Wyniki wyszukiwania dla: BETON - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BETON

Wyniki wyszukiwania dla: BETON

 • Beton nowej generacji - beton samozagęszczalny (SCC).

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono charakterystyka betonu samozagęszczalnego (SCC) i jego właściwości. Wykazano że, skład i zasady projektowania betonu samozagęszczalnego różnią się od betonu zwykłego.Przedstawiono metody projektowania SCC, podstawowe właściwości oraz dotychczasowe zastosowania w praktyce.

 • Beton samozagęszczalny

  Publikacja

  - Rok 2012

  Szczególne znaczenie jakości w przypadku betonów stosowanych w kanalizacji. Zagrożenia wynikające z użycia betonów tradycyjnych. Specyfika betonów samozagęszczalnych, wyroby dla kanalizacji

 • Żel i beton (Materiały kanalizacyjne)

  Publikacja

  - Rok 2008

  Różnice pomiędzy betonem a żelbetem stosowanymi w kanalizacji. Problematyczność konstrukcji żelbetowej w sytuacji niewielkich obciążeń oraz atmosfery korozyjnej.

 • Beton w inżynierii sanitarnej. Strategia przetrwania?

  Publikacja

  Miejsce przemysłu betonów w inżynierii komunalnej. Dotychczasowe doświadczenia, potrzeby w zakresie strategii postępowania. Problem aktualnych wymagań dotyczących jakości.

 • Beton - tradycja i nowoczesność - historyczny, czy perspektywiczny materiał budowlany.

  Współczesne wymagania w stosunku do konstrukcji betonowych stosowanych w inżynierii sanitarnej.

 • Niekonwencjonalne metody zespolenia stal-beton w świetle badań eksperymentalnych

  Publikacja

  - Rok 2012

  W referacie przedstawiono zasady określania dla łączników zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych podatności podłużnej połączenia oraz jego sztywności poprzecznej, tj, sztywności na unoszenie (wyciąganie) betonowej płyty ze stalowego środnika. Zasady te narzuca Eurokod 4. Następnie opisano własne badania eksperymentalne dwóch typów niekonwencjonalnych połączeń. Badania były ukierunkowane na sprawdzenie kryteriów podatności podłużnej...

 • Beton w praktyce w rok po wprowadzeniu normy EN 206-1.

  Publikacja

  Norma EN 206-1 ''Beton cz.1 Wymagania właściwości, produkcja i zgodność'' dla betonu obowiązuje od stycznia 2004 roku. W referacie podjęto się oceny w jakim stopniu zaawansowane jest stosowanie ww. normy. Opisano również w szerokim stopniu różnice między normą stosowaną wcześniej a normą obecnie obowiązujacą.

 • Beton posadzkowy - wymagania i odpowiedzialność za jakość zgodnie z PN-EN 206

  Publikacja

  - Materiały Budowlane - Rok 2017

  W artykule podjęto próbę scharakteryzowania betonu towarowego stosowanego w elemencie konstrukcyjnym, jakim jest posadzka. Pod uwagę wzięto wymagania stawiane betonom przez PN-EN 206, PN-EN 13813 i PN-EN 197-1 oraz własne doświadczenia. Przedstawiono charakterystykę betonu posadzkowego i jego pożądane właściwości, określono również rodzaj cementów i kruszyw stosowanych w omawianym typie betonów. Zwrócono także uwagę na zbrojenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wydajność jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa wykorzystującego metodologię TOC na przykładzie zakładu produkującego beton komórkowy

  Publikacja

  Autorka pragnie skupić się na problemie wydajności i wykazać znaczenie narzędzi służących poprawie efektywności procesu produkcyjnego na przykładzie zakładu wytwarzającego beton komórkowy. Tezą postawioną w niniejszym referacie jest możliwość usprawnienia organizacji i logistyki produkcji poprzez wykorzystanie metody zarządzania, jaką jest Teoria Ograniczeń (ang. Theory of Constraints - TOC).

 • Beton- und Stahlbetonbau

  Czasopisma

  ISSN: 0005-9900 , eISSN: 1437-1006

 • Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono historię Katedry Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu na przestrzeni okresu powojennego, począwszy od roku 1945, gdy powstawała ówczesna Katedra Żelbetnictwa Politechniki Gdańskiej. Dokonano także przeglądu osiągnięć Katedry oraz przedstawiono możliwości w zakresie współpracy z przemysłem i organizacjami samorządowymi.

 • Wpływ redukcji grubości elementu betonowego na nośność kotew metalowych w betonie

  Publikacja

  - Rok 2006

  Grubość elementu betonowego przyjęta z warunków wykonawczych, bez negatywnego wpływu naroży i krawędzi, jest wystarczająca do osiągnięcia nośności charakterystycznej jak dla elementu o standardowej wysokości minimalnej. Nie ma tu obawy o przedwczesne zniszczenie betonu przez rozłupanie. Aby uzyskać wymaganą nośność z uwzględnieniem wzajemnego rozstawu łączników i wpływem obecności krawędzi elementu należy przeprowadzić dodatkowe...

 • Experimentelle und numerische Untersuchungen zum Tragverhalten von Stahlbetondecken mit kugelförmigen Hohlkörpern

  Publikacja

  - Beton- und Stahlbetonbau - Rok 2010

  Betonowe stropy płaskie sprawdzają się jako system stropowy zarówno w budownictwie ogólnym, jak i przemysłowym. Duży ciężar własny tych stropów może jednak ograniczać ich obszar zastosowań. Ta wada może zostać istotnie ograniczona poprzez zastosowanie pustek powietrznych w strefie osi obojętnej płyty. Redukując w ten sposób zużycie betonu i stali zbrojeniowej tworzy się dodatkowo bardziej ekologiczny system budowy.Pustki powietrzne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ impregnacji na wybrane parametry betonu na przykładzie wibroprasowanej kostki betonowej.

  Publikacja

  Nowoczesne metody produkcji i impregnacji wibroprasowanej kostki betonowej pozwalają na znaczne rozszerzenie zakresu jej stosowania. Uszlachetniona kostka drogowa stała się materiałem kształtującym estetykę otoczenia oraz dzięki impregnatom, wspłdziałającym w ochronie środowiska naturalnego. Przeprowadzono badania dotyczące skutechności zabezpieczenia impregnatów dostępnych na rynku budowlanym które zgodnie z zaleceniami producenta...

 • Betony i betony zbrojone. Konserwacja i wzmocnienie

  Omówiono specjalistyczne wydawnictwo niemieckie poświęcone problemom konstrukcji betonowych. Przedstawiono podstawowe problemy i kierunki postępowania.

 • Betony dla kanalizacji

  Betony dla potrzewb kanalizacji, problemy i zagrożenia. Wyższość betonu nad żelbetem. Rozwiązania konstrukcyjne, zagrożenia korozją. Zmiany normalizacyjne. Nowe rozwiązania. Beton samozagęszcxzający się.

 • Betony Specjalne

  Kursy Online
  • L. Grabarczyk
  • M. Kurpińska

 • Technologie betonu

  Kursy Online
  • L. Grabarczyk
  • E. Haustein
  • S. Dobrowolski

 • Konstrukcje Betonowe_St. niest._IIst._semII

  Kursy Online
  • J. Bobiński
  • M. Abramski
  • A. Ambroziak

 • Betony Nowej Generacji

  Kursy Online
  • R. Ossowski

  Kurs dla studentów 2 sem mgr budownictwa

 • Betonowe dylematy

  Publikacja

  - Rok 2012

  Problemy stosowania betonów w kanalizacji - szczególne zagrożenie korozją siarczanową. Problem różnic pomiędzy betonem a żelbetem. transformacja betonu na gips. Współczesne wymagania w stosunku bo betonów - zasadność przestrzegania standardów europejskich. Wytrzymałość surowca a wytrzymałość wyrobu. Problem nierównej jakości ''betonu''.

 • Technologia Betonów II 2021/22

  Kursy Online
  • L. Grabarczyk
  • M. Kurpińska

  Celem przedmiotu jest przekazanie wiadomości z zakresu technologii betonu oraz rozszerzanie wiedzy nabytej podczas podstawowego kursu dotyczącego technologii betonu.

 • Materiały budowlane z technologią betonów

  Kursy Online
  • L. Grabarczyk
  • E. Haustein
  • M. Rucka
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk

  Zapoznanie z klasyfikacją i oznaczaniem cech technicznych materiałów budowlanych, składników betonu, mieszanek betonowych i stwardniałych betonów; dobór składników betonu i ustalanie składu betonu, klasyfikacja i stosowanie betonów, podstawowe procesy technologiczne w produkcji betonu.

 • Podstawy prefabrykacji elementów betonowych

  Kursy Online
  • L. Grabarczyk

 • Technologia Betonu 2022

  Kursy Online
  • L. Grabarczyk
  • W. Witkowski
  • E. Haustein
  • M. Rucka
  • A. Sabik
  • A. Kuryłowicz-Cudowska
  • B. Sobczyk

  ABC betonu, składniki, projektowanie, badania, wykonawstwo.

 • Wzmacnianie stropów drewnianych płytą betonową.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Analiza numeryczna MES stropów drewnianych wzmocnionych wykonaną na nich betonową plytą. Analizowano wpływ sztywności połączeń elementów drewnianych z betonowymi na nośność wzmocnionego stropu.

 • Betony Specjalne kopiuj 2

  Kursy Online
  • L. Grabarczyk

  Przedmiot jest uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy nabytej podczas podstawowego kursu dotyczącego technologii betonu. Znajomość tworzyw cementowych nowej generacji oraz niekonwencjonalnych metod lub warunków układania i pielęgnacji. Praktyczna znajomość metod badania właściwości betonów specjalnych.

 • Betony Specjalne kopiuj 1

  Kursy Online
  • L. Grabarczyk

  Przedmiot jest uzupełnieniem i wzbogaceniem wiedzy nabytej podczas podstawowego kursu dotyczącego technologii betonu. Znajomość tworzyw cementowych nowej generacji oraz niekonwencjonalnych metod lub warunków układania i pielęgnacji. Praktyczna znajomość metod badania właściwości betonów specjalnych.

 • Betonowe wsporniki sprężone

  Publikacja

  Monografia przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący sprężonych wsporników słupów i belek w aspekcie badań eksperymentalnych i modeli obliczeniowych. Z licznych publikacji i własnych prac wybrano te propozycje, które przedstawione w układzie chronologicznym obrazują rozwój metod obliczeniowych proponowanych przez różne ośrodki badawcze. Są to modele kratownicowe i metody oparte na ścinaniu-tarciu. Przestawione rozważania wykazują,...

 • Betonowe wieże ciśnień

  Przedstawiono rozwój konstrukcji betonowych wież ciśnień w XX wieku w Polsce załączając fotografie charakterystycznych polskich wież ciśnień. Zwrócono uwagę na zagrożenia występujące podczas budowy betonowych wież ciśnień i podczas ich eksploatacji.

 • Konstrukcje betonowe

  Kursy Online
  • A. Ambroziak

 • Eigenschaften der selbstverdichtenden Betone mit zerstreuter Bewehrung.

  Publikacja

  Referat dotyczy badania wpływu różnych domieszek upłynniających i dodatków(mikrowypełniaczy oraz włókna stalowego i polipropylenowego) na właściwości mieszanki betonowej samozagęszczalnej jaki na parametry betonu stwardniałego. Badania prowadzono w dwóch etapach. W etapie I opracowano receptury kilku mieszanek samozagęszczalnych bez dodatku włókien. W etapie II na mieszankach wytypowanych w etapie I po dodaniu różnych ilości...

 • Konstrukcje Betonowe_Inż Środ_St. niest._IIst._semII 2022

  Kursy Online
  • J. Bobiński
  • A. Ambroziak

  STUDIA NIESTACJONARNE UZUPEŁNIAJĄCE SEM.II MAGISTERSKIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 • Symulacje przepływu ciepła przez płytę betonową

  W pracy przedstawiono symulacje numeryczne dojrzewania betonu w płycie górnej skrzynki czteroprzęsłowego mostu typu extradosed. Model matematyczny opisujący przepływ ciepła dedykowany jest do prognozowania dojrzałości i wytrzymałości twardniejącego betonu. Proponowany model zaimplementowano w autorskim programie numerycznym napisanym w środowisku Matlab. Podejście numeryczne zweryfikowano za pomocą danych doświadczalnych uzyskanych...

 • Trwałość Konstrukcji Betonowych 2021/2022

  Kursy Online
  • M. Wesołowski
  • P. Piotrkowski
  • K. Nagrodzka-Godycka

 • Der betonschutz vor der Wirkung der aggressiven Umgebung

  Publikacja

  Praca dotyczy zabezpieczenia powierzchni betonowych przed wnikaniem oleju, wody, roztworów soli. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne transportu cieczy, ruch cieczy w kapilarach.

 • Warunki betonowania w obniżonych temperaturach, na przykładzie Pomorza

  Publikacja

  Artykuł opisuje wpływ niskich temperatur na proces wiązania i narastanie wytrzymałości w betonie. W pracy przedstawiono metody umożliwiające betonowanie oraz dojrzewanie betonu w obniżonych temperaturach. Zaprezentowano zastosowanie ''elektronagrzewu'' przy budowie ''Galerii Bałtyckiej'' w Gdańsku.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Budynki wysokie z betonu

  Kursy Online
  • A. Ambroziak

 • Betony specjalne s.3 mgr

  Kursy Online
  • L. Grabarczyk

  Betony nowej generacji, modyfikowane, specjalnych zastosowań. Projektowanie, wykonywanie, właściwości i przeznaczenie.

 • Kapilarność podkładu betonowego a odspojenia posadzek przemysłowych

  Publikacja

  - Rok 2002

  W artykule omówiono przyczyny odspojeń posadzek przemysłowych.

 • Zastosowanie modelu sprężysto-plastycznego betonu z degradacją sztywności i nielokalnym osłabieniem do modelowania elementów betonowych cyklicznie obciążonych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Tematem pracy jest numeryczna symulacja zachowania się elementów betonowych i żelbetowych poddanych obciążeniom statycznym i cyklicznym. W analizie wykorzystano model sprężysto-plastyczny z kryterium Rankine'a i Drucker-Pragera, izotropowy model degradacji oraz dwa nielokalne modele połączone sprężysto-plastyczne z degradacją sztywności. Model pierwszy bazuje na pracy Pamina i de Borsta (1999). Połączenie plastyczności i degradacji...

 • Nowoczesne elementy betonowe dla kanalizacji

  Warunki obciążeń w kanalizacji. Korozja betonów. Współczesne rozwiązania, nowa norma betonowa. Problem wyboru - beton, czy żelbet. Betony samozagęszczające. Zasadyt produkcji betonów dla kanalizacji.

 • Badania betonów o przyspieszonym twardnieniu.

  Publikacja

  - Inżynieria i Budownictwo - Rok 2003

  Charakterystyczną cechą betonów stosowanych w prefabrykatach jest ich wymagane szybkie twardnienie, umożliwiające skrócenie cyklu produkcyjnego i możliwie najszybszy transport elementów do odbiorcy. Do niedawna większość zakładów prefabrykacji stosowała w omawianym przypadku obróbkę hydrotermiczną betonu. Wprowadzenie do praktyki różnego rodzaju domieszek i dodatków umożliwiło wyeliminowanie z zakładów procesów termicznych.

 • Tragwirkung von Betondübeln für Sandwich-Verbunddecken mit großen Stegöffnungen

  Publikacja

  - STAHLBAU - Rok 2010

  Nowoczesne a przy tym ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania wyposażenia budynków w instalacje techniczne zakładają integrację konstrukcji z wyposażeniem. Artykuł opisuje badania eksperymentalne stropów zespolonych typu "Sandwich" o rozpiętości do 16 m i szerokości do 3m, w których już na etapie prefabrykacji montuje się instalacje elektryczne, wentylacyjne, cieplne, klimatyzacyjne i inne. Elementy stropowe składają się z dwóch...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model zużycia abrazyjnego betonów cementowych.

  Publikacja
  • E. Horszczaruk

  - Rok 2008

  W monografii przedstawiono analityczny model zużycia abrazyjnego betonów cementowych. Zużycie abrazyjne betonów opisano krzywymi zużycia ubytków masy i prędkości zużycia w funkcji czasu. Zaproponowany model pozwala na sporządzenie charakterystyk zużycia betonów w funkcji cech materiałowych badanych betonów oraz oddziaływania środowiska. Wykazano różnice w przebiegu zużycia betonów zwykłych i wysokowartościowych.Kolokwium habilitacyjne:...

 • Badania betonów o przyspieszonym twardnieniu

  Publikacja

  - Inżynieria i Budownictwo - Rok 2002

  Badania wykazały, że możliwe jest uzyskanie tak wysokich wytrzymałości wczesnych betonów, że całkowicie zbędna staje się ich obróbka termiczna. Stosując odpowiedni cement klasy 42,5R i prawidłowo dobrana mieszankę upłynniającą można uzyskać już po 12 godz. wytrzymałość betonu około 35MPaa przy klasie cementu 52,5R nawet około 50MPa i to przy ilości cementu nie przekraczającej 400 kg/m3 betonu.

 • Seminarium z Konstrukcji Betonowych 2021/2022

  Kursy Online
  • K. Nagrodzka-Godycka

  Przedmiot Seminarium z Konstrukcji Betonowych jest obowiązkowy dla Studentów WILIŚ studiów stacjonarnych II stopnia w sem. II - KBI, profil dyplomowania Konstrukcje betonow

 • Podstawy Inżynierskich Konstrukji Betonowych 2021/2022

  Kursy Online
  • M. Lachowicz
  • P. Piotrkowski
  • K. Nagrodzka-Godycka

  Przedmiot obejmuje wykład, ćwiczenia i projektowanie

 • Impregnacja betonu

  Publikacja

  Impregnacja betonu może być jednym ze sposobów zabezpieczenia przed destrukcją. Możliwa jest taka modyfikacja składu kompozycji impregnacyjnych, która w znaczny sposób zwiększy migrację w strukturę podłoża. Możliwe jest zwiększenie cech takich jak: wytrzymałość betonu na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, wzrost mrozoodporności, zmniejszenie nasiąkliwości, zmniejszenie ścieralności.

 • Ein Grosser Kornspeicher aus Betonfertigteilen - Konstruktion, Berechnung, Ausführung

  Publikacja

  - BAUTECHNIK - Rok 2008

  W artykule opisano unikalną koncepcję projektu i realizacji spichrzu zbożowego, przy zminimalizowaniu liczby prefabrykowanych elementów ściennych i lekkiej kratowej, stalowej konstrukcji dachu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym