Wyniki wyszukiwania dla: CIENKIE PIŁY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CIENKIE PIŁY

Wyniki wyszukiwania dla: CIENKIE PIŁY

 • Why narrow-kerf technologies are justifiable in modern sawmills?

  Analiza struktury kosztów w tartaku wykazuje, że największy wpływ na ich wartość mają koszty surowca. Przy występującej tendencji kurczenia się zasobów surowca należy dążyć do stosowania w tartakach materiałooszczędnych technologii, w których stosuje się cienkie piły. Przy prawidłowo prowadzonym procesie cięcia zapewniają one redukcję strat materiałowych i korzyści finansowe. Szczególnie wysokie zyski mogą być przy pozyskiwaniu...

 • Some approaches to the determination of saw blade stiffness.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W nowoczesnych zakładach przerobu drewna obserwuje się tendencję do redukcji rzazu w celu ograniczenia strat surowca. Jednakże, cienkie piły są bardziej wrażliwe na odziaływanie sił odporowych (bocznych). Dlatego też, znajomość sztywności statycznej pozwala użytkownikowi prognozować zachowanie się piły podczas pracy. W pracy przedstawiono metodykę wyznaczania sztywności statycznej początkowej i roboczej pił trakowych oraz taśmowych....

 • The fundamentals of narrow-kerf sawing; the mechanics and quality of cutting / K. A. Orłowski.

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy przedstawiono ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania dokładnego przecinania drewna za pomocą pił cienkich (o niewielkiej wartości rzazu). Opisano współczesne technologie wykorzystujące cienkie piły: pilarki tarczowe wielopiłowe, pilarki taśmowe i ramowe. W rozdziale drugim omówiono siły skrawania w ujęciu klasycznym, w którym do ich szacowania przyjmuje się przede wszystkim wartości właściwego powierzchniowego oporu skrawania,...

 • Sawing frozen wood with narrow kerf saws: Energy and quality effects.

  Publikacja

  - FOREST PRODUCTS JOURNAL - Rok 2009

  Opór skrawania zależy podczas przecinania nie tylko od wilgotności drewna lecz również od jego temperatury. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przecinania drewna sosnowego zmrożonego na pilarce ramowej wielopiłowej. Dla porównania wykonano również testy dla drewna o temperaturze pokojowej. Czynnikami badanymi były: moc skrawania, dokładność przecinania w postaci grubości elementów, a także chropowatość powierzchni....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Divination from chips: monitoring of the sawing process with chip geometry analyzes

  Publikacja

  - Rok 2006

  Wióry (trociny) są niechcianym produktem towarzyszącym procesowi przecinania. Jednakże, niosą one w sobie wiele informacji świadczących o przebiegu procesu obróbki. Metoda oceny składu procentowego wiórów - ich frakcji - jest prosta lecz ma szereg ważnych ograniczeń. W pracy zaprezentowano nowy alternatywny sposób pomiaru geometrii wiórów. Przedstawiono wyniki dla skrawania drewna mrożonego i nie mrożonego. Wyniki uzyskane ta metodą...

 • ANALIZA EKONOMICZNA PRODUKCJI WARSTW LICOWYCH PODŁÓG KLEJONYCH WARSTWOWO

  Publikacja

  - DREWNO - Rok 2013

  W artykule przedstawiono wyniki analiz wydajności liniowej, a także struktury kosztów produkcji, za pomocą cienkich pił na pilarce ramowej wielopiłowei i ta-śmowej, dębowych elementów licowych podłóg klejonych warstwowo. Stwierdzo-no, że przy przecinaniu deszczułek o grubości 4 mm o szerokości mniejszej od 180 mm bardziej wydajna jest pilarka ramowa wielopiłowa, zaś w pozostałych przypadkach widać przewagę wydajności pilarki taśmowej....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Experimental studies on specific cutting resistance while cuttingwith narrow-kerf saws

  Badania eksperymentalne właściwego oporu skrawania zostały wymuszone poprzez pojawienie się nowych technologii przecinania za pomocą cienkich pił. W przeprowadzonym eksperymencie wartościami wejściowymi były: rozwarcie całkowite ostrzy (rzaz), posuw na ostrze oraz grubość brzeszczotu piły. W ten sposób, oprócz zmian całkowitego przekroju warstwy skrawanej uwzględniano również wpływ warunków tarcia pomiędzy brzeszczotem piły, ścianami...

 • 1 kapitola: Status report on frame sawing machines for narrow-kerf sawing

  Publikacja

  W opracowaniu przedstawiono genezę pilarek ramowych oraz przecinania drewna cienkimi piłami. Omówiono ekonomiczne i ekologiczne zalety tego typu obróbki. Zaprezentowano kinematykę współczesnych pilarek dostępnych na rynkach światowych: Orbit, Mamuth oraz DSG Sonic. Szczegółowo opisano układ napędowy pilarek DTPX-30 i PRW15 z hybrydowym napędem głównym i całkowitym wyrównoważeniem dynamicznym układu.

 • Materiałooszczędne i dokładne przecinanie drewna piłami

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono wyniki teoretycznych analiz oraz badań doświadczalnych procesu materiałooszczędnego i dokładnego przecinania drewna piłami. Określono i usystematyzowano przyczyny pojawiania się obciążeń poprzecznych, będących wynikiem oddziaływania sił odporowych, powodujących przemieszczanie się piły względem teoretycznego przebiegu linii cięcia. Zaprezentowano nową metodykę wyznaczania właściwości statycznych i dynamicznych...

 • Frame sawing machines for accurate wood re-sawing

  Publikacja

  Przedstawiono zwięzłą historię pilarek ramowych. Zaprezentowano ekologiczne i ekonomiczne zalety pilarek ramowych nowej generacji. Opisano podstawowe cechy układów kinematycznych nowoczesnych pilarek ramowych oraz podano ich podstawowe dane techniczne.

 • Feed forces during cutting of wood on frame sawing machines with narrow-kerf saws.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono wybrane efekty energetyczne procesu przecinania drewna na pilarce ramowej za pomocą cienkich pił. Opisano wyniki badań eksperymentalnych sił posuwu przy zastosowaniu pił o dobrej jakości krawędzi skrawających (piły ostre) oraz pił których krawędzie skrawające były obarczone błędami wykonania w postaci wyszczerbień i wykruszeń krawędzi skrawających. Badania przeprowadzono na pilarce ramowej PRW15M.

 • Analysis of specific cutting resistance while cutting frozen pine blocks with narrow-kerf stellite tipped saws on frame sawing machines.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono wyniki analizy oporów skrawania drewna zmrożonego podczas przecierania pryzm sosnowych na pilarce ramowej za pomocą cienkich pił. Badania prowadzono dla temperatur drewna -5 st. C, -20 st. C oraz dla porównania w temperaturze +18 st. C. Wilgotność drewna wynosiła 30%. Zaobserwowano znaczacy wzrost oporów skrawania wraz ze spadkiem jego temperatury.

 • Chip geometry while sawing frozen wood.

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono analizę geometrii wiórów zebranych podczas przecierania pryzm sosnowych o temperaturach -5 st. C, -20 st. C, + 18 st. C na pilarce ramowej przecieranych za pomocą cienkich pił. Analizowano rozkład wiórów w funkcji ich wymiarów podłużnych oraz pola powierzchni. W badaniach wykorzystywano kamere cyfrową, a obrazy z niej uzyskane obrabiano za pomoca oprogramowania opracowanego w srodowisku LabView. W widmach...