Wyniki wyszukiwania dla: BIZNES - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BIZNES

Wyniki wyszukiwania dla: BIZNES

 • Biznes na Pomorzu

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia sytuację MSP na Pomorzu. Powstał w oparciu o wyniki badan przeprowadzonych przez Pomorską Agencję Przedsiębiorczości. Autorka współprojekowała opisywane badania.

 • Architektura & Biznes

  Czasopisma

  ISSN: 1230-1817

 • Biznes w środowisku globalnym

  Publikacja

  - Rok 2015

  Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na elementy biznesu globalnego istotne w procesie podejmowania strategicznych decyzji. W pracy przedstawiono istotę procesu globalizacji wraz z charakterystyką biznesu globalnego i jego otoczenia. Podkreślono znaczenie nowych strategicznych form zarządzania związanych z budowaniem globalnych sieci zależności w dynamicznym środowisku konkurencyjnym bazującym na wiedzy i innowacjach.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Biblioteka i biznes – dobry przykład – British Library

  Publikacja

     

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determinanty rozwoju przedsiębiorstwa skoncentrowanego na e-biznes

  Publikacja

  W artykule przedstawiono istotne czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa skoncentrowanego na funkcjonowanie w e-biznesie. Dokonano przeglądu współczesnych systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzania. Szczególną uwagę zwrócono na systemy zarządzania relacjami z klientami i systemy planowania zasobów w przedsiębiorstwie. Opisano wpływ systemów handlu elektronicznego na konkurencyjność przedsiębiorstw.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Odpowiedzialny biznes- modna koncepcja czy odrodzenie wartości?

  Publikacja

  - Rok 2013

  Opracowanie porządkuje wiedzę na temat koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej specyfiki w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw. Omówione zostały różnice pomiędzy zastosowaniem CSR w dużych organizacjach i w MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw polskich. Predyspozycje do zaangażowania społecznego przedsiębiorcy przedstawione zostały na kilku modelach teoretycznych, a konkretne przykłady dobrych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kobieta i Biznes

  Czasopisma

  ISSN: 1230-9427

 • Koncepcja badań nad wielopłaszczyznową analizą współpracy uczelnie-biznes w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2015

  Artykuł porusza kwestie związane z określeniem i badaniem wielopłaszczyznowej współpracy uczelni z biznesem (UBC – University Business Cooperation) w Polsce. Prezentowane w literaturze modele współpracy nie przedstawiają zależności między poszczególnymi płaszczyznami współpracy, a jedynie je przywołują. Analiza wybranych czynników sukcesu współpracy, wzrostu efektywności i przedsiębiorczości akademickiej, dysfunkcji współpracy...

 • Ocena rozwoju cech przedsiębiorczych uczestników projektu "Biznes na Start 8"

  Publikacja

  - Rok 2013

  Artykuł prezentuje wyniki projektu realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, którego celem było przygotowanie beneficjentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na trzech etapach projektu: preinkubacji, inkubacji i na zakończenie projektu. Badanie opierało sie na testach osobowości dotyczących między innymi takich cech jak: poczucie kontroli wewnętrznej, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, asertywność,...

 • Biznes Informatika-Business Informatics

  Czasopisma

  ISSN: 1998-0663

 • Seminarium „Dzień dobry Biznes

  Wydarzenia

  21-11-2017 09:00 - 21-11-2017 12:45

  Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Politechnika Gdańska serdecznie zapraszają na seminarium dla studentów i absolwentów „Dzień dobry Biznes”.

 • Media - Biznes - Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna

  Czasopisma

  ISSN: 2451-1986 , eISSN: 2544-2554

 • Biznes elektroniczny

  Kursy Online

 • Miasto i wiatr

  Publikacja

  Wiatr jest poziomym lub prawie poziomym ruchem powietrza względem powierzchni ziemi wywołanym różnicą ciśnień. Na terenie otwartym, niezabudowanym jego działanie jest modyfikowane przez ukształtowanie terenu i zróżnicowanie materiałowe podłoża, które nagrzewa się w odmienny sposób. Na obszarach silnie zurbanizowanych zjawiska aerodynamiczne na poziomie wysokości zabudowy są bardzo złożone. Powietrze nie trafia bowiem na płaskie...

 • Historia pewnego teatru - następstwo czasu

  Publikacja

  Artykuł jest opracowaniem krytycznym i ustosunkowaniem się autora do formy przebudowy teatru Wybrzeże w Gdańsku.

 • Pragmatyzm bez rewolucji - o urbanistyce Gdańska

  Publikacja

  Artykuł zawiera syntezę polityki przestrzennej miasta Gdańska, realizowanej w ciągu ostatniej dekady.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fortyfikacje Gdańska - granice miasta.

  Publikacja

  - Architektura & Biznes - Rok 2004

  W pracy przedstawiono unikatowe na skalę europejską zachowane fragmenty systemu fortyfikacji Gdańska oraz znaczenie, jakie mają dla budowy współczesnego wizerunku miasta i ożywiania jego przestrzeni publicznej.

 • Nieproszony gość z Charkowa.

  Publikacja

  Analiza mozliwości wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa budynku Derżpromu w Charkowie.

 • Biznesplan

  Kursy Online

 • Nafta i Gaz Biznes : wiadomości z kraju i ze świata

  Czasopisma

  ISSN: 1428-6564

 • Kompetencje analityka biznesowego

  Publikacja

  - Rok 2011

  Publikacja zawiera slajdy do prezentacji stanu wiedzy dotyczącej kompetencji analityków biznesowych dla menedżerów oraz analityków z przemysłu. Prezentacja porusza następujące tematy: rodzaje kompetencji analityka i rola kompetencji behawioralnych; przegląd kompetencji analityków według IBM RUP, IIBA BABOK oraz badań ankietowych polskich analityków; wybrane wyniki z zakresu psychologii w inżynierii oprogramowania oraz wynikające...

 • Czy uniwersytet jest potrzebny biznesowi?

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule stanowiącym element dwugłosu przedstawiciela biznesu i uczelni w sprawie nazwanej w tytule, zastanowiano się nad tym, czy uniwersytet jest biznesowi nieodzowny, czy też może niekonieczny?

 • Przedsięwzięcia elektroniczne w biznesie

  Publikacja

  - Rok 2008

  Opracowano klasyfikację przedsięwzięć internetowych. Pokazano reprezentatywne przykłady. Zaprezentowano aspekty sukcesu rynkowego dla analizowanych przedsięwzięć. Wyszczególniono i scharakteryzowano podstawowe technologie internetowe i informatyczne mogące wspierać szeroko pojęty biznes w Internecie. Zwrócono uwagę na konieczność współpracy z instytucjami finansowymi w celu pozyskiwania środków na rozwój e-biznesu w kierunku dojrzałych...

 • Express Biznesu

  Czasopisma

  ISSN: 2080-5179

 • Odpowiedzialność w biznesie elektronicznym

  Publikacja

  - Prakseologia - Rok 2002

  Etyczny imperatyw odpowiedzialności jest szczególnie doniosły w epoce informatycznych technologii. W globalnej wiosce każdy może upowszechnić dowolną treść w internecie i każdy może dokonać transakcji na całym świecie. W tym kontekście takie problemy, jak spamming, cracking, dystrybucja pornografii i nielegalnych dóbr, rozpowszechnianie wirusów stanowi nowe wyzwanie dla filozoficznej refleksji.

 • Przedsięwzięcia internetowe w biznesie

  Zaproponowano klasyfikację przedsięwzięć internetowych. Zaprezentowano reprezentatywne witryny. Przedstawiono możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej w Internecie. Opisano uwarunkowania dla uzyskiwana wsparcia finansowego od instytucji inwestycyjnych kapitału wysokiego ryzyka. Przedstawiono szereg aspektów specyficznych dla rzeczywistości gospodarczej w Polsce, a następnie wyciągnięto szereg konstruktywnych wniosków natury...

 • ETYKA BIZNESU

  Kursy Online

 • Etyka biznesu

  Kursy Online

 • Modele Biznesowe

  Kursy Online

  Pierwsza część kursu zostanie zrealizowana w formie e-learningowej

 • Związek pomiędzy technologiami informatycznymi i funkcjami biznesowymi przedsiębiorstwa

  Publikacja

  - Rok 2005

 • Scenariusze operacji biznesowych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Skoncentrowano się na aplikacjach realizujących usługi możliwe do pełnej, bądź przynajmniej częściowej, automatyzacji. W zakresie tym omówiono usługi sektora bankowego oraz giełdowego, w których jedynie strategiczne decyzje są podejmowane przez czynnik ludzki, natomiast całość właściwych sparametryzowanych usług składowych może być zrealizowana autonomicznie. Przedstawiono technologiczne możliwości modelowania oraz realizacji scenariuszy...

 • Modelowanie i analiza biznesowa

  Kursy Online

  Informatyka, II stopień

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w biznesie międzynarodowym.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są nieodzownym elementem biznesu międzynarodowego. Inwestycje te wpływają na rozwój handlu i przyspieszenie rozwoju gospodarczego, stając się ważnym czynnikiem dynamizującym powiązania gospodarcze w skali globalnej. Są niemal zawsze nieodłącznym przejawem działań korporacji transnarodowych. Kształtują rozmiary produkcji międzynarodowej. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowiąc dopływ...

 • Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym

  Publikacja

  - Rok 2008

  W pracy analizowane są związki między kulturą organizacyjną przedsiębiorstw biznesu międzynarodowego a kulturami narodowymi. Głównym podmiotem biznesu międzynarodo-wego są korporacje transnarodowe (KTN), dlatego też przedstawione zależności odnoszą się przede wszystkim do tych podmiotów. Rozważania podzielono na trzy zasadnicze części. W pierwszej zawarto charakterystykę kultur narodowych, w drugiej opisano modele kultur orga-nizacyjnych....

 • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

  Kursy Online

 • Zdolności dynamiczne do budowania chmury wartości w modelach biznesów

  Publikacja

  - Rok 2018

  Obserwacja współczesnych metod tworzenia wartości daje podstawy do wyłonienia nowej logiki ich generowania. Analiza modeli wytwarzania wartości przez przedsiębiorstwa np. sieciowe wykazała, że formułują one chmury wartości. Struktury tych chmur są różnorodne, niejednolite, kłębiaste. Przeprowadzone prace pozwoliły na sformułowanie obrazów wartości generowanych przez twarde komponenty modeli biznesów. Osiągnięcie tych wyników pozwoliło...

 • Zarządzanie wiedzą w małych przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

  Celem artykułu jest przedstawienie praktyk zarządzania wiedzą oraz czynników wpływających na sukces, bądź porażkę w ich wdrażaniu na podstawie badania jakościowego przeprowadzonego w trzech firmach działających na terenie województwa pomorskiego. Firmy te należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz oferują wiedzochłonne usługi biznesowe (knowledge-intensive business services – KIBS). W artykule podjęto próbę odpowiedzi...

 • QUICK Kwalifikacje, innowacje, kooperacje i kluczowy biznes w MSP; BSR - QUICK

  Projekty

  Kierownik projektu: dr inż. Marzena Grzesiak   Finansowanie projektu: Europejska Wspólnota Terytorialna

  Projekt realizowany w Wydział Zarządzania i Ekonomii zgodnie z porozumieniem #32 z dnia 2009-11-12

 • Powiązania między handlem elektronicznym, biznesem elektronicznym oraz gospodarką elektroniczną

  Artykuł stanowi próbę usystematyzowania pojęć handlu elektronicznego, biznesu elektronicznego oraz gospodarki elektronicznej. W literaturze można spotkać wiele definicji, jednak zdarza się, że przedstawiane w nich pojęcia są mylnie interpretowane lub stosowane zamiennie. Rozwijający się sektor technologii informacyjnych sprawił, iż we współczesnej gospodarce zmieniają się formy procesów zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami,...

 • Między wspólnotą a biznesem - system rządzenia w przedsiębiorstwie społecznym – studia przypadku

  Publikacja

  Teoria na temat ładu korporacyjnego zdążyła się już intensywnie rozwinąć w wielu dyscyplinach, lecz w przypadku przedsiębiorstw społecznych istnieje duża luka badawcza. Celem artykułu jest rozpoznanie istotnych elementów systemu rządzenia governance w przedsiębiorstwach społecznych na przykładzie spółdzielni socjalnych oraz identyfikacja wewnętrznych charakterystyk tego systemu. W oparciu o opisową i eksploracyjną analizę przypadku...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wiarygodność integracji sieciowych usług biznesowych

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule kompleksowo zaprezentowano szerokie spektrum usług biznesowych dostępnych w ogólnie pojętej sieci Internet. Na przykładach witryn portali handlowych (usługi komercyjne), sieci dostępowych (platformy komunikacyjne) oraz portali bankowych (płatności) zaprezentowano model dostępności do usług operacyjnych zarówno z platform mobilnych jak i związanych z infrastrukturą stacjonarną. Pokazano możliwości wzajemnej integracji...

 • Klasyfikacja metod modelowania procesów biznesowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W rozdziale podjęto próbę klasyfikacji metod modelowania procesów biznesowych uwzględniając złożoność metody, cel modelowania oraz zakres modelowanych aspektów organizacji. Zawarto także opis popularnych diagramów używanych w metodologiach modelowania procesów bitznesowych. Wyjaśniono przy tym podstawowe pojęcia związane z modelowaniem procesów biznesowych w kontekście inżynierii oprogramowania oraz zarzadzania procesami biznesowymi.

 • Modele biznesów jako nowy obszar badań w naukach o zarządzaniu

  Publikacja

  - Rok 2015

  Prowadzone od jakiegoś czasu badania modeli biznesu oraz zbliżająca się 15 rocznica pojawienia się tego zagadnienia w Polsce stały się impulsem do podjęcia próby podsumowania dotychczasowych głównych obszarów badań oraz nakreślenia kierunków dalszych prac eksploracyjnych. Określono cztery nurty dotychczasowych badań modeli biznesu: definiowanie i struktura modelu biznesu, typologia modeli biznesów, innowacyjność modeli biznesów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wiedza i jej przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

  Publikacja

  - Rok 2018

  Przedmiotem niniejszej publikacji jest wiedza i jej przepływy w małych i średnich firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe (knowledge intensive business services – KIBS). Wiedza i jej znaczenie dla ludzkości nie są niczym nowym – już w czasach prehistorycznych ci, którzy posiadali wiedzę na temat zdobywania pożywienia, czy szukania schronienia mieli większe szanse na przeżycie niż ci, którzy jej nie posiadali. Mimo upływu...

 • Podglądanie internetowego biznesu.

  Publikacja

  Autor wskazuje na powszechne błędy nawigacji i innych funkcjonalności, które można znaleźć w transakcyjnych serwisach internetowych. Pokazuje także, że sposobem na ich uniknięcie jest metodyczne badanie internetu pod kątem ogólnych i szczegółowych cech funkcjonalnych.

 • Generowanie idei biznesowych z wykorzystaniem webinariów

  Publikacja

  Wraz z rozwojem Internetu poszukiwane są rozwiązania które pozwalają zwiększyć szybkość oraz efektywność wymiany wiedzy.W artykule podjęto próbę zaprezentowania wykorzystania technologii internetowych i nowych rozwiązań w zakresie transferu wiedzy na podstawie zorganizowanego w ramach projektu Best Agers webinarium pt. ''Biznes plan''

 • Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej

  Zadowolenie obywateli z jakości życia jest związane z poziomem zaspokajania ich potrzeb, wśród których występuje możliwość korzystania z dóbr publicznych. Wiąże się to z dostępem do usług publicznych. Gospodarzami w zakresie świadczenia tych usług są organizacji publiczne. Zatem z rozumowania logicznego wynika, że wzrost zadowolenia mieszkańców może nastąpić wówczas, gdy podniesie się dostępność i poziom jakości usług publicznych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Odnowa modelu biznesu

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych nad istotą odnowy strategicznej biznesu. Odnowę tę oparto na restauracji ciągu zarządzania strategicznego.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • WYKORZYSTANIE INNOWACYJNEJ METODYKI STUDIUM PRZYPADKU W EDUKACJI BIZNESOWEJ – PROJEKT INNOCASE, LdV, TOI

  Niniejszy artykuł przedstawia jeden z projektów dydaktycznych realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci, Transfer of Innovations. Projekt ten nosi tytuł INNOCASE – Transfer innowacyjnej metodyki studium przypadku w edukacji biznesowej. W artykule można znaleźć informacje na temat genezy powstania projektu, jego celów, grup docelowych, konsorcjum realizującego projekt, metodologii i planu pracy, a także znaczenia projektu...

 • Odpowiedzialność kierownicza w biznesie – zagadnienia procesowe i rodzajowe

  Celem podjętych prac było przeprowadzenie rozważań nad zagadnieniami powstawania, ponoszenia, podejmowania oraz pociągania do odpowiedzialności kierowniczej. Kontynuacja badań nad odpowiedzialnością kierowniczą została oparta na sformułowanej wcześniej definicji. Umożliwiło to procesowe ujęcie przedmiotu eksploracji. W procesie tym wyróżniono fazy: przywołania, przyjęcia oraz poniesienia odpowiedzialności kierowniczej. Przeprowadzone...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym