Wyniki wyszukiwania dla: ANALIZA DOKUMENTÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ANALIZA DOKUMENTÓW

Wyniki wyszukiwania dla: ANALIZA DOKUMENTÓW

 • Turystyka morska w województwie pomorskim w perspektywie wybranych, rzdowych dokumentów planistycznych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem pracy jest analiza turystyki morskiej w województwie pomorskim w perspektywie wybranych, rzdowych dokumentów planistycznych

 • Zatrudnienie obywateli z krajów byłego ZSRR w Polsce

  Publikacja

  Szeroka analiza literatury, dokumentów prawnych i danych statystycznych ukazująca obraz możliwości i uwarunkowań zmniejszenia niedoborów na rynku pracy w Polsce poprzez zatrudnianie emigrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego.

 • Innowacje w strategiach rozwoju województw a poziom innowacyjności

  Publikacja

  Wzrost poziomu innowacyjności jako czynnika wzrostu konkurencyjności jest celem (lub jednym z celów) strategicznym zarówno strategii rozwoju kraju, jak i strategii regionalnych. Analiza wojewódzkich dokumentów strategicznych oraz poziomu innowacyjności poszczególnych województw pozwala na ocenę stopnia wdrożenia strategii.

 • Inwestycje kolejowe w świetle polskiego prawa

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przeprowadzona analiza aktów prawnych daje mocno zagmatwany obraz stanu, w jakim muszą się poruszać podmioty przystępujące do inwestycji na terenach kolejowych i w ich sąsiedztwie. Dotychczas nie istnieje w Polsce czysty, zhierarchizowany układ dokumentów planistycznych od najwyższego do najniższego rzędu, mający bezpośrednie przełożenie na decyzje lokalizacyjne dla inwestycji ponadlokalnych lub na ochronę rezerw komunikacyjnych...

 • Rozwiązania cyfrowe służące eliminacji nieprawidłowości w przedsiębiorstwie świadczącym usługi komunalne - ocena przypadku

  Publikacja

  W rozdziale niniejszym poruszono zagadnienie występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa komunalnego i możliwości ich eliminacji poprzez udoskonalenie istniejących w przedsiębiorstwie rozwiązań opartych na wykorzystaniu technologii cyfrowych. Celem badań była analiza nieprawidłowości wykazanych po okresowych audytach i kontrolach w wybranych obszarach krytycznych i określenie możliwości zabezpieczenia interesów...

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa: Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa

  Książka zawiera treści rozwinięte i uaktualnione w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstwa. Główny nacisk położono w niej na analizę dokumentów sprawozdawczości finansowej zgodnych z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zaletą monografii jest to, że uwzględnia ona zmiany w sprawozdawczości finansowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku. Umożliwia jednak przeprowadzenie analizy...

 • Strategia energetyczna Mołdawii do 2030 r. w kontekście zobowiązań umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską

  Publikacja

  - Rok 2015

  Celem opracowania jest analiza porównawcza i ocena strategii energetycznej Mołdawii do 2030 r. w kontekście zobowiązań wynikających z umowy stowarzyszeniowej z UE, która jest kluczowym elementem Partnerstwa Wschodniego. Znacząca zbieżność zapisów obu dokumentów kreuje ramy dla procesu stowarzyszenia w dziedzinie energetyki. Główne płaszczyzny spójności dotyczą zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii, rozwoju odnawialnych źródeł...

 • Koncepcja usprawnień funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni

  Publikacja

  Głównym kierunkiem rozwoju systemu transportu zbiorowego powinno być zwiększanie dostępności usług przewozowych oraz poprawa ich jakości. Jako podstawowy cel wprowadzenia proponowanych usprawnień przyjęto zwiększenie dostępności transportowej oraz redukcję czasów podróży w obszarach, w których zdiagnozowano niewystarczającą jakość obsługi. Ocena funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni umożliwiła wskazanie elementów, wymagających...

 • Rozwiązania cyfrowe służące eliminacji nieprawidłowości w przedsiębiorstwie świadczącym usługi komunalne - ocena przypadku

  Publikacja

  W rozdziale niniejszym poruszono zagadnienie występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu...

 • COMPARISION OF TWO WIND FARMS CONSTRUCTION PROJECTS USING F-AHP METHODP

  Referat przedstawia porównanie projektów dwóch farm wiatrowych. Częścią referatu jest opis kryteriów, które muszą zostać uwzględnione w trakcie analizy porównawczej projektów budowy FW. Tego typu analiza znajduje zastosowanie w przypadku zakupu projektów inwestycyjnych będących w fazie przygotowania. Spowodowane jest to koniecznością uwzględnienia wymogów określonych w ustawodawstwie polskim...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Czynniki sukcesu w zarządzaniu inicjatywą klastrową na przykładzie inicjatywy Interizon

  Publikacja

  Głównym celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych czynników sukcesu w inicjatywie klastrowej Interizon z uwzględnieniem czterech obszarów funkcjonowania inicjatywy: formalizacji i wewnętrznej organizacji, działań podejmowanych w ramach inicjatywy, strategii rozwoju oraz komunikacji i promocji. Przeanalizowane zostały również najważniejsze efekty wynikające z członkostwa w powyższej inicjatywie. Autorki przeprowadziły badania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Teczka absolwenta - brakowanie dokumentów

  Kursy Online

  Teczka absolwenta - brakowanie dokumentów, przewodnik e-learningowy

 • Analiza zaleceń ITU-R w odniesieniu do naziemnych systemów radiokomunikacyjnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W opracowaniu dokonano przeglądu dokumentów ITU-R dotyczących systemów radiokomunikacyjnych, w szczególnosci zaś problematyki propagacyjnej i prognozowania zasięgów stacji. Analizowano zalecenia ITU-R z tej dziedziny. Ze względu na rozległość materiału ograniczono się do zaleceń dotyczących niezjonizowanych środowisk propagacji i naziemnych systemów radiokomunikacyjnych działających w tych środowiskach.

 • Znaczenie ochrony zabytków dla rozwoju województwa na przykładzie woj. podlaskiego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Literatura, jak i praktyka wskazują na możliwości wykorzystania zabytków jako elementów rozwoju gospodarczego, zarówno w skali regionu, jak i całego kraju. Aby móc mówić o nowej roli zabytków w gospodarce, koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego finansowania bieżącego ich utrzymania oraz renowacji i restauracji. Poziom dostępnych środków publicznych dla ochrony zabytków można utożsamić ze znaczeniem ich dla władz regionu. Celem...

 • Szkolenie z menadżera bibliografii – program MENDELEY

  Wydarzenia

  06-06-2017 12:00 - 06-06-2017 13:30

  Mendeley jest programem służącym do zarządzania bibliografią, umożliwia udział w akademickiej sieci społecznościowej. Więcej informacji o szkoleniu i link do rejestracji podano na stronie internetowej Biblioteki.

 • Szkolenie z zasad realizacji projektów na PG

  Wydarzenia

  12-04-2019 09:00 - 12-04-2019 12:00

  Spotkanie informacyjne skierowane do osób realizujących projekty finansowane ze środków NCN

 • Polityka energetyczna

  Kursy Online

  Zakres przedmiotu: Kierunki polityki energetycznej Polski i Europy, modele stosowane do wspomagania decyzji w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych dla obszaru energetyki. Kierunek: Inżynieria zasobów naturalnych Studia I stopnia stacjonarne sem. 7

 • TargOIOwisko Wydziałowe Targi Pracy

  Wydarzenia

  25-03-2020 10:00 - 25-03-2020 15:00

  Biuro Karier PG zaprasza na TARGOIOWISKO - Wydziałowe Targi Pracy. Zaproszone firmy przedstawią oferty pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów.

 • Inteligentne Systemy Interaktywne

  Naturalne interfejsy, umożliwiające inteligentną interakcję człowiek-maszyna z możliwością oddziaływania na możliwie wszystkie zmysły człowieka równocześnie i bez potrzeby jego wcześniejszego szkolenia w zakresie używania typowych urządzeń zewnętrznych komputera, w tym z wykorzystaniem metod automatycznego rozpoznawania i syntezy mowy, biometrii, proaktywnych (samo-wykonywalnych) dokumentów elektronicznych, rozpoznawania emocji...

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  Dr inż. Sebastian Wilczewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Ponadto od ponad 20 lat pracuje w firmach informatycznych, gdzie zajmował stanowiska od inżyniera i konsultanta, poprzez stanowisko Project Managera, Portfolio Manager i Proces Ownera aż do stanowiska Team Leadera dla zespołu około 30 analityków IT. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem...

 • Wyszukiwanie aktualnej informacji normalizacyjnej w źródłach elektronicznych

  Kursy Online

  CELNabycie umiejętności wyszukiwania aktualnej informacji normalizacyjnej OPISSzkolenie obejmie:przedstawienie różnych rodzajów dokumentów normalizacyjnych; zapoznanie się z aktualną terminologią z zakresu normalizacji; zapoznanie z narzędziami dostępu do aktualnych norm (PN) oraz praktyczne ćwiczenie w zakresie ich wyszukiwania.

 • International Career Day

  Wydarzenia

  18-01-2018 10:00 - 18-01-2018 15:00

  Biuro Karier PG oraz Organizacja Studentów Zagranicznych PG zapraszają na Targi Pracy – International Career Day. Zaproszone firmy przedstawią oferty pracy, praktyk i staży.

 • VII DZIEŃ STREFY na Politechnice Gdańskiej

  Wydarzenia

  06-11-2019 11:00 - 06-11-2019 15:00

  Biuro Karier, WM i PSSE zapraszają na VII DZIEŃ STREFY podczas którego studenci i absolwenci będą mieli możliwość poznania firm działających w PSSE oraz skonfrontowania swoich wyobrażeń o pracy w danej branży.

 • Intelligent system for editing and analysis of examination documents

  Publikacja

  - Rok 2006

  Opisano ogólną koncepcję systemu IATE - systemu do edycji i automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. Edytor systemu umożliwia generację 4 typów testów o dowolnej liczbie pytań (do 8 stron tekstu), różnej formie udzielania odpowiedzi oraz możliwością tworzenia wariantów testu. Bardziej szczegółowo opisano wybrane fragmenty systemu: analizę nagłówka testu, edycję i organizację segmentu tworzenia wariantów testu oraz organizację...

 • Przetwarzanie wstępne i segmentacja zniszczonych dokumentów archiwalnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono problemy związane z pozyskiwaniem, wstępnym przetwarzaniem oraz segmentacją zniszczonych dokumentów archiwalnych. Zaproponowane zostały algorytmu lokalizacji dokumentu, ekstrakcji liter oraz dopasowywania regionów tekstu do wzorców.

 • System przetwarzania testów egzaminacyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy zaprezentowano wykonany przez autorów system AATE, służący do automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. System daje możliwość przetwarzania trzech rodzajów ankiet i składa się z trzech modułów: edycji arkuszy, analizy dokumentów i prezentacji wyników. W pracy zamieszczono przykładowe formularze egzaminacyjne, schemat blokowy edytora testów oraz wyniki przeprowadzonych eksperymentów.

 • Web Application Design

  Kursy Online

  {mlang en}Web Application Design covers the software design phase, which falls between the analysis of the problem domain and the implementation of the program in the code. It shows the rules and guidelines for application design in general, with particular emphasis on web application design problems. Teaches systematic design in aspects of system architecture, application logic, user interface and data structure. Emphasizes the...

 • Helena Janik prof. dr hab. inż.