Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA ZORIENTOWANA NA USŁUGI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA ZORIENTOWANA NA USŁUGI

Wyniki wyszukiwania dla: ARCHITEKTURA ZORIENTOWANA NA USŁUGI

 • Bogdan Wiszniewski prof. dr hab. inż.

  Bogdan Wiszniewski ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1998 r. doktora habilitowanego, a w 2006 r. tytuł profesora. Wykładał na uniwersytetach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był głównym wykonawcą lub koordynatorem kilkunastu krajowych...

 • Aplikacje i środowiska kontekstowe: Środowisko OSGi oraz definiowalna architektura SOA

  Publikacja

  - Rok 2008

  Podejście komponentowe jest coraz częściej wykorzystywane jako metoda wytwarzania aplikacji. Artykuł ten omawia specyfikację OSGi, definiującą platformę dla działania usług, które mogą być dynamicznie instalowane, uaktualniane i usuwane bez konieczności restartu całego środowsika. Rozwinięciem specyfikacji OSGi jest programowalna architektura SOA. Dostarcza ona mechanizmu programowania, który wraz z zaproponowanym zunifikowanym...

 • Dworzec kolejowy w strukturze miasta : nowe szanse

  Publikacja

  - Rok 2006

  Renesans kolei nie dotyczy całej sieci, ale jedynie nowych linii, będących w rzeczywistości nową formą szybkiego transportu pasażerskiego, konkurencyjnego dla regionalnych linii lotniczych. Nowe formy przestrzenne dworców kolejowych III generacji wymagają nowatorskiego podejścia do projektowania. Głównymi czynnikami projektowania węzłów komunikacyjnych winno być koordynowanie i organizacja ruchu pasażerów i pojazdów. Architektura...

 • Technologia medyczna w obiektach świadczących usługi lecznicze- Medical technology in healthcare facilities

  Publikacja

  Architektura budynków szpitalnych kreowana jest pod silnym wpływem wymagań sanitarno-higienicznych oraz wytycznych wynikających z charakteru świadczonych usług medycznych. Naczelną rolę odgrywa tu technologia medyczna, która jest zasobem wiedzy, procesów organizacyjnych i środków fizycznych uczestniczących w realizacji zdefiniowanych świadczeń zdrowotnych. Istotnym elementem takiej kreacji architektonicznej jest szereg procesów...

 • Koncepcja realizacji usług w sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności

  Zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi morskiej jest jednym z priorytetowych działań IMO (ang. International Maritime Organization). Jedną z dróg jest zapewnienie powszechnej dostępności usług e-nawigacji na obszarach morskich pozbawionych dostępu do Internetu. Praca opisuje koncepcję zapewnienia dostępu do usług niewrażliwych na opóźnienia w znacznej odległości od lądu, w sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności. Można ją zrealizować...

 • Model transformacji organizacji informatycznej

  Publikacja
  • J. Chabik

  - Rok 2011

  W obecnych realiach przedsiębiorstw zmienia się rola informatyki. Tradycyjnie pojmowany dział informatyki był dostawcą technologii i systemów informatycznych. Tak pojmowana organizacja informatyczna dostarczała swojemu macierzystemu przedsiębiorstwu komponentów technologicznych: np. infrastruktury informatycznej: sieci lokalnych, łączy do sieci Internet, systemów klasy ERP (systemy zarządzania przedsiębiorstwem, ang. Enterprise...

 • Architektura-Murator

  Czasopisma

  ISSN: 1232-6372

 • Usługi on-line w kontekście mobilnym - jakościowe badanie obserwacyjne

  Artykuł przedstawia wyniki badania obserwacyjnego, majacego na celu zidentyfikowanie czynników kształtujących u użytkowników chęć skorzystania z usług on-line za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon, tablet lub laptop. Przeprowadzono badania obserwacyjne, w których użytkownicy (7 osób) przez 14 dni notowali swoją aktywność w zakresie korzystania z usług on-line z dostępnych urządzeń w powiązaniu z czynnikami uznawanymi...

 • Budownictwo i Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 1899-0665 , eISSN: 2544-3275

 • Maria Sołtysik prof. dr hab. inż. arch.

 • Nieukorzeniona architektura

  Publikacja

  - Rok 2012

  Najistotniejsze jest w chwili obecnej aktualne, naukowe zdefiniowanie zjawiska kontekstu, a w ślad za tym powinna być doceniona architektura zachowująca skalę człowieka i jego tożsamość, czyli architektura wpisana w otoczenie.

 • Usługi IP Multimedia Subsystem

  W artykule przedstawiono usługi IP Multimedia Subsystem. Omówiono usługi "tradycyjne": obecności, usługę PoC i komunikatora oraz nowe, jak: konferencja HD, telewizja IP na platformie IMS, scentralizowane usługi IMS oraz szeroko dyskutowana zunifikowana komunikacja.

 • Usługi ośrodków podregionalnych w Polsce

  Ośrodki podregionalne definiowane są jako miasta, w których skoncentrowane są takie usługi, które w Polsce mogą być w kilku miastach województwa, ale nie w każdym mieście powiatowym. Usługi zawsze miały tendencję do koncentracji, tworząc ośrodki różnych poziomów w hierarchicznej sieci osadniczej. Celem prezentowanych badań było: (1) określenie usług typowych dla poziomu podregionalnego; (2) rozpoznanie koncentracji tych usług,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura & Biznes

  Czasopisma

  ISSN: 1230-1817

 • Aplikacje i usługi a technologie sieciowe

  Publikacja

  Obserwując tempo rozwoju technologii sieciowych oraz usług i aplikacji stajemy przed ogromnym dylematem jak wykorzystać istniejące możliwości by modernizować wybrane usługi i aplikacje zgodnie z ciągle zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Bardzo często sygnalizowane nowe technologie czy aplikacje mają jednak czysto charakter biznesowy podporządkowany prawom marketingu i nie wnoszą wielu istotnych zmian. Dlatego jest ważne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multimedia mobile services for the semantic web

  Dokument przedstawia metodologię tworzenia semantycznie rozszerzonych multimedialnych usług mobilnych z wykorzystaniem narzędzi i ułatwień oferowanych przez projekt DESYME. Zaprezentowano zwięzły wstęp do tematyki sieci Semantycznej wraz z wyjaśnieniem jej związku z zagadnieniami Web Services. Następnie przedstawiono opis projektu DESYME. Przedstawiono również przykładowe usługi multimedialne, które są opracowywane w Katedrze Systemów...

 • REALIZACJA USŁUGI DSR NA PRZYKŁADZIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH

  Publikacja

  W artykule przedstawiono ideę usługi DSR, czyli reakcji strony popytowej, dla odbiorców rozproszonych. Polega ona na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną lub przesunięcia go w czasie. Wdrożenie usługi może w znaczny sposób wpłynąć na pracę systemu elektroenergetycznego – usługa DSR może wspomóc bilansowanie systemu elektroenergetycznego, a także pozytywnie oddziaływać na jego elastyczność, wydajność oraz stabilność....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Realizacja usługi Fax w sieci z technologią IP

  Zastosowanie technologii IP jako platformy usług telekomunikacyjnych wymaga realizacji przez tą sieć usługi Fax. Niestety specyfika tej usługi oraz właściwości sieci z protokołem IP stwarzają szereg problemów przy praktycznej jej realizacji. W niniejszym artykule przedstawiono dwa sposoby realizacji usługi Fax w postaci aplikacji SIP-t31modem oraz Terminal-T.38. Oba rozwiązania poddano testom i omówiono uzyskane wyniki.

 • Architektura bezpieczeństwa systemu netBaltic

  W artykule zaprezentowano założenia dotyczące zabezpieczania węzłów sieci realizowanej w ramach systemu netBaltic. Ze względu na dużą różnorodność rozważanych mechanizmów komunikacyjnych architektura bezpieczeństwa została podzielona na kilka elementów – infrastrukturę klucza publicznego (PKI), bezpieczeństwo systemowe węzłów, zabezpieczanie komunikacji w modelu samoorganizującej wieloskokowej sieci kratowej, a także sieci niewrażliwej...

 • Architektura jako narzędzie komunikacji marketingowej

  Przestrzeń miast staje się coraz częściej miejscem gry marketingowej, coraz częściej wykorzystywana jest jako kanał komunikacji. Takie oddziaływanie pomiędzy architekturą a marketingiem, powoduje że obok zaspokajania potrzeb podstawowych architektura zaczyna pełnić role perswazyjnego narzędzia komunikacji marketingowej.

 • Mikroekonomiczne uwarunkowania popytu MSP na usługi ubezpieczeniowe

  Publikacja

  Artykuł prezentuje wyniki badań, dotyczących praktyk ubezpieczeniowych przedsiębiorców sektora MSP, skupione głównie na mikroekonomicznych uwarunkowaniach popytu na usługi ubezpieczeniowe. Jego celem jest przedstawienie, w jakim stopniu MSP korzystają z możliwości ochrony przed ryzykami związanymi z prowadzoną działalnością.

 • Cyfryzacja przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne - ocena przypadku

  Publikacja

  Analizie poddano cyfryzację przedsiębiorstwa świadczącego usługi komunalne - Gdańskie Nieruchomości. W artykule zidentyfikowano obszary cyfryzacji przedsiębiorstwa, ich aktualny poziom cyfryzacji oraz potrzeby i kierunki dalszych działań. Omówiono czynniki zagrażające wdrażaniu cyfryzacji oraz sposoby przeciwdziałania. Jako metodę badawczą zastosowano obserwację uczestniczącą, ocenę przeprowadzono wg stanu na koniec roku 2018.

 • Architektura & Urbanizmus

  Czasopisma

  ISSN: 0044-8680

 • Architektura komercyjna : Próba definicji

  Publikacja

  We współczesnym świecie coraz powszechniejsze stają się kultura konsumpcyjna i społeczeństwo konsumpcyjne, Wszyscy poruszamy się w tej skomercjalizowanej rzeczywistości. Komercjalizacji podlega coraz wiecej zachowań społecznych, procesów ekonomicznych i twórczych. W tej sytuacji należy założyć, że również architektura uczestniczy w tym procesie. Dotychczasowa klasyfikacja przynależności budowli do okreslonej grupy jest kwalifikacją...

 • Architektura protestantów na Żuławach - szkic problematyki

  Publikacja

  - Rok 2017

  Artykuł dotyczy zagadnień architektury sakralnej na Żuławach użytkowanej przez protestantów od XVI do XX w. W szkicu zawarto próbę systematyki budowli protestanckich wskazując, że ich architektura nie jest jednorodna i wynika zarówno z uwarunkowań historyczno-kulturowych jak i praktycznych.

 • Gdinas vesturiska mantojuma politika "Latvijas Architektura"

  Publikacja

  - Lativijas Architektura - Rok 2016

  Artykuł dotyczy systemu ochrony zabytków architektury modernistycznej w Gdyni. Omówione są indywidulne zasady ochrony oraz finansowanie konserwacji ze środków publicznych.

 • Architektura statków pasażerskich XX wieku.

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Architektura okrętów jako dyscyplina naukowa zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz sylwet, jak również systematyką przestrzenną statków. Referat przedstawia rozwój architektury statków pasażerskich, które powstały w XX w. od momentu pojawienia się nowej dyscypliny naukowej – architektury okrętów, której prekursorami byli pracownicy Wydziału Architektury PG, aż do przełomu wieków XX i XXI. Statki pasażerskie ulegały przemianom,...

 • Determinanty elementarne rdzenia usługi turystycznej w perspektywie klientów

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale zaprezentowano podstawowe aspekty zarządzania jakością w usługach turystycznych. Autorzy na podstawie przeprowadzonych badań dokonali identyfikacji cech charakterystycznych dla usług branży turystycznej wraz z identyfikacją determinant elementarnych. Zostały one przydzielone do obszarów ogólnych oraz poddane szczegółowej charakterystyce ze szczególnym uwzglednieniem rdzenia usługi turystycznej.

 • Nowa, metrologicznie zorientowana sieć neuronowa i metoda diagnostyki obiektów technicznych

  W artykule przedstawiono nową, metrologicznie ukierunkowaną sieć neuronową oraz bazującą na niej metodę diagnostyki uszkodzeń parametrycznych układów analogowych, z klasyfikcją neuronową, o zwiększonej odporności na tolerancje elementów układu i niepewności pomiaru. Zaproponowano sieć neuronową z Dwu-centrowymi Radialnymi Funkcjami Bazowymi (DRFB), której walorem jest lepsze odwzorowanie słownika uszkodzeń, poprawa dokładności...

 • Propozycja lekkiego procesu wycofania usługi ze środowiska produkcyjnego zgodnie z ITIL V3

  Publikacja

  - Rok 2011

  W rozdziale szczegółowo przeanalizowano opisaną w ITIL V3 ostatnią fazę cyklu życia usługi - wycofanie usługi ze środowiska produkcyjnego. Wykazano, że podejście tam zaprezentowane jest ogólnikowe a traktowanie wycofania usługi analogicznie jak budowy usługi - prowadzi do wykorzystania większości "ciężkich" procesów opisywanych przez ITIL V3. Przedstawiono propozycję uproszczonego podejścia w postaci Lekkiego Procesu Wycofania...

 • Architektura zintegrowanego środowiska usług wspomagających funkcjonowanie uczelni

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zaprezentowano koncepcję środowiska zintegrowanego e-uczelni. Przedstawiono architekturę zorientowaną na usługi dostępne dla poszczególnych kategorii użytkowników. Uzasadniono wybór takiego podejścia oraz przeanalizowano aspekty bezpieczeństwa. Omówiono również zasady integracji istniejących już systemów.

 • Architektura sali Opery NOVA w kontekście uwarunkowań inscenizacyjnych - uwagi autorskie

  Publikacja

  - Rok 2008

  Architektura sali w kontekście uwarunkowań inscenizacyjnych

 • Architektura systemów informatycznych w nowoczesnych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych

  Celem artykułu było zapoznanie czytelnika z architekturą zorientowaną na usługi. Omówiono wady i zalety tego rozwiązania, a także rozwiązania alternatywne. Przedstawiono technologie i standardy w SOA oraz zaprezentowano dwa narzędzia wspierające rozwijanie i utrzymanie korporacyjnego systemu informatycznego.

 • Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 2

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  Usługi transportowe to dynamiczny czynnik kształtowania ruchu turystycznego i jego obsługi. Popyt na usługi transportowe drogą morską zależy od wielu czynników, takich jak potencjał zaplecza gospodarczego, wielkości (struktury) handlu zagranicznego oraz pozycji konkurencyjności portu względem innych portów. W pracy przedstawiono również prognozę popytu na przewozy ładunków obcych dla żeglugi morskiej i śródlądowej oraz prognozę...

 • Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego

  Publikacja

  - Acta Energetica - Rok 2010

  W artykule omówiono rolę operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz przedsiębiorstw obrotu energią jako pośredników w dostawie usług systemowych, agregujacych mozliwości rozproszonych podmiotów na rynku energii (odbiorców i wytwórców). Omówiono zasady funkcjonowania grup bilansujących oraz pozyskanie rezerw mocy wsród odbiorców poprzez wykorzystanie technik oddziaływania na stronę popytową (DSM). W artykule zawarto opis koncepcji...

 • Usługi w systemie UMTS.

  Uzupełniona i poszerzona wersja referatu plenarnego przedstawionego na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2002.

 • Architektura medialna : kierunki rozwoju w kontekście sztuki i technologii

  Publikacja

  - Rok 2014

  W artykule zaprezentowane jest zagadnienie architektury medialnej w obrębie której następuje integracja sztuki i technologii. Jest to architektura, która staje się nośnikiem zmiennych treści wizualnych w oparciu o technologie informacyjne i oświetleniowe. Zagadnienie to rozpatrywane jest w kontekście przestrzeni komercyjnych, w których architektura medialna staję się nowym sposobem ich promocji. Zarysowany zostanie kontekst rozwoju...

 • Usługi Third Party Call Control zrealizowane z wykorzystaniem oprogramowania Open Source

  Koncepcja sieci NGN zakłada otwartość na usługi udostępniane użytkownikom (abonentom). Jej realizacja wymaga ulokowania tej funkcjonalności w zewnętrznych elementach w stosunku do sieci telekomunikacyjnej udostępniającej usługi przenoszenia. Jednym z rozwiązań jest serwer Third Party Call Control (3PCC) w którym można ulokować scenariusze sterowania przebiegiem połączenia. W artykule przedstawiono i omówiono projekt, wykonany w...

 • Architektura wspomnień

  Publikacja

  opis berlińskiego pomnika Żydów Pomordowanych w Europie

 • Estetyka i architektura na rozdrożu = The aesthetics and the architecture at the crossroads

  Publikacja

  - Rok 2013

  Opis dzieła architektury w formie refleksji estetycznej następuje w innym przedziale czasowym niż samo zaistnienia artefaktu w przestrzeni-Estetyka oraz krytyka architektoniczna nie posługują się wspólnym językiem naukowym.Estetyka i architektura sa wyrażane odmiennymi językami opisu zjawisk.Utrudnia to wzajemne odczytanie intencji oceniającego i twórcy.

 • Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 1

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W warunkach polskiej gospodarki i polskiego systemu transportowego najważniejsze znaczenie w przewozach towarów mają transport drogowy, transport kolejowy, transport morski i transport lotniczy. Porty i transport morski odgrywają ważną rolę w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. O jakości usług portowych świadczy bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność, co znacznie obniża koszty przeładunku, a tym samym ma wpływ na globalne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018

  Publikacja

  - Rok 2019

  Budynki i układ przestrzenny zespołu Politechniki Gdańskiej są doskonałym dokumentem są przemian architektury w XX wieku. Niezależnie od będącej przedmiotem dyskusji ciągłości lub nieciągłości dziejów uczelni jako instytucji prowadzącej badania naukowe i kształcącej studentów, jej architektura stanowi jednolitą całość. Położony u wylotu malowniczej doliny okolonej zielonymi wzgórzami zespół tworzą obiekty reprezentujące najważniejsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura MDA w rozwoju interaktywnych aplikacji komputerowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zaprezentowano koncepcję architektury aplikacji zorientowanejna modele (MDA) oraz jej wykorzystanie przy projektowaniu współczesnych aplikacji komputerowych. Rozpatrzono trzy główne podejścia związane z obliczeniami stawiająęymi w centrum uwagi maszynę, usługi i człowieka. Opisano główne cechy tego typu obliczeń oraz dokonano ich odniesienia do architektury MDA. Przedstawiono otwarte problemy, zwłaszcza tych obliczeń, w których...

 • Wiedza i jej przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedmiotem niniejszej publikacji jest wiedza i jej przepływy w małych i średnich firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe (knowledge intensive business services – KIBS). Wiedza i jej znaczenie dla ludzkości nie są niczym nowym – już w czasach prehistorycznych ci, którzy posiadali wiedzę na temat zdobywania pożywienia, czy szukania schronienia mieli większe szanse na przeżycie niż ci, którzy jej nie posiadali. Mimo upływu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Integracyjna architektura systemu monitorowania terenu Politechniki Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2012

  W rozdziale przedstawiono zastosowanie integracyjnej metodywytwarzania aplikacji w systemie monitorowania bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Została opisana architektura i proces wytwórczy systemu Monitoring PG, który umożliwia automatyczne rozpoznawanie niebezpieczeństw oraz przesyłanie informacji do odpowiednich służb. Podczas realizacji systemu zaproponowano systematyczny opis interfejsów integrowanych usług obejmującyspecyfikacje...

 • Architektura Krajobrazu Podstawy Projektowania Terenów Zieleni

  Publikacja

  - Rok 2017

  Projektowanie architektoniczne zawsze odbywa się w krajobrazie, stanowiąc jedno z wyzwań, przed jakim staje architekt w praktyce zawodowej. Jest jednym z wyznaczników jego świadomości środowiskowej. Niniejsze opracowanie prezentuje podstawowe narzędzia niezbędne do prowadzenia dialogu architekta z krajobrazem. Przeznaczone jest dla studentów wydziału architektury jako pomoc dydaktyczna dla przedmiotu architektura krajobrazu. Publikacja...

 • Budownictwo, Technologie, Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 1644-745X

 • Przestrzeń Urbanistyka Architektura

  Czasopisma

  ISSN: 2544-0853 , eISSN: 2544-6630

 • Architektura medialna w przestrzeniach komercyjnych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Tematyka monografii dotyczy przestrzeni komercyjnych, w których wykorzystywane są rozwiązania z zakresu architektury medialnej. Tytułowane są one inteligentnymi przestrzeniami komercyjnymi. Przestrzeń komercyjna rozumiana jest jako przestrzeń miasta związana z obiektami, które powstają wraz z rozwojem „przemysłów dóbr kultury”, kreacją „produktu miejskiego” oraz są istotne w identyfikacji wizualnej miasta, jak też z punktu widzenia...

 • Usługi Webowe dla zastosowań L2L.

  Przedstawiono problemy komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi dla sektora B2B. Jako rozwiązanie zaproponowano technologię Usług Webowych (Web Service). Omówiono jej koncepcję oraz przykładową implementację przy pomocy protokołów: HTTP, SOAP czy WSDL. Problemy związane z integracją aplikacji zilustrowano na przykładzie aplikacji tworzonych w ramach w ramach projektu PBI. Wskazano dalszy możliwy kierunek rozwoju tego...