Wyniki wyszukiwania dla: CZAS KSZTAŁTOWANIA NOWEGO PRODUKTU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: CZAS KSZTAŁTOWANIA NOWEGO PRODUKTU

Wyniki wyszukiwania dla: CZAS KSZTAŁTOWANIA NOWEGO PRODUKTU

 • Proces kształtowania nowego produktu

  Publikacja

  - 2014

  W pracy zaproponowano siedmioetapowy proces kształtowania nowych produktów, który oparto na dodatnich cechach tego rodzaju procesów występujących w literaturze światowej. Porównano najbardziej znaczące podejścia co do przebiegu procesu i wyciągnięto wnioski, które posłużyły do ustalenia podstawowych etapów i przeglądów. Proponowane etapy procesu to: identyfikacja sposobności, tworzenie koncepcji, wstępne rozpoznanie, pełne rozpoznanie...

 • Karta założeń nowego produktu

  Publikacja

  - 2013

  W pracy przedstawiono istotę i funkcje założeń nowego produktu oraz składniki karty założeń. Założenia te stanowią zestawienie planowanych aspektów technicznych, marketingowych i ekonomicznych dotyczących wdrażanego nowego produktu. Powstają one jako jeden z końcowych elementów fazy przygotowania koncepcji w procesie kształtowania nowego produktu, zaś karta założeń jest ich formalnym wyrazem. Określono trzy podstawowe funkcje założeń...

 • Rodzaje informacji rynkowych a termin realizacji rozwoju nowego produktu

  Wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki pokazały, że tylko stosowanie informacji o potencjalnych nabywcach w rozwoju nowego produktu pozytywnie wpływa na czas realizacji tego rozwoju. Stosowanie w trakcie takiego rozwoju zarówno informacji o konkurencji, jak i ogólnych informacji rynkowych nie miało statystycznie istotnego wpływu na termin wykonania projektu nowego produktu.

 • Ocena skuteczności działań marketingowych związanych z wprowadzeniem nowego produktu na rynek

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano przedmiot i metody oceny skuteczności działań marketingowych związanych z wprowadzaniem nowego produktu na rynek.

 • Cena i dystrybucja, jako instrumenty kreujące wizerunek nowego produktu

  Publikacja

  Niniejszy rozdział przybliża czytelnikom zagadnienia związane z kształtowaniem ceny oraz znaczenie dystrybucji i kanałów marketingowych w procesie kreowania nowych produktów. Ukazuje także, iż cena może mieć zasadniczy wpływ na postrzeganie jakości produktu, a czasem jest wręcz postrzegana jako wyznacznik jego jakości. Prezentuje także sposób tworzenia strategii cenowej, metody badania wrażliwości cenowej oraz przybliża zagadnienie...

 • Komunikacja marketingowa, jako istotny instrument kreujący wizerunek nowego produktu

  Publikacja

  Niniejszy rozdział przybliża czytelnikom zagadnienia związane z komunikacją marketingową w kontekście wprowadzania na rynek nowych produktów. Opisano w nim pojęcie komunikacji marketingowej, elementy procesu komunikacji marketingowej oraz funkcje pełnione przez komunikację. Przybliżono też rodzaje strategii (w tym strategie przekazu) i omówiono kanały komunikacji. Scharakteryzowano również metody ustalania budżetu na realizację...

 • Gdańsk i Młode Miasto : problem kształtowania nowego centrum metropolii

  Publikacja

  - 2005

  Artykuł dotyczy problemu mozliwej roli Młodego Miasta jako przyszłego centrum metropolii trójmiejskiej. Omówiono w nim skrótowo zagadnienia współczesnych procesów planistycznych jakie zachodzą w stosunku do przedmiotowego obszaru oraz dalszych wyzwań projektowych i organizacyjnych.

 • Zastosowanie skali SIMALTO do kształtowania cech produktu na przykładzie pracy dziekanatu

  W artykule scharakteryzowano skalę SIMALTO podając jej istotę, konstrukcję i zastosowania. W odniesieniu do wybranych cech pracy dziekanatu zbudowano tę skalę i przy jej użyciu przeprowadzono ankietę wśród studentów. Pozwoliło to na zademonstrowanie następujących kwestii: konstrukcji skali, sposobu analizy danych i przedstawiania wyników, wyciągania praktycznych wniosków. W zaończeniu wskazano pewne zalety i ograniczenia tej skali.

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Jolanta Łopatowska dr inż.

  Jolanta Łopatowska jest absolwentką Wydziału Elektroniki PG i Instytutu Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych PG oraz doktorem w dyscyplinie nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zaawansowanych organizacyjnie i technologicznie systemów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów planistyczno-sterujących produkcją. Była wykonawcą projektu badawczego pt. ”Optymalizacja...

 • Badania marketingowe stosowane we wstępnym rozpoznaniu koncepcji nowych produktów

  Publikacja

  - 2008

  Określono podstawowe rodzaje informacji rynkowych niezbędnych na etapie wstępnego rozpoznania koncepcji nowego produktu. Są nimi: wielość rynku i jego dynamika, faza rozwojowa rynku, forma rynku i intensywność konkurencji, wstępna reakcja nabywców na koncepcję nowego produktu oraz dane historyczne dotyczące produktów podobnych. Następnie wskazano metody badawcze służące pozyskiwaniu tych informacji.

 • Anna Lis dr hab. inż.

  Anna Lis od 2019 roku pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania w Przemyśle, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2005 r. otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, zaś w 2019 – stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. W latach 2004-2009 była zatrudniona na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W latach 2006-2007...

 • Rola marketingu w kształtowaniu innowacji produktowych

  Publikacja

  W artykule zidentyfikowano niezbędne zadania marketingowe w procesie kształtowania nowych produktów. Zadania te polegają głównie na przeprowadzaniu badań marketingowych, planowaniu produktu i działań marketingowych, realizowaniu prac wdrożeniowych i działań marketingowych, kontrolowaniu wprowadzenia produktu na rynek i tworzeniu wskaźników do przyszłych prac.

 • Młode Miasto

  Publikacja

  - 2013

  W artykule omówiono proces kształtowania się i rozwoju Młodego Miasta w perspektywie historycznej. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię kształtowania nowego zagospodarowania dzielnicy

 • Testowanie koncepcji nowych produktów metodą ankietową.

  Publikacja

  - 2004

  Celem pracy jest przedstawienie istoty i roli testowania koncepcji nowego produktu przy użyciu metody ankietowej. Szczególną uwagę zwrócono na sposób konstrukcji kwestionariusza w tak przeprowadzanym teście koncepcji.

 • Warsztaty Charrette w Płocku "Nowy Rynek - Nowe Pomysły"

  Publikacja

  W artykule zawarto omówienie warsztatów urbanistycznych jakie odbyły się w Płocku. Dotyczyły one kształtowania przestrzeni Nowego Rynku.

 • Sposoby zbierania informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów

  Celem pracy jest określenie, w jakim stopniu krajowe przedsiębiorstwa średnio-wysokiej i wysokiej techniki stosują różne sposoby zbierania informacji rynkowych przy wdrażaniu nowych produktów, oraz jak te sposoby wiążą się z osiąganiem sukcesu nowego produktu.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Od City Beautiful Movement do Nowego Urbanizmu

  Publikacja

  Praca obejmuje omówienie zjawiska znanego pod nazwą "urbanistyki klasycyzującej" oraz jej historycznych źródęł XIX-wiecznych. Omówiono m.in. City Beautifull Movement oraz jego konsekwencje dla kształtowania współczesnej szkoły "nowego urbanizmu"

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Interakcja człowiek-komputer

  Publikacja

  - 2010

  Książka omawia najważniejsze zagadnienia kształtowania interakcji człowiek-komputer, występujące podczas projektowania produktu informatycznego. Tematyka książki obejmuje metody stosowane kolejno podczas określania wymagań, projektowania, testowania i oceny rozwiązań interfejsu użytkownika. Przyjęty sposób prezentacji materiału ma na celu również podkreślenie, że wysoka jakość użytkowa produktu informatycznego nie wynika wyłącznie...

 • Związek pomiędzy jakością informacji rynkowych a sukcesem tworzenia nowych produktów

  Wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki wskazują, że jakość informacji rynkowych wykorzystywanych w rozwoju nowych produktów stanowi istotną determinantę sukcesu tego rozwoju. Na jakość tę złożyły się takie cechy jak: wiarygodność, przydatność, aktualność i kompletność informacji. W świetle rezultatów podjętego badania, każda z tych cech jest istotnie, pozytywnie powiązana...

 • New product practices and performance of German appliances companies

  Publikacja

  Artykuł prezentuje wyniki badań odnośnie stosowanych praktyk i wyników uzyskiwanych w rozwoju nowych produktów. Badania dotyczyły niemieckich producentów sprzętu gospodarstwa domowego, zaś podstawową metodą gromadzenie danych była ankieta pocztowa. Rezultaty badań wskazują, że wysokie wyniki rozwoju nowych produktów uzyskują producenci, którzy stosują: strategię pioniera, badania koncepcji, przegląd koncepcji, plan marketingowy...

 • Sources of Market Information, Its Quality and New Product Financial Performance

  While we observe a growing interest in the role of market information in new product development (NPD), existing research has still largely ignored the quality of market information that is a crucial issue in the era of the information society. What does affect the quality of market information in new product development projects, and how does this quality influence the financial performance of new products? In this paper, we address...

  Pełny tekst w portalu

 • Globalne uwarunkowania logistyki morskiej

  Publikacja

  - Logistyka - 2015

  Przedstawione w artykule procesy i zjawiska związane ze zmianami aktywności gospodarczej w handlu i transporcie morskim wywierają silny wpływ na tworzenie nowego kształtu globalnej logistyki morskiej i jej sieci dostaw oraz lądowo- morskich łańcuchów transportowych, a w tym organizacji przewozów multimodalnych. Wzrost powiązań i zależności we współczesnym biznesie powoduje, że zdolności do generowania wartości dodanej morskiego...

 • Opracowanie nowej technologii produkcji kontenerów specjalistycznych z podwójnym, perforowanym dnem do transportu, magazynowania i suszenia

  Publikacja

  Celem pracy było opracowanie nowej technologii produkcji kontenerów specjalistycznych z podwójnym, perforowanym dnem do transportu, magazynowania i suszenia dla przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego AMG. Opracowanie ma być podstawą zbudowania linii produkcyjnej do wykonywania kontenerów specjalistycznych z podwójnym, perforowanym dnem do transportu, magazynowania i suszenia. Wdrożona technologia ma na celu umożliwienie wytwarzania...

 • Miejsce tradycji architektonicznej regionu we współczesnym planowaniu wsi i praktyce budowlanej

  Poruszono zagadnienia kształtowania krajobrazu w kontekście powstających najnowszych form architektury i budownictwa na terenach wiejskich o silnej tożsamości regionalnej. Wskazano rodzaj istniejących zagrożeń ze strony nowego zainwestowania (zabudowy i zagospodarowania) dla istniejącej harmonii krajobrazowej oraz odrębności regionalnej Kaszub. Podano zestaw działań z zakresu analizy istniejących uwarunkowań do zastosowania w...

 • Co może się zdarzyć gdy w mieście pojawi się stadion? - przykład przemian w Gdańsku-Letnicy

  Publikacja

  W działaniach na rzecz kształtowania, rewitalizacji i aktywizacji przestrzeni znaczącą rolę pełnią obiekty sportowe w tym stadiony budowane z myślą o EURO 2012. Jednym z miejsc wartych uwagi jest Gdańsk - Letnica. Dzielnica przemysłowa z XIX - wiecznymi zabudowaniami mieszkalnymi o złej infrastrukturze technicznej. Budowa nowego obiektu sportowego wiąże się ze zmianami przestrzennymi, ale i społecznymi nie tylko dla najbliższego...

 • Kinetyka w architekturze

  Publikacja

  - 2012

  Artykuł omawia wpływ zmian w rozumieniu pojęcia przestrzeni w filozofii na rozwój myśli architektonicznej w odniesieniu do architektury kinetycznej. Która w połączeniu z projektowaniem parametrycznym oraz komputerowymi algorytmami otwiera przed nami nowe możliwości kształtowania i rozumienia przestrzeni. Architektura kinetyczna może stanowić odpowiedź na pytania, które stawia przed nami postęp cywilizacyjny, a dzięki poszerzającym...

 • KSZTAŁTOWANIE ZABUDOWY I SYSTEMÓW ZIELENI NA TERENACH MIEJSKICH

  Publikacja

  - PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2018

  Dynamika wzrostu miast i problemy jakości ich środowiska skłaniają do badań nad możliwościami tworzenia efektywnych użytkowo systemów zieleni zintegrowanej z zabudową. Rozwijane są rozwiązania integrujące roślinność z rozwiązaniami architektonicznymi (tzw. zielona infrastruktura). Przejawem nowego podejścia do funkcji zieleni w mieście są farmy miejskie pozwalające na produkcję roślin na potrzeby społeczności lokalnej. Podjęte zostały...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Śledzenie głowy użytkownika komputera z użyciem kamery Time of Flight

  Opisano opracowaną metodę śledzenia położenia głowy użytkownika komputera lub urządzenia mobilnego przy wykorzystaniu kamery mierzącej czas powrotu wiązki promieniowania elektromagnetycznego podczerwonego odbitej od oświetlanego obiektu (ang. Time Of Flight camera). Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod cyfrowego przetwarzania obrazu pozyskanego z kamery tego typu możliwe jest zlokalizowanie użytkownika w przestrzeni 3D. Znajomość...

 • Karolina Zielińska-Dąbkowska dr inż. arch.

  Karolina M. Zielinska-Dabkowska (dr inż. arch., Dipl.-Ing. Arch.[FH]) jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki  Politechniki Gdańskiej a w 2004 inżynierii architektonicznej na HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim w Niemczech. Po studiach pracowała dla kilku firm o światowej renomie w Berlinie, Londynie, Nowym Jorku...

 • Analiza czynników wpływających na rozwój rynku odwróconego kredytu hipotecznego

  W Polsce trwa dyskusja dotycząca nowego produktu na rynku finansowym, jakim jest odwrócony kredyt hipoteczny . Mimo braku rozwiązań prawnych, istnieją instytucje oferujące tego typu produkt, jednak ze stosunkowo niewielkim sukcesem. W artykule podjęto tematykę dotyczącą głównie czynników wpływających na popyt na ten produkt. Celem artykułu jest analiza czynników, które mają istotne znaczenie dla rozwoju rynku produktu, jakim jest...

 • Magdalena Brzozowska-Woś dr inż.

  Magdalena Brzozowska-Woś jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (specjalność: systemy zarządzania). Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Reklamy (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG) oraz Podyplomowego Studium Public Relations (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). W latach 2000-2003 współpracowała z Panoramą Internetu sp. z o. o. jako specjalista ds. marketingu. Pełniła również obowiązki...

 • Problemy edukacji technicznej

  Na jakość wyrobów istotny wpływ ma działanie człowieka w całym procesie ich powstawania. Wskazano na związek działania każdego systemu technicznego z poziomem wykształcenia człowieka - inżyniera, jako twórcy i operatora tego systemu. Omówiono główne problemy związane z kształceniem w zakresie przedmiotów technicznych oraz dokonano analizy różnorodnych form oddziaływania na słuchacza w procesie tego kształcenia. Przedstawiono niektóre...

 • PORTRET POLSKIEGO E-KONSUMENTA I JEGO ZACHOWANIA

  Pojawienie się kategorii nowego konsumenta związane z tym, że internet nie jest już tylko miejscem, gdzie można spędzać swój czas wolny czy zawiązywać nowe znajomości, powoduje, że staje się on przedmiotem zainteresowań naukowców i przedsiębiorców. Kim jest i jak definiować pojęcie e-konsumenta oraz jego zachowania? Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia aktualnego portretu polskiego e-konsumenta oraz jego zachowań...

 • Rekreacyjno turystyczne otwarcie drogi wodnej Oświęcim - Kraków

  Publikacja

  - 2016

  Narastające zainteresowanie opinii publicznej sprawami żeglugi, wykorzystaniem dróg wodnych a także powszechne zapotrzebowanie na rekreację turystyczną na wodzie i w jej bezpośrednim sąsiedztwie skłoniło nas do przedstawienia propozycji stworzenia nowego produktu, który zapewniłby wykorzystanie gospodarcze istniejącej infrastruktury wodnej przy zapewnieniu wszystkich niezbędnych uwarunkowań ekologicznych z jednoczesnym zapewnieniem...

 • Opracowanie nowego wyrobu do odzysku ciepła na podstawie ustalenia najefektywniejszego składu absorbentów w systemie grzewczym, wraz z nową technologią dostosowaną do ich produkcji

  Publikacja

  Niniejszy projekt niewątpliwie wpłynie na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji nowego oryginalnego produktu o szerokie perspektywie wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu lokalnego i krajowego. Firma Klar otrzymała unikatową „recepturę” dotyczącą właściwej do zastosowania, optymalnej substancji roboczej oraz parametrów i sposobu jej napełniania. Rurka ciepła jest elementem znanym nauce...

 • Od postawy prozdrowotnej w stoczni jachtowej do ograniczania zagrożeń na stanowisku pracy formierza-laminiarza

  Tematyka zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, coraz częściej popularyzowana w świecie biznesu, nadal stanowi dość mało rozpoznany obszar działalności polskich przedsiębiorstw. Niniejszy artykuł porusza ważką kwestię promocji zdrowia w miejscu pracy jako czynnika zwiększającego efektywność pracy oraz jego wpływ na osiąganie wysokiej jakości produktu. Publikacja omawia znaczenie postawy prozdrowotnej i sposobów jej kształtowania...

  Pełny tekst w portalu

 • Vorschlag eines doppelmodularen fahrgastschiffes für binnengewässer mit begrenzter fahrwassertiefe

  Publikacja

  W referacie przedstawiono koncepcję projektową segmentowego pasażerskiego statku śródlądowego nowego typu, przeznaczonego na trasę Berlin-Królewiec, znamienną zastosowaniem nowych materiałów konstrukcyjnych i technologii wykonawczych, stwarzających możliwość innowacyjnego kształtowania konstrukcji oraz uzyskanie wysokich walorów eksploatacyjnych statku śródlądowego. Omówiono założenia koncepcyjne i funkcjonalno-techniczne projektowanego...

 • Elastyczność studiów dwustopniowych na przykładzie Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

  Publikacja

  - 2006

  W komunikacie starano się udowodnić tezę, że zasadniczą cechą studiów dwustopniowych powinna być ich elastyczność. Przemawiają za tym: oczekiwania europejskiego rynku pracy dotyczące absolwentów o szerokich kwalifikacjach, dobre przygotowanie absolwentów studiów I stopnia (innych kierunków niż ekonomiczne) do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach ekonomicznych oraz przykład połączenia wiedzy menedżerskiej i inżynierskiej stwarzającej...

 • Procesy konwergencji cen w Unii Europejskiej w latach 1990-2002

  Publikacja

  Celem pracy było kompleksowe badanie cen w kontekście zgodności ich kształtowania się z prawem jednej ceny w krajach Unii Europejskiej. Badania te objęły zarówno poziom makro, który odnosił się do danych o wysokim stopniu agregacji, jak i poziom mikro obejmujący 148 indywidualnych produktów. Struktury cenowe krajów Unii wykazują dużą różnorodność. Hipoteza konwergencji typu sigma nie została potwierdzona, potwierdzono zaś hipotezę...

 • Prosty aparat wykorzystujący technologię osmozy odwróconej do zagęszczania rodzimego soku brzozowego

  W pracy przedstawiono prosty aparat laboratoryjny wykorzystujący technikę osmozy odwróconej, przewidziany do zagęszczania wiosennego soku brzozowego. Wyznaczono punkt pracy urządzenia i przetestowano go na syntetycznym soku drzewnym. Dokonano trójetapowego zagęszczenia pięciu próbek soku naturalnego przy jednoczesnym monitorowaniu procesu. Uzyskano ponad trzykrotne zagęszczenie soku, co dało produkt finalny zawierający 3,7 % suchej...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Kształtowanie architektury terenów sąsiadujących ze śródlądowymi korytarzami wodnymi w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

  Publikacja
  • B. Felski

  - 2007

  Cel pracy przewiduje przedefiniowanie reguł kształtowania architektury śródlądowych frontów wodnych z uwzględnieniem charakteru miejsca lokalizacji inwestycji (kontekst miejsca, kontekst społeczny, kontekst gospodarczo-ekonomiczny); identyfikację zagrożeń i szans wynikających z nowego podejścia do kształtowania frontów wodnych. Rozpatrywane w niniejszej pracy tezy to:1. Zróżnicowanie charakteru zabudowy śródlądowych frontów wodnych...

 • Determining the noise impact on hearing using psychoacoustical noise dosimeter

  This research study presents the designed noise dosimeter based on psychoacoustical properties of the human hearing system and, at the same time. evaluation of time and frequency characteristics of noise. The designed noise dosimeter enables assessing temporary threshold shift (TTS) in critical hands in real time. In this way it is possible monitoring the hearing threshold shift continuously for people who stay in the harmful noise...

 • Współczesny obiekt architektury w krajobrazie miasta doby komercjalizacji

  Publikacja
  • M. Zboińska

  - 2008

  Głównym celem artykułu jest prezentacja wybranych współczesnych metod projektowania obiektów architektury w silnie skomercjalizowanym krajobrazie dzisiejszego ośrodka urbanistycznego. Główną przesłanką dla wyboru tematyki artykułu jest obserwacja, iż budynki w dzisiejszym środowisku miejskim zaczynają pełnić rolę jego aktywnych komponentów, a proces projektowania architektonicznego zaczyna być silnie inspirowany elementami i zjawiskami...

 • Adam Smith - pięć razy o racjonalności w ekonomii (Z okazji 240 rocznicy ukazania się "Bogactwa Narodów").

  Publikacja

  Niniejszy tekst jest syntetyczną próbą, próbą wykraczającą poza ramy samej ekonomii i wkraczającą w pole filozofii, socjologii i antropologii, umiejscowienia myśli Adama Smitha w szerszej perspektywie, perspektywie mechanizmów kształtowania się w nowożytności nowego rodzaju społeczeństwa i związanych z tym zmian mentalnych mających odbicie w myśli europejskiej. Ogrom problematyki zawęża temat do fundamentalnego dla ekonomii jako...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Dworzec kolejowy - jaki był, jaki jest i jaki być powinien

  Jeśli pasażerski transport kolejowy nie ma być traktowany w Polsce jedynie jako transport niszowy, musi się zmienić filozofia myślenia nie tylko w zakresie modernizacji linii kolejowych, zakupu nowego taboru i kształtowania przyjaznych podróżnym rozkładów jazdy, ale również w kierunku poprawy jakości miejsc oczekiwania na pociągi oraz warunków przesiadki z jednych na inne środki transportu. Wzorem innych krajów winien być w Polsce...

 • Zarządzanie interesariuszami jako czynnik sukcesu innowacyjnego projektu

  Niniejszy artykuł stanowi rozważania na temat zasad wdrażania i oceny sukcesu złożonego projektu innowacyjnego. Zagadnienie przeanalizowano na przykładzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR, realizowanego w Trójmieście. Wynikiem tego projektu jest inteligentny system transportowy, składający się z odpowiedniej infrastruktury oraz oprogramowania, umożliwiający m.in. zdalną regulację sygnalizacji świetlnych w zależności...

 • Aspekt architektoniczny kształtowania środowiska pracy biurowej w obiekcie wielofunkcyjnym w centrum miejskim.

  Publikacja
  • A. Rynkowska-Sachse

  - 2007

  Praca biurowa zajmuje ważne miejsce w życiu i rozwoju społeczeństwa. Dotychczas praca ta wykonywana była w jednym miejscu w budynku biurowym i nie doceniano znaczenia funkcji wspierających działalność biurową. Wraz z rozwojem techniki oraz zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników biurowych środowisko pracy biurowej stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Obecnie miejsca pracy biurowej sytuowane są m.in. w budynkach...

 • Sposób dezodoryzacji ciekłych produktów pirolizy odpadów tworzyw sztucznych

  Wynalazki

  Przedmiotem wynalazku jest sposób dezodoryzacji ciekłych produktów pochodzących z pirolizy (termicznego rozkładu) odpadów, w tym opon gumowych. Produktem pirolizy jest olej cechujący się wysoką kalorycznością. Problemem jest zapach takiego oleju uniemożliwiający pracę w jego obecności. Dezodoryzacja ma na celu pozbawienie go bardzo nieprzyjemnego zapachu, co niesie korzyści ekologiczne i ekonomiczne w postaci...

 • Nanotechnologia w architekturze – korzyści i problemy wynikające z zastosowania nanotechnologii w aspekcie cyklu życia budynku

  Publikacja

  Dynamiczny rozwój technologii zawsze odgrywał ważną rolę w procesie kształtowania architektury. Postęp w dziedzinie inżynierii materiałowej już od Rewolucji Przemysłowej pozwalał na osiąganie co raz bardziej skomplikowanych i jednocześnie wytrzymałych konstrukcji budynków. Obecnie, w dziedzinie architektury, zaczyna pojawiać się pojęcie nanotechnologii, która pozwala zmieniać stosowane materiały w bardziej wydajne i odporne....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym