Wyniki wyszukiwania dla: DMT - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DMT

Wyniki wyszukiwania dla: DMT

 • Numerical modelling of DMT test in calibration chamber

  Analiza numeryczna badania DMT wykonanego w komorze kalibracyjnej w Katedrze Geotechniki Politechniki Gdańskiej. Badania przeprowadzono w piasku Lubiatowo średnio zagęszczonym i zagęszczonym przy składowej pionowej naprężenia 100 kPa. Modelowano proces wciskania ostrza dylatometru oraz fazę odkształcenia membrany. Analiza parametryczna uwzględnia wpływ wartości kąta tarcia wewnętrznego i dylatancji oraz modułu odkształcenia uzyskanych...

 • Use of CPTU and DMT in rehabilitation of flood embankments

  Zastosowanie badań CPTU i DMT do oceny stanu wałów przeciwpowodziowych Żuław Wiślanych oraz do koncepcji projektowania ich wzmocnienia i uszczelnienia. Wyznaczenie wytrzymałości gruntów słabych pod wałem z oszacowaniem wskaźnika prekonsolidacji. Uwzględnienie kształtu krzywej dyssypacji nadwyżki ciśnienia wody w porach gruntu generowanej podczas wciskania końcówki CPTU do oceny współczynnika filtracji oraz historii naprężenia w...

 • Compaction control at Gdynia Port with CPTU and DMT

  Publikacja

  Opis realizacji zagęszczenia wgłębnego nawodnionych piasków. Kontrola wykonanych prac z zastosowaniem sondowań statycznych i badań dylatometrycznych. Porównanie wyników przed i po wykonaniu vibroflotacji. Stwierdzono wyraźny przyrost oporu na stożku sondy statycznej oraz wartości modułu odkształcenia w zagęszczanej warstwie.Badanie dylatometryczne było bardziej wrażliwe na zmianę stanu gruntu po zagęszczeniu niż sondowanie statyczne.

 • CPTU/DMT control of heavy tamping compaction of sands

  Publikacja

  - Rok 2015

  Heavy tamping compaction method in cohesionless alluvial soil was evaluated with CPTU and DMT tests. Some examples of interpretation of soundings in pre-treated and compacted sands are given. The compaction work was performed in two stages. Compaction control was performed after each stage of tamping. Additional tests were performed two weeks after the compaction works completion to study the set-up effect. While typical increase...

 • Vibroflotation Control of Sandy Soils using DMT and CPTU

  Publikacja

  - Rok 2015

  Vibroflotation is a typical improvement method for the cohesionless deposits of high thickness. The compaction method was applied to densify sandy deposits in Gdynia Port. Compaction control was verified with CPTU and DMT tests. Some examples of interpretation of soundings in pre-treated and compacted sands are shown. The classification diagrams are given for pre-treated and compacted sand. The stress history of the deposits is...

 • Intercorrelation between CPTU-DMT tests for sands on the Baltic coast

  Publikacja

  Na podstawie badań terenowych opracowano szereg zależności między parametrami uzyskanymi z badania CPTU i DMT w czystych piaskach kwarcowych na Wybrzeżu Bałtyku. Uwzględniono wpływ historii geologicznej złoża oraz prekonsolidacji. Przedstawiono zależności dla piasków normalnie konsolidowanych i prekonsolidowanych. Prekonsolidacja i historia geologiczna bardziej wpływają na wyniki badania DMT niż CPTU. Zaproponowano oszacowanie...

 • Strength parameters of deltaic soils determined with CPTU, DMT and FVT

  Publikacja

  This paper presents the results of soil investigation in soft, normally consolidated organic soil in the estuary of Vistula river. The analysis concerns clayey mud and peat layers interbedded with loose to medium-dense sands. Several Cone Penetration Tests with pore water measurement (CPTU), Dilatometer Tests (DMT) and Field Vane Tests (FVT) were performed on the testing site. The cone factor Nkt was estimated using the results...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Parametry mechaniczne platformy roboczej na podstawie badań DMT

  Nośność platformy roboczej określana jest w sposób analogiczny do nośności podłoża uwarstwionego, w którym warstwa wierzchnia zbudowana z gruntu niespoistego spoczywa na słabonośnym podłożu z gruntu spoistego. Badanie DMT wykorzystano do wyznaczenia parametrów wytrzymałościowych podłoża (kąta tarcia wewnętrznego warstwy górnej i wytrzymałości na ścinanie bez odpływu podłoża słabonośnego) oraz do wyznaczenia modułu odkształcenia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Shaft friction from the DMT and direct shear interface tests

  Publikacja

  The article presents preliminary attempt to create tri-linear transfer curves for describing pile behaviour under axial loading. Transfer curves would use the parameter measured in dilatometer test, particularly a constrained modulus MDMT. The proposed method is based on concrete rough and smooth interface tests performed in a direct shear apparatus. Based on the obtained mobilization curves, relationships were created between...

 • Kontrola zagęszczenia wgłębnego piasku na podstawie badania dylatometrycznego DMT

  Publikacja

  - Rok 2007

  Analiza kontroli jakości zagęszczenie wgłębnego piasku metodą wibroflotacji z zastosowaniem badania dylatometrycznego DMT. Dyskusja kryterium kontroli zagęszczenia. Określenie przyrostu wytrzymałości (kąt tarcia wewnętrznego) i zmniejszenia odkształcalności podłoża (moduł odkształcenia MDMT) wskutek wibroflotacji. Na podstawie badania DMT zaobserwowano nawet 7 krotny przyrost modułu odkształcenia i wzrost wartości kąt tarcia wewnętrznego...

 • Physical modeling in sands in a wide range of stress level: Application to the calibration of CPTU i DMT tests.

  Publikacja

  - Rok 2008

  Praca dotyczy badań modelowych w gruntach niespoistych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wysokiego poziomu naprężenia na zachowanie się podłoża gruntowego. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym z nich opisano zachowanie się piasku w szerokim zakresie naprężeń z uwzględnieniem ściśliwości, kruszenia się ziaren, nieliniowości obwiedni zniszczenia oraz nieliniowości modułu odkształcenia związanych z poziomem naprężenia...

 • Application des essais au dilatometre Marchetti en sites maritime et fluvial en Pologne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono wyniki i interpretację badań DMT zrealizowanych w strefie nadmorskiej i na wałach przeciwpowodziowych w delcie Wisły.Przedstawiono zastosowanie badania dylatometrycznego do kontroli zagęszczenia, opisu stanu i historii naprężenia w gruncie oraz do kontroli stanu, renowacji i wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych.

 • Is the Association Between TNF-α-308 A Allele and DMT1 Independent of HLA-DRB1, DQB1 Alleles?

  Publikacja
  • G. Deja
  • P. Jarosz-Chobot
  • J. Polanska
  • U. Siekiera
  • E. Malecka-Tendera

  - MEDIATORS OF INFLAMMATION - Rok 2006

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Discussion:Horizontal stress increase induced by deep vibratory compaction

  Publikacja

  - PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING - Rok 2020

  Deep compaction control of granular material using the results of field tests. The analysis include the CPTU and DMT tests terformed before and after compaction works.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza nośności granicznej platformy roboczej na podłożu słabonośnym

  Analiza numeryczna nośności platformy roboczej z gruntu niespoistego na podłożu z gruntu spoistego o niskiej wytrzymałości. Analiza parametryczna uwzględniająca wpływ miąższości platformy oraz kąta tarcia wewnętrznego materiału platformy i wytrzymałości na ścinanie bez odpływu warstwy słabonośnej. Uwzględnienie różnych schematów zniszczenia podłoża metodą kinematyczną z zastosowaniem optymalizacji (Distinct Layout Optimisation)....

 • SUBSOIL CHARACTERISTICS OF THE VISTULA RIVER DIKES

  Publikacja

  The results of CPTU tests are used to determine the strength parameters of a dike subsoil. Stress state and stress history of the subsoil under the flood embankment was evaluated with CPTU and DMT tests. Normally consolidated soil was found under the central part of the dike, while the subsoil near the dike toe is found to be overconsolidated. Due to consolidation the undrained shear strength of the subsoil under the central part...

 • Soft soil overconsolidation and CPTU dissipation test

  Określenie stanu naprężeń oraz historii naprężeń w słabym podłożu pod wałem przeciwpowodziowym na podstawie badań CPTU i DMT. Przeprowadzono badania dysypacji nadwyżki ciśnienia wody w porach w podłożu pod wałem oraz po stronie odpowietrznej i odwodnej. Kształt krzywej dysypacji zależy od prekonsolidacji gruntu słabego. Przedstawiono sposoby określania współczynnika konsolidacji oraz współczynnika filtracji w gruntach słabych w...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kryteria kontroli jakości zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych

  Publikacja

  Etapy kontroli jakości procesu zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych. Ocena przydatności danego gruntu do zagęszczania, wstępny dobór parametrów zagęszczania oraz ich weryfikacja na poletkach doświadczalnych, obserwacja osiadań i badania sprawdzające w postaci sondowań statycznych metodą CPTU, badań dylatometrycznych DMT, badań presjometrycznych PMT oraz sondowań dynamicznych DPT. Dyskusja kryteriów kontroli jakości zagęszczania...

 • Penetration resistance of Lubiatowo sand in calibration chamber tests

  Analiza oporu na wciskanie na stożku sondy statycznej wciskanej na podstawie badań modelowych w komorze kalibracyjnej z kontrolą naprężeń bocznych. Przeprowadzono badania z zastosowaniem standardowej końcówki CPT, dylatometru DMT, mini-stożka CPT oraz pali modelowych o różnej średnicy. Badania wykonano na piasku modelowym z plaży w Lubiatowie w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym w szerokim zakresie składowej pionowej naprężenia....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie wpływu temperatury i czasu wygrzewania na właściwości elastomerów uretanowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opisano syntezę lanych elastomerów uretanowych metodą prepolimerową oraz wyniki pomiarów właściwości otrzymanych polimerów poddanych wygrzewaniu w krótkich czasach w jednej z trzech temperatur: 100, 110 i 120 st. C. Do oceny właściwości termicznych zastosowano metodę DSC i DMT. Stabilność termiczną zbadano za pomocą TGA. Właściwości mechaniczne oznaczono przy użyciu maszyny wytrzymałościowej. Ustalono, że za optymalny czas wygrzewania...

 • Deep compaction control of sandy soils

  Vibroflotation, vibratory compaction, micro-blasting or heavy tamping are typical improvement methods for the cohesionless deposits of high thickness. The complex mechanism of deep soil compaction is related to void ratio decrease with grain rearrangements, lateral stress increase, prestressing effect of certain number of load cycles, water pressure dissipation, aging and other effects. Calibration chamber based interpretation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Geotechnical characterization of soft soil deposits in Northern Poland

  This paper presents a geotechnical characterization of deltaic soft soil deposits in the Vistula Marshlands, northern Poland. It shows the limited applicability of organic soil classifications based on Cone Penetration Tests (CPTU) and Dilatometer Tests (DMT). None of the in-situ-based classifications correctly identifies peat. Analysis of the behaviour of contractive/dilative soil layers according to Robertson's updated classification...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bearing capacity of working platform using distinct layout optimization method

  Publikacja

  Bearing capacity of the working platforms from sandy soil resting on NC and OC clays was analyzed using LimitState GEO program. Different failure modes are considered using distinct layout optimization (DLO) method, which forms the upper bound solution of limit state analysis. Different mechanisms of failure were observed as a function of the platform thickness, angle of internal friction of the platform material and undrained...

 • Installation of CMC columns in overconsolidated clays

  Publikacja

  - Rok 2017

  During rigid inclusions execution in the subsoil some monitoring data are registered by a drilling rig for quality control. The use of these data can improve the design procedure of soil improvement as they can provide some information about the position of bearing strata and the energy necessary to install the column in the ground. In this paper the parameters registered in a drilling machine are described, the installation...