Wyniki wyszukiwania dla: DOŁOWE WODY KOPALNIANE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DOŁOWE WODY KOPALNIANE

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: DOŁOWE WODY KOPALNIANE

 • Technologia Wody

  Czasopisma

  ISSN: 2080-1467

 • Technologia uzdatniania wody jako autonomiczna dyscyplina nauki - historia, współczesność, prognozy rozwoju

  Publikacja

  - Technologia Wody - Rok 2009

  Praca dotyczy technologii uzdatniania wody. Omówiono w niej podstawowe definicje i kryteria oceny oraz genezę powstania tej dyscypliny. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę etapów rozwoju w aspekcie historycznym oraz przedstawiono współczesne ograniczenia i uwarunkowania jej rozwoju uwzględniające zapotrzebowanie i zasoby wody, sytuację ekonomiczną oraz rozwój nauki i inżynierii.

 • Aspekty mikrobiologiczne jakości wód podziemnych w rejonie gdańskim jako źródła wody do spożycia

  W pracy scharakteryzowano środowisko wód podziemnych jako miejsce występowania i rozwoju mikroorganizmów. Główną uwagę skierowano na wody podziemne wykorzystywane do spożycia w rejonie gdańskim, stosowanie fizyczno-chemiczne i biologiczne procesy uzdatniania, a także ich wpływ na stabilność biologiczną wody w sieci wodociągowej. Przedstawiono nowe metody badania jakości mikrobiologicznej wody.

 • Wykorzystanie energii dołowych wód kopalnianych do celów grzewczych

  Dokonano przeglądu stanu zagospodarowania do celów ciepłowniczych występujących w kraju zasobów energii geotermalnej zawartej w wodach podziemnych. Omówiono koncepcję ciepłowni kopalnianej lub komunalnej wykorzystującej niskotemperaturowe wody dołowe z kopalni węgla kamiennego.

 • Uzdatnianie wody basenowej

  Publikacja

  - Rok 2011

  Artykuł jest poświęcony fizykochemicznym podstawom uzdatniania wody w basenach kąpielowych

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • WPŁYW TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY NA STABILNOŚĆ BIOLOGICZNĄ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

  W pracy zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych stabilności biologicznej wody przeznaczonej do spożycia, z pominięciem wpływu sieci wodociągowej. Próbki wody surowej oraz wody po procesach uzdatniania wykorzystane w badaniach pobierano na jednej z Trójmiejskich stacji uzdatniania wody eksploatującej podziemne wody kredowe, trzecio- i czwartorzędowe, charakteryzujące się dobrą jakością mikrobiologiczną oraz podwyższonym stężeniem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Oblicza gdańskiej wody

  Na kanwie konferencji rocznicowej przedstawiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem i rozwojem gdańskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Znaczenie elementu "wody" dla rozwoju Gdańska. Wartości i zagrożenia

 • STACJE UZDATNIANIA WODY

  Kursy Online
  • R. T. Bray

  Kurs przeznaczony jest dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych, w semestrze 1, specjalności: Technologie w inżynierii środowiska (WILiŚ), Na kursie omówione zostaną zagadnienia związane z przeznaczeniem, budową oraz zasadą działania urządzeń na stacjach uzdatniania wody.

 • Strefy ochrony ujęć wody podziemnej

  Publikacja

  - Instal - Rok 2016

  Ogólne problemy ochrony sanitarnej ujęć wody. Ochrona bezpośrednia i pośrednia. Strefy ochrony ujęć wody powierzchniowej i podziemnej. Braki w zakresie ochrony ujęć wód podziemnych. Strategia unikania.

 • Wyznaczanie strefy ochronnej ujęcia wody

  Publikacja

  Potrzeba skutecznej ochrony ujęć wody ze szczególnym uwzględnieniem ujęć wody podziemnej. Braki w polskich regulacjach prawnych oraz praktyce. Potrzeba zmian i zasad postępowania. Propozycje rozwiązania problemu.

 • Ochrona pośrednia ujęć wody

  Problemy ochrony sanitarnej ujęć wody pitnej. Formalne wymagania prawne dotyczące wyznaczania stref. Kontrowersyjność polskich rozstrzygnięć prawnych. Potrzeba zmiany polityki w celu podwyższenia rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa. Gra pozorów. Konieczność określania stref podwyższonej ochrony.

 • Urządzenia do uzdatniania wody

  Kursy Online
  • R. T. Bray

  Kurs przeznaczony jest dla studentów I stopnia - inżynierskie, studiów niestacjonarnych, w semestrze 6, specjalności: Technologie w inżynierii środowiska (WILiŚ), Na kursie omówione zostaną zagadnienia związane z przeznaczeniem, budową oraz zasadą działania urządzeń na stacjach uzdatniania wody.

 • Unieszkodliwianie odpadów z uzdatniania wody basenowej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Postępowanie z odpadami będącymi wynikiem uzdatniania wody z basenów kąpielowych i innych obiektów rekreacyjnych znalazło dotychczas niewielką uwagę w dostępnej literaturze. Zanieczyszczenia wprowadzane do wody basenowej wnoszone są głównie przez użytkowników, ale są też efektem dezynfekcji i uzdatniania wody oraz rozwoju niektórych mikroorganizmów.

 • Wody opadowe - ciąg dalszy problemów

  Wody opadowe. Systemy, elementy, zagospodarowanie. Podstawy prawne, niekonstytucyjność. Poszukiwanie rozwiązań ekonomicznych. Specyfika lokalna, konsekwencje ''uśredniania''. Nowe wyroby.

 • Stacja podczyszczania wody w sieciach ciepłowniczych

  Publikacja
  • J. Marjanowski
  • J. Ostrowski
  • G. Tabisz
  • R. T. Bray

  - Instal - Rok 2010

  W publikacji przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w skali technicznej zakresie poprawy jakości wody w sieciach ciepłowniczych. Przeprowadzone badania nad funkcjonalnością pracy stacji SPW (Stacji Podczyszczania Wody) produkcji CBW Unitex w miejskich systemach ciepłowniczych wykazały jego skuteczność w zakresie oczyszczania wody sieciowej i przywracania jej parametrów zgodnych z normą PN-85/C-04601. W wyniku zainstalowania...

 • Technologia Wody i Ścieków II

  Kursy Online
  • K. Czerwionka
  • M. Kasprzyk
  • M. Szopińska
  • A. Wargin
  • A. Wilińska-Lisowska

  Kurs do przedmiotu Technologia Wody i Ścieków prowadzony dla studentów studiów inżynierskich (sem. V), Inżynieria Środowiska

 • Automatyzacja stacji uzdatniania wody

  Niniejsza praca przedstawia projekt systemu automatyki stacji uzdatniania wody. Przedstawiono procesy technologiczne stosowane na automatyzowanej SUW, wymagania stawiane systemowi automatyki oraz opis zaprojektowanego systemu. Opisano także przeprowadzone podczas rozruchu systemu badania oraz ocenę ich wyników.The paper presents a project of a control system for a water treatment plant. The process flow of water treatment is shown...

 • Wody spływne jako źródło zanieczyszczeń środowiska

  Publikacja

  - Rok 2005

  Największy udział w dostawie zanieczyszczeń z atmosfery do powierzchni ziemi w regionach położonych w znacznych odległościach od źródeł emisji ma depozycja mokra. Opady atmosferyczne, będące produktem kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze, na skutek adiabatycznego ochładzania sie powietrza, opadają na powierzchnię ziemi. Jedną z ważniejszych form opadów są wody spływne (inaczej - ścieki opadowe lub wody opadowe spływające)....

 • Problem zastania wody w instalacjach wodociągowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Zmiany jakości wody w warunkach bezruchu. Konsekwencje zastania dla dystrybucji. Przeciwdziałanie

 • Czy warto pić wodę butelkowaną? Analiza porównawcza jakości wody z gdańskich ujęć podziemnych i wody butelkowanej

  Publikacja

  - Rok 2016

  Życie ludzkie nierozłącznie wiąże się z obecnością wody. Woda stanowi zarówno element organizmu ludzkiego, jak i środowiska. Prawidłowe funkcjonowanie człowieka w dużej mierze zależy od regularnego dostarczania organizmowi niezbędnej dawki wody oraz odpowiedniej ilości składników mineralnych. Celem pracy była analiza porównawcza jakości wody wodociągowej pochodzącej z ujęć podziemnych oraz dostępnych na rynku wód butelkowanych...

 • Technologia Wody i Ścieków - Woda (st. niestacjonarne)

  Kursy Online
  • R. T. Bray

  Wykład: Woda w przyrodzie i jej właściwości fizyczne. Jakość ujmowanych wód podziemnych i powierzchniowych. Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda do picia oraz dla potrzeb przemysłu. Usuwanie domieszek i zanieczyszczeń z wody tworzących z nią układy niejednorodne. Klarowanie i sedymentacja wody. Koagulacja zanieczyszczeń wody. Koagulanty, flokulanty oraz środki wspomagające koagulację. Czynniki ograniczające przebieg koagulacji...

 • Wpływ przepływów pożarowych na jakość wody

  Publikacja

  - Rok 2013

  Hydraulika sieci o niewielkich przepływach. Zaburzenia przy przepływie pożarowym. Stagnacja wody w sieci, zagniwanie. Poszukiwanie akceptowalnych rozwiązań. Propozycje rozwiązania problemu.

 • Vartist´ solniacnogo nagrivanija wody dla pobytovych potrieb

  Przedstawiono wyniki studium parametrycznego efektywności ekonomicznej instalacji słonecznej do ogrzewania wody użytkowej w Polsce w aktualnych warunkach gospodarczych. W rachunku ekonomicznym wykorzystano zmodyfikowaną metodę kosztów rocznych-koherentną z metodą ''Zaktualizowanej Wartości Netto''-NPVW studium rozważono wpływ temperatury wody uzupełniającej oraz wielkość zużycia wody na jednostkowe średnie dyskontowe koszty...

 • Kalibracja profili poborów wody w węzłach SW

  Publikacja

  Znajomość profili poborów wody w węzłach systemu wodociągowego (SW) ma zasadnicze znaczenie dla dopuszczalności wyznaczanego w oparciu o model SW sterowania. Powszechnie stosowane jest traktowanie poborów wody jako zakłóceń stanowiących jedną z kategorii wielkości wejściowych SW i jego modelu. Jakość prognoz poborów wody oparta o dane historyczne uzależniona jest od ilości i jakości dostępnych danych. Istotne znaczenie przy wyznaczaniu...

 • Dekarbonizacja jako metoda uzdatniania wody do produkcji piwa

  Publikacja

  - Rok 2006

  Istotne znaczenie w regulacji parametrów wody przygotowane na potrzeby warzelni ma metoda dekarbonizacji jonitowej przy zastosowaniu słabo kwaśnego karionitu. Stosując ją uzyskuje się częściowe odsolenie wody surowej, redukcję twardości węglanowej oraz zasadowości "m". W konsekwencji otrzymuje się wymaganą alkaliczność resztkową, która jest związana z zawartością w wodzie wodorowęglanów wapnia i magnezu (a także sodu). Usunięcie...

 • Technologia uzdatniania wody jako współczesna dyscyplina nauki.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W pracy przedstawiono genezę, istotę dyscypliny i transformacji rozwojoweTechnologii Uzdatniania Wody.

 • Charakterystyka otoczki solwatacyjnej białka przeciwdziałającego zamarzaniu wody

  Publikacja

  Wiele organizmów rozwinęło oryginalne sposoby na radzenie sobie z niebezpieczeństwami związanymi z narażaniem na niskie temperatury. Istnieje np. szczególna grupa białek powstrzymujących wzrost zarodków krystalizacji wody. W budowie analizowanego tu białka wskazać można trzy powierzchnie: jedną wiążącą się do lodu oraz dwie pozostające w kontakcie z wodą w stanie ciekłym. Przedmiotem tej pracy było opisanie struktury wody sąsiadującej...

 • Mikrobiologiczne aspekty jakości wody do spożycia

  W pracy przedstawiono przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego jakości wody produkowanej na stacjach uzdatniania w aspekcie jej stabilności biologicznej podczas rozprowadzania w sieci wodociągowej. Opisano główne przyczyny, skutki oraz metody zapobiegania wtórnemu wzrostowi mikroorganizmów w wodzie wodociągowej.

 • Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do oczyszczania wody

  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem pracy było wytworzenie nanocząstek magnetycznych do usuwania zanieczyszczeń z wody. Wytworzono je dwoma sposobami. Pierwszym z nich była synteza niklowo-cynkowych ferrytowych (Ni0.5Zn0.5Fe2O4) nanocząstek metodą współstrącenia kationów metali wodorotlenkiem sodu w podwyższonej temperaturze [Majewski 2007]. Drugim sposobem była tzw. metoda sucha, przy pomocy której otrzymano maghemit [Lu i in. 2006]. Dokonano modyfikacji oraz...

 • Techniczna strona ustalania opłaty za wody opadowe

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono zasady stosowania opłat za wody opadowe. Uwzględniono zagadnienia kontrowersyjne oraz praktyczne możliwości rozwiązania problemu.

 • Czysta woda. Ochrona pośrednia ujęcia wody podziemnej

  Publikacja

  Problemy ochrony sanitarnej podziemnych ujęć wody. Nieżyciowe przepisy. Zagrożenia. Propozycja zmian, szczególnie istotne w mniejszych obiektach

 • Mierzenie wody

  Publikacja

  Problemy konsekwencji przewymiarowania wodomierza skrzydełkowego.

 • System regulacji promeniowania UV w instalacjach uzdatniania wody.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono zastosowanie opracowanego przez autorów źródła prądowego AC do regulacji promieniowania wydzielanego przez niskociśnieniowe lampy wyładowcze. Źródło prądowe sterowane mikrosterownikiem pozwala na zasilanie różnego typu lamp UV stosowanych w instalacjach uzdatniania wody. Wyposażenia instalacji w czujniki UV oraz czujniki przepływu wody daje możliwość regulacji dawki promieniowania UV na stałym poziomie bez względu...

 • Praktyczne obliczenia w instalacjach słonecznego ogrzewania wody

  Najbardziej efektywne pod względem technicznym i ekonomicznym jest słoneczne ogrzewanie wody użytkowej, do którego można już znaleźć obszary ekonomicznej opłacalności. W artykule skoncentrowano się na obliczeniach rocznego bilansu ciepła w instalacji słonecznego ogrzewania wody użytkowej. Do obliczeń wykorzystano charakterystyki sprawnościowe rzeczywiście istniejących kolektorów słonecznych. W opracowaniu opisano metodę postępowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Koncepcja autonomicznego układu do dezynfekcji wody

  W artykule poruszono temat pozyskania energii z nietypowych źródeł. Przedstawiono wyniki prac nad prototypem układu wykorzystującego przepływ strumienia wody jako źródło energii. Zakładano pozyskanie strumienia zarówno z naturalnych cieków wodnych jak i z domowych instalacji wodnych. W pracy sprawdzano koncepcję zastosowania odzyskanej energii do zasilania diod UV – C mających na celu zmniejszenie zagrożenia mikrobiologicznego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Fizykochemiczne podstawy uzdatniania wody w basenach kąpielowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Źródłem zanieczyszczenia wody w basenie kąpielowym oprócz zanieczyszczeń wprowadzanych przez kapiących się przez wydzielania głównie potu i moczu, są również wniesione pozostałości kosmetyków, jak również niepuprane lu źle wypłukane stroje kapielowe lub zabudzone klapki kapielowe. Innym zagrożeniem jest nieprawidłowe czyszczenie i dezynfekcja otoczenia niecki basenu. Na basenach starego typu mozna spotkać plażen iecki bez zlokalizowanych...

 • Technologia Wody - Nowy

  Kursy Online
  • R. T. Bray
  • H. Obarska-Pempkowiak
  • A. Sokołowska

 • Sterowanie predykcyjne hydrauliką i jakością wody w SW

  Publikacja

  Efektywne sterowanie hydrauliką i jakością systemu wodociągowego (SW) wymaga zintegrowanej wiedzy o nim oraz zaawansowanych algorytmów sterowania. Ponieważ związek między hydrauliką a jakością wody jest jednostronny (hydraulika, poprzez rozpływ wody w sieci ma wpływ na jej jakość), to problem sterowania systemem wodociągowym należy rozpatrywać w odniesieniu do tych dwóch aspektów.

 • Pomiar zużycia wody i ścieków. Co potrafi wodomierz

  Publikacja

  Artykuł dyskusyjny dotyczący warunków i dokładności rejestracji wodomierzowej zużycia wody w gospodarstwie domowym.

 • Lokalizacja wycieków w sieciach dystrybucji wody

  Publikacja

  - Rok 2008

  Sieć wodociągowa, podobnie jak każdy duży obiekt, w którym prowadzony jest złożony proces, wymaga odpowiedniego systemu monitorującego. Jednym z poważnych i wciąż aktualnych problemów są niekontrolowane straty wody w sieci. Jednym z możliwych sposobów szybkiego wykrywania wycieków z sieci jest umieszczenie czujników pomiarowych na każdej rurze i w każdym węźle. Oczywistym jest, że takie rozwiązanie wiaże się z olbrzymimi kosztami....

 • Identyfikacja stałej reprezentującej bezwładność masy przepływającej wody

  W artykule przedstawiono sposób identyfikacji wartości parametru reprezentującego bezwładność masy przepływającej wody dla hydrozespołów pracujących przy dużym spadzie i długich rurociągach. Opisany sposób identyfikacji wykorzystywany jest w adaptacyjnej metodzie synchronizacji. Do identyfikacji wykorzystuje się uproszczony model matematyczny układu regulacji prędkości kątowej oraz początkową fazę odpowiedzi synchronizowanego obiektu.

 • Nowoczesne technologie uzdatniania wody dla wodociągów, przemysłu spożywczego i ciepłownictwa

  Publikacja

  - Instal - Rok 2006

  Technologie odżelazienia, odmanganiania oraz usuwania azotu amonowego z wody znajdują zastosowanie wśród przedsiębiorstw wodociągowych i przemysłowych producentów wody do spożycia. Wobec wielu niedogodności towarzyszących tradycyjnym metodom usuwania związków manganu z wody szczególnie atrakcyjne są coraz szerzej proponowane przez technologów wody aktywne w odmanganianu materiały filtracyjne. Aktywność ich polega na działaniu...

 • Zapas głebokości wody pod stępką kadłuba jednostki pływającej

  Artykuł zawiera dyskusyjność określania zapasu głębokości wody pod stępką kadłuba jednostki pływającej. Nowa propozycja określania poszczególnych rezerw głebokości- Zalecenie Z 31 (2006 r.)

 • Odzysk ciepła w agregacie do schładzania wody lodowej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną odzysku ciepła w agregacie chłodniczym przeznaczonym do schładzania wody lodowej. Analizę przeprowadzono na przykładzie instalacji chłodniczej przeznaczonej do schładzania wody technologicznej w zakładzie metalizacji folii, dla czterech wariantów jej pracy. Dla przyjętych założeń i wykonanych w obiekcie pomiarów, dokonano oceny wielkości ciepła skraplania dla różnych warunków...

 • Fotokatalityczne uzdatnianie wody basenowej = Photocatalytic treatment of swimming pool water

  W uzdatnianiu wody obserwuje się wzrastające znaczenie alternatywnych rozwiązań technologicznych, do których należą metody zaawansowanego utleniania oraz metody fotokatalityczne z zastosowaniem promieniowania ultrafioletowego a także, coraz częściej, promieniowania w zakresie widzialnym (słonecznego). W tym odniesieniu, przedstawiono istotę fotokatalizy w nadfiolecie i w zakresie widzialnym oraz sposoby przygotowania fotokatalizatorów...

 • Analiza niszczącego oddziaływania wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Niniejsza praca doktorska dotyczy zniszczeń nawierzchni asfaltowych powodowanych oddziaływaniem wody oraz łącznie wody i mrozu. Woda i mróz wpływa na osłabienie kohezji mieszanki i adhezji asfaltu do kruszywa, dąży do odmycia otoczki asfaltu z powierzchni kruszywa, prowadząc do obniżenia wytrzymałości mieszanki i degradacji nawierzchni.Na podstawie studiów literatury autor przedstawił istotę adhezji asfaltu do kruszywa, teorie...

 • Wody opadowe 2016

  Charakterystyczne problemy wód opadowych które wystąpiły w 2016 r. Omówiono przewidywane kierunki zmian w polskim systemie prawnym wraz z wynikającymi stąd zagrożeniami. Specyficzne problemy zbiornika retencyjnego. Platforma retencja pl, informacja o przygotowaniu polskiego atlasu elektronicznego wód opadowych PANDA. Podstawowe informacje dotyczące opadu gdańskiego z lipca 2016.

 • Na granicy wody i lądu – pojęcie niebieskiej przestrzeni urbanistycznej

  Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym z wykorzystaniem wody lub wręcz projektowania nowych terenów miejskich na obszarach wodnych. Sposób postrzegania strefy graniczenia wody i lądu w mieście ulega transformacji, a związek między tymi dwoma tkankami – znacznemu zacieśnieniu, w skutek czego w ostatnim dziesięcioleciu zaczęło kształtować się pojęcie niebieskich przestrzeni miejskich....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza wybranych jednostek bilansów zapotrzebowania wody w aspekcie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi

  Publikacja

  - Inżynieria Morska i Geotechnika - Rok 2019

  Zaspokojenie zapotrzebowania wody na cele gospodarcze przez wykorzystanie wody o obniżonej jakości np. wody opadowe. Współczynnik sw zdefiniowany do wyznaczenia wielkości poboru wody wodociągowej przeznaczonej na mycie placów i ulic, polewanie zieleni miejskiej, czy do podlewania ogrodów, zdefiniowano. Sezonowy wzrost poboru wody wodociągowej skorelowany ze wzrostem temperatury powietrza i niedosytu wilgotności powietrza oraz ujemnie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Nieliniowy dynamiczny model instalacji katalitycznego odtleniania wody

  Instalacja katalitycznego odtleniania wody służy do redukcji stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie zasilającej obieg ciepłowniczy. W artykule opisano przykładową instalację tego rodzaju. Analiza procesów w niej zachodzących pozwoliła zaproponować metodykę budowy i strukturę modelu. Ze względu na różne skale czasowe dynamiki procesów zachodzących w instalacji i jej poszczególnych elementach, zaproponowano model w części statyczny,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu