Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA OBIEKTÓW SPORTOWYCH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

 • MODELOWANIE NIEKTÓRYCH ODDZIAŁYWAŃ DYNAMICZNYCH NA KONSTRUKCJE TRYBUN OBIEKTÓW SPORTOWYCH

  W artykule przedstawiono badania i symulacje numeryczne dotyczące modelowania oddziaływań dynamicznych od pojedynczego kibica i grupy kibiców tańczących specyficzny taniec „Labado”. Zakres prac obejmuje badania doświadczalne oraz rozwiązanie problemu odwrotnego identyfikacji dynamicznej funkcji obciążenia. Weryfikację poprawności funkcji obciążenia wykonano na przykładzie danych pomiarowych i numerycznych dla stadionu żużlowego...

 • Ochrona odgromowa dużych obiektów sportowych na przykładzie stadionu PGE ARENA w Gdańsku

  W artykule przedstawiono specyfikę ochrony dużych obiektów sportowych przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Omówiono zasady ochrony tych obiektów przed bezpośrednim uderzeniem pioruna oraz sposoby ograniczenia przepięć powstających w instalacjach elektroenergetycznych oraz sterujących i pomiarowych zainstalowanych w takich obiektach. Wskazano konieczność indywidualnego rozwiązywania systemów ochronnych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • NUMERYCZNE MODELOWANIE HYDRODYNAMIKI JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH OBIEKTÓW WODNYCH

  W artykule opisano zastosowanie obliczeń numerycznych w procesie projektowania, analizy działania oraz oceny bezpieczeństwa użytkowania wodnych obiektów rekreacyjnych i sportowych. Użytkownicy aquaparków, sportowcy, a szczególnie kibice, oczekują wyjątkowych doznań na obiektach wodnych z jednoczesną gwarancją bezpieczeństwa. Na te kwestie duży wpływ ma hydrodynamika przepływu. Aby właściwie dobrać parametry geometryczne i hydrauliczne...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Architektura kontrastu w historycznych miastach Europejskich na przykładzie obiektów użyteczności publicznej z przełomu XX i XXI wieku

  Powstawanie obiektów na wskroś współczesnych na styku z historyczną tkanką miejską może stanowić drogę do odnowy i rewitalizacji obszarów, które tego wymagają. Działanie takie może również być silnym i cennym katalizatorem transformacji funkcjonalnej i wizualnej danego fragmentu przestrzeni miejskiej oraz przyczyniać się do wzrostu aktywności społecznej w jej obrębie. Tworzywem architektonicznym dającym ogromne możliwości kontrastowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • SEM VI - Architektura obiektów rehabilitacji ludzi i ich zwierząt domowych w przestrzeniach wspólnych Aglomeracji Gdańskiej:

  Kursy Online
  • K. Juchnevič
  • K. Pokrzywnicka

  Spojrzenie przyszłościowe na projektowanie wielozadaniowej architektury społecznej, niekomercyjnej, przeznaczonej dla użytkowników w różnym wieku, a także ich zwierząt. Powstać powinna architektura oszczędna w środkach wyrazu, ze zdrowych materiałów, uniwersalna - łatwa do ewentualnej przebudowy, dostępna dla niepełnosprawnych i osób o szczególnych potrzebach, dyskretnie wpisująca się w zastany krajobraz  z założenia kameralna, ...

 • Agnieszka Kurkowska dr inż. arch.

  Agnieszka Kurkowska, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2020 roku. W roku 2010 uzyskanie tytułu doktora na Politechnice Gdańskiej, której jest absolwentką. Od 2000 roku członek POIA RP. W latach 2013-2020 praca na Wydziale Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, w tym pełnienie funkcję kierownika Zakładu Architektury Wnętrz. Laureatka nagród Rektora Politechniki Koszalińskiej za pracę naukową...

 • Mateusz Gerigk dr inż. arch.

  Mateusz Gerigk (dr inż. arch.) urodzony 1987 roku w Gdyni. W 2006 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. A. Mickiewicza w Gdyni oraz Społeczną Szkołę Muzyczną II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni. W 2011 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2018 obronił doktorat w dziedzinie Architektura i Urbanistyka pt. Wielokryterialne projektowanie...

 • Rafał Janowicz dr hab. inż. arch.

  Rafał Janowicz jest adiunktem na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego od 2011 roku. Ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2001 roku, a dwa lata później na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2011 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki...

 • PROPERTIES OF PARAMETRIC ALGORITHMIC DESIGN OF RESIDENTIAL HOUSES IN URBAN CONTEXT

  Publikacja

  Design explorations of architectural avant-garde resulted in the development of digital techniques that allow solving very complex and demanding contemporary design challenges. In the architectural discourse the new design workshop seems to be symbolized mainly by the projects of sports facilities, cultural, administrative or multifunctional high-rise buildings. However for the quality of society life is more important to exploit...

 • Architektura-Murator

  Czasopisma

  ISSN: 1232-6372

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Pęczek, dr hab. inż. arch., urbanista, architekt światła.  Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, z dodatkową specjalnością architektonicznego projektowania światłem. Podstawowym obszarem jej zainteresowań naukowych jest urbanistyka, w obrębie której skoncentrowała się na trzech nurtach badawczych, a mianowicie: Problemy kształtowania współczesnych przestrzeni publicznych,...

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Budownictwo i Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 1899-0665 , eISSN: 2544-3275

 • Maria Sołtysik prof. dr hab. inż. arch.

 • Melioracje i odwodnienia C+P (dla II st. stac. IW) 22/23 - Nowy

  Kursy Online
  • K. Weinerowska-Bords

  Kurs przeznaczony jest dla Studentów II stopnia studiów stacjonarnych na WILiŚ, na specj. Infrastruktura wodna (sem.II). Kurs dedykowany jest zajęciom ćwiczeniowym i projektowym z przedmiotu Melioracje i odwodnienia. Wykłady z przedmiotu Melioracje i odwodnienia objęte są oddzielnym e-kursem. Zakres tematyczny kursu obejmuje problemy gospodarowania wodą opadową w terenach zabudowanych z uwzględnieniem idei błękitno-zielonej...

 • Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę - aspekty teoretyczne

  Publikacja

  - Rok 2010

  W rozdziale przedstawiono aspekty teoretyczne związane z badaniem wpływu dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę. Przeanalizowano metocy mierzenia efektu długookresowego dużych wydarzeń sportowych oraz najczęściej popełniane błędy.

 • Ekonomiczne efekty organizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  Przedmiotem rozważań w niniejszej monografii są efekty wywołane organizacją wielkoformatowych wydarzeń sportowych. Pretekstem do podjęcia tej tematyki jest duże zainteresowanie organizacją tych wydarzeń tłumaczone korzystnym oddziaływaniem na gospodarkę gospodarza. Przegląd literatury przedmiotu wskazuje jednak na rozbieżności w tym zakresie pomiędzy oficjalnymi opracowaniami publikowanymi na zlecenie organizatorów oraz niezależnymi,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nieukorzeniona architektura

  Publikacja

  - Rok 2012

  Najistotniejsze jest w chwili obecnej aktualne, naukowe zdefiniowanie zjawiska kontekstu, a w ślad za tym powinna być doceniona architektura zachowująca skalę człowieka i jego tożsamość, czyli architektura wpisana w otoczenie.

 • SEM IV obieralne - Szkoła tańca - Akademia Ruchu Dance Dance Dance dla mieszkańców osiedla Żabianka

  Kursy Online
  • K. Juchnevič
  • K. Pokrzywnicka

  Spojrzenie przyszłościowe na projektowanie wielozadaniowej architektury społecznej, niekomercyjnej, przeznaczonej dla użytkowników w różnym wieku. Opracowane przykłady obiektów mają uświadomić projektantom, że ośrodki  poprawy kondycji fizycznej i budujące więzi społeczne mieszkańców to architektura oszczędna w środkach wyrazu, ze zdrowych materiałów, uniwersalna - łatwa do ew. ewentualnej przebudowy i zmian funkcjonalnych, dostępna...

 • Geometria wykreślna I, 2019/20

  Kursy Online
  • J. M. Kowalewska
  • M. Malewczyk
  • D. Cyparski
  • A. Wancław

  Kurs „Geometria wykreślna I” łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 1, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka dotyczy graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych. Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda...

 • Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę : przykłady ze świata

  Publikacja

  We współczesnym świecie, duże wydarzenia sportowe są katalizatorem zmian na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej, przeradzając się w trwałe dziedzictwo dla danego kraju, przyspieszając rozwój infrastruktury i modernizację czy budowę nowych obiektów sportowych. Jednym z czynników, dla których mistrzostwa i olimpiady pobudzają rozwój kraju jest nieprzekraczalny, na sztywno ustalony termin rozpoczęcia wydarzenia. Bez presji czasu...

 • Sprzedaż praw telewizyjnych jako kluczowe źródło przychodów wielkoformatowych imprez sportowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Do początku lat 80. XX wieku przychody z tytułu sprzedaży praw telewizyjnych były podrzędnym, choć systematycznie zyskującym na znaczeniu źródłem wpływów organizacji sportowych. Od tego czasu obserwuje się dynamiczny wzrost wszystkich ważnych wskaźników związanych z realizacją transmisji telewizyjnych. W niniejszym opracowaniu Autor podejmuje się analizy podstawowych wielkości związanych z tym wzrostem, takich jak: liczba godzin...

 • Architekt, architektura, umiejętność a sztuka

  Publikacja

  - Rok 2016

  Architekt to osoba posiadająca predyspozycje w zakresie kształtowania i organizacji przestrzeni oraz zajmująca się procesem tworzenia obiektów przestrzennych, nazywanych dalej obiektami architektonicznymi (→architektura). Twórczość, też architektoniczna, to „każde działanie człowieka wykraczające poza prostą recepcję; człowiek jest twórczy, gdy nie ogranicza się do stwierdzania, powtarzania, naśladowania, gdy daje coś od siebie,...

 • Architektura komercyjna : Próba definicji

  Publikacja

  We współczesnym świecie coraz powszechniejsze stają się kultura konsumpcyjna i społeczeństwo konsumpcyjne, Wszyscy poruszamy się w tej skomercjalizowanej rzeczywistości. Komercjalizacji podlega coraz wiecej zachowań społecznych, procesów ekonomicznych i twórczych. W tej sytuacji należy założyć, że również architektura uczestniczy w tym procesie. Dotychczasowa klasyfikacja przynależności budowli do okreslonej grupy jest kwalifikacją...

 • Publiczne a prywatne finansowanie wielkoformatowych imprez sportowych na przykładzie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

  Publikacja

  Niniejszy artykuł składa się z trzech podstawowych części. W pierwszej dokonany został przegląd literatury przedmiotu na temat struktury finansowania wielkoformatowych imprez sportowych i możliwych następstw z tym związanych. W drugiej przybliżono modele finansowania wielkoformatowych imprez sportowych na przykładzie piłkarskich Mistrzostw Europy organizowanych w XXI wieku. W trzeciej badania zostały ogranicone wyłącznie do elementów...

 • Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

  Czasopisma

  ISSN: 2658-2619

 • Architektura & Biznes

  Czasopisma

  ISSN: 1230-1817

 • Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

  Czasopisma

  ISSN: 2450-1859 , eISSN: 2450-8721

 • Analiza kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci sklepów sportowych - raport z badań

  Publikacja

  W artykule podjęto próbę diagnozy kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci handlowej branży artykułów sportowych, posługując się metodą wartości konkurujących zaproponowaną przez Kima Camerona i Roberta Quinna, która pozwala na „pomiar” istniejącej i oczekiwanej kultury organizacyjnej. Celem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jakie działania można podjąć, aby kultura organizacyjna wybranej firmy stała się...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ dużych założeń widowiskowo-sportowych na rewitalizację przestrzeni miejskich na przykładzie stadionu Energa Arena w Gdańsku

  Celem badań jest wykazanie, iż budowa dużych obiektów i założeń widowiskowo-sportowych w przestrzeni zurbanizowanej może generować pozytywne przemiany i rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich. Na podstawie analizy porównawczej przypadków, w których działania takie miały miejsce można stwierdzić, że lokalizowanie tychże obiektów na silnie zdegradowanych terenach zurbanizowanych jest jedną z najbardziej efektywnych metod...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura medialna w przestrzeniach komercyjnych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Tematyka monografii dotyczy przestrzeni komercyjnych, w których wykorzystywane są rozwiązania z zakresu architektury medialnej. Tytułowane są one inteligentnymi przestrzeniami komercyjnymi. Przestrzeń komercyjna rozumiana jest jako przestrzeń miasta związana z obiektami, które powstają wraz z rozwojem „przemysłów dóbr kultury”, kreacją „produktu miejskiego” oraz są istotne w identyfikacji wizualnej miasta, jak też z punktu widzenia...

 • Architektura bezpieczeństwa systemu netBaltic

  W artykule zaprezentowano założenia dotyczące zabezpieczania węzłów sieci realizowanej w ramach systemu netBaltic. Ze względu na dużą różnorodność rozważanych mechanizmów komunikacyjnych architektura bezpieczeństwa została podzielona na kilka elementów – infrastrukturę klucza publicznego (PKI), bezpieczeństwo systemowe węzłów, zabezpieczanie komunikacji w modelu samoorganizującej wieloskokowej sieci kratowej, a także sieci niewrażliwej...

 • Estimation of object size in the calibrated camera image = Estymacja rozmiaru obiektów w obrazach ze skalibrowanej kamery

  In the paper, a method of estimation of the physical sizes of the objects tracked by the camera is presented. First, the camera is calibrated, then the proposed algorithm is used to estimate the real width and height of the tracked moving objects. The results of size estimation are then used for classification of the moving objects. Two methods of camera calibration are compared, test results are presented and discussed. The proposed...

 • Architektura jako narzędzie komunikacji marketingowej

  Przestrzeń miast staje się coraz częściej miejscem gry marketingowej, coraz częściej wykorzystywana jest jako kanał komunikacji. Takie oddziaływanie pomiędzy architekturą a marketingiem, powoduje że obok zaspokajania potrzeb podstawowych architektura zaczyna pełnić role perswazyjnego narzędzia komunikacji marketingowej.

 • Architektura służby zdrowia: Wybór przepisów i literatury przedmiotu

  Publikacja

  - Rok 2014

  Projektowanie architektury służby zdrowia, zwłaszcza złożonych funkcjonalnie obiektów lecznictwa, ma charakter wysoce specjalistyczny. Problematyka związku architektury i zdrowia nie ogranicza się jednak do obiektów medycznych. Kształtowanie architektury per se wywiera wpływ na zdrowie i wymaga wiedzy o człowieku i jego relacjach z otoczeniem. Architektura i zdrowie mają wymiar nie tylko indywidualny, ale także społeczny, publiczny...

 • Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018

  Publikacja

  - Rok 2019

  Budynki i układ przestrzenny zespołu Politechniki Gdańskiej są doskonałym dokumentem są przemian architektury w XX wieku. Niezależnie od będącej przedmiotem dyskusji ciągłości lub nieciągłości dziejów uczelni jako instytucji prowadzącej badania naukowe i kształcącej studentów, jej architektura stanowi jednolitą całość. Położony u wylotu malowniczej doliny okolonej zielonymi wzgórzami zespół tworzą obiekty reprezentujące najważniejsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura. Dom jako znak tożsamości

  Publikacja

  - Rok 2017

  Architektura to struktury z przestrzeni naszego otoczenia spełniające określone funkcje, przekazujące komunikaty, uformowane przez świadomego swojej roli artystę. Architekt jest nim w takiej samej mierze w jakiej musi być rzemieślnikiem, czy inżynierem. Trudno łączyć te konieczności. Dlatego czasem architekt poprzestaje na architektonicznej rzeźbie ideowej, modelu, który dzięki swojej syntetycznej powściągliwości jest bardziej...

 • Wpływ ogłoszenia wyników wyboru gospodarza wielkoformatowych imprez sportowych na krajowe rynki akcji

  W opracowaniu przeanalizowano czternaście wielkoformatowych imprez sportowych organizowanych w osiemnastu państwach pod względem wpływu ogłoszenia wyników wyboru gospodarza na rynki akcji w tych państwach. Ponadto podjęto próbę określenia, czy stopień rozwoju gospodarczego danego państwa może mieć wpływ na skalę oddziaływania informacji o wyborze gospodarza na krajowe rynki akcji. W tym celu dokonano wyboru jednego, najbardziej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Architektura protestantów na Żuławach - szkic problematyki

  Publikacja

  - Rok 2017

  Artykuł dotyczy zagadnień architektury sakralnej na Żuławach użytkowanej przez protestantów od XVI do XX w. W szkicu zawarto próbę systematyki budowli protestanckich wskazując, że ich architektura nie jest jednorodna i wynika zarówno z uwarunkowań historyczno-kulturowych jak i praktycznych.

 • Architektura & Urbanizmus

  Czasopisma

  ISSN: 0044-8680

 • Gdinas vesturiska mantojuma politika "Latvijas Architektura"

  Publikacja

  - Latvijas Architektura - Rok 2016

  Artykuł dotyczy systemu ochrony zabytków architektury modernistycznej w Gdyni. Omówione są indywidulne zasady ochrony oraz finansowanie konserwacji ze środków publicznych.

 • Architektura statków pasażerskich XX wieku.

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Architektura okrętów jako dyscyplina naukowa zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz sylwet, jak również systematyką przestrzenną statków. Referat przedstawia rozwój architektury statków pasażerskich, które powstały w XX w. od momentu pojawienia się nowej dyscypliny naukowej – architektury okrętów, której prekursorami byli pracownicy Wydziału Architektury PG, aż do przełomu wieków XX i XXI. Statki pasażerskie ulegały przemianom,...

 • W harmonii z przyrodą. Architektura małych elektrowni wodnych na Pomorzu

  Publikacja

  - Rok 2009

  Pomorze dzięki swej geograficznej specyfice jest miejscem gdzie wykorzystanie energetyczne rzek na przełomie XIX i XX przeżywało szczególny rozkwit. Proces ten zaowocował niezwykłym dziedzictwem kultury technicznej, które obecnie przeżywa swoisty renesans. Współcześnie bowiem elektrownie te, będące żywą ilustracją ewolucji myśli technicznej, nie tylko dają energię elektryczną (sa wciąż czynne mimo swej z górą wiekowej metryki),...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Diagnostyka obiektów trudno dostępnych

  Publikacja

  Pomiary, a zwłaszcza diagnostyka, obiektów trudnodostępnych są istotne ze względów ekonomicznych oraz względów bezpieczeństwa. Ze względów technicznych rodzą częstokroć szereg problemów, które należy rozwiązać. Niniejszy artykuł przedstawia zarówno specyfikę obiektów trudno dostępnych, najczęściej występujące problemy związane z pomiarami takich obiektów jak też stosowane metody pomiaru i przekazywania danych pomiarowych.

 • Konstrukcja obiektów oceanotechnicznych – prow.WP

  Kursy Online
  • W. Puch

  Kurs obejmuje materiały pomocnicze do wykładu z „Konstrukcji obiektów oceanotechnicznych” przeznaczone dla studiów stacjonarnych, specjalność Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne.Materiały do wykładu zawierają prezentacje, które można obejrzeć bezpośrednio, oraz pliki w formacie PDF z komentarzem do wykładów.

 • Sposoby fundamentowania obiektów zabytkowych.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono sposoby posadowienia obiektów starożytnych. Omówiono rozwiązania konstrukcyjne fundamentów obiektów starożytnej Mezopotamii,Egiptu, Grecji i Rzymu.Scharakteryzowano materiały budowlane typowe dla tych cywilizacji oraz omówiono historyczny rozwój techniki budownictwa.

 • Architektura sali Opery NOVA w kontekście uwarunkowań inscenizacyjnych - uwagi autorskie

  Publikacja

  - Rok 2008

  Architektura sali w kontekście uwarunkowań inscenizacyjnych

 • A NEW TAKE ON PENITENTIARY ARCHITECTURE ARCHITEKTURA WIĘZIENNA – NOWE OBLICZE

  Publikacja

  This article raises the issue of designing and adapting correctional facilities to the new perception of prisoners as well as comprehension of punishment. For research purposes, several European prisons which came into service over recent years were selected. A study of such facilities revealed design solutions that may significantly affect the process of rehabilitation for inmates and make such buildings an accepted part of society.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Architektura medialna : kierunki rozwoju w kontekście sztuki i technologii

  Publikacja

  - Rok 2014

  W artykule zaprezentowane jest zagadnienie architektury medialnej w obrębie której następuje integracja sztuki i technologii. Jest to architektura, która staje się nośnikiem zmiennych treści wizualnych w oparciu o technologie informacyjne i oświetleniowe. Zagadnienie to rozpatrywane jest w kontekście przestrzeni komercyjnych, w których architektura medialna staję się nowym sposobem ich promocji. Zarysowany zostanie kontekst rozwoju...

 • Estetyka i architektura na rozdrożu = The aesthetics and the architecture at the crossroads

  Publikacja

  - Rok 2013

  Opis dzieła architektury w formie refleksji estetycznej następuje w innym przedziale czasowym niż samo zaistnienia artefaktu w przestrzeni-Estetyka oraz krytyka architektoniczna nie posługują się wspólnym językiem naukowym.Estetyka i architektura sa wyrażane odmiennymi językami opisu zjawisk.Utrudnia to wzajemne odczytanie intencji oceniającego i twórcy.