielu czynników takich, jak kształt i rozmiary obiektu, jego właściwości magnetyczne oraz kierunek względem wektora pola magnetycznego Ziemi. W metodach detekcji i lokalizacji obiektów ferromagnetycznych, jako model matematyczny pola magnetycznego obiektu stosuje się dipol magnetyczny. W pracy dokonano analizy położenia wartości ekstremalnych...

 • Analiza kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego

  Publikacja

  Rozdział wprowadza w ogólne zagadnienia związane z kształceniem ustawicznym. Zostały sformułowane strategie europejskie i polskie określające kierunki rozwoju edukacji ustawicznej. Ważnym aspektem kształtowania systemów kształcenia ustawicznego w Polsce jestwykorzystanie wieloletnich doświadczeń krajów UE. Przedstawiono dobre praktyki związane z kształceniem dorosłych w różnych krajach Europy. Ustalenia zawarte w Strategii rozwoju...

 • Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

  Przedstawiono propozycje oceny technologiczności konstrukcji specjalnych uchwytów obróbkowych. Przyjęto kryteria ilościowe oceny cech użytkowych i technologicznych, głownie w aspekcie montażu oprzyrządowania. Zaproponowana metoda może być szczególnie przydatna podczas projektowania obiektów technicznych przez mniej doświadczonych konstruktorów lub w procesie kształcenia mechaników technologów.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza lepko sprężysta wirnika promieniowego

  Publikacja

  - Rok 2011

  Analizie poddano wirnik wentylatora promieniowego z typoszeregu 405/315. Wentylator zaprojektowany jest w sposób poprawny; zgodny ze sztuką rzemieślniczą. W procesie projektowania posłużono się narzędziami inżynierskimi jak i analizą CSD. Wymagania Normowe do których należalo sie odnieść nie przewidują obciążeń od przejścia fali uderzeniowej. Wirnik wentylatora spełnia wymagania dla klasy F400, tzn. w czasie 120 min. pracy w temperaturze...

 • Analiza siłowni nadkrytycznych oraz ultranadkrytycznych

  Publikacja

  - Rok 2019

  Niniejszy artykuł zawiera przegląd istniejących rozwiązań siłowni nadkrytycznych oraz ultra nadkrytycznych. Przedstawiono historię rozwoju bloków na parametry nadkrytyczne. Obecny stan technologii został zaprezentowany – są to następujące parametry pary świeżej: 650°C oraz 330 bar. W Polsce istnieje 8 bloków pracujących na parametry nadkrytyczne. Ich parametry pracy zostały przedstawione w tekście. Z kolei elektrownią parową posiadającą...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metodyki zarządzania projektami - analiza porównawcza

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zarządzanie projektami jest róznie definiowane w literaturze przedmiotu. W wiekszosci definicji przebija sie stwierdzenie, że zarządzanie projektami to metodyczny, uporządkowany sposób zarządzania, który charakteryzuje sie pewnym sformalizowaniem, dyscypliną i konsekwencją w działaniu.W niniejszym rozdziale poruszono zagadnienie doboru odpowiedniej metodyki zarzadzania do realizacji określonego projektu. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych...

 • Przedsiębiorczość na Pomorzu - analiza jakościowa

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia analizę przedsiębiorczości na Pomorzu w oparciu podejście behawioralne. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród 1 584 małych firm określono strategię, cele oraz sposób zarządzania tymi przedsiębiorstwami.