Wyniki wyszukiwania dla: DETERMINANTY DOCHODÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DETERMINANTY DOCHODÓW

Wyniki wyszukiwania dla: DETERMINANTY DOCHODÓW

 • Determinanty decyzji finansowych gospodarstw domowych

  Publikacja

  Członkowie gospodarstw domowych każdego dnia podejmują wiele decyzji, wśród których jednymi z istotniejszych są te o charakterze finansowym. Dotyczą one gromadzenia przez nie dochodu, jego podziału pomiędzy konsumpcję bieżącą i przyszłą, a w dalszej kolejności związane są z wyborem konkretnych instrumentów finansowych, jako form lokowania oszczędności. W opracowaniu omówiono wybrane determinanty decyzji finansowych dotyczących:...

 • Wykluczenie finansowe osób w wieku 50+ na rynku usług ubezpieczeniowych

  Publikacja

  - Rok 2014

  W artykule wyróżniono podstawowe determinanty wykluczenia finansowego osób w wieku powyżej 50. roku życia, zaprezentowane w trzech podstawowych grupach czynników: społecznych, popytowych i podażowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano osoby starsze jako jedną z grup społecznych najbardziej narażonych na wykluczenie finansowe. Stwierdzono, że specyfika produktów ubezpieczeniowych i praktyka zakładów ubezpieczeń...

 • Dochody gospodarstw domowych i ich determinanty – zróżnicowanie regionalne w UE

  Celem niniejszego opracowania jest ustalenie skali regionalnego zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w UE oraz korelacji pomiędzy wybranymi wielkościami ekonomicznymi a dochodami do dyspozycji uzyskiwanymi przez gospodarstwa domowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Analizy dokonano w oparciu o dane publikowane przez Eurostat dla 2013 r. z podziałem na regiony NUTS 2, wykorzystując współczynnik korelacji Pearsona jako miarę...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w i jej determinanty

  W literaturze ekonomicznej wskazuje się na wiele czynników determinujących sytuację finansową gospodarstw domowych. Zależy ona od ich dochodów, wielkości i struktury ich wydatków, oszczędności danego okresu, aktywów finansowych, zadłużenia i aktywów rzeczowych. W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu wybranych determinant kondycji finansowej tych podmiotów. Analizie poddano sytuację finansową gospodarstw domowych w Polsce...