Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA - XX/XXI WIEK - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA - XX/XXI WIEK

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA - XX/XXI WIEK

 • Architektura statków pasażerskich XX wieku.

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Architektura okrętów jako dyscyplina naukowa zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz sylwet, jak również systematyką przestrzenną statków. Referat przedstawia rozwój architektury statków pasażerskich, które powstały w XX w. od momentu pojawienia się nowej dyscypliny naukowej – architektury okrętów, której prekursorami byli pracownicy Wydziału Architektury PG, aż do przełomu wieków XX i XXI. Statki pasażerskie ulegały przemianom,...

 • Podejście topologiczne w architekturze na przełomie wieków XX/XXI.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Jedną z immanentnych cech architektury jest zmienność. Na przestrzeni wieków wyrażała się ona głównie poprzez przebudowy i modernizacje istniejących budowli, które z biegiem czasu ulegały procesowi degradacji. Budowla zazwyczaj postrzegana była jako element stabilny, trwały, niekiedy wręcz monumentalny. Wraz z rewolucją przemysłową otworzyły się nowe możliwości techniczne i materiałowe dla budownictwa, co pociągnęło za sobą również...

 • Architektura kontrastu w historycznych miastach Europejskich na przykładzie obiektów użyteczności publicznej z przełomu XX i XXI wieku

  Powstawanie obiektów na wskroś współczesnych na styku z historyczną tkanką miejską może stanowić drogę do odnowy i rewitalizacji obszarów, które tego wymagają. Działanie takie może również być silnym i cennym katalizatorem transformacji funkcjonalnej i wizualnej danego fragmentu przestrzeni miejskiej oraz przyczyniać się do wzrostu aktywności społecznej w jej obrębie. Tworzywem architektonicznym dającym ogromne możliwości kontrastowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ tendencji stylowych w architekturze XX i XXI w. na akustykę sal

  Publikacja

  - Rok 2011

  Praca omawia główne style architektoniczne XX i XXI w. w odniesieniu do sal widowiskowych. Przedstawiono elementy poszczególnych stylów, będące czynnikiem rozwoju bądź ograniczeń w dziedzinie akustyki pomieszczeń. Praca przybliża czytelnikowi działającemu w obszarze akustyki problematykę architektoniczną, wyjaśnia czym się kieruje architekt przy głównych decyzjach projektowych dotyczących sal, jakiego kontekstu architektonicznego...

 • Architektoniczne hity XXI wieku - ankieta "ARCHITEKTURA - murator''

  Publikacja

  - Rok 2005

  Współczesny dworzec obsługujący pociągi dużych prędkości to nowa jakość w kształtowaniu miasta. Jest to węzeł przesiadkowy, bardziej przypominający elitarne terminale lotnicze niż dworce kolejowe dla ubogich. Nowym węzłem na mapie szybkich kolei jest Arnhem. W 1994r. przystąpiono do prac projektowych nad przebudową istniejącego dworca. Celem projektu UN Studio Van Berkel & Bos jest osiągnięcie bezpiecznych i czytelnych przestrzeni...

 • Architektura współczesna w kontekście historycznym - problem tożsamości i kontynuacji.

  Publikacja

  Praca dotyczy problemów urbanistyczno-architektonicznych związanych z dokonywanymi współcześnie działaniami przestrzennymi w wartościowej tkance miejskiej.

 • Maria Sołtysik prof. dr hab. inż. arch.

 • Architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie od XII do XX wieku

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca zawiera opracowanie dziejów jednego z najstarszych obiektów architektury sakralnej na Pomorzu. W pracy uwzględniono najnowsze wyniki badań. Poprzez porównanie z obiektami Europy Zachodniej uzyskano tło historyczne i architektoniczne innych założeń mających wpływ artystyczny na Oliwę.

 • Działalność naukowa Politechniki Gdańskiej w dziedzinie hydrotechniki na przełomie XX i XXI wieku

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono działalność Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska PG w pięcioleciu 1998-2002, będącą odbiciem potencjału naukowego Wydziału. Artykuł napisano w związku z Jubileuszowym rokiem Akademickim PG 2004/2005.

 • Stosunki Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją na przełomie XX i XXI wieku

  Publikacja

  Celem monografii jest ukazanie ewolucji stosunków Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją oraz głównych determinantów ich rozwoju w sferze politycznej, gospodarczej i kulturalnej.

 • Metamorfozy miasta. Trwanie-przetwarzanie, tworzenie-odtwarzanie. Współczesna architektura Gdańska w dialogu z historią.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Obserwacja przemian w rozwoju urbanistycznym miasta sklasyfikowanych w czterech głównych nurtach: trwania/przetwarzania, tworzenia/odtwarzania. Rozważania na temat kodu genetycznego, umożliwiającego rekonstrukcję i rozwój tkanki miasta, jej struktury i poszczególnych elementów.

 • Akademia Muzyczna w Politechnice: muzyka XX i XXI wieku

  Wydarzenia

  19-02-2019 18:00 - 19-02-2019 19:15

  Pierwszy w 2019 roku koncert z cyklu "Akademia Muzyczna w Politechnice"; dzieła kompozytorów polskich i zagranicznych XX i XXI wieku zaprezentują pedagodzy i studenci Akademii Muzycznej.

 • Architektura przyjazna seniorom w Polsce XXI wieku. Kształtowanie przestrzeni zamieszkania, pracy i rozrywki

  Publikacja

  Polska, podobnie jak wiele innych krajów, zmaga się obecnie z procesem starzenia społeczeństwa, który w najbliższych latach będzie przybierał na sile. Dlatego bardzo istotne jest, aby już teraz rozpocząć proces przystosowywania miast do zmieniającej się struktury społecznej, tak aby w przyszłości mogły być one miejscem, w którym ludzie starsi będą mogli swobodnie i bezpiecznie mieszkać oraz funkcjonować. W realiach polskich można...

 • Anita Jaśkiewicz-Sojak dr inż. arch.

  Anita Jaśkiewicz-Sojak (dr inż. arch.) architekt, historyk architektury, konserwator zabytków. Adiunkt w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Wykształcenie: studia architektoniczne i doktorskie na Politechnice Gdańskiej, historyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe konserwatorskie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Rozprawa doktorska...

 • Miejsce: studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku

  Czasopisma

  ISSN: 2450-1611

 • Infobrokerstwo w Polsce.

  Przełom XX i XXI wieku stał się bezsprzecznie wiekiem informacji, sama informacja natomiast najważniejszym zasobem gospodarczym dzisiejszych przedsiębiorstw. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, powszechność dostępu i nieograniczony przyrost publikacji, powoduje niekontrolowany rozrost zasobów informacyjnych. Odpowiedzią na smog informacyjny jest powstanie nowego zawodu - brokera informacji, który jest pośrednikiem...

 • Inspiracje międzywojenne we współczesnej architekturze Gdyni

  Współczesna architektura Gdyni ma swą wyraźną specyfikę. Wynika to w dużym stopniu z faktu, że jest ona w sposób dość czytelny inspirowana architekturą dwudziestolecia międzywojennego. Od czasu gdy na początku lat 90-tych XX w. etos lat międzywojennych został "odzyskany" i ponownie odkryty w świadomości społecznej, realizacje architektoniczne tamtego okresu zaczęły funkcjonować jako swoiste wzory.W artykule pokazano współczesne...

 • Grzegorz Bukal dr hab. inż. arch.

 • Projektowanie Architektoniczne Sem. I. KAMiPN

  Kursy Online
  • K. Taraszkiewicz
  • D. Wojtowicz-Jankowska
  • K. Szakajło

  Tematem projektu jest mały obiekt użyteczności publicznej: kwiaciarnia, kiosk lub przystanek autobusowy/ wiata, itp. inspirowany twórczością wybranego znanego architekta z XX lub XXI wieku.

 • Joanna Kabrońska dr inż. arch.

  Doktorat z wyróżnieniem: Forma rozwiązań architektonicznych jako droga realizacji idei biblioteki przyszłości, 1994 Laureatka IV Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie, 1991 Stypendystka DAAD post-doctoral scholarship, Berlin, 2002 Autorka publikacji dotyczących relacji architektury, sztuki i pamięci, między innymi monografii Architektura jako forma pamięci. Rola architektury w tworzeniu współczesnego horyzontu wartości,...

 • Potrzeba bezpieczeństwa oraz identyfikacji z najbliższym otoczeniem czynnikiem kształtującym współczesną, wielorodzinną architekturę mieszkaniową.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa oraz określnia przestrzennych ram własnego terytorium od najdawniejszych czasów była przyczyna powstawania ludzkich domostw.Rewolucja przemysłowa, będąca motorem budowy wielkich miast i tworzenia sie ogromnych skupisk ludzkich, przerwała ten naturalny proces, powodując powstanie znacznych obszarów zuniformizowanej zabudowy nie zaspakajajacych psychcznych potrzeb swych mieszkańców. Wiek...

 • Evolution of manufacturing systems

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zmiany następujące w otoczeniu przedsiębiorstw wpływają na sposób realizacji transformacji zasobów wejściowych w wyjścia w systemach produkcyjnych. XX wiek, a szczególnie jego ostatnie dekady charakteryzuje gwałtowny rozwój technologii i zmiany czynników o charakterze organizacyjnym. W niniejszym rozdziale przedstawiono ewolucję systemów produkcyjnych związaną z rozwojem automatyzacji, technologii informatycznych, komunikacyjnych...

 • Architektura protestantów na Żuławach - szkic problematyki

  Publikacja

  - Rok 2017

  Artykuł dotyczy zagadnień architektury sakralnej na Żuławach użytkowanej przez protestantów od XVI do XX w. W szkicu zawarto próbę systematyki budowli protestanckich wskazując, że ich architektura nie jest jednorodna i wynika zarówno z uwarunkowań historyczno-kulturowych jak i praktycznych.

 • Krzysztof Żółtowski dr hab. inż.

 • Historia i Teoria Muzyki

  Kursy Online
  • M. Mróz

  Zapoznanie się z twórcami i twórczością okresu renesansu, baroku, klasycyzmu, XX i XXI wieku. Poznanie rodzajów zespołów w muzyce klasycznej i rozrywkowej, instrumentariów i sposobu zapisu muzycznego. Poznanie gatunków muzycznych w ujęciu historycznym.

 • Rola liderów w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-organizacyjnej diaspory polskiej w krajach nadbałtyckich

  Publikacja

  - Rok 2011

  Celem rozważań było ukazanie roli liderów diaspory polskiej na Litwie, Łotwie i w Estonii w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-organizacyjnej. Istotnym tłem analizy są przemiany zachodzące na przełomie XX i XXI w. w krajach nadbałtyckich po odzyskaniu niepodległości w 1991r., w których dość wąskie i stałe grono liderów mniejszości polskiej organizuje życie diaspory.

 • Ewolucja instytucji samorządu terytorialnego w Polsce po roku 1989

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł opisuje zmiany w kształcie samorządu terytorialnego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Na początku skrótowo przedstawiono koncepcję zarządzania przestrzenią po II wojnie światowej. Następnie opisano proces tworzenia (budowania) samorządu terytorialnego od transformacji systemowej po dzień dzisiejszy. Główne decyzje podjęte w tym okresie dotyczyły: liczby szczebli w podziale terytorialnym kraju, liczby i wielkości województw...

 • Podstawy definiowania procesów IT

  Publikacja

  - IT Professional - Rok 2017

  Nadmiar wdrożeń ISO9000, które na przełomie XX i XXI wieku były bardzo modne, spowodował u szefów polskich firm przesyt i alergię na słowo „ISO”. Tymczasem jest to skarbnica wiedzy zbieranej przez lata i uporządkowanej w numerowany standard. Znajdziemy tam gotowe odpowiedzi na większość nurtujących organizację pytań. Dla firm wytwarzających oprogramowanie lub świadczących usługi IT swego rodzaju biblią powinna być norma ISO/IEC...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Perspektywy zarządzania wiedzą w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przemiany społeczno-gospodarcze na przełomie XX I XXI wieku, szczególniekontekst uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy, zmuszają do przedefinio-wania czynników i metod służących budowaniu przewagi konkurencyjnej przed-siębiorstw. Znaczenie zarządzania informacją i zarządzania wiedzą wzrosłozwłaszcza w ostatnich latach. W obliczu narastającej konkurencji przedsię-biorstwa sektora MSP muszą już teraz podjąć niezbędne...

 • Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018

  Publikacja

  - Rok 2019

  Budynki i układ przestrzenny zespołu Politechniki Gdańskiej są doskonałym dokumentem są przemian architektury w XX wieku. Niezależnie od będącej przedmiotem dyskusji ciągłości lub nieciągłości dziejów uczelni jako instytucji prowadzącej badania naukowe i kształcącej studentów, jej architektura stanowi jednolitą całość. Położony u wylotu malowniczej doliny okolonej zielonymi wzgórzami zespół tworzą obiekty reprezentujące najważniejsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jakub Szczepański prof. dr hab. inż. arch.

  Jakub Szczepański jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a od 2016 r. prodziekanem ds. nauki. Architekt, historyk architektury i konserwator zabytków. Jego badania koncentrują się na historii i architekturze  Gdańska  i miast Regionu Bałtyckiego, a także konserwacji dziedzictwa architektury osadzonych w problematyce współczesnych miast. Równolegle z pracą naukową na Politechnice Gdańskiej...

 • SZTUKA WIZUALNA W OBIEKTACH MEDYCZNYCH = VISUAL ARTS IN MEDICAL FACILITIES

  Publikacja

  Współczesna architektura obiektów służby zdrowia podlega dynamicznym przeobrażeniom formalnym wynikającym zarówno z rozwoju technologii medycznych, zmian zachodzących w podejściu wobec pacjenta. Narastający w naukach medycznych kierunek holistyczny ustawia pacjenta jako użytkownika w trzech wymiarach: biologicznym, społecznym i psychologicznym. Stąd pojawiające się w procesie projektowym dotyczącym szpitali czy przychodni nowe...

 • Dokładność określania pozycji w hiperbolicznych systemach nawigacyjnych na przykładzie systemu Decca i Loran

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Na przełomie XX i XXI wieku, na skutek rozwoju techniki nawigacji, szczególną uwagę skupiono na dokładności określania pozycji. W artykule dokonano oceny porównawczej standardów opisujących dokładność systemów określania pozycji statku. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę dokładności określania pozycji za pomocą systemu Decca i Loran. W drugiej części zaprezentowano zmiany dotyczące modernizacji systemów w celu...

 • Węzłowe problemy XX-wiecznego konserwatorstwa

  Z wielu względów XX wiek można uważać za przełomowy w ewolucji konserwatorstwa. W tym czasie doszło do pierwszych sformułowań teorii konserwatorskiej, obecnie uznawanej już za „klasyczną” lub „tradycyjną”. W drugiej połowie XX wieku pojawiła się także nowa, nie wymagająca refleksji teoretycznej tendencja konserwatorska określana jako scientific conservation, w której kluczową rolę odgrywają nauki ścisłe (matematyczno-przyrodnicze)....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Gdynia otwarta na morze

  Publikacja

  - Rok 2012

  Tradycję przestrzenną Gdyni stworzyły lata międzywojenne. To one ukształtowały ją w sensie urbanistycznym i architektonicznym oraz wykreowały główną ideę przestrzenną, którą jest otwarcie miasta na morze. Idea ta jest w pewnym sensie oczywista, gdyż nadmorskie położenie Gdyni wyraźnie do tego predestynowało. Dzięki konsekwentnej działalności zarówno projektanta portu - inżyniera Tadeusza Wendy, jak i głównego projektanta miasta...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Studienty, aspiranty i stazery iz Armenii, Azerbejdzana, i Polsze

  Streszczenie: Studenci, doktoranci i stażyści z Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji rozpoczęli przyjazdy na studia i staże do Polski na przełomie XX/XXI w. Powodem były przemiany polityczne w Polsce, dzięki którym dostęp do polskiego rynku edukacyjnego stał się łatwiejszy, a oferta przygotowana przez polskie uczelnie atrakcyjniejsza. Duże znaczenie w zwiększeniu przyjazdów cudzoziemców do Polski miały nowe programy stypendialne stworzone...

 • W harmonii z przyrodą. Architektura małych elektrowni wodnych na Pomorzu

  Publikacja

  - Rok 2009

  Pomorze dzięki swej geograficznej specyfice jest miejscem gdzie wykorzystanie energetyczne rzek na przełomie XIX i XX przeżywało szczególny rozkwit. Proces ten zaowocował niezwykłym dziedzictwem kultury technicznej, które obecnie przeżywa swoisty renesans. Współcześnie bowiem elektrownie te, będące żywą ilustracją ewolucji myśli technicznej, nie tylko dają energię elektryczną (sa wciąż czynne mimo swej z górą wiekowej metryki),...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • O znaczeniu wątków treściowych w ogrodach współczesnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł jest streszczeniem referatu wygłoszonego 7 listopada 2002 r na posiedzeniu Sekcji Sztuki i Architektury Ogrodowej PAN w Krakowie w ramach cyklu Sztuka ogrodowa i dendrologia historyczna. Temat sesji : W poszukiwaniu nowego stylu ogrodowego (ogrody 2. połowy XX i początku XXI wieku). Autorka porusza temat wątków treściowych w sztuce ogrodowej. Analizuje znaczenie idei w dawnej sztuce ogrodowej, przyczyny zamierania wątków...

 • Sektor MSP we współczesnej gospodarce

  Publikacja

  - Rok 2005

  Praca uwzględnia najnowszy dorobek teorii ekonomii, jak również badania nad sektorem MSP w krajach wysoko rozwiniętych prowadzone na przełomie XX i XXI wieków. Zawiera także analizy najnowszych dostępnych danych statystycznych z wielu krajów. Jest próbą odpowiedzi na szereg pytań takich jak np.: W czym przejawia się wpływ sektora MSP na wzrost gospodarczy?Czy znaczenie sektora MSP w wysoko rozwiniętych krajach nadal rośnie?Czy...

 • Obrazy akustyczne dna morskiego w wybranych akwenach Bałtyku

  Publikacja

  Metody akustyczne obserwacji obszarów podwodnych mórz i oceanów stosowane są od początku XX wieku. Początkowo były to echosondy nawigacyjne najczęściej składające się z pojedynczych przetworników. Następnie zaczęto stosować sonary do wykrywania obiektów stanowiących przeszkody nawigacyjne pod woda, które miały głównie zastosowanie w marynarce wojennej. W drugiej połowie XX wieku rozpoczęto konstruowanie urządzeń akustycznych, których...

 • Kinematyka jako odpowiedź na współczesną potrzebę tworzenia przestrzeni = KINEMATICS AS AN ANSWER TO THE CURRENT NEED TO CREATE A RE-CONFIGURABLE SPACE

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przestrzeń re-konfigurowalna pojawiły się w sztuce i architekturze już w pierwszej połowie XX wieku jako forma odpowiedzi na na pytania, które stawia przed nią świat. Nasze życie i potrzeby zmieniają się niesamowicie dynamicznie. Postfordowski model społeczeństwa sprzyja generowaniu zjawisk, których jeszcze rok temu nie brano pod uwagę. Stąd architektura próbuje stanowić odpowiedź na problemy jeszcze niezaistniałe. Jedną z jej...

 • Cezary Wąs dr hab.

  Osoby

    CEZARY WĄS (ur. 1960), doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, kustosz Muzeum Architektury we Wrocławiu. Kierownik programów badawczych: „Polska architektura sakralna XX wieku” (1997–2000), „Architektura sakralna XX wieku na Pomorzu, Dolnym i Górnym Śląsku oraz Warmii i Mazurach” (1999–2000). Kierownik polskiej sekcji międzynarodowej wystawy i wydawnictwa „Raum und Religion. Euro-päische...

 • Wpływ zderzaków na odpowiedź kolidujacych ze sobą konstrukcji stalowych poddanych obciążeniom sejsmicznym

  XXI wiek oraz bardzo wysoki poziom urbanizacji stanowi duże wyzwanie dla inżynierów. Stopień zagęszczenia budynków, z uwagi na coraz mniejsze możliwości wykorzystywania terenów pod zabudowę, jest ważnym czynnikiem branym pod uwagę podczas projektowania budynków – szczególnie tych, które leżą w strefach zagrożonych wstrząsami sejsmicznymi. Obciążenia sejsmiczne są jednymi z najbardziej nieprzewidywalnych i katastrofalnych w skutkach...

 • Historia budowy i reaktywacji Kolei Kokoszkowskiej w postaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

  Publikacja

  W artykule została przedstawiona historia budowy Kolei Kokoszkowskiej (otwarcie w 1914 r. i zburzenie w 1945 r.), jej znaczenie dla powiązań przestrzennych Wolnego Miasta Gdańsk i polskich Kaszub, próba jej reaktywacji w związku z rozwojem aglomeracji trójmiejskiej w II połowie XX wieku i ostatecznie budowa po jej śladzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na początku XXI wieku. W artykule poruszono zagadnienia związane ze sporami...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni

  Wydarzenia

  24-05-2018 00:00 - 26-05-2018 23:59

  Miasto Gdynia oraz Wydział Architektury PG zapraszają na 6. międzynarodową konferencję naukową. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • WPŁYW KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ NA KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA - THE EFFECT OF MARKETING COMMUNICATION ON SHAPING THE ARCHITECTURE OF HEALTHCARE FACILITIES

  Publikacja

  - Rok 2015

  XX wiek wraz z rozwojem kultury masowej przyniósł gwałtowny wzrost znaczenia komunikacji marketingowej, która początkowo pełniła rolę głównie informacyjną, związaną z działaniami reklamowymi. Współcześnie można zauważyć zwiększone zainteresowanie specjalistów z dziedziny marketingu oddziaływaniem na człowieka poprzez przestrzeń, w której on przebywa. Podejmowanie działań marketingowych w ramach usług świadczonych przez jednostki...

 • Maria Kamińska mgr

  Osoby

  2008 - 2009Studia Podyplomowe - Broker InformacjiWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejna Uniwersytecie Jagiellońskim1978 - 1982Wydział Filologiczny na Uniwersytecie Łódzkim,Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa _ Autorka publikacji z zakresu infobrokerstwa, twóczyni serwisu dziedzinowego o kontrolowanej jakości ©Wikidot EKOLOGICZNY (polecany m.in. przez BazTOL). Trener/Wykładowca - projekt szkoleniowy „Bibliotekarz...

 • Prawa autorskie w kontekście współpracy nauki i biznesu

  Publikacja

  Współczesna gospodarka zwana Gospodarką Opartą na Wiedzy (GOW) uznaje kapitał ludzki, własność intelektualną i przemysłową, za najcenniejszze zasoby przedsiębiorstwa XXI wiekuZatem efektywne nimi zarządzanie stanowi źródło przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym, regionalnym i światowym. Znaczenie kapitału intelektualnego wyróżnia się obecnie ze względu na dynamiczne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa. Związane jest to z dążeniem...

 • Projekt Leonardo da Vinci ''Wirtualne kursy zawodowego języka angielskiego oraz system ich ewaluacji VENOCES''.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Project VENOCES ma na celu podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz ułatwienie dostępu do wiedzy specjalistycznej przez stworzenie wirtualnych kursów językowych w dziedzinach istotnych dla wszystkich partnerów stosując nowoczesne technologie multimedialne oraz innowacyjne podejście metodologiczne CLIL (ang. Content and Language Learning Approach). Niewątpliwą innowacją założoną przez twórców projektu będzie zastosowanie,...

 • Gdańskie wielkie osiedla mieszkaniowe doby powojennego modernizmu i ich losy po 1989 roku

  Publikacja

  - Rok 2009

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stanowią zasadniczą cześci struktury miast polskich, które w latach 60-70. przeżywały intensywna urbanizacje. Znaczace staja sie daty 1959 - 1989 - 2009. Powstanie Spółdzielni mieszkaniowej PSM Przymorze, zmiany systemowe, 20 rocznica funkcjonowania demokratycznego państwa z neoliberalnego systemu planowania przestrzennego. Przymorze, Zaspa, Żabianka, Morena to Gdansk modernistyczny,...