Wyniki wyszukiwania dla: DUŻE PREDKOŚCI RUCHU - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DUŻE PREDKOŚCI RUCHU

Wyniki wyszukiwania dla: DUŻE PREDKOŚCI RUCHU

 • Mechanika ruchu okrętu I, W, Profil Duże statki, sem. 5, zimowy 22/23

  Kursy Online
  • M. Krężelewski

 • Mechanika Ruchu Okrętu I Profil: Duże statki sem. 05, zimowy 22/23 (O:098273)

  Kursy Online
  • H. Pruszko
  • M. Krężelewski

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Kazimierz Jamroz dr hab. inż.

 • Assessing Tram Infrastructure Safety Using the Example of the City of Gdańsk

  Analysis of Gdańsk’s tram network statistics shows that incidents are quite frequent (about 650 within 5 years) and mostly involve collisions and crashes. As well as reducing the tram systems’ efficiency and reliability, incidents have a nega-tive effect on road safety. As Polish cities extend their tram networks, they must also ensure that their existing networks are safe. This is to be achieved by conducting safety assessments....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Duże mosty posadowione na fundamentach palowych, przykłady realizacji

  Publikacja

  - Rok 2016

  Posadowienie obiektów mostowych realizowane jest na fundamentach palowych. Najczesciej sa to wielkosrednicowe pale wiercone lub w tej chwili duże liczby pali prefabrykowanych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Duże rozgłoszeniowe pola Closa

  W pracy pokazano nowe podejście do blokowalności dużych rozgłoszeniowych pól Closa. Przedstawione zostały także dowody na blokowalność pola C(n,r_1,n^2-1,n,r_2) oraz pola C(n,r_1,n^2,n,r_2), w których użyto ekstremalną teorię grafów i hipergrafów.

 • Wyznaczenie trajektorii ruchu oraz parametrów geometrycznych zestawu trałowego podczas połowów pelagicznych

  Publikacja

  Opracowany, stosunkowo prosty model zestawu trałowego oraz program obliczeniowy pozwalają wyznaczyć trajektorię ruchu środka ciężkości zestawu trałowego w toni morskiej podczas jego trałowania w zależności od podstawowych parametrów pracy takich, jak: prędkość statku, prędkość wybierania lub wydawania lin przez wciągarki trałowe, długość wydanej liny, a także amplituda i okres przemieszczeń części rufowej statku. Umożliwia on także...

 • Miniatura, mały format, duże możliwości

  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2023

  MINIATURA to program Narodowego Centrum Nauki przeznaczony do realizacji pojedynczego działania naukowego z zakresu badań podstawowych. Zrównoważona dystrybucja środków w MINIATURZE, zarówno pod względem typów jednostek naukowych, jak i województw, pokazuje, że MINIATURA jest ważną formą wsparcia finansowego w ofercie grantowej NCN, która dobrze odpowiada na zapotrzebowanie mniejszych ośrodków na tzw małe granty

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Obciążenie wzorcowe na duże moce mikrofalowe

  Omówiono krótko rozwój reflektometrów mikrofalowych oraz zasadę i konstrukcję reflektometrów pracujących z dużymi poziomami mocy. Przeanalizowano wpływ wartości modułu współczynnika odbicia obciążenia wzorcowego, które jest stosowane w procedurze kalibracyjnej reflektometrów, na dokładność reflektometrycznych pomiarów niedopasowania impedancyjnego oraz istotnych w badaniach procesów grzania mikrofalowego pomiarów mocy dostarczanej...

 • Utrzymanie Ruchu

  Czasopisma

  ISSN: 2083-6651

 • Otoczenie drogi źródłem zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego

  Drzewa bezpośrednio przy krawędzi jezdni, a za drzewami skarpy rowów odwadniających, uniemożliwiają poruszanie się niechronionych użytkowników dróg poboczem. Brak zdefiniowanej w polskich warunkach technicznych strefy bezpieczeństwa drogi powoduje duże konflikty z organizacjami ekologicznymi przy próbie usunięcia drzew z bezpośredniego otoczenia dróg. W związku z tym należy poszukiwać kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem uczestników...

 • Inżynieria & Utrzymanie Ruchu

  Czasopisma

  ISSN: 1734-056X

 • Ograniczniki bezpiecznikowe prądów zwarciowych na duże prądy robocze.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawia się ogólną ideę ograniczania prądów zwarciowych w obwodach o dużych prądach roboczych niskiego i średniego napięcia w oparciu o bezstykowe hybrydowe ograniczniki prądu z wykorzystaniem specjalnych, krótkotopikowych bezpieczników. Idea takich ograniczników polega na zastąpieniu łącznika zestykowego ogranicznika hybrydowego bezpiecznikiem o minimalnej długości topika z intensywnym chłodzeniem topika przez osiowe przewodnictwo...

 • Inżynieria Ruchu Kolejowego

  Kursy Online
  • J. Zariczny

  Inżynieria Ruchu Kolejowego - sem. 7 Budownictwo - drogi szynowe

 • Urządzenia dla ruchu pieszego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Do niedawna nie przywiązywano należytej wagi do zagadnień projektowania urządzeń dla pieszych na węźle. Możliwość ich ewentualnej budowy była zwykle rozważana dopiero po zakończeniu projektowania elementów dla ruchu kołowego. Jednakże ostatnio, wzrost oczekiwań i wymagań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, spowodowały zmianę tego stanu rzeczy. Węzły są projektowane nie tylko w celu ułatwienia ruchu samochodom...

 • Prototypowy system analizy ruchu obiektów

  Zaprezentowano system automatycznej analizy ruchu SARO, który umożliwia identyfikowanie poruszających się obiektów, określanie ich lokalizacji oraz wyznaczanie kierunku i prędkości ruchu. Przedstawiono pokrótce podstawy teoretyczne zaimplementowanych metod analizy ruchu, podano także wyniki eksperymentów przeprowadzonych przy użyciu systemu SARO.

 • Rozwój systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Programowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.System bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.Regionalne i lokalne systemy brd.Działania w programie GAMBIT 2005.

 • Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  Skuteczność działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd)w Polsce uwarunkowane jest podejmowaniem wszelkich środków zaradczych w sposób uporządkowany i powszechny, dostosowany do założonych celów i dostępczych środków finansowych. Takie podejście do problemu zakłada Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, którego strategicznym celem jest zmniejszenie o 50% liczby ofiar śmertelnych wypadków drogowych...

 • Koncepcje kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część 1. Przegląd koncepcji kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  - Drogownictwo - Rok 2012

  Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w Polsce mierzony liczbą ofiar śmiertelnych i wskaźnikami śmiertelności w wypadkach drogowych jest najgorszy w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Mimo opracowania programów bezpieczeństwa ruchu drogowego krajowego i wojewódzkich oraz przyjęcia ich do realizacji przez Rząd RP i władze samorządowe, brakuje właściwej ich realizacji. W artykule przedstawiono przegląd koncepcji...

 • Metody uspokajania ruchu na drogach.

  Publikacja

  Artykuł dotyczy zagadnienia uspokajania ruchu drogowego na drogach tranzytowych. Przedstawione zostały zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników tych dróg i sposoby rozwiązania tego problemu. Omówiono rodzaje uspokajania ruchu oraz warunki ich zastosowania.

 • Inżynieria Ruchu Kolejowego (T)

  Kursy Online
  • J. Zariczny

  Inżynieria Ruchu Kolejowego - sem. 5 Transport

 • Zarządzanie ryzykiem w ruchu drogowym

  Publikacja

  - Rok 2009

  Ryzyko w ruchu drogowym. Ocena ryzyka w tunelach. Ocena ryzyka na sieci dróg

 • Duże zbiory danych w zdalnej diagnostyce medycznej z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia,

  Publikacja

  W ostatnim czasie obserwujemy tendencję globalnego starzenia się i znaczących zmian struktur demograficznych na całym świecie. Zgodnie z raportem przedstawionym przez Moody Investors Service, przewiduje się, iż do 2030 roku liczba znacząco-starzejących się krajów wzrośnie z 3 do 34. Światowy proces starzenia się społeczeństw doprowadził do wzrastających oczekiwań wobec starszych osób do pozostania niezależnymi. W związku z tym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Protekcja ruchu pakietowego w technice MPLS

  W artykule przedstawiono podstawowe koncepcje techniki komutacji etykietowej MPLS z punktu widzenia obsługi ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów techniki MPLS związanych ze wsparciem inżynierii ruchu, metodami wyznaczania i zestawiania ścieżek komutowanych etykietowo oraz integracją z architekturą DiffServ. Następnie dokonano przeglądu metod protekcyjnych dla techniki MPLS oraz zaproponowano model analizy czasu wznawiania...

 • Modelowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Kluczowe w badaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego są analizy rozwoju ryzyka, stanowiące merytoryczną podstawę wszelkich, podejmowanych działań prewencyjnych i zaradczych. Mierzenie ich efektywności oraz monitoring procesu wdrażania jest zadaniem wymagającym odpowiedniego warsztatu naukowego uwzględniającego metody oceny, a także badania zmian poziomu bezpieczeństwa w kolejnych latach. Referat przedstawia metodykę działania w...

 • Przegląd teorii modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  W artykule przedstawiono rozwój teorii i modeli stosowanych w badaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykorzystywanych w zarzadzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wyrózniono cztery grupy najbardziej rozwiniętych teorii: teorie statystyczne, teorie przyczynowe, teorie systemowe i teorie behawioralne. Według tak podzielonych teorii sklasyfikowano modele stosowane w badaniach i analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Podstawy Inżynierii Ruchu - Nowy

  Kursy Online
  • J. Wachnicka

  „Podstawy Inżynierii Ruchu” Budownictwo II stop., sem. 2 koordynator Joanna Wachnicka

 • Analiza bezpieczeństwa ruchu na rondach

  Publikacja

  - Rok 2010

  W artykule przedstawiono wpływ rond na poprawę bezpieczeństwa ruchu na podstawie przeprowadzonych badań ''przed'' i ''po'' przebudowie skrzyżowania na małe rondo. Wykazano korzystny wpływ skrzyżowania typu rondo na liczbę zdarzeń drogowych i ofiar wypadków w porównaniu z innymi rodzajami skrzyżowań. Porównano bezpieczeństwo ruchu na rondach o wielu wlotach i o wielopasowej jezdni wokół ronda. Przedstawiono najczęściej występujące...

 • Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym zostało przedstawione jako wielokryterialny problem optymalizacyjny, do rozwiązania którego został użyty model ogólny (job-shop) szeregowania zadań. W artykule przedstawiono sposób zastosowania trzech algorytmów metaheurystycznych: algorytmu genetycznego (Genetic Algorithm), algorytmu roju (Particle Swarm Optimization) i algorytmu mrówkowego (Ant Colony Optimization) do znalezienia optymalnego...

 • Wpadki w ruchu drogowym w Algierii.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Referat zawiera analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Algierii w latach 1970-2000, diagnozę stanu systemu transportowego oraz strategię dotyczącą podjęcia niezbędnych działań na rzecz poprawy sytuacji w ruchu drogowym w Algierii.

 • Inspekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  Inspekcja drogowa prowadzona pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest narzędziem pozwalającym na identyfikowanie mankamentów sieci drogowej. W artykule przedstawiono ogólne założenia wykonywania inspekcji i jej cele oraz wskazano inspekcję jako element oceny zagrożenia na drogach. Na podstawie inspekcji drogi wojewódzkiej przedstawiono przykłady problemów dotyczących jakości sieci drogowej oraz opisano procedurę wyboru najbardziej...

 • Inżynieria Ruchu Kolejowego (BN)

  Kursy Online
  • J. Zariczny

  Inżynieria Ruchu Kolejowego - sem. 3 II stopnia Budownictwo niestacjonarne - specj. Inżynieria transportu drogowego i kolejowego

 • System informacji o bezpieczeństwie ruchu

  W artykule zaprezentowano koncepcję systemu informacji o bezpieczeństwie ruchu, który mógłby stanowić rozwinięcie struktury funkcjonalnej wielu z wdrażanych obecnie projektów ITS. Scharakteryzowano strukturę modułów zbierania, przetwarzania i prezentacji danych z wykorzystaniem informacji, magazynowanych w hurtowni danych i przetwarzanych w bazie danych oraz prezentowanych kierowcom i służbom zarządzania ruchem z wykorzystaniem...

 • Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych

  Publikacja

  Pierwszym etapem przygotowywanego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Drogach Krajowych ''GAMBIT Drogi Krajowe'' była diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Diagnoza zawierała analizę oraz ocenę stanu i systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze elementy oceny stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych w Polsce w latach 2001-2005.

 • Zastosowanie wielopoziomowego modelu ruchu dla systemu TRISTAR

  W artykule przedstawiono ideę budowy wielopoziomowego modelu ruchu z uwzględnieniem zastosowania środków Inteligentnych Systemów Transportu, które posłużą do zasilania modeli ruchu danymi pochodzącymi z systemów detekcji parametrów ruchu. Połączenie w jedną strukturę modelu wielopoziomowego z Systemem Planowania Ruchu, który jest realizowany w ramach systemu TRISTAR, pozwoli na wykorzystanie danych pochodzących z automatycznych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Inżynieria ruchu 2021/22

  Kursy Online
  • J. Wachnicka
  • W. Kustra
  • A. Romanowska
  • A. Gobis

  Kurs z Inżynierii ruchu na kierunku Budownictwo (sem. 7), semestr zimowy 2021/2022.Koordynator przedmiotu: dr inż. Wojciech Kustra

 • Wykorzystywanie infrastruktury kolejowej w obsłudze ruchu regionalnego

  W artykule poruszono kwestię wykorzystania istniejacych obiektów i infrastruktury kolejowej dla aktywizacji regionalnego ruchu kolejowego. Istniejącym elementem jest odpowiednia organizacja ruchu

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na arteriach miejskich

  Publikacja

  - Rok 2005

  Bezpieczeństwo ruchu na arteriach miejskich jest bardzo istotnym problemem, gdyż na tych ulicach skupia się najwięcej wypadków i ich ofiar. Aglomeracje miejskie i powiaty grodzkie mają do odegrania istotną rolę w zmniejszeniu liczby śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce, co jest elementem Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005. W niniejszej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego,...

 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na arteriach miejskich.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Bezpieczeństwo ruchu na arteriach miejskich jest bardzo istotnym problemem, gdyż na tych ulicach skupia się najwięcej wypadków i ich ofiar. Aglomeracje miejskie i powiaty grodzkie mają do odegrania istotną rolę w zmniejszeniu liczby śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce, co jest elementem Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005. W niniejszej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego,...

 • Inżynieria Ruchu Kolejowego - 7B_I_2023/2024

  Kursy Online
  • S. Grulkowski

  Kurs Inżynieria Ruchu Kolejowego realizowany jest na 7 sem. studiów II stopnia na profilu Drogi Szynowe. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego po sieci kolejowej (linie i węzły).

 • Przyrząd i wyniki badań wysokociśnieniowych uszczelek ruchu obrotowego wału hydraulicznych maszyn wyporowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Duże prędkości poślizgu uszczelki o czop wału (powyżej 2m/s), duże ciśnienie w komorze wału i słabe właściwości smarne cieczy (zwłaszcza wody i stosowanej w górnictwie emulsji HFA-E o stężeniu poniżej 1%) oraz nieodpowiednie wykonanie powierzchni czopa wału powodują duże straty energetyczne w węźle uszczelki, wysoką temperaturę węzła i tym samym przyspieszone zużycie uszczelki. Celem badań było wytypowanie charakteryzującego się...

 • Koncepcja metody zagrożeń w ruchu drogowym

  Sieć drogowa w Polsce, pomimo przekształceń, ciągle jeszcze w wielu przypadkach nie odpowiada standardom bezpieczeństwa, jednocześnie brak tych standardów rzadko jest podawany, jako przyczyna wypadków drogowych. Brak standardów bezpieczeństwa wiąże się z występowaniem mankamentów na sieci dróg, które bezpośrednio zagrażają uczestnikom ruchu drogowego lub sprzyjają popełnianym przez tych uczestników błędom. Konieczne jest zatem...

 • Analiza ruchu drogowego z wykorzystaniem analizy akustycznej

  Tematyka pracy porusza zagadnienia dotyczące pozyskiwania informacji o ruchu drogowym z wykorzystaniem monitoringu akustycznego. Przybliżono podstawowe techniki nadzoru nad ruchem drogowym. Przedstawiono założenia akustycznego detektora ruchu i zbadano jego skuteczność na trzech płaszczyznach działania – zliczania pojazdów, klasyfikacji rodzajowej i klasyfikacji warunków pogodowych panujących na nawierzchni

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie hałasu samochodu osobowego w ruchu drogowym.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedmiotem niniejszej pracy doktorskiej było opracowanie empirycznego modelu hałasu emitowanego przez samochody, pozwalającego na określenie hałasu w dowolnych warunkach ruchu pojazdu oraz nadającego się do analizy parametrycznej wpływu podstawowych parametrów ruchu na emitowany hałas. W ramach pracy opracowano metodykę a następnie przeprowadzono badania drogowe hałasu ośmiu pojazdów. Na podstawie uzyskanych charakterystyk emisji...

 • Review of road safety theories and models

  Publikacja

  W artykule przedstawiono rozwój teorii i modeli stosowanych w badaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykorzystywanych w zarzadzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wyrózniono cztery grupy najbardziej rozwiniętych teorii: teorie statystyczne, teorie przyczynowe, teorie systemowe i teorie behawioralne. Według tak podzielonych teorii sklasyfikowano modele stosowane w badaniach i analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 • Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem ruchu dorgowego

  Publikacja

  - Rok 2010

  W rozdziale 6.1 przedstawiono charakterystykę systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego

 • Środki poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach.

  Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach zabudowanych.Planowane kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach w programie GAMBIT 2005.

 • TARCIE PRZY RUCHU POSTĘPOWO-ZWROTNYM W TECHNICE EKSPLOATACYJNEJ

  Tarcie ślizgowe w ruchu postępowo-zwrotnym występuje powszechnie w różnych obiektach technicznych. Wielkość amplitudy ruchu decyduje tym, czy występować może specyficzny proces niszczący skojarzone powierzchnie - fretting (przy bardzo małych amplitudach), czy też inne procesy zużycia zachodzące przy oscylacyjnym ślizganiu. Przedstawiono wyniki badań różnych skojarzeń materiałowych, przeprowadzonych na modelowych skojarzeniach,...

 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  - Transport Miejski i Regionalny - Rok 2010

  System bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element systemu transportu. Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym jako jedna z najbardziej skutecznych metod zarządzania bezpieczeństwem. Proponowane kierunki integracji zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym.