Wyniki wyszukiwania dla: ENERGIA ODNAWIALNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ENERGIA ODNAWIALNA

Wyniki wyszukiwania dla: ENERGIA ODNAWIALNA

 • ENERGIA ODNAWIALNA W PRZEPISACH UNII EUROPEJSKIEJ

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono głowne instytucje Unii Europejskiej (UE) i podstawowe akty prawne. Omówiono politykę energetyczną Unii Europejskiej na podstawie dokumentów Rady UE i Komisji Europejskiej. Przedstawiono ważniejsze tezy zawarte w Białej i Zielonej Księdze oraz omówiono dyrektywy UE dotyczące energetyki.

 • Andrzej Augusiak dr inż.

  Urodził się w 1964 r. w Białogardzie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1988). W 1997 r. uzyskał stopień doktora. Od 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku docenta Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują technologie wytwarzania energii oraz optymalizację techniczno-ekonomiczną układów skojarzonych i odnawialnych źródeł energii. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu...

 • Maria Kamińska mgr

  Osoby

  2008 - 2009Studia Podyplomowe - Broker InformacjiWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejna Uniwersytecie Jagiellońskim1978 - 1982Wydział Filologiczny na Uniwersytecie Łódzkim,Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa _ Autorka publikacji z zakresu infobrokerstwa, twóczyni serwisu dziedzinowego o kontrolowanej jakości ©Wikidot EKOLOGICZNY (polecany m.in. przez BazTOL). Trener/Wykładowca - projekt szkoleniowy „Bibliotekarz...

 • Badanie problemów występujących w projektowaniu i eksploatacji elektrycznych pędników azymutalnych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł przedstawia kilka problemów dotyczących projektowania i eksploatacji elektrycznych układów napędowych małej mocy. Przedstawiane pędniki są projektowane i stosowane przez studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej do napędu łodzi napędzanych energią słoneczną, które biorą udział w międzynarodowych regatach.

 • Produkcja energii w Unii Europejskiej przy wykorzystaniu biomasy stałej i odpadów komunalnych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Omówiono wykorzystanie biomasy stałej i odpadów komunalnych do produkcji energii w Unii Europejskiej (UE-25). Przedstawiono ogólny stopień wykorzystania różnych rodzajów energii odnawialnej. Dość szczegółowo omówiono wykorzystanie biomasy stałej oraz odpadów komunalnych jako nośników energii odnawialnej w poszczególnych krajach UE. Biomasa stała i odpady komunalne stanowią największy udział w strukturze produkcji energii przy...

 • Koncepcja zagospodarowania do celów grzejnych energii dołowych wód kopalnianych.

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedstawiono koncepcję systemu zasilania, który obejmuje zespół pomp grzejnych wykorzystujących energię dołowych wód kopalnianych jako dolnego źródła ciepła. Działanie zespołu pomp grzejnych wspiera układ kogeneracyjny oparty na siłowni spalinowej zasilanej gazem ziemnym.

 • Odzysk energii ze ścieków na przykładzie wybranych oczyszczalni komunalnych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem pracy jest analiza procesów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów energii pochodzących ze ścieków w oczyszczalniach komunalnych. Badaniom poddano zarówno substraty (ścieki surowe) jak i produkty oczyszczania (osady ściekowe, ścieki oczyszczone). Ścieki surowe i oczyszczone analizowano pod kątem przydatności jako zasobów ciepła odpadowego. Osady ściekowe traktowano jako wyodrębnioną ze ścieków organiczno-mineralną...

 • Odnawialne źródła energii : elektrownie wiatrowe

  Publikacja

  - Rok 2009

  Recenzja referatów podsekcji IV.1. Źródła generacji rozproszonej, w tym elektrownie wiatrowe.

 • Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym / Z. Lubośny.

  Publikacja

  - Rok 2009

  Książka porusza zagadnienia współpracy elektrowni i farm wiatrowych z systemem elektroenergetycznym.

 • Magazyny ciepła ze złożem naturalnym i złożem na bazie materiałów zmiennofazowych

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania magazynowania energii w technologii budowlanej. Przedstawiono najnowsze trendy rozwoju tej technologii w oparciu o wykorzystanie materiałów zmiennofazowych oraz nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych . Pokazano historyczne jak i najnowsze rozwiązania magazynów i obiektów budowlanych z nimi współpracujących. Autorzy dokonali swoistego przeglądu rozwiązań mogących mieć zastosowanie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Storing energy from renewable sources

  Publikacja

  Omówiono metody, urządzenia i sposoby magazynowania energii mechanicznej, elektrycznej, cieplnej i chemicznej z uwzględnieniem energii ze źródeł odnawialnych.

 • Wskaźniki właściwego doboru elementów instalacji fotowoltaicznej

  Publikacja

  Początkowa - bardzo ważna - faza projektowania instalacji fotowoltaicznej to opracowanie koncepcji i przygotowanie założeń projektowych. Wybór niewłaściwego rozwiązania może doprowadzić do znacznego wzrostu kosztów, a nawet nieopłacalności przedsięwzięcia.Chociaż systemy fotowoltaiczne mogą sprowadzać się do tak prostego rozwiązania jak: moduł i obciążenie, to najczęściej muszą one zasilać w energię urządzenia pracujące nie tylko...

 • Energy policy and the role of bioenergy in Poland

  Publikacja

  - ENERGY POLICY - Rok 2006

  Przedstawiono sytuacje energetyczną kraju. Omówiono poszczególne sektory wytwarzania energii oraz zapotrzebowania na energię i paliwa. Omówiono przekształcenia sektorów energetycznych w Polsce na przestrzeni lat 1990-2002. Na tym tle przedstawiono techniczne, ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju energetyki źródeł odnawialnych a w szczególności opartych o bioenergię. Przedstawiono wnioski dla Polski płynące z dotychczasowych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Urządzenia fotowoltaiczno-termalne (PVT)

  Publikacja

  PVT to urządzenie łączące w sobie funkcje modułu fotowoltaicznego i kolektora słonecznego, w którym rolę absorbera pełni moduł ogniw fotowoltaicznych. Umożliwia to otrzymywanie z tej samej powierzchni pokrycia dachu lub fasady budynku jednocześnie energii elektrycznej i cieplnej. Uzyskiwane ciepło jest ciepłem niskotemperaturowym.Obniżenie temperatury ogniw fotowoltaicznych podczas ich pracy prowadzi do podwyższenia sprawności...

 • MPPT control - a way to the maximization of energy amount obtained from the PV module

  Publikacja

  - Rok 2007

  W układzie MPPT (Maximum Power Point Tracking) poziom mocy maksymalnej jest dynamicznie śledzony dla różnych poziomów napromieniowania i temperatur przy użyciu pamięci, zaprojektowanej jako sterowany mikroprocesorem moduł. Zastosowany algorytm w sposób ciągły poszukuje maksymalnej wartości mocy podawanej ze źródła (modułów PV) oraz pobieranej przez obciążenie. Napięcie wyjściowe z układu MPPT zależy od aktualnych warunków, w jakich...

 • Możliwości stosowania ogniw fotowoltaicznych w Polsce

  Publikacja

  Niekorzystne zmiany klimatyczne są kluczowym powodem, dla których obserwuje się dynamiczny rozwój ekotechnologii na całym świecie. Jedną z metod ograniczenia ilości emitowanych gazów cieplarnianych jest częściowe zastępowanie stosowanych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii.Fotowoltaika ma szansę stać się w XXI wieku ważnym źródłem energii na całym świecie. Systemy fotowoltaiczne,...

 • Przyszłość fotowoltaiki - Instalacje fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem (BIPV)

  Publikacja

  BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) architektoniczne, strukturalne i estetyczne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami to jedna z najbardziej obiecujących form wykorzystania energii odnawialnej, pozwalająca na połączenie systemu generującego energię elektryczną z obiektami takimi jak domy mieszkalne, szkoły i biurowce. Instalacje takie powstają na całym świecie, głównie w przypadku prestiżowych projektów, takich...

 • Badania potencjału energetycznego pozostałości poprodukcyjnej z hodowli boczniaka

  Publikacja

  - Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna - Rok 2012

  Niniejsze opracowanie dotyczy badań potencjału energetycznego biomasy, obecnie trzeciego co do wielkości naturalnego źródła energii na świecie. Energia zawarta w biomasie jest najmniej kapitałochłonnym źródłem energii odnawialnej. Jej pozyskiwanie nie wiąże się z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska, przy okazji istnieje możliwość pozbycia się kłopotliwych odpadów poprodukcyjnych. Jednak pozyskiwanie energii z biogazu jest...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Chłodzenie budynku oparte na odnawialnym źródle energii

  Analiza zagadnień chłodzenia budynków. Możliwe rozwiązania, energochłonność. Koncepcja oparta na odnawialnym źródle energii. Rekomendacje

 • Konstrukcje morskich farm wiatrowych – wyzywanie dla projektantów

  Publikacja

  Pozyskanie energii wiatru jest jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej. W artykule przestawiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej, w tym budową morskich farm wiatrowych. W szczególności zaś zaprezentowano podstawy energetyki wiatrowej, stan aktualny i perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych, elementy konstrukcyjne morskich turbin wiatrowych oraz infrastrukturę przesyłania energii na...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium

  Publikacja

  W książce omówiono podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania proekologicznych źródeł energii, odnosząc sie jednocześnie do źródeł konwencjonalnych. Tematem nadrzędnym książki jest szeroko rozumiana ochrona środowiska niszczonego głównie przez przemysł, którego siłą napędową, podobnie jak i całej naszej cywilizacji, jest energetyka konwencjonalna oparta na paliwach naturalnych: węglu, ropie i gazie. Produkty spalania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kierunki zmian w gospodarce narodowej w aspekcie rozwoju niektórych dziedzin energetyki odnawialnej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W referacie omówiono oddziaływania źródeł energii odnawialnej na gospodarkę narodową, w szczególności energetykę oraz ich kierunki wykorzystania, szczególnie tych, które w Polsce mają szansę rozwoju i dadzą zauważalny udział w pokryciu krajowego bilansu energetycznego. Restrukturyzacja gospodarki powinna być starannie przemyślana i systematyczna z uwzględnieniem ścisłej kontroli poszczególnych jej etapów, ze zwróceniem szczególnej...

 • Energy policy and the role of bioenergy in Poland

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono sytuacje energetyczną kraju. Omówiono poszczególne sektory wytwarzania energii oraz zapotrzebowania na energię i paliwa. Omówiono przekształcenia sektorów energetycznych w Polsce na przestrzeni lat 1990-2002. Na tym tle przedstawiono techniczne, ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju energetyki źródeł odnawialnych a w szczególności opartych o bioenergię. Przedstawiono wnioski dla Polski płynące z dotychczasowych...

 • Proekologiczne odnawialne źródła energii

  Publikacja

  - Rok 2006

  Książka poświęcona proekologicznym odnawialnym źródłom energii w kontekście tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii i ich wpływu na degradację środowiska. Scharakteryzowano, podano przykłady wykorzystania, koszty inwestycji i eksploatacji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej, wiatrowej, wody, biomasy, geotermalnej i innych.

 • Ekonomiczny aspekt wykorzystania biogazu na przykładzie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku-Szadółkach

  Publikacja

  - Rok 2005

  Scharakteryzowano biogaz oraz jego zasoby na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku-Szadółkach. Przeanalizowano kilka metod konwersji biogazu na energię cieplną i elektryczną. Przeprowadzono analizę opłacalności tych metod i zaproponowano optymalne rozwiązanie dla konkretnych warunków rozważanego Zakładu.

 • Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii

  Publikacja

  - Rok 2005

  Pokazano ilustracje wybranych przykładów ciekawych rozwiązań technicznych zagospodarowujących energię odnawialną, zrealizowanych ostatnio na terenie woj. pomorskiego.

 • Osiedlowy system grzejny oparty na skojarzonym źródleenergii, wspomagany pompami grzejnymi i kolektorami słonecznymi

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono przykład kompleksowej modernizacji osiedlowego systemu grzejnego. W jej ramach wprowadzono nowe skojarzone źródło energii elektrycznej i ciepła, wymieniono system rurociągów, zaś budynki obu osiedli poddano konwencjonalnej termomodernizacji. W budynkach jednego z osiedli zastosowano układ grzejny oparty na kolektorach słonecznych oraz gruntowych, sprężarkowych pompach grzejnych, zasilanych z własnego, osiedlowego źródła...

 • Karol Gołoś inż.

  Osoby