Wyniki wyszukiwania dla: BEZPIECZNE USŁUGI SIECIOWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BEZPIECZNE USŁUGI SIECIOWE

Wyniki wyszukiwania dla: BEZPIECZNE USŁUGI SIECIOWE

 • Aplikacje i usługi a technologie sieciowe

  Publikacja

  Obserwując tempo rozwoju technologii sieciowych oraz usług i aplikacji stajemy przed ogromnym dylematem jak wykorzystać istniejące możliwości by modernizować wybrane usługi i aplikacje zgodnie z ciągle zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Bardzo często sygnalizowane nowe technologie czy aplikacje mają jednak czysto charakter biznesowy podporządkowany prawom marketingu i nie wnoszą wielu istotnych zmian. Dlatego jest ważne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Integracja usług multimedialnych na przykładzie platformy KASKADA

  Publikacja

  Opisano metody integracji wykorzystywane podczas tworzenia aplikacji na platformie KASKADA. Przedstawiono trzy podstawowe elementy podlegające integracji: aplikacje, usługi i urządzenia zewnętrzne. Zaproponowano metody współpracy między nimi, jak również przedstawiono szczegóły techniczne komunikacji: usługi sieciowe dla synchronicznego wykonywania usług, system kolejkowy dla asynchronicznej wymiany wiadomości oraz specjalnie zaprojektowany...

 • Aplikacje i środowiska kontekstowe: Ontologie w interaktywnych aplikacjach zorientowanych kontekstowo

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono model przetwarzania typu pervasive computing. Zanalizowano składowe aplikacji interaktywnej zorientowanej kontekstowo. Opisano architekturę takiej aplikacji, wykorzystującej usługi sieciowe, konteksty, scenariusze i ontologie. Scharakteryzowano metodę integracji tych elementów w wykorzystaniem adnotacji. zaproponowano motor wykonawczy dla kontenera usług sieciowych, bazujący na standardach: OSGi OWL-S

 • Rozwój środowiska szkieletowego do uruchamiania kontekstowej aplikacji przetwarzania wszechobecnego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono koncepcje przetwarzania wszechobecnego orazinteraktywnej aplikacji wykorzystuj¡cej kontekst. Przeanalizowano kluczowe składowe tego typu aplikacji. Opisano znaczenie i architekturę szkieletowego środowiska uruchomieniowego dla takich aplikacji. Środowisko to integruje usługi sieciowe, konteksty, scenariusze i ontologie w czasie działania. Na bazieeksperymentów, scharakteryzowano kolejne etapy jego budowy i metodologię...

 • Model of distributed learning objects repository for a heterogenic internet environment

  W artykule wprowadzono pojęcie komponentu edukacyjnego jako rozszerzenie obiektu edukacyjnego o elementy zachowania (metody). Zaproponowane podejście jest zgodne z paradygmatem obiektowym. W oparciu o komponent edukacyjny zaprojektowano model budowy repozytorium materiałów edukacyjnych. Model ten jest oparty o usługi sieciowe i rejestry UDDI. Komponent edukacyjny oraz model repozytorium mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji zbiorów...

 • Implementacja wykrywalnych usług typu REST na platformie Jakarta EE

  Publikacja

  - Rok 2021

  Niniejszy rozdział przedstawia propozycję w jaki sposób może być realizowana implementacja wykrywalnych usług sieciowych opartych na stylu architektonicznym REST na platformie Jakarta EE. Zostały tutaj przedstawione zarówno podstawy teoretyczne niezależne od zastosowanej platformy technologicznej, jak i szczegóły implementacji w technologii JAX-RS wchodzącej w skład platformy Jakarta EE. W szczególności zostały tutaj przedstawione...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Usługi on-line w kontekście mobilnym - jakościowe badanie obserwacyjne

  Artykuł przedstawia wyniki badania obserwacyjnego, majacego na celu zidentyfikowanie czynników kształtujących u użytkowników chęć skorzystania z usług on-line za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon, tablet lub laptop. Przeprowadzono badania obserwacyjne, w których użytkownicy (7 osób) przez 14 dni notowali swoją aktywność w zakresie korzystania z usług on-line z dostępnych urządzeń w powiązaniu z czynnikami uznawanymi...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Integracja danych przestrzennych z satelitarnych i lotniczych sensorów obrazujących w systemach czasu rzeczywistego

  Publikacja

  - Rok 2012

  Rozprawa dotyczy multidyscyplinarnego problemu integracji danych przestrzennych z sensorów lotniczych i satelitarnych w nowoczesnych systemach informatycznych zapewniających działanie w czasie niemal rzeczywistym. Zagadnienia poruszone w pracy obejmują m.in. systemy GIS, teledetekcję, fotogrametrię, rozpoznawanie wzorców jak również usługi sieciowe. W rozprawie omówiono oryginalne rozwiązania autora obejmujące opracowanie oraz...

 • Mechanizmy oszczędzania zużycia energii przez urzadzenia sieciowe

  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono zużycie energii elektrycznej przez urzšdzenia IT, w szczególnoci przez urzšdzenia sieciowe. Dokonano przeglšdu metod oszczędzania energii, w tym APM, ACPI, WOL, Power Management for ADSL. Przeanalizowano możliwoć wykorzystania mechanizmu autonegocjacji stosowanego w sieciach Ethernet do przełšczania szybkoci transmisji w celu oszczędzania zużycia energii.

 • Usługi IP Multimedia Subsystem

  W artykule przedstawiono usługi IP Multimedia Subsystem. Omówiono usługi "tradycyjne": obecności, usługę PoC i komunikatora oraz nowe, jak: konferencja HD, telewizja IP na platformie IMS, scentralizowane usługi IMS oraz szeroko dyskutowana zunifikowana komunikacja.

 • Ochrona usług masowej dystrybucji multimediów z wykorzystaniem metod fingercastingu

  Publikacja

  W rozdziale przedstawione zostały problemy ochrony usług masowej dystrybucji treści multimedialnych w sieciach komputerowych przed kopiowaniem i nielegalnym rozpowszechnianiem multimediów, z wykorzystaniem metod fingerprintingu, a w szczególności podgrupy tych metod - metod fingercastingu. W odróżnieniu od innych metod fingerprintingu, metody fingercastingu wykorzystują połączenia grupowe (ang. multicast), co prowadzi do znacznego...

 • Dedykowane sieciowe technologie SIP dla prezentacji pseudodynamicznych danych geoprzestrzennych

  Sieciowe technologie prezentacji danych przestrzennych przeżywają aktualnie rozkwit spowodowany między innymi spadającymi cenami sprzętu komputerowego. Wynikający z tego wzrost wydajności domowych i biurowych stacji roboczych pozwala na praktyczne zastosowanie czasochłonnych algorytmów wizualizacji i przetwarzania skomplikowanych danych rastrowych i wektorowych. Niniejszy artykuł omawia wybrane technologie sieciowej prezentacji...

 • Usługi ośrodków podregionalnych w Polsce

  Ośrodki podregionalne definiowane są jako miasta, w których skoncentrowane są takie usługi, które w Polsce mogą być w kilku miastach województwa, ale nie w każdym mieście powiatowym. Usługi zawsze miały tendencję do koncentracji, tworząc ośrodki różnych poziomów w hierarchicznej sieci osadniczej. Celem prezentowanych badań było: (1) określenie usług typowych dla poziomu podregionalnego; (2) rozpoznanie koncentracji tych usług,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Aby ro-ro było bezpieczne

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule przedstawiono skrótowo najważniejsze zasady podziału wodoszczelnego statków ro-ro pod kątem bezpieczeństwa w stanie awaryjnym.

 • Usługi społeczne

  Czasopisma

  ISSN: 2956-6908

 • Sieciowe systemy operacyjne 2022

  Kursy Online
  • W. Gumiński

  {mlang pl}Sieciowe systemy operacyjne 2021/22, informatyka, studia II stopnia, I sem. studia stacjonarne{mlang} {mlang en}Network Operating Systems 2021/22, Informatics, full-time postgraduate studies, 1st semester{mlang}

 • Sieciowe systemy operacyjne 2023

  Kursy Online
  • W. Gumiński

  {mlang pl}Sieciowe systemy operacyjne 2022/23, informatyka, studia II stopnia, I sem. studia stacjonarne{mlang} {mlang en}Network Operating Systems 2022/23, Informatics, full-time postgraduate studies, 1st semester{mlang}

 • REALIZACJA USŁUGI DSR NA PRZYKŁADZIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH

  Publikacja

  W artykule przedstawiono ideę usługi DSR, czyli reakcji strony popytowej, dla odbiorców rozproszonych. Polega ona na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną lub przesunięcia go w czasie. Wdrożenie usługi może w znaczny sposób wpłynąć na pracę systemu elektroenergetycznego – usługa DSR może wspomóc bilansowanie systemu elektroenergetycznego, a także pozytywnie oddziaływać na jego elastyczność, wydajność oraz stabilność....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Realizacja usługi Fax w sieci z technologią IP

  Zastosowanie technologii IP jako platformy usług telekomunikacyjnych wymaga realizacji przez tą sieć usługi Fax. Niestety specyfika tej usługi oraz właściwości sieci z protokołem IP stwarzają szereg problemów przy praktycznej jej realizacji. W niniejszym artykule przedstawiono dwa sposoby realizacji usługi Fax w postaci aplikacji SIP-t31modem oraz Terminal-T.38. Oba rozwiązania poddano testom i omówiono uzyskane wyniki.

 • Multimedia mobile services for the semantic web

  Dokument przedstawia metodologię tworzenia semantycznie rozszerzonych multimedialnych usług mobilnych z wykorzystaniem narzędzi i ułatwień oferowanych przez projekt DESYME. Zaprezentowano zwięzły wstęp do tematyki sieci Semantycznej wraz z wyjaśnieniem jej związku z zagadnieniami Web Services. Następnie przedstawiono opis projektu DESYME. Przedstawiono również przykładowe usługi multimedialne, które są opracowywane w Katedrze Systemów...

 • Sieciowe systemy operacyjne - MSU - 2022

  Kursy Online
  • J. Czaja
  • W. Gumiński

  Sieciowe systemy operacyjne. Informatyka, studia niestacjonarne II stopnia, III semestr. Prowadzący: Wojciech Gumiński, Janusz Czaja

 • Komunikatory sieciowe - nowe standardy i zastosowania

  Publikacja

  W rozdziale opisano nowe standardy i rozwiązania wykorzystywane do tworzenia komunikatorów sieciowych. Przedstawiono i dokonano porównania dwóch najbardziej "obiecujących" technologii: XMPP i SIMPLE. Oceniono krytycznie możliwości współpracy klasycznych komunikatorów (ICQ, Yahoo Messenger, MSN Messenger, AOL/AIM, Gadu-Gadu, Tlen) między sobą i z nowymi rozwią-zaniami. Przedstawiono autorską aplikację, umożliwiającą wymianę wiadomości...

 • Mikroekonomiczne uwarunkowania popytu MSP na usługi ubezpieczeniowe

  Publikacja

  Artykuł prezentuje wyniki badań, dotyczących praktyk ubezpieczeniowych przedsiębiorców sektora MSP, skupione głównie na mikroekonomicznych uwarunkowaniach popytu na usługi ubezpieczeniowe. Jego celem jest przedstawienie, w jakim stopniu MSP korzystają z możliwości ochrony przed ryzykami związanymi z prowadzoną działalnością.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Napędy hydrostatyczne jako maszyny bezpieczne i energooszczędne

  Publikacja

  Projektanci i producenci napędu hydrostatycznego nie dysponują możliwością dokładnego określania jego sprawności energetycznej zmieniającej się szeroko w polu pracy napędzanego urządzenia a więc w pełnym zakresie zmiany prędkości i obciążenia silnika hydraulicznego oraz lepkości zastosowanego czynnika roboczego. Dotyczy to zarówno określania strat i sprawności maszyn wyporowych (pompy i silnika hydraulicznego) zastosowanych w układzie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Napędy hydrostatyczne jako maszyny bezpieczne i energooszczędne

  Publikacja

  - Rok 2011

  Projektanci i producenci napędu hydrostatycznego nie dysponują możliwością dokładnego określania jego sprawności energetycznej zmieniającej się szeroko w polu pracy napędzanego urządzenia a więc w pełnym zakresie zmiany prędkości i obciążenia silnika hydraulicznego oraz lepkości zastosowanego czynnika roboczego. Dotyczy to zarówno określania strat i sprawności maszyn wyporowych (pompy i silnika hydraulicznego) zastosowanych w układzie...

 • Cyfryzacja przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne - ocena przypadku

  Publikacja

  Analizie poddano cyfryzację przedsiębiorstwa świadczącego usługi komunalne - Gdańskie Nieruchomości. W artykule zidentyfikowano obszary cyfryzacji przedsiębiorstwa, ich aktualny poziom cyfryzacji oraz potrzeby i kierunki dalszych działań. Omówiono czynniki zagrażające wdrażaniu cyfryzacji oraz sposoby przeciwdziałania. Jako metodę badawczą zastosowano obserwację uczestniczącą, ocenę przeprowadzono wg stanu na koniec roku 2018.

 • KOOPERACJA CZY KOOPETYCJA KORPORACJI PRAWNICZYCH? – POWIĄZANIA SIECIOWE

  Publikacja

  Celem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie jaki typ relacji charakteryzuje terytorialne sieci międzykorporacyjne, czy są to sieci regulacyjne czy też dobrowolne oraz jakie korzyści uzyskują podmioty je tworzące? Optymalnym narzędziem, umożliwiającym wspólne zdobywanie wiedzy i uczenie się zarówno z partnerem, jak i od partnera oraz łączenie komplementarnych elementów pozwalających na uzyskiwanie efektów synergicznych, np....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determinanty elementarne rdzenia usługi turystycznej w perspektywie klientów

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale zaprezentowano podstawowe aspekty zarządzania jakością w usługach turystycznych. Autorzy na podstawie przeprowadzonych badań dokonali identyfikacji cech charakterystycznych dla usług branży turystycznej wraz z identyfikacją determinant elementarnych. Zostały one przydzielone do obszarów ogólnych oraz poddane szczegółowej charakterystyce ze szczególnym uwzglednieniem rdzenia usługi turystycznej.

 • Inteligentne usługi informacyjne

  Kursy Online
  • J. Dembski

  Przedmiot prowadzony w semestrze letnim na MSU dotyczy zagadnień sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

 • Aplikacje sieciowe

  Kursy Online
  • R. Sobczak

 • Aplikacje sieciowe

  Kursy Online
  • B. Reichel

 • Propozycja lekkiego procesu wycofania usługi ze środowiska produkcyjnego zgodnie z ITIL V3

  Publikacja

  - Rok 2011

  W rozdziale szczegółowo przeanalizowano opisaną w ITIL V3 ostatnią fazę cyklu życia usługi - wycofanie usługi ze środowiska produkcyjnego. Wykazano, że podejście tam zaprezentowane jest ogólnikowe a traktowanie wycofania usługi analogicznie jak budowy usługi - prowadzi do wykorzystania większości "ciężkich" procesów opisywanych przez ITIL V3. Przedstawiono propozycję uproszczonego podejścia w postaci Lekkiego Procesu Wycofania...

 • Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 2

  Publikacja

  Usługi transportowe to dynamiczny czynnik kształtowania ruchu turystycznego i jego obsługi. Popyt na usługi transportowe drogą morską zależy od wielu czynników, takich jak potencjał zaplecza gospodarczego, wielkości (struktury) handlu zagranicznego oraz pozycji konkurencyjności portu względem innych portów. W pracy przedstawiono również prognozę popytu na przewozy ładunków obcych dla żeglugi morskiej i śródlądowej oraz prognozę...

 • Usługi w systemie UMTS.

  Uzupełniona i poszerzona wersja referatu plenarnego przedstawionego na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2002.

 • Usługi bilansowania systemu dystrybucyjnego

  Publikacja

  - Acta Energetica - Rok 2010

  W artykule omówiono rolę operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz przedsiębiorstw obrotu energią jako pośredników w dostawie usług systemowych, agregujacych mozliwości rozproszonych podmiotów na rynku energii (odbiorców i wytwórców). Omówiono zasady funkcjonowania grup bilansujących oraz pozyskanie rezerw mocy wsród odbiorców poprzez wykorzystanie technik oddziaływania na stronę popytową (DSM). W artykule zawarto opis koncepcji...

 • Usługi Third Party Call Control zrealizowane z wykorzystaniem oprogramowania Open Source

  Koncepcja sieci NGN zakłada otwartość na usługi udostępniane użytkownikom (abonentom). Jej realizacja wymaga ulokowania tej funkcjonalności w zewnętrznych elementach w stosunku do sieci telekomunikacyjnej udostępniającej usługi przenoszenia. Jednym z rozwiązań jest serwer Third Party Call Control (3PCC) w którym można ulokować scenariusze sterowania przebiegiem połączenia. W artykule przedstawiono i omówiono projekt, wykonany w...

 • Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 1

  Publikacja

  W warunkach polskiej gospodarki i polskiego systemu transportowego najważniejsze znaczenie w przewozach towarów mają transport drogowy, transport kolejowy, transport morski i transport lotniczy. Porty i transport morski odgrywają ważną rolę w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. O jakości usług portowych świadczy bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność, co znacznie obniża koszty przeładunku, a tym samym ma wpływ na globalne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wiedza i jej przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedmiotem niniejszej publikacji jest wiedza i jej przepływy w małych i średnich firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe (knowledge intensive business services – KIBS). Wiedza i jej znaczenie dla ludzkości nie są niczym nowym – już w czasach prehistorycznych ci, którzy posiadali wiedzę na temat zdobywania pożywienia, czy szukania schronienia mieli większe szanse na przeżycie niż ci, którzy jej nie posiadali. Mimo upływu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Inteligentne usługi informacyjne 2023

  Kursy Online
  • J. Dembski

 • Aplikacje i usługi internetowe

  Kursy Online
  • A. Jędruch
  • T. Dziubich
  • I. Kochańska
  • W. Korłub
  • P. Czarnul
  • K. Nowicki
  • K. Dziubich

  studia podyplomowe

 • Wybrane stany przejściowe w trakcyjnym układzie zasilania i ich wpływ na energoelektroniczne pojazdy sieciowe

  Publikacja

  Postęp w dziedzinie energoelektroniki i techniki komputerowej spowodował, że jest eksploatowanych coraz więcej pojazdów trakcyjnych z napędem przekształtnikowym. Pojazdy sieciowe są zazwyczaj wyposażone w: filtry wejściowe LC tłumiące tętnienie prądu, przekształtniki impulsowe przetwarzając w energię prądu stałego na trójfazową prądu przemiennego zasilającą silniki indukcyjne oraz sterowniki komputerowe realizujące algorytmy sterowania...

 • Sieciowe Technologie Mobilne

  Kursy Online
  • M. Kulawiak
  • M. Kulawiak

  studia dzienne magisterskie, kierunek Informatyka

 • Aplikacje Sieciowe (2022)

  Kursy Online
  • B. Reichel

 • Usługi Webowe dla zastosowań L2L.

  Przedstawiono problemy komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi dla sektora B2B. Jako rozwiązanie zaproponowano technologię Usług Webowych (Web Service). Omówiono jej koncepcję oraz przykładową implementację przy pomocy protokołów: HTTP, SOAP czy WSDL. Problemy związane z integracją aplikacji zilustrowano na przykładzie aplikacji tworzonych w ramach w ramach projektu PBI. Wskazano dalszy możliwy kierunek rozwoju tego...

 • Utrzymanie obiektów technicznych a usługi outsourcingu.

  W artykule zaprezentowano sposoby utrzymania obiektów technicznych. Przybliżono zmiany jakie zachodziły w ostatnich latach w sposobach ich utrzymania oraz przedstawiono nowe formy podziału pracy będące efektem korzystania z usług outsourcingowych.

 • Zmiany doskonalące usługi zdrowotne - percepcja pacjenta obszaru rejestracji i poczekalni. Studium przypadku

  W niniejszym artykule zaprezentowano podstawowe aspekty doskonalenia usług w przychodniach świadczących usługi publicznej opieki zdrowotnej. Wutor zaprezentował specyfikę zmian w usługach zdrowotnych, jak również wynik badań dotyczących zmian w obszrze rejestracji i poczekalni w przychodni w percepcji pacjenta.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2010

  Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy systemu Operator Systemu Przesyłowego musi dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozyskuje jako usługi bilansujące i regulacyjne. Zadaniem...

 • Network heat is the comfort in winter and summer - TRIGENERATION

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono międzynarodowe uwarunkowania prawne oraz techniczne stosowania kogeneracji w aspekcie wykorzystania ciepła sieciowego na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji obiektów.

 • Zarządzanie wiedzą w małych przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

  Celem artykułu jest przedstawienie praktyk zarządzania wiedzą oraz czynników wpływających na sukces, bądź porażkę w ich wdrażaniu na podstawie badania jakościowego przeprowadzonego w trzech firmach działających na terenie województwa pomorskiego. Firmy te należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz oferują wiedzochłonne usługi biznesowe (knowledge-intensive business services – KIBS). W artykule podjęto próbę odpowiedzi...

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej. - P. Bićko.

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy poddano krytycznej analizie aktualne zasady funkcjonowania rynku regulacyjnych usług systemowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Badano powiązania procesów bilansowania mocy z bilansowaniem energii elektrycznej. W konsekwencji zidentyfikowano powiązania rynku usług regulacyjnych z Rynkiem Bilansującym. W pracy przedstawiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia omawianych regulacyjnych usług systemowych,...