Wyniki wyszukiwania dla: DOBÓR TRAS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DOBÓR TRAS

Wyniki wyszukiwania dla: DOBÓR TRAS

 • A Novel Reliable Routing Scheme for VANETs

  Publikacja

  - Rok 2012

  Sieci bezprzewodowej transmisji informacji bazujące na rodzinie standardów 802.11, zastosowane w przypadku komunikacji między pojazdami (VANET), mogą istotnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na wysoki stopień mobilności pojazdów, dobór tras w sieciach VANET jest problemem trudnym, zwłaszcza w przypadku transmisji wieloskokowej. Rozwiązania dostępne w literaturze ukierunkowane na poprawę dostępności...

 • Priority-enabled optimization of resource utilization in fault-tolerant optical transport networks.

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule zaproponowano nowe podejście do optymalizacji rozdziału zasobów przeżywalnych sieci rozległych, które uzależnia szybkość przywracania ciągłości połączenia od klasy usługi. Wykazano, iż proponowana metoda nie powoduje wydłużania ścieżek zabezpieczających (w przypadku usług w wymaganej wysokiej jakości obsługi) lub czyni to w sposób minimalny (dla pozostały usług). Ze względu na fakt, że zadanie znalezienia ścieżek aktywnych...

 • Service restoration in survivable networks under malicious attacks

  Publikacja

  W artykule przedstawiono porównanie jakości odtwarzania usług w przeżywalnych sieciach optycznych poddanych awariom losowym oraz celowym działaniom niszczącym (atakom). Założenia odnośnie przeżywalności są następujące: ochrona od krańca do krańca, rozłączność węzłowa każdej pary ścieżek: aktywnej i zabezpieczającej.Z powodu NP-zupełności problemu przeżywalnego doboru tras i przydziału długości fali w sieciach optycznych, zaproponowano...

 • Capacity efficient shared protection and fast restoration scheme in self-configured optical networks

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule zaproponowano nową koncepcję optymalizacji rozdziału zasobów dla przeżywalnych sieci rozległych, która gwarantuje szybkie odtwarzanie usług po wystąpieniu awarii. Wykazano, iż proponowany algorytm, wykorzystujący ideę wierzchołkowego kolorowania grafów, nie powoduje wydłużania ścieżek zabezpieczających - zjawiska charakterystycznego dla powszechnie stosowanych algorytmów optymalizacji. Udowodniono, iż powyższa cecha...

 • 1+1 Protection of Overlay Distributed Computing Systems: Modeling and Optimization

  Publikacja

  - Rok 2012

  W niniejszym artykule przedstawiono autorską koncepcję ochrony transmisji od krańca do krańca (ang. 1+1 protection) dla systemów przetwarzania rozproszonego (ang. distributed computing systems). Artykuł prezentuje nowatorskie rozwiązanie dedykowane systemom typu ''overlay'', w których system przetwarzania rozproszonego stanowi warstwę najwyższą w warstwowej architekturze sieci, korzystającą z usług warstwy sieci transportowej....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • k-Penalty: A Novel Approach to Find k-Disjoint Paths with Differentiated Path Costs

  Publikacja

  W artykule rozpatrywany jest problem ochrony dedykowanej na wypadek awarii wielokrotnej elementów sieci teleinformatycznej. Wspomniana ochrona jest możliwa do zapewnienia poprzez wyznaczenie i zainstalowanie zbioru k rozłącznych ścieżek dla każdego żądania. W szczególności rozpatrywany jest problem wyznaczenia k rozłącznych ścieżek w sieciach typu ''multi-cost'', w przypadku których koszt dowolnego łącza może być różny dla każdej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A new approach to inter-layer sharing providing differentiated protection services in survivable IP-MPLS/WDM networks

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł omawia zagadnienie ochrony transmisji o charakterze połączeniowym w sieciach wielowarstwowych IP-MPLS/WDM. W szczególności prezentuje nową metodę współdzielenia międzywarstwowego zasobów ścieżek zabezpieczających gwarantującą szybkie odtwarzanie uszkodzonych połączeń (nawet o 40% szybciej w porównaniu z powszechnie stosowaną metodą).

 • Fast service restoration under shared protection at lightpath level in survivable WDM mesh grooming networks

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule zaproponowano nowe podejście do optymalizacji rozdziału zasobów w przeżywalnych sieciach optycznych z agregacją strumieni ruchu. Zaproponowana metoda bazuje na wierzchołkowym kolorowaniu grafu konfliktów. Jest pierwszym podejściem, dedykowanym sieciom optycznym z agregację strumieni ruchu z pełną zdolnością do konwersji długości fal, która nie powoduje wydłużenia ściezek zabezpieczjących, a więc zapewnia szybkie odtwarzanie...

 • Service restoration in survivable networks under attacks

  W artykule dokonano porównania jakości odtwarzania usług w przeżywalnych sieciach optycznych, uszkadzanych w wyniku awarii fizycznych oraz na skutek ataków. Przeanalizowano wariant ochrony ścieżek ('path protection') poprzez wyznaczane zawczasu ścieżki zabezpieczające. Z uwagi na NP-zupełność problemu optymalizacji doboru tras w przeżywalnych sieciach optycznych, zaproponowano efektywny algorytm heurystyczny SCNDP. Autorski symulator...

 • f-Cycles - a new approach to providing fast service recovery at low backup capacity overhead

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule zaproponowano klasowy algorytm doboru tras przeżywalnych, wykorzystujący autorską koncepcję f-Cykli ochronnych. Celem podejścia było zminimializowanie wartości czasu odtwarzania uszkodzonych strumieni ruchu. Cel ten został osiągnięty poprzez dostosowanie wielkości obszaru ochrony w zależności od klasy usług. Badania symulacyjne pokazały, że wykorzystując autorką koncepcję f-Cykli ochronnych, możliwe jest również jednoczesne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A novel class-based protection algorithm providing fast service recovery in IP/WDM networks

  Publikacja

  - Rok 2008

  W artykule rozważa się warstwową strukturę sieci IP-MPLS/WDM. Węzły sieci mają funkcjonalność zarówno optycznych krotnic transferowych (OXC), jak i routerów IP. Dowolne dwa routery IP mogą być ze sobą połączone poprzez logiczne łącze IP realizowane przez ścieżkę optyczną WDM. Zaproponowano metodę klasową doboru tras przeżywalnych zapewniającą szybkie odtwarzanie uszkodzonych strumieni ruchu zarówno w warstwie WDM jak i IP-MPLS....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Algorithms of fast service restoration in survivable multilayer networks

  Publikacja

  - Rok 2009

  Głównym celem rozprawy jest zaproponowanie nowych modeli/algorytmów doboru tras zapewniających przeżywalność usług w sieciach IP-MPLS/WDM poprzez zastosowanie wyznaczonych zawczasu ścieżek zabezpieczających. Zakres pracy obejmuje: dokonanie przeglądu mechanizmów transmisji informacji w warstwowych sieciach teleinformatycznych IP-MPLS/WDM; szczegółowy opis sposobów zapewniania przeżywalności usług; zaproponowanie nowych metod doboru...

 • A new approach to provide the differentiated levels of network survivability under a double node failure

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykule zaproponowano klasową metodę ochrony strumieni ruchu w sieciach WDM zapewniającą szybkie odtwarzanie połączeń w sytuacji jednoczesnej awarii jej dwóch elementów. Szczególny nacisk położono na zagadnienie zapewnienia zróżnicowanych poziomów przeżywalności w celu ich lepszego dopasowania do zróżnicowanych wymagań użytkowników. Pokazano, że w celu zapenienia ochrony przed awarią dwóch elementów, wymagania dotyczące przepustowości...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • METODA REDUKCJI PRAWDOPODOBIEŃSTWA BLOKOWANIA ŻĄDAŃ W SIECI SZKIELETOWEJ OPARTA O MECHANIZM PROGNOZOWANIA KONFLIKTÓW W ZASOBACH PRZEPUSTOWOŚCI

  Metody doboru tras ukierunkowane na równoważenie obciążenia sieci (ang: Load-Balancing Routing; LBR) redukują prawdopodobieństwo blokowania żądań na instalację tras i tym samym podnoszą potencjalny przepływ transmisji, przy niezmiennej przepustowości sieci. Niniejsza praca prezentuje nową metodę LBR która prowadzi do istotnej redukcji prawdopodobieństwa blokowania (dla niektórych scenariuszy ponad 3.8 razy).

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przeżywalność połączeń w funkcji częstości awarii elementów sieci i ich położenia geograficznego

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia koncepcję zapewniania przeżywalności w sieciach szerokopasmowych. Rozpatrywana jest ochrona przed awarią pojedynczego łącza. Celem niniejszej pracy jest prezentacja autorskiego modelu zapewnienia przeżywalności połączeń, uzależniającego sposób odtwarzania połączeń od częstości występowania awarii elementów sieci. Opisane rozwiązanie pozwala na jednoczesną redukcję wartości czasów odtwarzania połączeń, jak i...

 • Characteristics of the topology of the Internet

  Publikacja

  - Rok 2005

  Rozdział dotyczy charakterystyki topologii Internetu. Ukazuje zagrożenia wynikające z bezskalowego charakteru sieci. Opisuje naturę ataku - destrukcyjnego działania mającego na celu wyeliminowanie ważnego elementu sieci. Przedstawia reguły doboru tras, pozwalające ustanawiać ścieżki realizacji połączeń omijające określone węzły sieci, narażone na atak.