Wyniki wyszukiwania dla: ENERGETYKA WODNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ENERGETYKA WODNA

Wyniki wyszukiwania dla: ENERGETYKA WODNA

 • 6. Energetyka wodna

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono rys historyczny, rozwiązania techniczne i walory turystyczne elektrowni wodnych na Raduni.

 • Energetyka Wodna

  Czasopisma

  ISSN: 2299-0674

 • Hydropower-place in the future

  Publikacja

  - Rok 2008

  Wskazano na nieomijalną potrzebę rozwijania technologii dla małej energetyki wodnej, w szczególności o najniższych spadach. Widzi się w tym przyszłościowe wsparcie dla narastającej potrzeby ochrony wód jako naturalnego środowiska człowieka degradowanego postępem cywilizacyjnym.

 • Energetyka Wodna

  Kursy Online
  • P. J. Grygiel

 • Energetyka wodna 2023

  Kursy Online
  • P. J. Grygiel

 • Ochrona brzegów i rewitalizacja rzek - technologie proekologiczne - cz 1

  Publikacja

  Technologie proekologiczne w regulacji rzek

 • Badania małych turbin niskospadowych - metodyka i doświadczenia praktyczne z polskich elektrowni wodnych

  Publikacja
  • J. Steller
  • K. Felicjancik
  • A. Henke
  • W. Janicki
  • Z. Krzemianowski

  - Energetyka Wodna - Rok 2013

  Badania hydrozespołów w warunkach eksploatacyjnych podejmowane są zwykle w związku z ich rozruchem, optymalizacją pracy elektrowni, koniecznością ustalenia przyczyn obserwowanych niesprawności, decyzją o ewentualnym remoncie lub wymianie oraz oceną skuteczności podjętych działań – w tym sprawdzeniem dotrzymania gwarancji deklarowanych przez dostawcę. Zamiarem autorów niniejszego artykułu jest wskazanie na zasadność podejmowania...

 • Zielono, niebiesko i energetycznie w miastach

  Publikacja

  Artykuł nawiązuje do zagadnienia wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu gospodarowania wodami opadowymi oraz energetycznego.W artykule przedstawiono zalety obecności wody i zieleni w mieście oraz podano przykłady stosowanych rozwiązań inżynierskich, zarówno tych bardziej popularnych (w tym dachów zielonych i biosolarnych)., jak i rozwiązań eksperymentalnych, stanowiących ciekawą...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Green, blue and energy in cities

  Publikacja

  The article refers to the implementation of blue-green infrastructure in cities, with particular emphasis on the aspect of rainwater and energy management. The article presents the advantages of water and greenery in the city and gives examples of engineering solutions used, both the more popular (including green and biosolar roofs), as well as experimental solutions, which are an interesting and necessary alternative in the era...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Energetyka wiatrowa i wodna, W, UCPiAP, sem.06 letni 21/22, (M:31560W0)

  Kursy Online
  • M. Banaszek

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami technologicznymi i ekonomicznymi wykorzystania energii wody i wiatru, zasadami działania turbin wodnych i wiatrowych oraz ich zastosowaniami w różnych warunkach pracy.

 • Energetyka wiatrowa i wodna, W, MiBM, sem.6, letni 22/23 (M:31560W0)

  Kursy Online
  • M. Banaszek

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami technologicznymi i ekonomicznymi wykorzystania energii wody i wiatru, zasadami działania turbin wodnych i wiatrowych oraz ich zastosowaniami w różnych warunkach pracy.

 • Wasserturbinen: geometrie von hydraulischen kanalen und gebrauchseigenschaften

  Publikacja

  - Rok 2009

  Mała energetyka wodna. Omówiono własności użytkowe - głównie, sprawność i adaptacyjność - uzyskiwane poprzez rozwiązania układów turbinowych stosowanych w obszarze zagospodarowywania piętrzeń niskospadowych. Wskazano przyczyny od których te własności zależą. Pokazano też przykład rozwiązania o pożądanych własnościach dla zagospodarowywania obiektów w mało atrakcyjnym ekonomicznie obszarze piętrzeń najniższych.

 • Influence of ducting geometry on working parameters of pipe type hydraulic turbines

  Publikacja

  - Rok 2010

  Mała energetyka wodna. Omówiono własności użytkowe - głównie, sprawność i adaptacyjność - uzyskiwane poprzez rozwiązania układów turbinowych stosowanych w obszarze zagospodarowywania piętrzeń niskospadowych. Wskazano przyczyny od których te własności zależą. Pokazano też przykład rozwiązania o pożądanych własnościach dla zagospodarowywania obiektów w mało atrakcyjnym ekonomicznie obszarze piętrzeń najniższych.

 • Gospodarka Wodna niestec. 2023

  Kursy Online
  • T. Kolerski

 • GOSPODARKA WODNA 2021/2022

  Kursy Online
  • D. Kalinowska
  • T. Kolerski

 • Gospodarka Wodna II - Nowy

  Kursy Online
  • D. Kalinowska
  • T. Kolerski

 • GOSPODARKA WODNA 2022/2023

  Kursy Online
  • D. Kalinowska
  • T. Kolerski
  • P. Radan
  • P. Wielgat

 • GOSPODARKA WODNA (L:32038W0) - Nowy

  Kursy Online
  • D. Kalinowska
  • T. Kolerski

 • Gospodarka Wodna mgr. 2022/2023

  Kursy Online
  • D. Kalinowska
  • T. Kolerski

 • Gospodarka Wodna i Ochrona Przeciwpowodziowa 2022/2023

  Kursy Online
  • T. Kolerski

  W ramach kursu omawiane są zagadnienia z zakresu gospodarki wodnej ukierunkowane na zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz przeciwdziałanie skutkom suszy.

 • GOSPODARKA WODNA (L:32038W0) Niestacjonarne 2021/2022

  Kursy Online
  • T. Kolerski

 • Wybrane zagadnienia kierunku dyplomowania

  Kursy Online
  • W. Tarełko

  Tematyka seminarium 1.Rola energetyki i źródła energii: konwencjonalne i niekonwencjonalne, nieodnawialne i odnawialne; kryteria wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 2.Struktura źródeł energii w świecie i w Polsce; zasoby węgla, ropy, gazu; prognoza wyczerpalności; protokół z Kioto; pakiet 3x20; rozporządzenie ministra gospodarki. 3.Efekt cieplarniany; obieg CO2 dłuższy i krótszy; rodzaje gazów cieplarnianych; hipotezy...

 • Gospodarka Wodna i Ochrona Przeciwpowodziowa (l:32061W0) - Nowy

  Kursy Online
  • T. Kolerski

 • Alternatywne źródła energii

  Kursy Online
  • A. D. Dettlaff

  Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energiiEnergia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów)Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni...

 • Michał Wasilczuk prof. dr hab. inż.

  Michał Wasilczuk, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1986), a obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym PG i kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów od początku swojej działalności naukowej zajmuje się hydrodynamicznymi łożyskami wzdłużnymi oraz, szerzej inżynierią łożyskowania, w ramach zespołu naukowego stworzonego przez doc. Olgierda Olszewskiego. Od kilkunastu lat zespół specjalizuje...

 • Eksploatacja elektrowni wodnych w okresie zimowym

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zjawiska lodowe w znacznym stopniu ingerują w warunki pracy elektrowni wodnych. W sezonie zimowym należy zwrócić szczególną uwagę na przeciwdziałanie potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom zatorowym. Celowym wydaje się również zwrócenie uwagi na możliwość zminimalizowania strat produkcji energii elektrycznej poprzez utworzenie gładkiej pokrywy lodowej powyżej elektrowni wodnej.

 • Modernizacje i remonty elektrowni wodnych na rzece Gwda

  Publikacja

  Specificzne warunki środowiskowe budowli hydrotechnicznych powodują ich szybsze starzenie się w porównaniu do innych obiektów budowlanych. W rezultacie jest konieczne przeprowadzenie systematycznych modernizacji i remontów budowli w celu zachowania ich odpowiedniego stanu techniznego oraz stopnia bezpieczeństwa. Przedstawione prace remontowe przeprowadzone w ostatnich latach na stopniach wodnych na rzece Gwda, chociaż dotyczyły...

 • Analiza porównawcza dobowych wykresów obciążeń polskich elektrowni szczytowo-pompowych z krzywymi dobowego wytwarzania mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przeanalizowano zależności pomiędzy krzywymi dobowego wytwarzania mocy w KSE a grafikami dobowych obciążeń krajowych elektrowni szczytowo-pompowych. Badania wykonano dla roku 2000 i 2001 i ograniczono do elektrowni: Żarnowiec i Porąbki - Żar. Analiza objęła dla każdego miesiąca charakterystyczne dni robocze, charakterystyczne dni sobotnie i niedzielne oraz wszystkie dni świąteczne obowiązujące w Polsce. Materiałem badawczym są...

 • Turbina wodna dla obiektów niskospadowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono propozycję konstrukcji turbiny wodnej dla małej energetyki, powstałej w wyniku zastosowania wymuszenia krętu wstępnego osiowo-spiralnym kształtem kanału dolotowego. Pokazano techniczno-użytkowe korzyści wynikające ze stosowania rozwiązania.

 • Wielkogabarytowe hydrodynamiczne łożyska wzdłużne

  Publikacja

  - Rok 2012

  W monografii przedstawiono problemy konstrukcyjne i badawcze hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych o dużych średnicach. Łożyska takie stanowią istotne i niezwykle odpowiedzialne podzespoły hydrogeneratorów elektrowni wodnych. Z uwagi na rozmiary (średnice przekraczają niekiedy 5 metrów) i złożoność zjawisk łożyska te wymagają specjalnej postaci konstrukcyjnej, a ich dokładna analiza obliczeniowa przysparza wiele problemów. Dodatkowo...

 • Problemy gospodarczego wykorzystania dolnej Wisły

  W pracy omówiono historię i aktualny stan zagospodarowania dolnej Wisły oraz najistotniejsze argumenty na rzecz gospodarczego wykorzystania jej potencjału. Wskazano, że najlepszym sposobem kompleksowego i integralnego rozwiązania problemów związanych z zagrożeniem niesionym przez dolną Wisłę i wykorzystaniem istniejących możliwości jest powrót do idei budowy kaskady stopni wodnych. Takie podejście umożliwi kompleksowe rozwiązanie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu