Wyniki wyszukiwania dla: ELEMENTY W WIOTKICH FORMACH - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ELEMENTY W WIOTKICH FORMACH

Wyniki wyszukiwania dla: ELEMENTY W WIOTKICH FORMACH

 • State of the art report on fabric formwork

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono technologię wytwarzania i kształtowania elementów betonowych wylewanych w wiotkich formach. Omówiono szerokie zastosowanie takich elementów umożliwiające swobodne kształtowanie przestrzeni. Wskazano na możliwości wykorzystania omawianej technoloii betonowania w nietypowych warunkach, np. w pracach podwodnych. Zwrócono uwage a oszczędności w zastąpieniu drewnianych lub stalowych form, a także polepszenie własności...

 • Concrete elements cast in febric forms

  Publikacja

  - Betonwerk + Fertigteil-Technik - Rok 2002

  Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych elementów betonowych wylewanych w wiotkich formach wykonanych z materiałów syntetycznych. Badania przeprowadzono dla modelu ściany/słupa. Zbadano mechaniczne i chemiczne własności 10 różnych materiałów syntetycznych. Wybrano materiał o przepuszczalności umożliwiającej wykonanie monolitycznej konstrukcji. Z 12 zbadanych mieszanek betonowych do dalszej analizy wyselekcjonowano trzy. Badania...

 • Model dynamiczny i sterowanie manipulatora o dwóch ramionach wiotkich

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono sposób wyprowadzenia równań dynamiki płaskiego manipulatora 2-ramiennego o ramionach wiotkich z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych (MES). Zastosowano sterowanie manipulatora z dynamiką odwrotną oraz z regulacją optymalną LQG. Wykonano symulacje zachowania się rozważanych układów i oceniono skuteczność metod sterowania. Uzyskane wyniki porównano z metodami prezentowanymi w literaturze.

 • Geometryczne elementy węzłów

  Publikacja

  - Rok 2008

  W opracowaniu Geometryczne elementy węzłów opisano takie zagadnienia jak: podział węzła na elementy, drogi główne w obszarze węzła, zasady geometrycznego kształtowania zjazdów i wyjazdów na drogę główną (zjazdy z drogi głównej, wjazdy na drogę główną, lokalizacja wjazdów i zjazdów), zasady geometrycznego kształtowania łącznic (prędkość projektowa łącznic, przekroje poprzeczne dróg łącznikowych, formy geometryczne łącznic, pasy...

 • Wybrane elementy procesu doboru pracowników

  Publikacja

  - Rok 2017

  W rozdziale scharakteryzowano wybrane elementy procesu doboru pracowników. Omówiono zagadnienia takie jak m.in: znaczenie profesjonalnego przygotowania do procesu rekrutacji, sposoby dotarcia z ofertą pracy do kandydata, dokumenty rekrutacyjne - CV i list motywacyjny oraz scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej.

 • ELEMENTY OPISU MIEJSCA WYPADKU DROGOWEGO

  W celu dokonania rekonstrukcji wypadku drogowego niezbędny jest szczegółowy oraz oddający w pełni stan rzeczywisty opis miejsca wypadku. Poniższy artykuł omawia podstawowe elementy takie jak protokół miejsca wypadku, szkic, dokumentacje fotograficzną oraz ocenę obrażeń uczestników wypadku.

 • Formaldehyd w różnych formach opadów i osadów atmosferycznych na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania

  Publikacja

  - Rok 2005

  Największy udział w dostawie zanieczyszczeń z atmosfery do powierzchni ziemi w regionach położonych w znacznych odległościach od źródeł emisji ma depozycja mokra. Opady atmosferyczne będące produktem kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze, na skutek adiabatycznego ochładzania się powietrza, opadają na powierzchnię ziemi (deszcz, śnieg, mżawka, krup, grad), unoszą się w powietrzu (mgła) albo osiadają (rosa, szron, szadź)....

 • Elementy blachownicowe : wprowadzenie. Projektowanie żeber

  Publikacja

  Rozdział 6 książki dotyczy zagadnień projektowania blachownic zgodnie z eurokodem PN-EN 1993-1-5. Rozdział 6.1. zawiera podstawowe terminy i definicje ze szczególnym uwzględnieniem efektu szerokiego pasa oraz przedstawia podstawowe założenia leżące u podstaw nośności nadkrytycznej płyt. Rozdział 6.4. dotyczy projektowania żeber w blachownicach. Przykład III przedstawia procedurę wymiarowania parterowego budynku halowego o konstrukcji...

 • Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2009

  Publikacja

  - Rok 2011

  Funkcjonowanie rynku pracy oraz praktyka gospodarowania specyficznym zasobem jakim jest praca wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie wielu badaczy. Prowadzonym teoretycznym rozważaniom towarzyszą często spory związane między innymi z określeniem efektywności gospodarowania pracą, kształtowaniem się wielkości i struktury zatrudnienia, czynników oddziaływujących na wydajność pracy.Zmiany w poziomie, strukturze i formach zatrudnienia...

 • Wybrane elementy zarządzania relacjami ze studentami

  Publikacja

  - Rok 2010

  Coraz większym zainteresowaniem zarówno teoretyków, jak i praktyków związanych ze szkolnictwem wyższym cieszy się problematyka zarządzania relacjami z podmiotami znajdującymi się w otoczeniu uczelni. W artykule przedstawiono najważniejsze elementy stanowiące fundament tworzenia relacji ze studentami. Są nimi: satysfakcja, jakość usługi edukacyjnej, komunikacja oraz zaufanie.

 • Modelowanie budynków wielofunkcyjnych stanowiących elementy systemu logistycznego miasta

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  W tekście omówiono problematykę projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących elementy miejskiego systemu logistycznego. W artykule przedstawiona została metodologia dotycząca projektowych aspektów modelowania obiektów wielofunkcyjnych, które wymagają od architektów podejścia wielokryterialnego w projektowaniu. Ponadto, biorąc pod uwagę dynamiczne funkcjonowanie oraz intensywny rozwój ośrodków miejskich w pracy przedstawiona...

 • Formaldehyde in various forms of atmospheric prepicitation and deposition from highly urbanized regions

  Oznaczono stężenie formaldehydu w próbkach różnych form opadów i osadów atmosferycznych pobieranych przez okres 12 miesięcy, w trakcie występowania opadu lub osadu atmosferycznego lub tuż po jego ustąpieniu, na terenie dwóch aglomeracji miejskich i wzdłuż dróg o różnym natężeniu ruchu. Formaldehyd wykryto w 303 próbkach z 500 pobranych (stężenia od 0.05 do 10.7 mg/dm3). Wyniki analiz potwierdziły iż:- opady i osady atmosferyczne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Elementy prawa dla nauczycieli

  Publikacja

  - Rok 2007

  Praca zawiera charakterystykę zagadnień prawnych w odniesieniu do obecnego systemu oświaty RP. Składa się ona z 3 części. Część pierwsza poświęcona jest ogólnej wiedzy prawnej. Zawiera wyjaśnienie pojęć, mechanizmów działania prawa. Część druga to opis prawa oświatowego, jego źródeł i kontrukcji prawnych. W części trzeciej opisano najważniejsze zmiany jakie zaszły w systemie edukacji polskiej w latach 90 XX wieku i na przełomie...

 • Elementy prawa dla nauczycieli

  Publikacja

  - Rok 2003

  Publikacja dostarcza ogólnej wiedzy o prawie, o prawnych regulacjach odnoszących się do działalności oświatowej oraz o roli, funkcjach prawa w zakresie dokonanych w minionej dekadzie przeobrażeń systemowych w edukacji.

 • ELEMENTY ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO RUCHEM DROGOWYM W MIASTACH

  Zwiększenie rangi zarządzania operacyjnego wynika z nacisków na szeroko rozumianą jakość, ciągłe doskonalenie oraz postrzegania organizacji jako takiej, która może odnieść sukces tylko wtedy, gdy wytwarza produkty, których oczekują klienci. Również w przypadku zarządzania ruchem drogowym w miastach zagadnienie zarządzania operacyjnego nabiera coraz większego znaczenia, gdyż każdy zarządzający ruchem powinien dostarczać produkt...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Realizacja przełączeń terminali ruchomych przez elementy infrastruktury systemu mobilności

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawione zostało rozwiązanie pozwalające zrealizować mobilność terminali, które nie posiadają zaimplementowanych zaawansowanych mechanizmów dedykowanych dla tej usługi. Opisano protokół Proxy Mobile IPv6 jako rozwiązanie wpisujące się w model network-based localized mobility management, w której to elementy infrastruktury systemu odpowiadają za zachowanie ciągłości połączenia w trakcie przełączania. Zaprezentowane...

 • Nowoczesne elementy betonowe dla kanalizacji

  Warunki obciążeń w kanalizacji. Korozja betonów. Współczesne rozwiązania, nowa norma betonowa. Problem wyboru - beton, czy żelbet. Betony samozagęszczające. Zasadyt produkcji betonów dla kanalizacji.

 • Wybrane elementy logistycznej obsługi klienta

  Publikacja

  Marketing relacji zakłada wynegocjowaną obietnicę obsługi, która na rynku transportu miej-skiego oznacza pewność zrealizowania usługi przewozowej dla określonego pasażera, w danej relacji, danym środkiem transportu, po określonej cenie, w oczekiwanych warunkach przewozu i w założonym przez organizatora transportu zbiorowego czasie. Uniwersalność zasad obsługi klienta powoduje, że Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni od początku...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Elementy teorii projektowania układów torowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu teorii projektowania układów torowych. Wprowadzone zostało i wyjaśnione pojęcie tzw. prędkości granicznej. Uogólniono zasady projektowania łuków kołowych i krzywych przejściowych poprzez uwzględnienie taboru z wychylnymi nadwoziami. Omówiono zagadnienie oceny dynamicznej układów geometrycznych toru. W szczególnym stopniu skupiono się na problematyce gładkich krzywych przejściowych....

 • Elementy uzbrojenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Kradzieże i nadawaryjność metalowych zamknięć elementów uzbrojenia. Zabezpieczenia, przeciwdziałania.

 • Wybrane elementy strategii rozwoju turystycznego gminy Hel w świetle badań socjologicznych.

  Artykuł opisuje wybrane elementy turystycznego rozwoju gminy Hel. Opisane są badania socjologiczne, jakie zostały przeprowadzone wśród osób prowadzących działalność turystyczną. Wyniki badań pokazują w jakim kierunku powinien iść rozwój turystyki na terenie Helu.

 • Optical recognition elements. Macrocyclic imidazole chromoionophores entrapped in silica xerogel

  Publikacja

  - MATERIALS SCIENCE-POLAND - Rok 2007

  Nowe chromojonofory zawierające fragment eteru koronowego i resztę azolu zostały unieruchomione w krzemionkowej matrycy żelowej metodą zol-żel i zbadane jako optyczne elementy rozpoznające kationy Li+,Cs+, Cu2+. Elementy optyczne oparte na 21-członowych pochodnych imidazolu i 4-metyloimidazolu rozpoznawały jony Li+ w roztworze wodnym. Wyznaczono parametry g i A na podstawie badań EPR dla kompleksów 18-członowej i 21-członowej pochodnej...

 • Model wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników w odpłatnych formach kształcenia szkoły wyższej.

  Zaprezentowano model rachunku kosztów i wyników, który może być przydatnym narzędziem do podejmowania decyzji związanych z prowadzeniem odpłatnych form kształcenia. Konstrukcja tego rachunku została zaadoptowana do świadczenia odpłatnych usług edukacyjnych szkoły wyższej. W końcowej części zaprezentowano proste formuły matematyczne pozwalające określić wielkości progowe w odniesieniu do liczby studentów, opłat za studia,...

 • Elementy psychologii w kontekście autonomii robotów

  Publikacja

  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano szerokie spektrum zagadnień związanych z psychologią poznawczą w kontekście antropoidalnej robotyki. W szczególności omówiono sposób przetwarzania informacji u człowieka, od bodźca do reakcji, tak aby przedstawioną wiedzę można było wykorzystać przy projektowaniu robotów autonomicznych. Na początku pracy szczegółowo omówiono procesy poznawcze: percepcję sensoryczną, spostrzeganie,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wybrane elementy nieliniowej dynamiki struktur kratowych

  Publikacja

  - Rok 2011

  W pracy jest dyskutowany problem nieliniowej dynamiki struktur kratowych. Zastosowano stacjonarny opis Lagrange'a (ang. Total Lagrange), pokazano silne i słabe sformułowanie dla pręta kratowego, jego aplikację do MES. W zakresie całkowania równań ruchu przedstawiono metodę Newmarka i metodę-a dla problemów liniowych i nieliniowych. Załączony przykład numeryczny ilustruje cechy przedstawionych metod.

 • Elementy uczenia maszynowego na zajęciach matematyki

  W artykule omówiono związki między matematyką kursową a wybranymi zagadnieniami związanymi z uczeniem maszynowym. Pokazano w jaki sposób proste operacje na macierzach pomagają serwisom VOD w rekomendacji tytułów filmowych zgodnych z zainteresowaniami użytkowników na podstawie ich wcześniejszych wyborów. Zaprezentowano również uproszczoną wersję algorytmu regresji wielorakiej stosowaną do wyceny nieruchomości oraz wspomniano...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Elementy rewitalizacji frontu wodnego w Jokohamie.

  Publikacja

  Artykuł omawia proces rewitalizacji starej tkanki obszarów portowych w Jokohamie w tym zbytecznych z punktu widzenia nowoczesnej technologii przeładunków starych magazynów.

 • Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Diasporę polską szacuje się na ok. 25 mln. Jest to społeczność zróżnicowana pod względem ekonomicznym, społecznym, politycznym. Cechą wyróżniającą ich jest specyficzna kultura polityczna. Polacy na emigracji manifestują postawy i działania silnie zindywidualizowane i jednostronne, uzasadnione przy tym silnym przekonaniem, że służą one dobru wspólnemu. Komponenty te tworzą postawy autorytarne. Inną cechą jest wytwarzanie postaw...

 • Automatyka odciążająca wykorzystująca elementy logiki rozmytej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono nowy algorytm automatyki odciążającej oparty na elementach logiki rozmytej. Zastosowanie układu Rozmytej Adaptacyjnej Automatyki Odciążającej (RAAO). Zaletą układu RAAO jest możliwość wyłączania dowolnej liczby grup odbiorów, objętych działaniem automatyki odciążającej, w dowolnej fazie procesu odciążania. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano znaczną poprawę zarówno skuteczności jak i jakości procesu odciążania....

 • Elementy częściowo sprężone cięgnami bez przyczepności

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy badań belek częściowo sprężonych. Zaprezentowano program badań - geometrię elementów, sposób obciążenia, materiały, parametry zmienne. Przedstawiono wstępne wyniki badań elementów sprężanych cięgnami bez przyczepności.

 • Elementy zarządzania wiedzą w procesie realizacji projektów w środowisku wieloporojektowym

  Publikacja

  - Rok 2005

  W niniejszym rozdziale poruszono klucowe zagadnienia zarzadzania wiedzą występujące w procesie realizacji projektów w środowisku wieloprojektowym. Srodowisko takie tworzy się w organizacjach produkcyjnych lub usługowych, w których realizowanych jest jednocześnie klikanaście lub kilkadziesiąt przedsięwzięć rozowjowych. W przeprowadzonych analizach literaturowych oraz badaniach praktycznych nad tym zagadnieniem ograniczono sie do...

 • Elementy strategii HL w obsłudze transportowej magazynu

  W artykule zostały przedstawione szczególnie interesujące, nowe rozwiązania techniczne w dziedzienie transportu bliskiego, których celem jest szybka, bezbłędna, tania i bezpieczna (dla ludzi i towaru) manipulacja towarem od chwili jego przyjęcia do magazynu do wyprowadzenia towaru z magazynu

 • Elementy elektroniczne w środowisku dużej emisji elektromagnetycznej

  Publikacja

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono rodzaje narażeń powodowanych impulsowymi zakłóceniami elektromagnetycznymi występującymi w środowisku urządzeń energoelektronicznych. Przedstawiono poziomy energii i źródła zakłóceń które stanowią wyładowania elektrostatyczne, przebiegi łączeniowe w obwodach indukcyjnych i wyładowania atmosferyczne. Przedstawiono sposoby badania odporności na zakłócenia impulsowe. Zaprezentowano wyniki uzyskane z przeprowadzonych...

 • Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Tematyka monografii dotyczy problematyki wchodzacej w skład szeroko pojetej sztucznej inteligencji i obejmuje: - klasyczną sztuczną inteligencję zawierającą zagadnienia reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej, łącznie z realizacją symbolicznych systemów ekspertowych, - zbiory rozmyte i logikę rozmytą, wraz z rozmytymi systemami przetwarzającymi wiedzę nieprecyzyjną, - sztuczne sieci neuronowe łącznie z neuronowymi systemami...

 • Dyrektywy WE - nowe elementy w praktyce inżynierskiej

  Publikacja

  Przedstawiono Nowe Podejście oraz Globalne podejście Unii Europejskiej do bezpieczeństwa budowy i eksploatacji maszyn. Sposób edycji Deklaracji zgodności z dyrektywami oraz zagadnienie odpowiedzialności przedstawiono na przykładach.

 • ELEMENTY POLITYKI PODATKOWEJ PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ PO KRYZYSIE FINANSOWYM W 2008 R.

  Artykuł przedstawia główne założenia harmonizacji systemów podatkowych Unii Europejskiej oraz działań podjętych przez państwa Wspólnoty po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r. Autor dokonał przeglądu zmian przeprowadzonych w ramach stawek podatku VAT oraz CIT, a także przedstawił wybrane elementy prorodzinnej ulgi podatkowej w zakresie podatku PIT, która stała się formą złagodzenia obcią- żeń podatkowych dla niektórych gospodarstw...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determination of the thermal conductivity of material dividing the metallic core elements of the bi-calorimeter using modified theory

  Publikacja

  W pracy przedstawiono zmodyfikowaną teorię bikalorymetru z dzielonym metalowym rdzeniem. Pomiędzy dwiema częściami rdzenia umieszczano próbki badanego ciała stałego lub gazu. Ogrzewano jedną stronę rdzenia. Mierzono temperaturę obu części rdzenia w funkcji czasu. Uzyskane wyniki umożliwiły wyznaczenie różnicy temperatur i strumienia ciepła, przepływającego przez próbkę. Z zastosowaniem prawa Fouriera obliczano współczynnik przewodności...

 • Ogniwa fotowoltaiczne jako generatory energii i elementy architektury

  Referat zawiera opis podstawowych typów ogniw zbudowanych zarówno z materiałów organicznych, jak i nieorganicznych oraz przykłady zastosowania ich w budownictwie. Ze szczególnym uwzględnieniem zostały przedstawione zalety organicznych ogniw fotowoltaicznych, których właściwości znacznie ułatwiają ich integrację z architekturą budynków poprzez możliwość dobrania odpowiedniego kształtu i koloru.

 • Analiza działania substancji chemicznej na elementy sprzętu elektronicznego

  Publikacja

  W pracy dokonano analizy działania czynnika chłodniczego oraz środka gaśniczego, a także współoddziaływania obydwu powyższych na korozyjność elementów elektronicznych

 • Kulki ceramiczne jako elementy nagniatające powierzchnię stali hartowanej

  Publikacja

  Materiały utwardzane nagniata się zazwyczaj narzędziami z diamentowymi końcówkami. W tym procesie sfera nagniatająca jest stosunkowo mała ze względu na znaczny koszt narzędzia. Powoduje to, że parametry nagniatania a w szczególności posuw muszą być bardzo małe, co znacznie wydłuża proces. Ponadto podczas nagniatania takim narzędziem na powierzchni powstają dodatkowe struktury nierówności związane z wypływkami materiału. Materiały...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie naziemnego skaningu laserowego i przetwarzanie danych : Elementy żelbetowe

  Monografia prezentuje wyniki badań nad wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego w pomiarach belek żelbetowych poddawanych niszczeniu. Publikacja składa się z 6 rozdziałów: Rozdział I: Wstęp do zagadnienia. Rozdział II: Zginane belki żelbetowe i mechanizm ich niszczenia. Rozdział III: Technologia naziemnego skaningu laserowego. Rozdział IV: Badania nad naziemnym skaningiem laserowym przy niszczeniu belek żelbetowych. Rozdział...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Elementy polityki podatkowej państw europejskich dotyczące wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych

  Cel – Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych rozwiązań realizowanych za pośrednictwem systemów podatkowych w zakresie opodatkowania inwestycji. Autor dokonał analizy mechanizmów wykorzystywanych w wybranych państwach europejskich mogących mieć wpływ na podejmowane decyzji o przedsięwzięciu lub zaniechaniu rozpoczęcia wybranych rodzajów inwestycji. Metodyka badania – Przedstawiona w poniższym artykule analiza...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Preparatywna chromatografia cieczowa, podstawowe zasady efektywnego stosowania, elementy praktyki

  Publikacja

  Preparatywna chromatografi a cieczowa jest techniką używaną do wyodrębniania pojedynczej, lub kilku substancji z mieszaniny kilku, albo bardzo wielu substancji, szczególnie o bardzo zbliżonych strukturach molekularnych,w tym, także do rozdzielania i otrzymywania izomerów optycznych. W pracy zamieszczono ogólne zasady optymalnego stosowania preparatywnej chromatografi i cieczowej. Szczególną uwagę zwrócono na wybór sorbentu,ekonomię...

 • Preparatywna chromatografia cieczowa, podstawowe zasady efektywnego stosowania, elementy preparatyki

  Publikacja

  - Rok 2010

  Preparatywna chromatografia cieczowa jest techniką używaną do wyodrębniania pojedynczej, lub kilku substancji z mieszaniny kilku, albo bardzo wielu substancji, szczególnie o bardzo zbliżonych strukturach molekularnych, w tym, także do rozdzielania i otrzymywania izomerów optycznych. W pracy zamieszczono ogólne zasady optymalnego stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na wybór sorbentu, ekonomię i problem rozpuszczalności próbki....

 • Wybrane elementy metodyki kontroli procesu tworzenia numerycznej mapy zasadniczej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Publikacja zawiera analizę metod i zakresu kontroli jakości mapy numerycznej wprowadzanej do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na przykładzie Gdańska

 • Wybrane elementy projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących miejskie centra logistyczne

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących miejskie centra logistyczne. Centrum logistyczne lokalizowane w obszarze zurbanizowanym jest formalnie obiektem, który ma na celu zaspokojenie wielu potrzeb funkcjonalnych względem potencjalnych użytkowników. Miejskie centrum logistyczne stanowi swego rodzaju system, którego podstawą jest sprawna obsługa procesów...

 • Nośność kotew wklejanych w elementy wapienno-piaskowe drążone pionowo

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew wklejanych osadzonych w drążonych pionowo blokach wapienno - piaskowych. Badania wykonano dla przypadków montażu kotew w różnych fragmentach bloków: w części pełnościennej, w osi symetrii oraz na krawędzi otworu pionowego. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew na sposób kształtowania się połączenia między żywicą a materiałem bloku. Główny nacisk...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach dla studentów uczelni technicznych

  Publikacja

  Książka jest całościowym opracowaniem na temat rachunku prawdopodobieństwa. W części pierwszej przedstawiono zagadnienia pomocne w opanowaniu podstaw teorii rachunku prawdopodobieństwa oraz charakterystykę zmiennych losowych typu skokowego i ciągłego wraz z parametrami, którymi można je opisać. Każdy rozdział rozpoczyna się częścią teoretyczną ilustrowaną rozwiązanymi przykładami zadań, ponadto na końcu każdego rozdziału zamieszczono...

 • Główne elementy projektu regatowej łodzi podwodnej „Nautilus” napędzanej mechanicznie

  W pracy przedstawiono wybrane rozwiązania projektu podwodnego pojazdu regatowego o napędzie mięśniowym: analizę oporową kadłuba, koncepcję systemu sterującego, rozwiązania układu napędowego oraz geometrię pędnika. Projekt został wykonany przez Koło Naukowe CAD/CAE Studentów PG „PIKSEL”, działające na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Uwarunkowania prowadzenia firm przez kobiety : elementy teorii i praktyki

  Publikacja

  - Rok 2005

  Pomimo braku formalnych barier działalności gospodarczej kobiet, obserwuje się wiele róznic w funkcjonowaniu firm prowadzonych przez osoby o różnej płci. Szczególnie jest to widoczne w działalności mniejszych organizacji. W artykule przedstawiono model wpływu płci na funcjonowanie, obejmujący zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne.