Wyniki wyszukiwania dla: BIOMASA JAKO PALIWO - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BIOMASA JAKO PALIWO

Wyniki wyszukiwania dla: BIOMASA JAKO PALIWO

 • Biomasa jako źródło energii odnawialnej

  Publikacja

  - Rok 2023

  Historia wykorzystania biomasy jako źródła energii jest znana od początku istnienia ludzkości i nieodzownie towarzyszy człowiekowi. Spalanie znane jest jako pierwsza metoda konwersji biomasy drzewnej w celu produkcji energii cieplnej, która stanowiła podstawę bytu. Obecnie, po latach eksploatacji, głównym celem gospodarki biomasą jest redukcja odpadów pochodzenia organicznego, zwłaszcza tych, które będą składowane, ale również...

 • Wodór jako paliwo cz. 1

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wodór jako nowoczesny nośnik energii oraz jego zastosowanie techniczne w ujęciu konwersji energii. Przybliżono jego odkrycie, właściwości oraz jego wykorzystanie od odkrycia do współczesności. Dokonano opisu budowy i zasady działania ogniw paliwowych. Omówiono ich podział przedstawiając zalety i wady każdego rozwiązania oraz ich zastosowanie techniczne w zależności od typu ogniwa.

 • Wodór jako paliwo cz. 2

  Publikacja

  W artykule scharakteryzowano aktualne i przyszłościowe metody wytwarzania wodoru. Przedstawiono problem związany z przechowywaniem wodoru oraz ukazano aktualne i przyszłościowe rozwiązania dotyczące magazynowania wodoru.

 • Zużyty węgiel aktywowany jako paliwo

  Publikacja

  - Rok 2005

  Węgiel aktywowany najczęściej jest wykorzystywany do oczyszczania substancji lub usuwania toksycznych związków chemicznych w procesach przemysłowych. W czasie użytkowania możliwości sorpcyjne węgla obniżają się i ostatecznie staje się on odpadem, który najczęściej zaliczany jest do odpadów niebezpiecznych.

 • Metan jako paliwo w zrównoważonym transporcie

  Publikacja

  - Rok 2008

  Alternatywą dla ropy naftowej jest sprężony gaz ziemny (CNG). Jest on mieszaniną lekkich węglowodorów, głównie metanu (do 98% objętości), propanu i butanu, związków siarki i azotu oraz wody. Wysoka zawartość metanu gwarantuje dużą liczbę oktanową (120-130) i czyste spalanie gazu ziemnego

 • Justyna Łuczak dr hab. inż.

 • Współczesne technologie wykorzystania biomasy do celów energetycznych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono rodzaje i podział biomasy, sposoby jej konwersji w energię elektryczną, termiczną i mechaniczną. Podano przykłady instalacji do zagospodarowania biopaliw w celach energetycznych.

 • Podniesienie sprawności konwersji energii biomasy poprzez termiczno-chemiczną pirolizę w biopaliwa ciekle i gazowe

  Publikacja

  Produktem termicznego rozkładu biomasy jest biowęgiel, biopaliwa ciekłe i palny gaz (wodny, generatorowy). Dzięki zwiększonej gęstości energii w tych przetworzonych biopaliwach ich transport, magazynowanie i dalsze przetwarzanie jest ekonomicznie i ekologicznie bardziej opłacalne, niż surowej biomasy, która jest lekka i ma małą kaloryczność. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu metody przetwarzania biomasy w energię użyteczną...

 • Nowoczesne metody termochemicznej konwersji biomasy w paliwa gazowe, ciekłe i stałe = Modern methods of thermochemical biomass conversion into gas, liquid and solid fuels

  Biomass utilization through direct- or co-combustion with coal, based on coal, hydrogen and oxygen compounds chemical energy conversion into heat in boilers, is simultaneously the cheapest and - according to experts - economically least effective solution. In case of heat and electricity production in cogeneration process in biomass fueled heat and power stations (wood, straw, energetic plants, RDF etc), investment costs are little...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Biomasa w opinii Polskiej Akademii Nauk

  Publikacja

  - Rok 2011

  Omawia się stan polskiej wsi oraz perspektywy agroenergetyki. Rozwój agroenergetyki wymaga wielofunkcyjnego modelu rolnictwa, nastawionego na bezpieczeństwo żywnosciowe, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo ekologiczne, łącznie z zachowaniem bioróżnorodności. Najpilniejsze to tworzenie rozwiązań i obiektów demonstracyjnych o wysokim potencjale replikacyjnym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Alternative sources of energy from agricultural biomass - an European perspective

  Publikacja

  - Rok 2011

  Nośniki energii pochodzące z rolnictwa dzielą się na nośniki pierwotne oraz nośniki wtórne. Nośniki pierwotne to drewno, słoma oraz osady ściekowe (analogiczne do torfu niskiego). Nośniki wtórne to biogaz, bioetanol, biodiesel, biowodór oraz gaz pirolityczny. Omawia się zasoby energetyczne biomasy w Unii Europejskiej.

 • Wykorzystanie biomasy stałej i odpadów komunalnych do produkcji energii w Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przegląd wykorzystania biomasy stałej i odpadów komunalnych w krajach UE. Statystyka lat 2005/6. Analizy działowe.

 • Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  Praca przedstawia strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Wskazuje się zwłaszcza na instrumenty prawne i finansowe. Produkcja biomasy wymagać będzie znacznych ilości wody w rolnictwie nie-żywnościowym, a więc konieczne będzie skoordynowanie strategii rozwoju energetyki ze strategia gospodarowania woda w Polsce. Z obliczeń wynika, że potrzeby wodne roślin energetycznych będą...

 • Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2009

  Praca przedstawia strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Wskazuje się zwłaszcza na instrumenty prawne i finansowe. Produkcja biomasy wymagać będzie znacznych ilości wody w rolnictwie nie-żywnościowym, a więc konieczne będzie skoordynowanie strategii rozwoju energetyki ze strategia gospodarowania woda w Polsce. Z obliczeń wynika, że potrzeby wodne roślin energetycznych będą...

 • Water needs of production of biomass for energy in Poland

  Publikacja

  Przedstawiono polskie zamierzenia polityczne dotyczące rozwoju produkcji biomasy do celów energetycznych. Produkcja biomasy wymagać będzie zwiększonego zużycia wody przez rośliny. Wprawdzie w Polsce potrzeby wodne roślin energetycznych będą 2-3 krotnie niższe niż w krajach śródziemnomorskich, tym niemniej opady atmosferyczne w Polsce będą niewystarczające i potrzeby wodne wymagać będą nawodnień na poziomie 50% aktualnych opadów...

 • Energy policy and the role of bioenergy in Poland

  Publikacja

  - ENERGY POLICY - Rok 2006

  Przedstawiono sytuacje energetyczną kraju. Omówiono poszczególne sektory wytwarzania energii oraz zapotrzebowania na energię i paliwa. Omówiono przekształcenia sektorów energetycznych w Polsce na przestrzeni lat 1990-2002. Na tym tle przedstawiono techniczne, ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju energetyki źródeł odnawialnych a w szczególności opartych o bioenergię. Przedstawiono wnioski dla Polski płynące z dotychczasowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ temperatury na bilans węgla, wodoru oraz azotu w produktach pirolizy odpadowych zrębek brzozowych

  Publikacja

  iroliza jest beztlenowym endotermicznym procesem rozkładu pod wpływem wysokiej temperatury. Proces ten stosuje się w celu otrzymania substancji chemicznych lub konwersji paliw. W wyniku beztlenowego rozkładu drewna otrzymuje się produkty zgrupowane w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym oraz gazowym [Kardaś i in., 2014]. Udziały poszczególnych produktów pirolizy mogą być modyfikowane poprzez zmianę parametrów prowadzenia procesu....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The potential and actual biomass resources in authority of Wejherowo

  Publikacja

  Przedstawiono charakterystykę biomasy pod kątem jej potencjalnego energetycznego wykorzystania jako proekologiczne źródło energii odnawialnej. Rozważania przeprowadzono na konkretnym przykładzie, typowego dla Polski Północnej powiatu Wejherowskiego. Analizę danych, uzyskane wyniki i wnioski końcowe można z powodzeniem odnieść i wykorzystać do rozwiązania problemów energetycznych w dowolnym rolniczym powiecie, gminie lub małym mieście.

 • Wykorzystanie biomasy w źródłach ciepła średniej i małej mocy na przykładzie Województwa Pomorskiego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zbilansowano zasoby biomasy województwa pomorskiego, możliwej do pozyskania z drewna, słomy i plantacji energetycznych. Podano przykłady dotychczasowego wykorzystania biomasy oraz prognozy dalszego jej wykorzystania w województwie pomorskim. Określono też aktualne zapotrzebowanie na moc cieplną wybranych gmin województwa (Czersk, Chojnice, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska, Puck, Skarszewy). Wytypowano też gminy o najwyższym potencjale...

 • Energy policy and the role of bioenergy in Poland

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono sytuacje energetyczną kraju. Omówiono poszczególne sektory wytwarzania energii oraz zapotrzebowania na energię i paliwa. Omówiono przekształcenia sektorów energetycznych w Polsce na przestrzeni lat 1990-2002. Na tym tle przedstawiono techniczne, ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju energetyki źródeł odnawialnych a w szczególności opartych o bioenergię. Przedstawiono wnioski dla Polski płynące z dotychczasowych...

 • Magda Podgórska

  Osoby