Wyniki wyszukiwania dla: ANALIZA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ANALIZA

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: ANALIZA

 • Edukacyjna Analiza Transakcyjna

  Czasopisma

  ISSN: 2299-7466 , eISSN: 2558-1825

 • Analiza i Egzystencja

  Czasopisma

  ISSN: 1734-9923 , eISSN: 2300-7621

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa: Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa

  Książka zawiera treści rozwinięte i uaktualnione w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstwa. Główny nacisk położono w niej na analizę dokumentów sprawozdawczości finansowej zgodnych z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zaletą monografii jest to, że uwzględnia ona zmiany w sprawozdawczości finansowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku. Umożliwia jednak przeprowadzenie analizy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An analysis of a measurement probe for a high impedance spectroscopy analyzer

  Publikacja

  W artykule przedstawiono sondę będącą obwodem wejściowym analizatora do spektroskopii wysokoimpedancyjnej. Sonda umożliwia pomiar impedancji jednym zaciskiem uziemnionej w zakresie od 100ohm do 100Gohm. Sonda umożliwia wydzielenie dwóch sygnałów proporcjonalnych do prądu i napięcia na impedancji mierzonej w szerokim zakresie częstotliwosci od 100uHz do 100MHz.Przeprowadzono analizę sondy w której uwzględniono najważniejsze czynniki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza zniszczenia noża.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedmiotem analizy była ocena przyczyn zniszczenia noża kuchennego, wykonanego z nierdzewnej stali z rączką drewnianą i nitowaniem ze stopu aluminium. Podano wyniki przeprowadzonych numerycznych obliczeń wytrzymałościowych. Wykazano, że przyczyną zniszczenia noża było nieprawidłowe usytuowanie otworu pod nit w cześci chwytowej noża.

 • Analiza kinematyki docierarek tarczowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono symulację kinematyki docierania powierzchni płaskich. Opracowano modele symulacyjne standardowych układów kinematycznych. Stan plaskości powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

 • Analiza rowkowania docieraków tarczowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono ważniejsze problemy rowkowania tarcz docierających do obróbki powierzchni płaskich. Omówiono kinematyczne aspekty rowkowania docieraków. Zamieszczono przykładowe wyniki analiz symulacyjnych.

 • Analiza kinematyki docierarki jednotarczowej

  Publikacja

  Przedstawiono symulację kinematyki docierania powierzchni płaskich. Opracowano modele symulacyjne standardowych układów kinematycznych. Stan płaskości powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

 • Analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Publikacja

  Przedstawiono skomputeryzowana analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren czarnego węglika krzemu oraz elektrokorundu zwykłego i szlachetnego stosowano stereoskopową mikroskopię optyczną oraz oprogramowanie Scopelmage DynamicPro i Scopelmage Advanced

 • Analiza systemu kanalizacji podciśnieniowej

  Publikacja

  - Rok 2017

  W niniejszej pracy zestawiono informacje na temat jednego z alternatywnych systemów kanalizacji, dostępnych obecnie na rynku. Zawarto w niej także początki powstawania układu podciśnieniowego na świecie, jak również polskie rozwiązania prototypowe. Kanalizacja próżniowa jest jednym z niekonwencjonalnych systemów, który posiada wiele istotnych zalet w porównaniu z kanalizacją grawitacyjną, jednak wciąż wielu inwestorów boi się ryzyka...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza właściwości emiterów LCR

  Od wielu lat pojawiają się publikacje dotyczące konstrukcji emiterów służących do wypromieniowania energii pola elektromagnetycznego z układów, w których są wytwarzane impulsy prądowe o krótkim czasie trwania (rzędu ns lub µs) i znaczącej wartości szczytowej (rzędu MA). Tego rodzaju emitery nazywane są w języku angielskim Large Current Radiators (LCR). Budowa emitera LCR powinna zapewniać możliwie niewielką indukcyjność (rzędu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Produkcja międzynarodowa - analiza zjawiska

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł porusza kwestie rozmieszczenia geograficznego i branżowego produkcji międzynarodowej mierzonej skalą przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

 • Analiza kinematyki docierarek tarczowych

  Publikacja

  Przedstawiono analizę kinematyki docierania powierzchni płaskich. Omówiono modele standardowych układów kinematycznych docierania jedno- i dwutarczowego. Stan płaskości powierzchni czynnych docieraków ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym złożona kinematyka docierania maszynowego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza bezpieczeństwa scenariuszy usług

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono krótki opis architektury przetwarzania skierowanego na usługi. Omówiono problemy zabezpieczania na poziomie komunikujących sie komputerów, wymiany komunikatów SOAP oraz realizacji złożonych, interaktywnych scenariuszy Web Services. Porównano standardy bezpieczeństwa dotyczące Web Services.

 • Analiza nowoczesnych siłowni jądrowych

  Publikacja

  W pracy analizowano obiegi termodynamiczne siłowni wykorzystujących reaktory jądrowe IV generacji. Obliczano sprawność obiegów siłowni jądrowych z nowoczesnymi reaktorami, a wyniki obliczeń porównano z tradycyjnym układem obecnie stosowanym typu PWR. Każdy z badanych układów optymalizowano ze względu na maksymalną sprawność dla zadanych parametrów początkowych. Układ nadkrytyczny wodny SCWR okazał się najkorzystniejszy ze względów...

 • Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  Książka ta jest jedną z nielicznych publikacji na rynku wydawniczym, która kompleksowo przedstawia tego rodzaju zagadnienia. Autor w głównej mierze starał się w niej odpowiedź na pytanie, czy rekomendacje giełdowe mogą przedstawiać wartość dodaną dla potencjalnych inwestorów. W sposób szczegółowy ukazano w niej: • uwarunkowania prawne dotyczące sporządzania i upubliczniania rekomendacji giełdowych, • zawartość raportów analitycznych...

 • Analiza pojedynczych nierówności toru

  Publikacja

  - Rok 2015

  Ocena stanu geometrii toru kolejowego ma istotne znaczenie w procesie jego prawidłowego utrzymania, spokojność jazdy i w dużym stopniu wpływa na koszty cyklu życia. Jakość geometryczna toru może być analizowana w różnych celach, a pomierzone parametry mogą podlegać różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowania napraw w krótkich terminach. Natomiast...

 • Analiza charakterystyk parku wiatrowego.

  Publikacja

  - Wiadomości Elektrotechniczne - Rok 2010

  Prognozowanie mocy parków wiatrowych nie należy do łatwych przedsięwzięć, nie tylko ze względu na stochastyczny charakter wymuszenia (wiatru), ale wiele innych czynników mających wpływ na wartość prognozy. W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na moc parku wiatrowego: prędkość wiatru, kierunek wiatru, pionowy profil wiatru, przesłonięcie oraz dynamika zmian wiatru. Rozważania poparto na wynikach pomiarów.

 • Analiza dynamiczna trybuny stalowej

  Publikacja

  W powyższej pracy przedstawione zostały zalety stosowania trybun stalowych jako wyposażenia stadionów sportowych oraz innych miejsc, które gromadzą ogromną liczbę widzów. Pokazano, że konstrukcje te charakteryzują się wysoką estetyką i podnoszą prestiż widowiska w odróżnieniu do wcześniej stosowanych trybun żelbetowych. Z uwagi na zastosowanie lekkich i smukłych elementów składowych konstrukcji trybuny, masa widzów oraz obciążenia...

 • Analiza jakości konstrukcji uchwytów

  Przedstawiono sposób ilościowej oceny technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych. Analizę szczegółową przeprowadzono na przykładzie zaprojektowanego oprzyrządowania do obróbki części klasy dźwignia na centrum obróbkowym.

 • Analiza przestrzenna sprzedaży paliw

  Publikacja

  Ze względu na zmieniające się warunki i niepewność ekonomiczną gospodarowania, przeprowadzane badania dotyczące popytu na paliwa płynne dotyczą głównie zmian popytu w czasie, rzadziej w przestrzeni. Jednak rozwój narzędzi ekonometrycznych, który dokonał się w latach dziewięćdziesiątych, umożliwił nie tylko badania zmian popytu wynikające ze związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w czasie, ale również w przestrzeni oraz w...

 • Analiza temperatury docierarki jednotarczowej.

  Przedstawiono wyniki badań docierania powierzchni płaskich na docierarce jednotarczowej. Praca stanowi wstęp do badań zagadnienia wzrostu temperatury elementów układu wykonawczego obrabiarki. Eksperymenty przeprowadzono na docierarce jednotarczowej ABRALAP 380 przy użyciu kamery termowizyjnej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza mechanizmów podających ryby

  Praca dotyczy mechanicznego załadunku ryb do maszyn przetwórczych. Przedstawiono systematykę elementów podających. Omówiono, na przykładach, podstawowe sposoby zasilania maszyn.

 • Stochastyczna analiza nośności granicznej

  Praca dotyczy modelowania stochastycznego ośrodka gruntowego metodami nośności granicznej. Zaproponowano probabilistyczne modyfikacje metod oszacowań i charakterystyk, które zastosowano do oceny nośności granicznej ławy fundamentowej posadowionej na idealnie spoistym podłożu. W pierwszym przypadku, wyznaczono dystrybuanty nośności granicznej stanowiące probabilistyczne, górne i dolne oszacowania. Metodę charakterystyk powiązano...

 • Analiza systemów współpracy Gatekeeperów.

  Publikacja

  Referat obejmuje zagadnienia związane z zapewnieniem współpracy pomiędzy gatekeeperami pracującymi w systemie VoIP działającym w oparciu o zbiór zaleceń ITU-T H.323. Zaprezentowano podstawowe topologie pracy gatekeeperów. Uwzględniono omówienie pojęć związanych z alternatywnymi gatekeeperami. Przedstawiono wykorzystywaną implementację gatekeepera, modele laboratoryjne i przyjęte scenariusze. Omówiono wyniki badań i dalsze prace...

 • Chemometryczna analiza widm absorpcyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono zastosowanie różnorodnych metod chemometrycznych do analizy widm absorpcyjnych próbek wieloskładnikowych. Zdefiniowano pojęcie widma jako wielowymiarowego wektora. Omówiono sposoby przygotowania widm do analizy chemometrycznej oraz metody pozwalające na uzyskanie informacji o: i)relacjach podobieństwa pomiędzy widmami; ii)wewnętrznym wymiarze przestrzeni widm; iii)liczbie i widmach form spektralnych występujących...

 • Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

  Przedstawiono wariantowo opracowane konstrukcje uchwytów do obróbki otworów w części klasy dźwignia. Zaproponowano kryteria oceny punktowej technologiczności konstrukcji oraz przeprowadzono ocenę opracowanych uchwytów przedmiotowych.

 • Analiza kosztów operacji docierania jednotarczowego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Przedstawiono wyniki analizy kosztów operacji docierania powierzchni płaskich, na przykładzie pierścieni ceramicznych z Si3N4. Analizowano składowe kosztów w zależności od wielkości serii obrabianych elementów.

 • Analiza kinematyki jednotarczowych docierarek laboratoryjnych

  Artykuł porusza problem analizy kinematyki docierarek jednotarczowych. Przeanalizowano zmienność prędkości i przyspieszenia punktów leżących na powierzchni docieranej w funkcji czasu. Podano różnice w kinematyce docierania na przykładzie dwóch układów wykonawczych docierarek laboratoryjnych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono wyniki badań wielkości mikroziaren ściernych węglika krzemu, elektrokorundu i węglika boru. W badaniach wykorzystano analizator laserowy firmy Fritsch Gmbh. Wyznaczono rozkład prawdopodobieństwa wielkości mikroziaren oraz liczności skumulowanej szeregów rozdzielczych. Scharakteryzowano zasady pomiaru oraz porównano znane metody badania wielkości ziaren.

 • Analiza metod oceny ryzyka zawodowego

  Analiza metod oceny ryzyka zawodowego, porównanie metod pod kontem spełnienie przyjętych kryteriów oceny.

 • Analiza zróżnicowania przestrzennego cen paliw

  W artykule analizowano zróżnicowanie przestrzenne cen paliw według asortymentu. Do badania wykorzystano analizę wariancji i metody analizy konwergencji cen. Przeprowadzona analiza wykazała,że istnieje zróżnicowanie cen paliw w przekroju województw, ale jest ono statystycznie nieistotne. Zbadano zatem cenową integrację rynków przestrzennych w celu potwierdzenia działania prawa jednej ceny. Do badania integracji rynków wykorzystano...

 • E-egzamin - analiza statystyczna wyników

  Publikacja

  - Rok 2008

  Dnia 4 marca 2008 roku, po raz pierwszy w Polsce, odbył się próbny egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej, przeprowadzany drogą elektroniczną, ''E-egzamin 2008''. Organizatorami egzaminu byli: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna i WSiP. Patronat nad projektem objęli: Minister EN i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nietypowy próbny egzamin gimnazjalny pisało w jednym czasie kilka tysięcy gimnazjalistów...

 • Analiza porównawcza metod obliczania przebicia

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę porównawczą wybranych normowych metod wyznaczania nośności na przebicie konstrukcji płytowo-słupowej. Przeanalizowano trzy normowe sposoby wyznaczania nośności na przebicie.Wykonane obliczenia pozwoliły na wskazanie różnic w wyznaczonych wartościach nośności płyty na przebicie w konstrukcji płytowo-słupowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza siłowni nadkrytycznych oraz ultranadkrytycznych

  Publikacja

  - Rok 2019

  Niniejszy artykuł zawiera przegląd istniejących rozwiązań siłowni nadkrytycznych oraz ultra nadkrytycznych. Przedstawiono historię rozwoju bloków na parametry nadkrytyczne. Obecny stan technologii został zaprezentowany – są to następujące parametry pary świeżej: 650°C oraz 330 bar. W Polsce istnieje 8 bloków pracujących na parametry nadkrytyczne. Ich parametry pracy zostały przedstawione w tekście. Z kolei elektrownią parową posiadającą...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza sygnału mowy w foniatrii

  Praca zawiera opis algorytmów analizy sygnału mowy opracowanych do zastosowań medycznych. Mają one znaczenie wspomagające w diagnostyce schorzeń krtani, objawiających się jako np. chrypka, dwugłos oraz nieprawidłowa artykulacja tonu krtaniowego (głos drżący). Opisano algorytmy służące do ekstrakcji tonu krtaniowego (parametr F0 i jego przebieg zmienności w czasie) oraz do wygładzania widma (np. do estymacji parametrów formantowych...

 • Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów frezarskich

  Przedstawiono analizę technologiczności konstrukcji uchwytów frezarskich. Zdefiniowano wskaźniki ilościowe oceny technologiczności konstrukcji. Wskazano na istotność przyjętych kryteriów, szczególnie we wstępnym etapie projektowania pomocy warsztatowych.

 • Analiza rozwiązań konstrukcyjnych studzienek kanalizacyjnych.

  Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych. Szczególne własności, wymagania i możliwości. Problem wyboru, konsekwencje. Różnice

 • Analiza przekrojowa efektywności systemów upadłościowych

  Artykuł nawiązuje do zagadnień teorii instytucjonalnych, przy czym autor skupił się na analizie efektywności instytucji upadłości przedsiębiorstw. Zaprezentowane zostały wyniki badań przekrojowych, mające na celu ukazanie zależności pomiędzy efektywnością systemów upadłościowych a poziomem rozwoju gospodarek, mierzonym za pomocą różnych mierników oraz pomiędzy efektywnością systemów upadłościowych a innymi miernikami o charakterze...

 • Analiza bezpieczeństwa ruchu na rondach

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule przedstawiono wpływ rond na poprawę bezpieczeństwa ruchu na podstawie przeprowadzonych badań ''przed'' i ''po'' przebudowie skrzyżowania na małe rondo. Wykazano korzystny wpływ skrzyżowania typu rondo na liczbę zdarzeń drogowych i ofiar wypadków w porównaniu z innymi rodzajami skrzyżowań. Porównano bezpieczeństwo ruchu na rondach o wielu wlotach i o wielopasowej jezdni wokół ronda. Przedstawiono najczęściej występujące...

 • Automatyczna analiza wymiarów mikroziaren ściernych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2010

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu oprogramowania MultiScan v. 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22 MicroTec. W pierwszym systemie pomiarowym obrazy przekazywane są z kamery CCD sprzężonej z mikroskopem stereoskopowym.

 • Analiza jakościowa i dyskusja wyników

  Publikacja

  .

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v.6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22 Micro Tec mikroziaren czarnego węglika krzemu o numerze F32/29. Dokonano przeglądu konstrukcji najnowszych analizatorów czołowych producentów światowych.

 • Analiza pola magnetycznego obiektów ferromagnetycznych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Obiekt o właściowściach ferromagnetycznych zaburza równomierność pola magnetycznego Ziemi. mierząc indukcję magnetyczną precyzynjym magnetometrem można taki obiekt wykryć, zlokalizować i zidentyfikować. W algorytmach wykrywania obiektów ferromagnetycznych stosuje się model pola magnetycznego w postaci dipola magnetycznego. Modelowanie pola magnetycznego obiektu za pomocą dipola magnetycznego jest poprawne dla stosunkowo dużej odległości...

 • Analiza rozwiązań konstrukcyjnych studzienek kanalizacyjnych

  Publikacja

  - Instal - Rok 2009

  Przegląd kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych. Kryteria klasyfikacji (średnica, materiał, konstrukcja) z uwzględnieniem unikatowej cechy wyrobu. Zasady rozmieszczania i stosowania. Sztywność obwodowa studzienki. Błędy posadowienia. Awarie. Wzmocnienia. Nowości konstrukcyjne i materiałowe. Studzienka multimedialna.

 • Analiza procedur oceny uziemień odgromowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy dokonano prównania różnych metod wyznaczania parametrów uziemień odgromowych na tle obowiązujących przepisów. Porównano metody wyznaczania rezystancji statycznej i udarowej oraz impedancji uziemień w szerokim zakresie częstotliwości. Sformułowano wnioski dotyczące zasadności doboru odpowiednich metod pomiarowych do kontroli uziemień o różnej konstrukcji i różnym przeznaczeniu.

 • Analiza kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego

  Publikacja

  Rozdział wprowadza w ogólne zagadnienia związane z kształceniem ustawicznym. Zostały sformułowane strategie europejskie i polskie określające kierunki rozwoju edukacji ustawicznej. Ważnym aspektem kształtowania systemów kształcenia ustawicznego w Polsce jestwykorzystanie wieloletnich doświadczeń krajów UE. Przedstawiono dobre praktyki związane z kształceniem dorosłych w różnych krajach Europy. Ustalenia zawarte w Strategii rozwoju...

 • Analiza pola magnetycznego obiektu ferromagnetycznego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Pole magnetyczne związane z obiektem, zwane polem anomalnym lub własnym obiektu, zależy od wielu czynników takich, jak kształt i rozmiary obiektu, jego właściwości magnetyczne oraz kierunek względem wektora pola magnetycznego Ziemi. W metodach detekcji i lokalizacji obiektów ferromagnetycznych, jako model matematyczny pola magnetycznego obiektu stosuje się dipol magnetyczny. W pracy dokonano analizy położenia wartości ekstremalnych...

 • Przedsiębiorczość na Pomorzu - analiza jakościowa

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia analizę przedsiębiorczości na Pomorzu w oparciu podejście behawioralne. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród 1 584 małych firm określono strategię, cele oraz sposób zarządzania tymi przedsiębiorstwami.

 • Metodyki zarządzania projektami - analiza porównawcza

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zarządzanie projektami jest róznie definiowane w literaturze przedmiotu. W wiekszosci definicji przebija sie stwierdzenie, że zarządzanie projektami to metodyczny, uporządkowany sposób zarządzania, który charakteryzuje sie pewnym sformalizowaniem, dyscypliną i konsekwencją w działaniu.W niniejszym rozdziale poruszono zagadnienie doboru odpowiedniej metodyki zarzadzania do realizacji określonego projektu. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych...