Wyniki wyszukiwania dla: CECHY ROZWIĄZAŃ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CECHY ROZWIĄZAŃ

Wyniki wyszukiwania dla: CECHY ROZWIĄZAŃ

 • Analiza rozwiązań konstrukcyjnych studzienek kanalizacyjnych

  Publikacja

  - Instal - Rok 2009

  Przegląd kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych. Kryteria klasyfikacji (średnica, materiał, konstrukcja) z uwzględnieniem unikatowej cechy wyrobu. Zasady rozmieszczania i stosowania. Sztywność obwodowa studzienki. Błędy posadowienia. Awarie. Wzmocnienia. Nowości konstrukcyjne i materiałowe. Studzienka multimedialna.

 • O kanalizacyjnej studzience rewizyjnej cz. II

  Publikacja

  Monolityczność rozwiązań. Problem wyboru beton czy żelbet. Wymagania w stosunku do betonu, aktualne normy. Zasady montażu. Studzienki kompozytowe, metalowe, z tworzyw termoplastycznych. Szczególne cechy w aspekcie współpracy z podłożem gruntowym.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Energoelektroniczne kompensatory bocznikowe jako sterowane źródła mocy biernej

  Publikacja

  Na podstawie analizy rozwiązań technicznych stosowanych na świecie przedstawiono podstawowe cechy konstrukcyjne energoelektronicznych układów bocznikowych. Omówiono wady i zalety pod kątem możliwościwykorzystania tych układów jako sterowanych źródeł mocy biernej w systemie elektroenergetycznym.

 • KONSTRUKCJE HYDRODYNAMICZNYCH ŁOŻYSK POPRZECZNYCH SMAROWANYCH WODĄ

  Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych konstrukcji hydrodynamicznych łożysk ślizgowych smarowanych wodą wraz z określeniem ich podziału ze względu na cechy konstrukcyjne oraz funkcjonalne. Scharakteryzowano wady i zalety najczęściej spotykanych rozwiązań oraz przedstawiono własne, oryginalne konstrukcje łożysk zaprojektowane w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

 • Organizacja ucząca się wyzwaniem XXI wieku.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Autorka analizuje problem organizacji uczącej się. Przedstawia jej cechy i elementy porównując ją z typową organizacją biurokratyczną. Ważną częścią opracowania jest ukazanie pięciu dyscyplin wpływających na jej zmianę. Na generowanie nowych rozwiązań ogromne znaczenie ma jednak wiedza. Autorka pokazuje jak organizacja ucząca się będzie modelowym ukierunkowaniem rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw.

 • Planowanie strategiczne w gminach

  Publikacja

  - Rok 2010

  Autor podaje definicje strategii, jej główne typy i cechy oraz cechy planu i planowania strategicznego. Opisuje i ilustruje schematem procedurę budowy planu ujętą w fazy i nurty, opisuje różne modele organizacji planowania strategicznego i podaje zasady planowania, Opisuje też poszczególne fazy: diagnozowanie i studia nad przyszłością, tworzenie wizji, misji i systemu celów, projektowanie i ocenianie rozwiązań strategicznych, wskazuje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przegląd robotów humanoidalnych

  W artykule przedstawiono przegląd najpopularniejszych robotów humanoidalnych, wyróżniając ich ważniejsze cechy i porównując podstawowe charakterystyki, biorąc przy tym pod uwagę pożądane kognitywne aspekty rozwoju robotyki. Wśród osiągalnych cech rozmaitych rozwiązań aparatów humanoidalnych dostępnych na rynku – wyróżnia się głównie liczbę stopni swobody, rodzaj zastosowanego układu lokomocji oraz możliwości wyrażania mimiki twarzy,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Trendy rozwoju systemów produkcyjnych

  Systemy produkcyjne podlegają ciągłym zmianom. W artykule przedstawiono cechy warunkujące ten rozwój, które wynikają z oczekiwań i wymagań rynku. Wskazano również główne nurty rozwoju, na które mają również wpływ naciski wewnętrzne na poprawę efektywności funkcjonowania. Dało to podstawę do wyróżnienia czterech etapów rozwoju systemów produkcyjnych i wskazania powiązanych z nimi rozwiązań. Przedstawiono ponadto model systemu produkcyjnego...

 • Generatory zmian służące doskonaleniu usług medycznych

  Publikacja

  W rozdziale zaprezentowano podstawowe aspekty usług medycznych. Opisano typowe cechy usług, które odniesiono do usług medycznych, a także wyznaczono specyficzne cechy dla tego rodzaju usług. Następnie podjęto próbę zdefiniowania pojęcia jakość w usługach medycznych w nawiązaniu do potrzeb pacjenta. W rozdziale przybliżono najważniejsze z obecnie stosowanych, mechanizmów zapewnienia jakości w usługach medycznych, którymi są: Certyfikacja...

 • Wirtualne sieci 5G, NGN i następne. Radioinformatyczna metamorfoza sieci komórkowych

  Przedstawiono problematykę ewolucyjnej, a w zasadzie rewolucyjnej, metamorfozy komórkowych systemów radiokomunikacyjnych w kontekście architektury sieci 5G, zasad jej działania oraz nowych możliwości implementacyjnych usług sieci NGN. Artykuł dotyczy w szczególności istoty działania sieci 5G, łączącej w sobie cechy sieci radiokomunikacyjnych poprzednich generacji, zwłaszcza 4G, oraz nowe właściwości charakterystyczne dla 5G. Dotyczą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tendencje w rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Sieci bezprzewodowe, szczególnie komórkowe 92, 2,5 i 3G), stanowią istotny segment rynku telekomunikacyjnego. Coraz większe jest też znaczenie szerokopasmowych sieci pakietowych. Na rynku dostępnych jest szereg standardowych rozwiązań takich sieci - od sieci ''osobistych'' PAN (Personal Area anetwirks), poprzez sieci WLAN (Wireless LAN) i WMAN, do propozycji WWWAN. Wybrane technologie bezprzewodowe, ich podstawowe cechy i parametry...

 • Projektowanie cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w rozległych instalacjach z wykorzystaniem analizy hydrotermicznej

  Opisano podstawy sugerowanych algorytmów postępowania w projektowaniu instalacji ciepłej wody użytkowej w rozległych instalacjach, z wieloma pionami wodociągowymi. Algorytmy te wykorzystują zdefiniowany w artykule matematyczno - hydrotermiczny model cyrkulacji. Część praktyczna artykułu sprowadza się do omówienia istotnych, charakterystycznych cech projektowanych przez autorkę instalacji Omówiono tu, oparte o własne obliczenia,...

 • Nowe tendencje w technologii przechowywania i dojrzewania bananów

  Publikacja

  - Rok 2005

  Na podstawie analizy rozwiązań technicznych stosowanych w istniejących nowoczesnych dojrzewalniach bananów, autorzy podjęli próbę dokonania oceny technicznej tych obiektów w aspekcie elementów ich konstrukcji budowlanej, jak i wyposażenia instalacji chłodniczej i gazowej. Omówiono główne cechy wyróżniające poszczególne typy dojrzewalni tych owoców, w tym zyskującą ostatnio na popularności modułową ich budowę oraz standaryzowane...

 • Paradoksy w zarządzaniu organizacją - wejście do czy wyjście z labiryntu

  W artykule przedstawiono cechy zarządzania współczesną organizacją konstatując, że nieodłącznym elementem każdej organizacji są paradoksy strategiczne. Przedstawiono konstrukcję paradoksu według M. Lewis, na którą składa się identyfikacja: źródeł występujących napięć, przyczyn ich wzmacniania towarzyszących poszukiwaniu rozwiązań lub będących wynikiem reakcji obronnych oraz propozycja wykorzystania paradoksów jako źródła wiedzy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach. Puste hasło czy konieczność?

  W artykule przedstawiono aspekty wykorzystania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) elementów koncepcji Six Sigma. Celem tego opracowania jest ocena potrzeb i uwarunkowań aplikacyjnych koncepcji Six Sigma w sektorze MŚP, zwłaszcza w nawiązaniu do bazujących na podejściu procesowym systemów zarządzania jakością. Zaprezentowano charakterystyczne cechy mniejszych organizacji, stanowiące w kontekście programów Six Sigma...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Uczelnia organizacją z domieszka turkusu - sznasa czy iluzja?

  Publikacja

  - e-mentor - Rok 2021

  Po kilkuletnich dyskusjach nad przyszłym kształtem szkolnictwa wyższego w Polsce, zarówno na poziomie systemowym, jak i instytucjonalnym, w 2018 r. uchwalono ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej Ustawą (2018). Regulacja ta wraz z pakietem rozporządzeń poszerzyła autonomię uczelni w zakresie organizacyjno-zarządczym, jednocześnie potęgując znaczenie ich rozliczalności. Wzmocnienie władzy rektora spowodowało zmianę...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Cel i główne zadania badawcze projektu netBaltic

  Celem projektu NetBaltic jest realizacja szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu, która umożliwi wdrożenie nowych usług i aplikacji zapewniających w szczególności poprawę bezpieczeństwa nawigacji. Prace w ramach projektu realizują zespoły badawcze z Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Instytutu Łączności PIB, Instytutu Oceanologii PAN oraz firm DGT LAB S.A. i NavSim Polska sp. z o.o. Wiele propozycji projektu ma charakter...

 • Prototyp bezprzewodowego systemu informacyjnego do monitorowania i alarmowania o stanie statku.

  W artykule przedstawiono opis projektu i realizacji praktycznej prototypu urządzenia informacyjnego do bezprzewodowej wymiany danych pomiędzy systemami pokładowymi statku a telefonem lub tabletem z zainstalowanym systemem Android. Przedstawione urządzenie ma charakter doradczy i służy jedynie do monitorowania i ewentualnego alarmowania użytkownika o przekroczonym poziomie dopuszczalnym wartości mierzonej. Opisano dostępne dotychczas na...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Aparat słuchowy a alternatywne urządzenia poprawiające słyszenie

  Publikacja

  - Otorynolaryngologia - Przegląd Kliniczny - Rok 2018

  W opracowaniu dokonano przeglądu dostępnych prac dotyczących różnych rodzajów urządzeń poprawiających słyszenie, które w szczególnych przypadkach mogą być traktowane jako rozwiązania alternatywne w stosunku do klasycznych aparatów słuchowych. Praca zawiera dyskusję na temat nowego rodzaju aparatu słuchowego wstępnie zaprogramowanego, który może być dystrybuowany korespondencyjnie lub bezpośrednio potencjalnym użytkownikom. Ponadto...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Port jachtowy jako element przestrzeni publicznej miasta nadmorskiego

  Publikacja

  - Rok 2020

  Rozprawa dotyczy zbadania i przedstawienia możliwości włączenia obiektów morskiego portu jachtowego w przestrzeń publiczną miasta, wykorzystania jego potencjału do jej kształtowania i rozwoju oraz sposobów wielofunkcyjnego zagospodarowania towarzyszącej mu infrastruktury. W celu opisania relacji między przestrzenią publiczną, a portem jachtowym przeanalizowano przekształcenia terenów nadwodnych w miastach portowych, zidentyfikowano...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wybrane zagadnienia modelowania przepływów krwi i mikroklimatu w kombinezonach ochronnych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Monografia dotyczy wybranych zagadnień przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i przepływów powietrza w tzw. mikroklimacie. Przytoczono równania zachowania opisujące ruch krwi w skali makro wraz z reologicznymi równaniami konstytutywnymi. Poświęcono szczególną uwagę warunkom brzegowym z uwzględnieniem warunków zgodności. Przedstawiono funkcje i cechy krwi, które są istotne przy konstruowaniu równań konstytutywnych, które opisują...

 • Przewody kanalizacyjne

  Publikacja

  - Rok 2012

  Funkcje przewodów. Problem wyboru rozwiązania materiałowego. Charakterystyczne cechy materiałowe - zachowania, mierniki. Geometria w gruncie. Próby szczelności. Rozwiązania materiałowe. Awarie.

 • Algorytmy i mechanizmy koegzystencji i współpracy heterogenicznych pakietowych systemów radiowych

  Pakietowe sieci bezprzewodowe zyskują coraz szerszą akceptację różnych grup użytkowników, zarówno domowych, jak i ostatnio biurowych oraz biznesowych. Są one już nie tylko alternatywą dla sieci przewodowych, ale stanowią też dla nich "konkurencję" - z rozwiązaniami od pikosieci "osobistych" (WPAN) - począwszy, poprzez sieci WLAN (Wireless LAN) i WMAN, a na propozycjach WWAN kończąc. Prace badawcze i implementacyjne, wspierane...

 • Model hydrodynamiczny cyrkulacji w instalacjach c.w.u.

  Publikacja

  W referacie opisano formalnie poprawny, kompletny model matematyczny cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Przedstawiono oznaczony układ równań dla przykładowej, niewielkiej lecz dostatecznie dużej i kompletnie wyposażonej instalacji. Policzono i zbilansowano liczbę równań i niewiadomych. Wskazano preferowane metody rozwiązywania takiego układu równań. Jest to materiał oryginalny (opracowany przez autorów od początku do końca), do...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • O problemie kolmatacji geowłóknin stosowanych w drenażach

  Systemy drenażowe występujące przy obiektach drogowych są niezwykle istotnym elementem tych budowli. Jednym z materiałów, które obecnie powszechnie stosowane są w systemach drenażowych są geowłókniny. Ich zadaniem jest zabezpieczenie odwadnianego gruntu przed procesem sufozji, jak również ochrona drenażu przed zamuleniem przy jednoczesnym zachowaniu wodoprzepuszczalności. Typową trwałość drenażu, w zależności od rozwiązań, szacować...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem

  Publikacja

  - Rok 2011

  Rozprawa koncentruje się na poszukiwaniu nowych koncepcji zarządzania współczesnym uniwersytetem. Problematykę podjęto ze względu na to, że masowość kształcenia i chroniczne niedofinansowanie nauki i szkolnictwa wyższego z jednej strony, a turbulencja otoczenia oraz związane z niąrosnące oczekiwania społeczne z drugiej powodują, że uczelnie są zmuszone do poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania. Celem rozprawy...

 • Architektura i układ przestrzenny portu gdyńskiego lat międzywojennych jako dziedzictwo kulturowe

  Publikacja

  W rozprawie podjęto przedstawienie dwóch głównych składowych krajobrazu kulturowego portu gdyńskiego - przestrzeni portowej jako zrealizowanej myśli planistycznej oraz zbudowanymi na terenie kompleksu obiektami architektonicznymi. Analiza zasobu w jego najistotniejszym - z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego - podejściu historycznym okresu dwudziestolecia międzywojennego dowodzi znacznych, tkwiących w nim, wartości historycznych....

 • Digital waveguide models of the panpipes

  W artykule przedstawiono główne cechy syntezy falowodowej. Omówiono cechy instrumentu fletni Pana. Przedyskutowano cechy zaproponowanych dwóch modeli fletni Pana różniących się złożonością obliczeniową. Pokazano szczegóły implementacyjne tych modeli, a także uzyskane wyniki symulacji dźwięków w modelach. Dokonano porównania dźwięków rzeczywistych i uzyskanych w wyniku syntezy falowodowej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola lidera w walce z kryzysem w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zglobalizowanym świecie

  Publikacja
  • M. O. Bielenia

  - Rok 2010

  Głównym celem artykułu jest ukazanie roli lidera w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zglobalizowanym świecie w dobie kryzysu. Funkcjonowanie firmy w tym czasie ma ścisły związek ze zdolnościami lidera oraz zależy od jego umiejętności efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, szybkiego dostosowania się do zmian oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Należy zastanowić się nad różnicami pomiędzy liderami a ich podwładnymi oraz...

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej. - P. Bićko.

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy poddano krytycznej analizie aktualne zasady funkcjonowania rynku regulacyjnych usług systemowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Badano powiązania procesów bilansowania mocy z bilansowaniem energii elektrycznej. W konsekwencji zidentyfikowano powiązania rynku usług regulacyjnych z Rynkiem Bilansującym. W pracy przedstawiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia omawianych regulacyjnych usług systemowych,...

 • Kierunki działań marketingowych w szkole wyższej

  Publikacja

  W artykule przedstawione zostały cechy usług edukacyjnych szkół wyższych w kontekście usług profesjonalnych. Uwzględniając powyższe cechy scharakteryzowano elementy wpływające na marketing szkoły wyższej oraz pięć głównych obszarów, które powinien on obejmować.

 • Adaptation of various persons' identification techniques as a solution for security and safety

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono różne metody identyfikacji osób w oparciu o ich cechy biometryczne w zastosowaniu do bezpieczeństwa i zabezpieczeń. Takimi biometrycznymi cechami mogą być właściwości fizjologiczne jak odciski palców, kształt dłoni, właściwości tęczówki jak również cechy behawioralne jak sposób pisania lub wypowiadania się.

 • Cykl życia projektu europejskiego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Projekt europejski stanowi nową kategorie projektów w polskiej gospodarce. Ma on cechy wyróżniające go od innych projektów. Różnice te wynikają z potrzeby spełnienia wymagań narzucanych przez sponsora tych projektów - Unię Europejską. Kluczowe cechy charakteryzują projekty europejskie zestawiono w podziale na fazy cyklu życia projektu.

 • ... jak dziecko

  Publikacja

  - Rok 2007

  Sprecyzowano potrzebne cechy dobrego duszpasterza w świecie XXI wieku.

 • Correlation between performance properties of asphalt mixes and properties of bituminous binder.

  Publikacja

  Przeprowadzono badania betonów asfaltowych, gdzie zmienną był tylko rodzaj asfaltu. W badaniach określono podstawowe cechy asfaltów. Dla betonów asfaltowych badano takie właściwości jak: odporność na deformacje trwałe, odporność na starzenie, odporność na działanie wody i mrozu oraz właściwości niskotemperaturowe. Wynikiem analiz są przedstawione w referacie najbardziej skorelowane cechy asfaltu z właściwościami betonu asfaltowego.

 • Rozumienie podstawą inteligentnego przedsiębiorstwa

  W artykule podjęto próbę naświetlenia koncepcji przedsiębiorstwa inteligentnego oraz wyszczególnienia jego cech charakterystycznych. Zidentyfikowano trzy kluczowe cechy inteligentnego przedsiębiorstwa: uczenie się, kojarzenie oraz rozumienie. Szczegółowym badaniom poddano cechę rozumienia. W tym celu wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Doskonalenie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Business process management - integracja reinżynierii procesów gospodarczych z kompleksowym zarządzaniem jakością

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę zasadniczych nurtów procesowego podejścia do zarządzania organizacjami. W celu uzasadnienia tezy, że koncepcja zarządzania procesami gospodarczymi (BPM) jest rezultatem ewolucji orientacji procesowej, integrującej cechy reinżynierii procesowej oraz kompleksowego zarządzania jakością (TQM), przedstawiono charakterystykę BPR a następnie na bazie krytyki tego podejścia zaprezentowano najważniejsze...

 • Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Książka przedstawia metody optymalnego projektowania układów, które służą na przykład przetwarzaniu sygnałów, automatycznemu sterowaniu, diagnostyce itp., oparte na sztucznej inteligencji. Poza realizacją podstawowych funkcji układy takie powinny odznaczać się również innymi praktycznymi cechami, takimi jak odporność na zmiany istotnych parametrów projektowych czy też niewrażliwość na zewnętrzne zakłócenia. W tego rodzaju zadaniach...

 • Projektowanie ideału, czyli wizja uniwersytetu przyszłości

  Publikacja

  - Rok 2015

  W artykule zaprezentowano cechy uniwersytetu przyszłości, wykorzystując projektowanie ideału Ackoffa oraz projektowanie holograficzne Morgana.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Prezentacje multimedialne z wykorzystaniem środowiska Flash

  Publikacja

  W referacie przedstawiono istotne cechy środowiska programowego pakietu Macromedia-Flash umożliwiającego tworzenie multimedialnych aplikacji edukacyjnych.

 • Skuteczne odwadnianie 2. Woda z głowy

  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono zastosowanie odwodnień liniowych. Przedstawiono podstawowe rozwiązania konstrukcyjne i ich cechy. Wykazano celowość wielostronnego użycia.

 • STMPE811 - Kontroler rezystancyjnego panelu dotykowego

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstwiono najważniejsze cechy i możliwości układu STMPE811 wraz z przykładami jego obsługi programowej.

 • Bezpieczeństwo transportu drogowego: Stan bezpieczeństwa

  Publikacja

  - Rok 2009

  Charakterystyka ogólna wypadków drogowych, czynnik ludzki w wypadkach drogowych, Infrastruktura drogowa i jej otoczenie, Cechy pojazdów drogowych.

 • Odwodnienia liniowe. Woda na ruszt

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówiono charakterystyczne cechy odwodnienia liniowego jako elementu skutecznego przejmowania spływu powierzchniowego. Podano ogólne informacje w zakresie przedmiotu.

 • "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Kontrakt VI - Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach - Zadanie 1 - Gmina SWARZĘDZ"

  Publikacja

  - Rok 2012

  Analiza kinet monolitycznych w technologii PERFECT. Różnice w stosunku do tradycyjnych kinet obcych. Charakterystyczne cechy mnateriałowe betonów

 • Managing Knowledge in the new society

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omiono cechy społeczeństwa informacyjnego. Na tle tych cech wyszczególniono najwazniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w tym społeczeństwie.

 • Szczelność rurociągu

  Publikacja

  - Rok 2009

  Cechy materiału rorowego w aspekcie szczelności i nasiąkliwości. Problem próby szczelności. Fazy próby, pozorne rezultaty pomiaru. Ogólne zasady.

 • Rury, złącza, kształtki i ich problemy konstrukcyjno - wytrzymałościowe. Cz. I.

  Publikacja

  Definicje zachowań z uwzględnieniem cech materiałowych. Specyfika obciążeń w aspekcie charakterystycznych cech konstrukcji. Złącza, cechy ogólne i unikatowe.

 • ABC Kanalizacji. Rola studzienki (2)

  Publikacja

  Kanalizacyjna studzienka rewizyjna. Średnica studzienki. Rozwiązania materiałowe. Specyficzne cechy i wymagania. Rodzaj kinety. Posadowienie. Dodatkowe wzmocnienia. Przygotowanie inwestycji.

 • Położenie, charakterystyczne cechy i struktura funkcjonalno-przestrzenna.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Scharakteryzowano położenie administracyjne, fizyczno-geograficzne i potencjał społeczno-gospodarczy województwa. Określono podstawowe cechy i elementy jego struktury zagospodarowania przestrzennego.