Wyniki wyszukiwania dla: BADANIA OPERACYJNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BADANIA OPERACYJNE

Wyniki wyszukiwania dla: BADANIA OPERACYJNE

 • Badania operacyjne

  Kursy Online
  • P. Obszarski
  • M. Kubale
  • M. Pióro

  Kierunek Informatyka, sem, 2, studia niestacjonarne MSU.

 • Badania Operacyjne 2022

  Kursy Online
  • M. Kubale
  • M. Pióro

 • Badania operacyjne - Szeregowanie zadań

  Kursy Online
  • J. Raczek
  • K. Wereszko
  • K. Giaro
  • J. Konorski

  Tematyka szeregowania zadań stanowi jeden z głównych nurtów badań operacyjnych. Podejmuje ona problemy planowania pracy i układania harmonogramów, dotychczas zdefiniowała tysiące rozmaitych modeli obejmujących różnorodne rodzaje zadań, wykorzystywane przez nie zasoby i tryby pracy. Głównym celem, jaki stawia sobie teoria jest opracowanie efektywnych algorytmów umożliwiających tworzenie harmonogramów optymalnych w sensie określonego...

 • Teoria Kolejek (Badania Operacyjne)

  Kursy Online
  • K. Giaro
  • M. Pióro

 • Badania operacyjne - Szeregowanie zadań (2021)

  Kursy Online
  • J. Raczek
  • K. Wereszko
  • K. Giaro

  Kurs dla kierunku Informatyka, stopień II, sem. I, studia stacjonarne. Jest to trzecia część przedmiotu Badania Operacyjne.

 • Badania operacyjne - Szeregowanie zadań (2022)

  Kursy Online
  • J. Raczek
  • K. Wereszko
  • K. Giaro

  Kurs dla kierunku Informatyka, stopień II, sem. I, studia stacjonarne. Jest to trzecia część przedmiotu Badania Operacyjne.

 • Badania Operacyjne i Metody Numeryczne

  Kursy Online
  • A. Romanowska
  • J. Górski
  • Z. Kędra
  • K. Winkelmann
  • Ł. Jeliński
  • M. Urbaniak

  Zajęcia z Badań operacyjnych dla kierunku Transport - sem. III inż.

 • Badania operacyjne MSU nst. 2021/22

  Kursy Online
  • J. Łopatowska

 • Badania operacyjne AG nst. - 2021/22

  Kursy Online
  • J. Łopatowska

 • badania operacyjne AG - st. 2021/22

  Kursy Online
  • J. Łopatowska

 • Badania operacyjne MSU3/ MSU4 stac. 2021/2022

  Kursy Online
  • J. Łopatowska

 • Badania operacyjne z elementami teorii grafów w transporcie

  Kursy Online
  • R. Szłapczyński

 • Badania operacyjne, Programowanie liniowe(Operations Reserach Linear Programming) 2021

  Kursy Online
  • P. Obszarski
  • K. Giaro
  • K. Pastuszak

  Materiały do przedmiotów:  - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1. - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1.

 • Badania operacyjne, Programowanie liniowe(Operations Reserach Linear Programming) 2022 - summer

  Kursy Online
  • P. Obszarski
  • K. Giaro
  • K. Pastuszak

  Materiały do przedmiotów:  - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1. - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1.

 • Badania operacyjne z elementami teorii grafów, W, TiL(sem. 3) zimowy 21/22 (PG_00045215)

  Kursy Online
  • R. Szłapczyński

  Kurs dla przedmiotu: "Badania operacyjne z elementami teorii grafów w transporcie" Prowadzący (wykład i laboratoria): dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. uczelni Pokój: 506 Telefon: 58-347-2745 Email: rafal.szlapczynski@pg.edu.pl Terminy zajęć: zgodnie z planem zajęć na moja.pg Proponowane godziny konsultacji: poniedziałek 16:00-16:45, wtorek 15:00-15:45

 • Zarządzanie operacyjne w łańcuchu dostaw

  Publikacja

  - Rok 2013

  Globalny i podlegający dynamicznym zmianom rynek wymaga spojrzenia na zarzą-dzanie operacyjne z perspektywy łańcucha dostaw. W niniejszym rozdziale scharakteryzowano pojęcie łańcucha dostaw, przedstawiono ogólny model zarządzania operacyjnego oraz wskazano odpowiadający mu rodzaj i zakres podejmowanych decyzji. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę spójności i stabilności działań operacyjnych oraz ich efektywnej koordynacji w łańcuchu...

 • Wpływ profilu misji na możliwości operacyjne pojazdu podwodnego

  Publikacja

  Artykuł powstał na bazie doświadczeń wynikających z wieloletniej współpracy z Marynarką Wojenną RP w zakresie systemów walki przeciwminowej opartych na pojazdach podwodnych oraz projektów naukowo-badawczych dotyczących tego rodzaju pojazdów. Celem podjęcia tematu było stworzenie bazy wiedzy do określania wytycznych dla projektowania i dobierania odpowiednich pojazdów podwodnych do przewidywanych profili misji bojowych uwzględniając...

 • Instrumenty operacyjne rewitalizacji małych i średnich miast w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  Problemy środowiska miejskiego stają się kluczowymi wyzwaniami współczesności. W Polsce instrumentami operacyjnymi rewitalizacji miast są: strategie, plany zagospodarowania przestrzennego, regionalne programy operacyjne. Opisano europejskie standardy programowania. Przedstawiono przykłady dobrych praktyk w podejściu do rozwoju i rewitalizacji małych i średnich miast na Pomorzu

 • Strategiczne i operacyjne uwarunkowania wdrożeń innowacji w kontekście gospodarki sieciowej

  Publikacja

  Innowacyjność, relacje, współpraca i wiedza stanowią kluczowe czynniki determinujące przewagę konkurencyjną w gospodarce sie- ciowej [Tapscott 1999; Perechuda 2007; Mazurek 2012]. Celem artykułu jest wskazanie elementów wpływających na sukces procesu identyfikacji, a następnie wdrożenia nowych produktów na podstawie zidentyfikowanych powyżej determinant. Autorzy wskazują, iż nie każda innowacja jest źródłem wartości, podają definicję...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Operacyjne leczenie migotania przedsionków u chorych z ograniczoną chorobą serca, kontrola rytmu

  Publikacja

  - Rok 2008

  Podłoże migotania przedsionków u osób z ograniczoną chorobą serca, zwłaszcza z reumatyczną wadą mitralną i wskazaniami do leczenia chirurgicznegojest zwykle znacznie bardziej złożone w prównaniu z osobami z napadowym samotnym AF. Opisano metody operacyjnego leczenia migotania przedsionków (metody, skuteczność, powikłania).

 • Programowanie rozwoju Województwa Pomorskiego w standardach Unii Europejskiej. (Strategie, plany rozwoju i zagospodarowania, programy operacyjne).

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono strategie, plany rozwoju i zagospodarowania, programy operacyjne Województwa Pomorskiego.

 • Strategia zarządzania zmianą gospodarczą dla powiatu malborskiego na lata 2012 - 2019

  Publikacja
  • J. Dębczyński
  • J. Sołtys
  • Ł. Wielec
  • A. Lis
  • M. Kazem-Bek
  • M. Belkiewicz
  • J. Jasiorowska
  • G. Romańczuk

  - Rok 2012

  Opisano metodę opracowania strategii. Diagnozę stanu ujęto w aspektach: gospodarka, infrastruktura, środowisko i przestrzeń, zarządzanie instytucjonalne oraz kapitał ludzki i społeczny. W niektórych zagadnieniach przeprowadzono badania metodą CAWI. W prognozowaniu wykorzystano metodę foresight, w tym badania Delhi i scenariusze. Sformułowano wizję, misję, określono cele strategiczne i operacyjne oraz działania. Opisano koncepcję...

 • Behaviour of Fascia-Implant Structure under the Impulse Pressure

  Publikacja

  - Rok 2012

  W pracy przedstawiono badania eksperymentalne wykonane dla modeli zaoperowanych przepuklin brzusznych poddanych impulsowemu działaniu ciśnienia, analogicznego do kaszlu pooperacyjnego. Zbudowano 57 modeli zgodnie ze sztuką oparacji laparoskopowej, z użyciem powiezi świńskiej, pięciu typów implantów i pięciu rodzajów łączników. Opisano otrzymane wyniki wskazując na mocniejsze i słabsze rozwiązania operacyjne.

 • Programowanie Liniowe (Linear Programming)

  Kursy Online
  • P. Obszarski
  • M. Kubale
  • K. Giaro
  • P. Petrosyan

  Materiały do przedmiotów:  - Badania operacyjne (1/3), kier: informatyka mgr stac. rok. 1. sem. 1. - Operational research (1/3), kier: informatyka mgr stac. (ang) rok. 1. sem. 1. - Badania operacyjne (1/2), kier: informatyka mgr niestac. rok. 2. sem. 3.

 • Detrminanty jakości usług edukacyjnych

  Publikacja

  - PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - Rok 2014

  W nieniejszym opracowaniu autorzy podjęli próbę identyfikacji kluczowych determinant jakości usłuigi edukacyjnej z punktu widzenia klasycznego modelu zarządzania operacyjnego. Wyróżniono determinanty obszaru wejścia, działań operacyjnych, jak i wyjścia, ułatwiające dalsze badania w kierunku bardziej szczególowej oceny jakości usługi edukacyjnej. W trakcie analizy zwrócono uwagę na obszar zasobów ludzkich, w tym przede wszystkim...

 • Fundusze strukturalne jako źródło finansowania mikroprzedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy dokonano przeglądu funduszy strukturalnych w kontekście ich wykorzystania.Wskazano finansowane programy operacyjne oraz działania z nimi związane.

 • Zbiór zadań z odpowiedziami do ćwiczeń z elektroniki. [online]. [dostęp 2009.06.15]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ely.pg.gda.pl/kelime/

  Publikacja

  - Rok 2008

  Zadania obejmowały następującye zagadnienia: bierne elementy nieliniowe, diody , tranzystor bipolarny - układy polaryzacji, tranzystor unipolarny - układy polaryzacji, wzmacniacze oparte na tranzystorze bipolarnym, wzmacniacze operacyjne, wzmacniacze oparte na tranzystorze unipolarnym, źródła prądowe, filtry, generatory.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zmiany w zarządzaniu operacyjnym w usługach

  Publikacja

  Celem niniejszego rozdziału jest identyfikacja czynników zmian w wymiarach jakości usług w odniesieniu do trzech kluczowych składowych występujących w podmiotach gospodarczych, jakimi są: obszar wejścia do działań operacyjnych, działania operacyjne oraz obszar wyjścia.

 • Aspekty tworzenia modeli do prognozowania niezawodności systemów technicznych

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono zagadnienie modelowania systemów technicznych. Opisano przykładowe modele informacyjne i strukturalne (syntaktyczne, semantyczne i operacyjne). Zasygnalizowano możliwości modelowania systemów technicznych, podając przykłady modelu zmian stanów technicznych dowolnego systemu technicznego z zastosowaniem modelowania systemowego oraz modelu zmian niezawodności tego systemu z zastosowaniem modelowania matematycznego.

 • Wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Programy Operacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej rozszerzyły możliwości finansowania działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono działania, które w ramach tych programów mogą stać się bezzwrotnymi źródłami finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Dokonano również analizy zainteresowania firm sektora MSP tymi nowymi możliwościami oraz skuteczności wnioskowania.

 • Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym

  Publikacja

  - Rok 2016

  Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które stanowią silnik gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych, coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście. Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach....

 • Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym

  Publikacja

  Najistotniejszym elementem obszarów miejskich są ich systemy transportowe, które stanowią silnik gospodarki. W świetle nowych problemów i wyzwań w zakresie miejskich systemów transportowych, coraz większą rolę zaczynają odgrywać inteligentne systemy transportowe i zarządzanie operacyjne ruchem drogowym w mieście.Niniejszy artykuł przedstawia analizę zagadnień składających się na operacyjne zarządzanie ruchem drogowym w miastach....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badanie zastosowania geolokalizacji w celu budowania relacji z klientami – analiza przypadku

  Publikacja

  - Rok 2014

  Cel. Zastosowanie geolokalizacji w biznesie staje się coraz bardziej powszechne, a zasięg technik geomarketingu zwiększa się wraz z rozwojem technologii mobilnej. Czynniki te sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po metody geolokalizacyjne przy prowadzeniu działalności, wspomagając działania operacyjne i promocyjne. Celem pracy była wstępna weryfikacja możliwości i efektywności zastosowania systemów...

 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W książce opisano zarówno podstawowe elementy warstwy fizycznej i łącza danych, jak też zasady współpracy standardowych sieci LAN. Podano podstawowe parametry protokołów tworzących sieciowe systemy operacyjne. Dokonano przeglądu i porównania standardowych rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych. Zaprezentowano metody łączenia sieci. Opisano zasady wyboru systemu operacyjnego oraz projektowania...

 • Ocena inwestycji Program 10+ zrealizowanej w ramach Grupy LOTOS S.A. w latach 2007 - 2011

  W artykule zaprezentowano pozytywny wpływ jednej z inwestycji nazwanej Program 10+, zarówno na wyniki operacyjne gdańskiego koncernu, jak i rynek paliwowy w Polsce. Program ten został przeprowadzony w Grupie LOTOS SA. Wybór charakterystyki tego przedsięwzięcia i jego korzystnego wpływu na otoczenie ma m.in. związek ze skalą tej inwestycji oraz poniesionymi na nią nakładami finansowymi.

 • Wpływ technologii medycznych na ergonomię współczesnego szpitala

  Publikacja

  We współczesnym szpitalu układ przestrzenny zależny jest w dużej mierze od zastosowanych technologii medycznych. Powstają zespoły pomieszczeń dedykowane urządzeniom zaawansowanej diagnostyki. Sprzęt montowany jest zarówno w nowych obiektach służby zdrowia, jak i w tych które funkcjonują już kilka dekad. Zmiany te wiążą się z zwiększonym zapotrzebowaniem przestrzennym. Sale operacyjne ulegają specjalizacji w zależności od wykonywanych...

 • Wdrażanie polityki strukturalnej i regionalnej w sektorze szkolnictwa wyższego - pomorskie na tle innych województw

  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2012

  W artykule przedstawione zostały teoretyczne podstawy polityki strukturalnej i regionalnej UE oraz narzędzi jej wdrażania, omówiono także terminologię odnoszącą się do tego zagadnienia. Zaprezentowano ponadto poszczególne programy operacyjne i możliwości uzyskania wsparcia w ich ramach przez uczelnie. Scharakteryzowano sektor szkolnictwa wyższego w województwie pomorskim oraz poziom absorpcji funduszy strukturalnych na lata 2007-2013...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody budowania strategicznej karty wyników na przykładzie Wirtualnej Polski.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Jedną z metod przełożenia strategii na cele operacyjne firmy oraz kontroli jej wykonania jest ''strategiczna karta wyników'' ( ang. Balanced Scorecard,skrót: BSC), w której odpowiednio dobrane mierniki pozwalają na mierzenie wykonania strategii w perspektywie nie tylko finansowej, ale także: klienta,procesów wewnętrznych oraz nauki i rozwoju. Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu, w jaki prowadzono prace nad zbudowaniem...

 • Nasz sposób na kartę - budowanie architektury Balanced Scorecard w Wirtualnej Polsce S.A.

  Jedną z metod przełożenia strategii na cele operacyjne firmy oraz kontroli jej wykonania jest ''strategiczna karta wyników'' (ang.Balanced Scorecard,skrót: BSC), w której odpowiednio dobrane mierniki pozwalają na mierzenie wykonania strategii w perspektywie nie tylko finansowej, ale także: klienta,procesów wewnętrznych oraz nauki i rozwoju. Celem artykułu jest zaprezentowanie w sposób przystępny dla kadry menedżerskiej...

 • Nowoczesne strefy przemysłowe jako instrument pobudzania rozwoju lokalnego.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Podstawowymi narzędziami wspierającymi budowę stref przemysłowych są przepisy prawne w postaci ustaw i rozporządzeń systemowych, określających sposób przeprowadzania programów, ich finansowanie z budżetu państwa, województwa, gminy lub inwestora strategicznego oraz formę kontroli nad przebiegiem poszczególnych etapów procesu. Innymi dokumentami prawnymi winny być: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...

 • Układ bezpośredniej syntezy częstotliwości DDFS o obniżonym poborze mocy

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano koncepcje układu bezpośredniej syntezy częstotliwości DDFS (ang. Direct Digital Frequency Synthesizer) opartego o aproksymację wielomianową. Układ zamiany fazy na sinus wykorzystuje jedynie analogowe funktory, tj. mnożniki oraz wzmacniacze operacyjne. Skutkuje to znaczącym obniżeniem poboru mocy oraz zmniejszeniem powierzchni układu w stosunku do rozwiązań wykorzystujących jedynie komponenty cyfrowe. Zastosowanie...

 • Płynność sektora bankowego w Polsce a makrootoczenie jako jej determinanta

  Działalność bankowa jest narażona na ryzyko. Jest to zarówno ryzyko kredytowe, stopy procentowej, walutowe, operacyjne i wiele innych, często w konsekwencji negatywnie wpływających na płynność banku. Oznacza to, że negatywnym skutkiem może być nie tylko generowanie ujemnego wyniku finansowego, czy obniżenie poziomu kapitału własnego. Gorszą konsekwencją jest utrata płynności, prowadząca nawet do upadłości banku. Celem publikacji...

 • Negocjacje w organizacji

  Publikacja

  - Rok 2017

  Rozdział dotyczy negocjacji prowadzonych w ramach organizacji. Na tle charakterystyki procesu negocjacji i styli negocjacyjnych pokazano strategiczne i operacyjne znaczenie negocjacji dla firm zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak również z klientami wewnętrznymi. Skoncentrowano się na negocjacjach w realizacji funkcji menedżerskich, podkreślając ich znaczenie dla budowania kultury organizacyjnej, klimatu zaufania i...

 • Optymalizacja procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków typu SBR

  iologiczna oczyszczalnia ścieków jest skomplikowanym systemem sterowania. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Prawidłowy jego przebieg ma decydujący wpływ na stopień oczyszczenia ścieków i koszty operacyjne pracy oczyszczalni. W związku z tym prowadzone są prace badawcze nad optymalizacją procesów biologicznych, pozwalającą redukować koszty, np. zużycie energii. W artykule opracowano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie internetowych aplikacji rozproszonych w zastosowaniach ekonomicznych i biznesowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przestawiono problematykę rozproszonych aplikacji internetowych w zastosowaniach biznesowych. Zaprezentowano podejścia do modelowania oprogramowania dla rozwiązań komercyjnych. Scharakteryzowano podstawowe języki służące do modelowania oraz pokazano schematy operacyjne. W zakresie rozwiązań praktycznych pokazano modularną strukturę systemu zarządzającego ze zwróceniem uwagi na jego skalowalność oraz modyfikowalność. Omówiono etapy...

 • Zagadnienia implementacyjne w systemie Comcute

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zaprezentowano zaimplementowane w prototypie systemu Comcute podstawowe algorytmy systemowe, które znajdują zastosowanie w realizacji rzeczywistego systemu. Zwrócono uwagę na warstwowość modelu w całości systemu. Omówiono podstawowe zadania systemowe poszczególnych warstw, a następnie zaprezentowano szczegóły operacyjne dla interfejsów komunikacyjnych pomiędzy warstwami. Skoncentrowano się na zrealizowanych (zaimplementowanych)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie internetowych systemów informatycznych w strategiach prowadzenia biznesu

  Przeanalizowano typowe klasy zarządzających systemów informatycznych zorientowanych biznesowo. Zaprezentowano ich wykorzystanie podmiotach gospodarczych o różnej skali działalności. Skoncentrowano się na pokazaniu wspomagających funkcji tych systemów dla operacji ekonomicznych w tradycyjnym (klasycznym) tego słowa znaczeniu. Przedstawiono reprezentatywne praktyczne przykłady tego typu systemów. Przeanalizowano potrzeby operacyjne...

 • A model of risk for assessment of ships in damaged conditions

  Publikacja

  W pracy omówiono problemy związane z modelowaniem zagrożeń, konsekwencji i ryzyka, w metodzie oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. W celu dokonania oceny bezpieczeństwa statku, w metodzie zastosowano podejścia oparte na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka. Podejście oparte na ocenie zachowania się statku związane jest z oceną charakterystyk hydromechanicznych statku w stanie uszkodzonych w warunkach zbliżonych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nieliniowy kaskadowy algorytm sterowania stężeniem tlenu w biologicznej oczyszczalni ścieków

  Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest złożonym nieliniowym systemem sterowania. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Prawidłowy jego przebieg ma decydujący wpływ na stopień oczyszczenia ścieków i koszty operacyjne pracy oczyszczalni. W związku z tym prowadzone są prace badawcze nad nowymi strukturami i algorytmami sterowania. Powinny się one odznaczać wysoką efektywnością i niewielkim...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zrównoważona rewitalizacja „modelowego” terenu zdegradowanego z wykorzystaniem rozwiązań projektu Unii Europejskiej Hombre

  Publikacja

  - Rok 2015

  Rosnąca liczba terenów zdegradowanych stanowi rosnący problem wielu krajów w Europie i na świecie. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji zrównowazonej rewitalizacji modelowego terenu zdegradowanego w oparciu o narzędzia opracowane w ramach projektu HOMBRE (VII EU PR). Koncepcja koncentruje się na osiągnięciu najwyższych możliwych zysków ekonomicznych uwzgledniając zasady zrównowazonego rozwoju i potrzeby lokalnej społeczności....