Wyniki wyszukiwania dla: BEZPRZEWODOWE SIECI LAN - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BEZPRZEWODOWE SIECI LAN

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: BEZPRZEWODOWE SIECI LAN

 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W książce opisano zarówno podstawowe elementy warstwy fizycznej i łącza danych, jak też zasady współpracy standardowych sieci LAN. Podano podstawowe parametry protokołów tworzących sieciowe systemy operacyjne. Dokonano przeglądu i porównania standardowych rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych. Zaprezentowano metody łączenia sieci. Opisano zasady wyboru systemu operacyjnego oraz projektowania...

 • Heterogeniczne sieci bezprzewodowe - wybrane problemy funkcjonowania

  W artykule została przedstawiona koncepcja hierarchicznej struktury bezprzewodowej sieci heterogenicznej. Scharakteryzowano poszczególne sieci wchodzące w skład sieci heterogenicznej i omówiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem, współpracą tych sieci oraz przełączaniem użytkownika między nimi. Ponadto ukazano praktyczne zastosowanie sieci heterogenicznej na przykładzie projektu WCG (Wireless City Gdańsk).

 • System inteligentnego budynku w oparciu o sieci bezprzewodowe

  W artykule przedstawiono prototypowy system automatyki inteligentnego budynku wykorzystujący protokół ZigBee. W ramach pracy przedstawiono ogólne rozważania konstrukcji elementów aktywnych sieci. Przedstawiono też oryginalne opracowania węzłów sieci stanowiących rozszerzenie idei intelignetnego budynku o urządzenia pomocne w diagnostyce medycznej. Przeanalizowano problem i zaproponowano koncepcję poprawy bezpieczeństwa danych transmitowanych...

 • Wireless Networks as an Infrastructure for Mission-Critical Business Applications

  Publikacja

  Despite the dynamic growth of wireless network systems, their pres-ence in business-support infrastructure has been limited. In the article we provide an overview of generic corporate network architecture and examine usefulness of available wireless network solutions in such systems. Following this overview we analyze new wireless network architecture which currently undergoes standardization process - wireless mesh. It can result...

 • KONFIGURACJA SIECI LAN TYPU SOHO DO PRACY W INTERNECIE IPv6

  Artykuł przedstawia podstawowe problemy występujące przy migracji środowisk małych sieci do obsługi protokołu IPv6. Wraz z problemami przedstawione zostały propozycje metodologii przeprowadzenia migracji i narzędzia wspomagające ten proces. Przedstawiono system wspierający administratorów w migracji zarządzanych przez nich sieci do obsługi protokołu IPv6. Celem pracy jest analiza problemów procesów migracji IPv4 do IPv6 oraz wskazanie...

 • Ocena możliwości wykorzystania sieci pętlowych RPR I 10 Gigabit Ethernet do budowy sieci LAN/MAN/WAN

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono rozwiązania sieciowe: 10GE i RPR. W szczególności omówiono możliwość wykorzystania tych rozwiązań w sieciach LAN, MAN, WAN i ich współpracy z infrastrukturą SONET/SDH. Na tle zalet sieci zbudowanych całkowicie w technologii 10GE i ograniczeń jakim podlegają sieci Ethernet ukazano proponowane w RPR możliwości zarządzania pasmem i skuteczność mechanizmów reakcji na uszkodzenia. Przedstawiono koszty realizacji wybranych...

 • Badanie egoistycznych zachowań stacji w bezprzewodowej sieci LAN wykorzystującej standard IEEE 802.11.

  Publikacja

  Protokół IEEE 802.11 wykorzystywany w bezprzewodowych sieciach LAN ułatwia niekooperacyjne zachowania stacji. Od niedawna przedmiotem badań są zachowania egoistyczne, zwiększające udział pasma stacji kosztem innych użytkowników sieci. W pracy przedstawiono kilka egoistycznych ataków przeciwko protokołowi, w tym poprzez rekonfigurację mechanizmu CSMA/CA. Symulacja wybranych scenariuszy pracy sieci pozwoliła ocenić ilościowo efekty...

 • Lokalne sieci bezprzewodowe

  Kursy Online

  Klasyfikacja sieci bezprzewodowych: Przegląd systemów bezprzewodowych Podstawowe własności i zastosowania sieci bezprzewodowych Właściwości i parametry mediów transmisyjnych, charakterystyka systemów radiowych i optycznych Techniki wielodostępu (FDMA, TDMA, CDMA, SDMA) Klasyfikacje protokołów dostępu do kanału: Ocena efektywności Parametry protokołów rywalizacyjnego dostępu (ALOHA, S-ALOHA, CSMA) Sieci WLAN zasady organizacji...

 • Zespół Teleinformatyki

  Zespoły Badawcze

  Działalność dydaktyczna katedry związana jest z teorią informacji, metodami probabilistycznymi, statystyką matematyczną oraz szeroką gamą przedmiotów z obszaru organizacji pracy , oceny wydajności, zarządzania i projektowania sieci komputerowych. Katedra prowadzi w tym obszarze specjalność Sieci Komputerowe - oferowaną dla studentów kierunku Informatyka.* projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN,...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Tendencje w rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Sieci bezprzewodowe, szczególnie komórkowe 92, 2,5 i 3G), stanowią istotny segment rynku telekomunikacyjnego. Coraz większe jest też znaczenie szerokopasmowych sieci pakietowych. Na rynku dostępnych jest szereg standardowych rozwiązań takich sieci - od sieci ''osobistych'' PAN (Personal Area anetwirks), poprzez sieci WLAN (Wireless LAN) i WMAN, do propozycji WWWAN. Wybrane technologie bezprzewodowe, ich podstawowe cechy i parametry...

 • Analiza porównawcza protokołów routingu dla bezprzewodowych sieci ad hoc

  Nowe usługi oferowane przez bezprzewodowe sieci LAN (WLAN) obejmują również wspieranie mobilności stacji końcowych. Prawidłowe funkcjonowanie ruchomych sieci WLAN wymaga oczywiście implementacji efektywnych metod routingu. By rozwiązać ten problem, IETF powołała grupę roboczą MANET (Mobile Ad Hoc Net-working Working Group). Zgodnie ze specyfikacją RFC 2501, sieć MANET jest zbiorem komunikujących się bezprzewodowo urządzeń, mogących...

 • Postępy w rozwoju standardu IEEE 802.11 i jego zastosowań

  W prezentowanej serii artykułów skoncentrowano się na przedstawieniu najnowszych rozszerzeń standardu IEEE 802.11 - podstawy bardzo popularnej techniki Wi-Fi, umożliwiających realizację transmisji z szybkościami przekraczającymi 1 Gbit/s (część I), a także na nowych obszarach zastosowań tych sieci (część II). Nieustanna poprawa parametrów tych sieci (tj. szybkości i jakości pracy), a także coraz lepsza wydajność i komfort wykorzystania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Algorytmy i mechanizmy koegzystencji i współpracy heterogenicznych pakietowych systemów radiowych

  Pakietowe sieci bezprzewodowe zyskują coraz szerszą akceptację różnych grup użytkowników, zarówno domowych, jak i ostatnio biurowych oraz biznesowych. Są one już nie tylko alternatywą dla sieci przewodowych, ale stanowią też dla nich "konkurencję" - z rozwiązaniami od pikosieci "osobistych" (WPAN) - począwszy, poprzez sieci WLAN (Wireless LAN) i WMAN, a na propozycjach WWAN kończąc. Prace badawcze i implementacyjne, wspierane...

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • Tomasz Gierszewski dr inż.

 • Jerzy Konorski dr hab. inż.

  Jerzy Konorski otrzymał tytuł mgr inż. telekomunikacji na Poitechnice Gdańskiej, zaś stopień doktora n.t. w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. W r. 2007 obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Elektroniki, Telekomnikacji i Informatyki PG. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, prowadził projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych, UE, US Air Force Office of Scientific...

 • IEEE 802.11 LAN capacity: incentives and incentive learning

  Publikacja

  - Rok 2007

  Motywację stacji sieci lokalnej IEEE 802.11 do przeprowadzenia racjonalnego ataku na mechanizm MAC można wyrazić liczbowo jako punkt stały pewnego przekształcenia dwuwymiarowego. Model taki został następnie rozszerzony o możliwość stosowania przez stacje strategii wyrafinowanego przewidywania zachowań innych stacji. Pokazano, w jaki sposób wpływa to na przepustowość sieci i sprawiedliwość dostępu do medium transmisyjnego, uwzględniając...

 • Nash capacity of an ad hoc IEEE 802.11 LAN

  Publikacja

  - Rok 2005

  Na podstawie analizy mechanizmów motywujących stacje bezprzewodowej sieci lokalnej do rekonfiguracji protokołu MAC obliczono przepływność sieci w punkcie równowagi Nasha.Założono, że stacje sieci maksymalizują swoje udziały w pasmie transmisyjnym poprzez wybór okien rywalizacji.

 • MAC contention in a wireless LAN with noncooperative anonymous stations

  Publikacja

  Rozpatruje się model sieci bezprzewodowej wykorzystywanej przez wzajemnie nieprzenikalne grupy stacji anonimowych. Przy ustalonej regule wyłaniania zwycięzcy rywalizacji o dostęp do medium, stacje posiadają swobodę wyboru strategii selekcji szczeliny rywalizacyjnej. Dla szerokiego zbioru możliwych strategii proponuje się metodologię ich oceny i testowania wydajności opartą na pojęciu zbliżonym do ewolucyjnej stabilności.

 • Performance of an ad-hoc 802.11 LAN under a backoff attack

  Publikacja

  - Rok 2005

  Samowolna rekonfiguracja wartości okien rywalizacji w protokole MAC sieci bezprzewodowych 802.11 może prowadzić do niesprawiedliwego rozdziału dostępnego pasma transmisyjnego. Dla dużego obciążenia ruchowego sformułowano prosty model markowowski umożliwiający szybką symulację Monte Carlo dla oceny udziału w pasmie poszczególnych stacji sieci. Traktując otrzymane wielkości jako wypłaty w grze niekoalicyjnej przedstawiono niektóre...

 • Quality of service games in an IEEE 802.11 ad hoc wireless LAN

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy wykazano, że gdy wymaganie na minimalną przepływnośc stacji przekracza wielkość wyznaczoną przez punkt optimum w sensie Pareto, okazjonalna egoistyczna konfiguracja MAC pozwala stacjom uczestniczyć w grze typu kolejkowego, w której wypłatą jest uzyskana przepływność. Zaprezentowano przykładowe scenariusze takiej gry oraz dokonano jej analizy przy pomocy modelu gry stochastycznej, wykazując istnienie punktu równowagi oraz...

 • Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problematykę bezprzewodowego zasilania miniaturowych sensorów medycznych. Przedyskutowano specyfikę bezprzewodowej transmisji mocy elektrycznej do sensorów, zwracając uwagę na potrzebę stosowania tej formy zasilania oraz na ograniczenia wynikające z limitów gęstości mocy dopuszczalnej dla żywych organizmów, w szczególności dla człowieka. Zaproponowano nowe podejście do bezprzewodowej transmisji mocy wykorzystujące...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych

  Publikacja

  - Rok 2014

  W artykule przedstawiono problematykę bezprzewodowego zasilania miniaturowych sensorów medycznych. Przedyskutowano specyfikę bezprzewodowej transmisji mocy elektrycznej do sensorów, zwracając uwagę na potrzebę stosowania tej formy zasilania oraz na ograniczenia wynikające z limitów gęstości mocy dopuszczalnej dla żywych organizmów, w szczególności dla człowieka. Zaproponowano nowe podejście do bezprzewodowego przesyłu mocy wykorzystujące...

 • Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem analizy było dyskusyjne kryterium oceny skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej określone przez eksploatatora. Analizę oparto na wynikach badań terenowych po czyszczeniu 9,5 km sieci wodociągowej o średnicy od 80 do 160 mm. Empiryczną podstawę dalszych rozważań stanowił zbiór wartości umownego zastępczego współczynnika chropowatości rurociągów k10. Uzyskane rezultaty wykazały, że lokalne warunki reakizacji pomiarów...

 • Wireless LAN with noncooperative anonymous stations: QOS provisioning via war of attrition

  Publikacja

  - Rok 2009

  MAC-layer QoS provision necessitates an admission scheme to grant a requested QoS notwithstanding subse-quent requests. For an ad hoc WLAN with anonymous stations, we assume a degree of power awareness to propose a session- rather than frame-level bidding for bandwidth. Next we analyze the underlying Bayesian war of attrition game.

 • Ethernet - sieci, mechanizmy

  Publikacja

  - Rok 2006

  Monografia poświęcona jest coraz bardziej dominujacym na rynku sieci LAN, MAN, WAN - sieciom Ethernet. Obejmuje ona, poza omówieniem podstaw działania sieci Ethernet, tak istotne zagadnienia jak: koncepcja Ethernet End-to-End, skalowalność rozwiązań, implementacje w sieciach lokalnych, miejskich, dostępowych, rozległych i przemysłowych, możliwość realizacji systemu czasu rzeczywistego, zasilanie przez instalacje ethernetowe czy...

 • Metody udostępniania materiałów multimedialnych w sieciach LAN I WAN.

  Publikacja

  Wraz z rozpowszechnianiem usług szerokopasmowych zmniejsza się ograniczenie co do objętości oferowanych materiałów edukacyjnych udostępnianych w sieciach LAN i WAN. W referacie przedstawiono możliwości wzbogacenia treści edukacyjnych dzięki wykorzystaniu technik multimedialnych. Uzupełnienie materiału edukacyjnego w postaci plików audio i wideo daje zupełnie nową jakość. Opisano jak stworzyć taki materiał, jaki sprzęt jest potrzebny...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • IEEE 802.11 LAN capacity: incentives and incentive learning

  Publikacja

  Przedstawiono matematyczny model zgodności motywacyjnej dla gier niekooperacyjnych wywiązujących się przy autonomicznym ustawianiu parametrów mechanizmu dostępu do medium transmisyjnego. Zaproponowano koncepcję przewidywania wyniku gry w zależności od stopnia wyrafinowania strategii terminala oraz jego możliwości energetycznych. Analiza symulacyjna potwierdziła dobrą wynikową wydajność sieci przy niewielu terminalach silnie uzależnionych...

 • Studia Sieci Uniwersytetow Pogranicza

  Czasopisma

  ISSN: 2544-5790

 • Porównanie protokołów umożliwiających samorekonfigurację sieci Ethernet.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono protokoły warstwy łącza danych stosowane w sieciach Ethernet wtym: algorytm drzewa opinającego - przeciwdziałający krążeniu ramek w sieci LAN (protokół ten z jednej strony ogranicza całkowitą przepustowość sieci, zdrugiej zaś umożliwia automatyczną rekonfigurację sieci w przypadku uszkodzenia łączy lub węzłów); algorytm agregacji łączy - umożliwiający zwiększenie transferu danych między przełącznikami bez zwiększania...

 • Marek Blok dr hab. inż.

  Marek Blok w 1994 roku ukończył studia na kierunku Telekomunikacja wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej i uzyskał tytuł mgra inżyniera. Doktorat w zakresie telekomunikacji uzyskał w 2003 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy dra habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na telekomunikacyjne...

 • Bezprzewodowe systemy transmisji danych dla potrzeb ochrony granicy morskiej państwa

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule omówiono problematykę dostępnych technologii oraz metod budowy rozproszonych bezprzewodowych systemów transmisji danych właściwych dla zabezpieczenia podstawowych zadań wynikających z ochrony granicy morskiej państwa.

 • Piotr Rajchowski dr inż.

 • Zasady projektowania bezprzewodowego dostępu do Internetu na przykładzie Wireless City Gdańsk

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zapewnienie bezpłatnego, powszechnego dostępu do Internetu poprzez bezprzewodowe medium transmisyjne jest obecnie jednym za wyzwań stawianych projektantom sieci bezprzewodowych. W pracy przedstawiono koncepcje i doświadczenia z realizacji projektu ''Wireless City Gdansk'', którego celem jest umożliwienie bezpłatnego, powszechnego dostępu do Internetu poprzez bezprzewodowe medium transmisyjne.

 • Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

  Publikacja

  Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

 • System sterowania czujnikami z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej w standardzie ieee 802.15.4

  Bezprzewodowe sieci sensorowe najczęściej wykorzystywane są w systemach pomiarowo-kontrolnych. Przy realizacji systemu wykorzystano mikrokontroler z rdzeniem Cortex-M3 jako kontroler sieci oraz przekaźniki ZigBee pracujące przy częstotliwości 2,4 GHz. System wymagał stworzenia modułów komunikacyjnych łączących kontroler i przekaźnik radiowy za pomocą interfejsu SPI oraz zaimplementowania stosu odpowiadającego potrzebom aplikacji....

 • Wietrzenie sieci

  Publikacja

  Zagadnienia ochrony sieci przed odorami. Problem odpowietrzania w aspekcie hydrauliki

 • Metody udostępniania materiałów multimedialnych w sieciach LAN i WAN.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono możliwości wzbogacania treści edukacyjnych dzięki wykorzystaniu technik multimedialnych. Uzupełnienie materiału edukacyjnego w postaci plików audio oraz wideo daje zupełnie nową jakość . Opisano jak stworzyć taki materiał, jaki jest potrzebny do realizacji oraz jak bardzo czasochłonny jest ten proces. Wnioski i spostrzeżenia zostały przedstawione na podstawie praktycznej realizacji wykładu dot. Systemu...

 • Wpływ zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę sieci zasilającej.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych dotyczących oddziaływania zwarć występujących w sieci trakcyjnej na pracę elektroenergetycznej sieci zasilającej. Przedstawiono przykładowe przebiegi napięć zasilających w sieci SN w trakcie zwarcia w sieci trakcyjnej. Badania symulacyjne wykonano za pomocą programu PSPICE.

 • Radiowe sieci BAN

  Przedstawiono aktualny stan wiedzy z zakresu radiowych sieci BAN, w tym zagadnienia podstawowe (tj. definicję radiowych sieci BAN, ich klasyfikację i dostępne pasma częstotliwości), właściwości elektryczne ciała człowieka, zagadnienia warstwy fizycznej oraz zagadnienia antenowe. Zaprezentowano również możliwe źródła zasilania, zagadnienia bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa człowieka, a także omówiono zastosowania tych sieci...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wirtualne sieci 5G, NGN i następne. Radioinformatyczna metamorfoza sieci komórkowych

  Przedstawiono problematykę ewolucyjnej, a w zasadzie rewolucyjnej, metamorfozy komórkowych systemów radiokomunikacyjnych w kontekście architektury sieci 5G, zasad jej działania oraz nowych możliwości implementacyjnych usług sieci NGN. Artykuł dotyczy w szczególności istoty działania sieci 5G, łączącej w sobie cechy sieci radiokomunikacyjnych poprzednich generacji, zwłaszcza 4G, oraz nowe właściwości charakterystyczne dla 5G. Dotyczą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Odory z sieci

  Publikacja

  Ogólne problemy powstawania odorów. Konsekwencje nieracjonalnego planowania sieci. Przeciwdziałanie. Ochrona ludności.

 • Monitoring górnej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci sensorowej – węzeł pomiarowy

  Publikacja

  Wraz ze wzrostem prędkości pojazdów trakcyjnych rośnie potrzeba utrzymania sieci trakcyjnej w odpowiednim stanie technicznym. Konieczny jest ciągły monitoring i diagnostyka pozwalające wykrywać zjawiska pogarszające jakość odbioru energii z sieci trakcyjnej. Jedną z metod jest umieszczenie czujników przyspieszenia na górnej sieci trakcyjnej. Analiza przebiegu tej wielkości fizycznej pozwoli określić stan układu sieć jezdna - odbierak...

 • Integracja międzywarstwowa protokołów RM-AODV Multicast DNS i IPv6 Neighbor Discovery w środowisku sieci standardu IEEE 802.11s

  Wraz z rozwojem bezprzewodowych technik transmisyjnych oraz wzrostem liczby i zasobów urządzeń mobilnych, wzrasta również popularność sieci bezprzewodowe o architekturze mesh, które znajdują rozliczne zastosowania w systemach dostępowych i dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono krótką analizę efektywności działania protokołów IPv6 Neighbor Discovery oraz Multicast DNS w środowisku sieci IEEE 802.11s oraz propozycję metody jej...

 • A study HIPERLAN-type noncooperative medium access control setting in a wireless LAN

  Publikacja

  Dla dostępu MAC przeanalizowano strategię określania długości transmisji w fazie eliminacji zakładając indywidualną optymalizację uzyskanego pasma komunikacyjnego. Zaproponowano różne warianty polityki wyłaniania zwycięzcy eliminacji, mające na celu wyrównanie szans stacji kooperacyjnych i niekooperacyjnych.

 • Wykorzystanie sieci jednokierunkowej wielowarstwowej oraz sieci rekurencyjnej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy skupiono się na rozważaniach nad możliwością wykorzystania różnych rodzajów sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Dokonano analizy porównawczej skuteczności modelu sieci jednokierunkowej wielowarstwowej z modelem sieci rekurencyjnej na rok i na dwa lata przed upadłością przedsiębiorstw. Autor przedstawił osiem różnych swoich modeli SSN.

 • Porównanie niezawodności sieci o topologii wielopętlowej z niezawodnością sieci o wielostopniowej toplogii gwiaździstej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozważono sieci o wielostopniowej topologii gwiaździstej oraz sieci o topologii wielopętlowej. Jako oceny niezawodności tych sieci przyjęto: 1)średnią liczbę sprawnych par węzłów, które mogą komunikować się wzajemnie; 2) prawdopodobieństwo zdarzenia, że sprawne węzły mogą komunikować się wzajemnie. Przyjęto następujący model uszkodzeń. Węzły i kanały sieci ulegają uszkodzeniom z określonym prawdopodobieństwem, uszkodzenia elementów...