Wyniki wyszukiwania dla: EFEKT CIEPLARNIANY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: EFEKT CIEPLARNIANY

Wyniki wyszukiwania dla: EFEKT CIEPLARNIANY

 • Zanieczyszczenie środowiska a zmiany klimatyczne

  Publikacja

  - Rok 2009

  Jednym z największych zagrożeń obecnego stulecia jest możliwość zmian klimatycznych spowodowana antropogennym zanieczyszczeniem środowiska. Za największe zagrożenia uważa się : kwaśne deszcze, powodujace niszczenie szaty roślinnej, korozję metali i materiałów budowlanych, wypłukiwanie toksycznych metali z gruntów; tworzenie dzury ozonowej; efekt cieplarniany powodujący zmiany klimatyczne; tworzenie się smogu a także wzrost zachorowań...

 • Napęd elektryczny w motoryzacji = The electric drive in motorization

  Publikacja

  - Rok 2008

  Wyczerpujące się zasoby ropy naftowej sprzyjają rozwojowi spekulacji cen paliw na giełdach światowych. Jednocześnie postępujący efekt cieplarniany zmusza inżynierów do poszukiwania nośników energii oraz napędów, które mógłby być alternatywnym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji ekonomicznej oraz ekologicznej. Użycie silników elektrycznych do napędu pojazdów samochodowych jest pewną alternatywą rozwiązującą problem wysokich cen paliw...

 • Analiza konkurencyjności źródeł ciepła zasilanych biomasą i współpracujących z systemem ciepłowniczym

  Publikacja

  Omówiono efekt cieplarniany i zobowiązania międzynarodowe Polski odnośnie redukcji emisji CO2. Porównano konkurencyjność źródeł indywidualnych i systemów ciepłowniczych, w których peryferyjne sieci lokalne, zasilane są ze źródeł ciepła opalanych biomasą. Przeanalizowano przypadek współpracy poprzez magistralę przesyłową lokalnego źródła ciepła opalanego biomasą z systemem ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni dużej mocy na...

 • Niepewności w kwestii CO2 na tle globalnego ocieplenia

  Ditlenek węgla to powszechnie znany gaz, uczestniczący m.in. w procesie fotosyntezy. W ostatnich latach zyskał on jednak miano czynnika, który w głównej mierze przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego, a walka z emisjami CO2 stała się jednym z najważniejszym elementów polityki UE. Powiązanie tezy antropogenicznego wpływu na ocieplenie klimatu ze wzrostem stężenia ditlenku węgla w atmosferze, pociągnęło za sobą konsekwencje...

 • Opady i osady atmosferyczne - źródło informacji o stanie atmosfery

  Powietrze atmosferyczne jest tym składnikiem środowiska nieożywionego do którego wprowadza się duże ilości zanieczyszczeń należących do różnych klas związków chemicznych. Zanieczyszczenia te oprócz bezpośredniego wpływu na poszczególne składniki zarówno nieożywionej jak i ożywionej części środowiska są odpowiedzialne za szereg niekorzystnych efektów wtórnych jak: zakwaszenie wód powierzchniowych i gleby oraz efekt cieplarniany,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Termowizyjna metoda oceny ochrony cieplnej

  Publikacja

  Metody diagnostyki, tj. wykrywania i rozróżniania usterek, a w szczególności techniki termowizyjne, mają bardzo szerokie zastosowanie. Pozwalają na wykrycie anomalii, zanim pojawią się ich widoczne konsekwencje. Na podstawie dostępnej literatura tego tematu dostrzec można wielki teoretyczny i praktyczny rozwój tej dziedziny.Metody termowizyjne stosuje się z powodzeniem w budownictwie, w celu wykrycia mostków cieplnych oraz nieszczelności...

 • Przemysł, zanieczyszczenie i klimat

  Publikacja

  - Rok 2021

  W wielu doniesieniach literaturowych można znaleźć informacji o stale rosnącej średniej temperaturze na ziemi. Wiele gałęzi przemysłu bezpośrednio wpływa na klimat. Niektóre z nich, takie jak przemysł węglowy, paliwowy czy energetyczny, uznawane są za szczególnie problematyczne. Większość ludzi nie zdaje sobie jednak sprawy jak bardzo pozostałe gałęzie przemysłu mogą wpływać na zanieczyszczenie środowiska. Niektóre z nich pośrednio,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza działań podjętych w celu zmniejszenia tempa ocieplania się klimatu i ich skutki ekonomiczne

  Nie ma całkowitej pewności, co do roli człowieka w ociepleniu się klimatu na Ziemi. Obecnie coraz więcej osobistości świata nauki przeczy tezom głoszonym przez IPCC, poszukują oni innych przyczyn podwyższania się temperatury na ziemskim globie. Nie mniej jednak społeczność międzynarodowa przeforsowała szereg dyrektyw i rozporządzeń, mających przeciwdziałać wzrostowi emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery....

 • Zagrożenie środowiska ze strony człowieka

  Publikacja

  - Rok 2011

  Opisano główne zagrożenia ze strony człowieka dla środowiska naturalnego. Podkreslono znaczenie czystego powietrza i czystej wody dla pawidłowego funkcjonowania ekosystemów, w tym człowieka. Omówiono zanieczyszczenie powietrza ''kwaśnymi gazami'' oraz pyłami, emisję do środowiska metali ciężkich, freonów, i związane z tym problemy powstawania dziury ozonowej oraz efektu cieplarnianego. Omówiono również zanieczyszczenie wód lotnymi...

 • Alternatywne do R134a czynniki proponowane jako płyny robocze w klimatyzacji samochodowej i innych instalacjach chłodniczych o małej wydajności. Część 1

  Kolejny etap ''ekologicznej polityki UE'' znalazł swój wyraz w dyrektywie2006/40/EU, na mocy której we wszystkich nowo produkowanych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych zastosowanie mogą mieć tylko czynniki o GWP nie wyższym niż 150. Oznacza to, że również stosowany powszechnie w przemyśle motoryzacyjnym oraz niewielkich urządzeniach chłodniczych czynnik R134a odejdzie do historii. Proces ten trwa, bowiem wspomniana dyrektywa...