Wyniki wyszukiwania dla: ENERGIA SŁONECZNA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ENERGIA SŁONECZNA

Wyniki wyszukiwania dla: ENERGIA SŁONECZNA

 • Energia słoneczna – źródło energii odnawialnej – niedostatecznie wykorzystane w Polsce

  Publikacja

  - Konsulting Polski - Rok 2014

  Biorąc pod uwagę wpływ na środowisko, energia słoneczna ma niezwykle czysty charakter. W porównaniu jednak ze stopniem wykorzystania energii słonecznej w innych krajach Europy, w Polsce obserwujemy bardzo słabe zaangażowanie tego źródła. Stan ten jest w artykule zwięźle scharakteryzowany poprzez analizę aktualnych i prognozowanych osiągnięć w zakresie wielkości energii słonecznej pozyskiwanej w kraju i Europie – ze szczególnym...

 • Energia słoneczna jako innowacyjny element kreacji przestrzeni publicznej miasta = Energy of sunlight in future city

  Paradoksem współczesnych praktyk projektowych w publicznej prestrzeni miast jest fakt oparcia siły wyrazu elementów wielkoprzestrzennych oraz małej architektury, głównie na zastosowaniu światła sztucznego...czyżby została już zapomniana dawna sztuka kreacji nastroju światłem słonecznym ? Analiza dotyczy studium przypadku dwu nowych realizacji rzeżbiarskich w mieście gdańsku.(dokumentacja fotograficzna e. Novokunskiego).

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Długodystansowy pojazd wodny napędzany energią słoneczną ''Solar-Energa''

  Publikacja

  Koło Studentów Techniki Okrętowej Politechniki Gdańskiej KORAB prowadzi prace nad jednostką pływającą napędzaną energią słoneczną. Pojazd ten ma spełnić wymogi regulaminowe i wystartować w regatach ''Frisian Nuon Solar Challenge 2006''. Regaty te składają się z sześciu etapów o łącznej długości 210km. Trasa wyścigu prowadzi w większości kanałami. Jedyną energią przeznaczoną do napędu jednostki podczas trwania wszystkich etapów...

 • Andrzej Augusiak dr inż.

  Urodził się w 1964 r. w Białogardzie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1988). W 1997 r. uzyskał stopień doktora. Od 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku docenta Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują technologie wytwarzania energii oraz optymalizację techniczno-ekonomiczną układów skojarzonych i odnawialnych źródeł energii. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu...

 • Rozwój technologii fotowoltaicznych na świecie w dobie ogólnoświatowego kryzysu

  Publikacja

  Decentralizacja wytwarzania energii, wzrost udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i rozwój kogeneracyjnych systemów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wielu krajach postrzegane jest jako przyszłość energetyki. Bezpieczny długoterminowy plan rozwoju energetyki, wychodzący naprzeciw ochronie środowiska wymaga spełnienia dwóch warunków:• spadku podaży energii ze źródeł konwencjonalnych,• zwiększenia udziału...

 • Projekt i wykonanie łodzi regatowej zasilanej energią słoneczną

  Publikacja

  Wzrastające z roku na rok zużycie energii na naszej planecie i związanie z tym kurczenie się zapasów powszechnie wykorzystywanych nośników energii oraz wynikające z ich stosowania niekorzystne skutki dla środowiska naturalnego powodują, że ludzkość sięga w stronę odnawialnych źródeł energii. Problem ten dotyka także zagadnień napędu jednostek pływających. Jednym z potencjalnie interesujących źródeł energii jest energia słoneczna....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

  Kursy Online
  • A. D. Dettlaff

  Energia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów) Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne) Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni wiatrowej, farmy wiatrowe onshore i offshore) Energia...

 • Alternatywne źródła energii

  Kursy Online
  • A. D. Dettlaff

  Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energiiEnergia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów)Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni...

 • Fotowoltaika - znaczący rozwój na świecie

  Publikacja

  Zużycie energii elektrycznej w krajach rozwiniętych wzrasta o 1 % rocznie, podczas gdy w krajach rozwijających się - o około 5 %. Powoduje to konieczność poszukiwania energii elektrycznej poza jej tradycyjnymi źródłami. Tę szansę może wykorzystać fotowoltaika.Spełnia ona wszystkie kryteria, jakie stawia się obecnie źródłom energii: energia słoneczna jest powszechnie dostępna, a ogniwa i moduły fotowoltaiczne są jednym z najbezpieczniejszych...

 • Analiza wydajności kolektora słoneczego przeznaczonego dla systemu ogrzewania budynku o niskim zapotrzebowaniu na ciepło

  Niniejsza praca przedstawia wyniki badań numerycznych kolektora słonecznego, przeznaczonego dla budynków o niskim zapotrzebowaniu na ciepło. W pracy przedstawiono nowatorską koncepcję kolektora słonecznego o obniżonej wydajności, niskich kosztach wykonania oraz wykorzystującego istniejące elementy konstrukcji przekryć budynku. Istotną zaletą kolektora jest brak ingerencji w architekturę zewnętrzną budynku. Za pomocą symulacji numerycznej...

 • Solarne tramwaje w Bad Schandau

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest uzdrowiskowej sieci tramwajowej w niemieckim mieście Bad Schandau, w której część energii zasilającej tramwaje pochodzi z elektrowni słonecznej. W opracowaniu przedstawiono historię tramwajów w tym mieście, genezę i szczegóły techniczne solarnego układu zasilania oraz doświadczenia eksploatacyjne.

 • Analiza możliwości wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych w warunkach klimatycznych Polski Północnej na podstawie wielomiesięcznego monitoringu

  W pracy przedstawiono wyniki analizy wielomiesięcznych danych pomiarowych ze stacji fotowoltaicznej i meteorologicznej z systemem nadążnym, zainstalowanej na dachu budynku Chemii C Politechniki Gdańskiej. Celem analizy było określenie potencjalnych możliwości generowania energii elektrycznej za pomocą modułów fotowoltaicznych w warunkach geograficznych Polski Północnej poprzez: obliczenie energii padającego promieniowania słonecznego...

 • Technika MPPT sposobem maksymalizacji wykorzystania energii elektrycznej generowanej przez moduły fotowoltaiczne

  Wprowadzenie techniki MPPT (Maximum Power Point Tracking). w systemach fotowoltaicznych umożliwia zwiększenie efektywności przetwarzania energii słonecznej w elektryczną. Technika ta polega na wprowadzeniu do instalacji fotowoltaicznej stosownej, sterowalnej przetwornicy DC/DC, która w połączeniu z odpowiednim algorytmem bądź algorytmami wyszukiwania punktu mocy maksymalnej zapewnia odpowiednie dopasowanie energetyczne modułów...

 • Kierunki rozwoju organicznych ogniw słonecznych

  Publikacja

  - Rok 2010

 • Bilans cieplny w budynku, zastosowanie izolacji transparentnych (cz. 1)

  Zaproponowano podział izolacji budowlanych pod kątem ich oddziaływania na strumienie energii cieplnej i energii promieniownia słoneczego. W ramach tego podziału wytypowano do rozważań izolacje transparentne. Przeprowadzono rozważania teoretyczne, w których w oparciu o mechanizmy wymiany energii porównano te izolacje z izlacjami tradycyjnymi.

 • Thermal Barrier as a technique of indirect heating and cooling for residential buildings

  W artykule zaprezentowano koncept pośredniego ogrzewania i chłodzenia budynków mieszkalnych promieniowaniem słonecznym zwany barierą termiczną. System składa się z polipropylenowych rurek umieszczonych w ścianach zewnętrznych, w których znajduje się płyn. Koncept jest zastosowany do stabilizacji i redukcji przepływu ciepła w kierunku prostopadłym do ścian. Wykonano obszerne obliczenia MES z zastosowaniem nowego systemu kontroli,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sun shines also in Poland - PV's global market and its future in Poland

  Niekorzystne zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie do poszukiwania konkurencyjnych ekotechnologii. Fotowoltaika ma szansę stać się ważnym źródłem energii w 21 wieku na całym świecie. Systemy fotowoltaiczne (PV) dostarczają energii elektrycznej w wyniku konwersji energii promieniowania słonecznego i przewiduje się, że wniosą one znaczący wkład w systemy energetyczne dzięki stałemu postępowi technologicznemu w tej dziedzinie i znaczącej...

 • Rozwój fotowoltaiki w okresie ogólnoświatowego kryzysu

  Publikacja

  Szereg uwarunkowań sprzyja rozwojowi sektora energetyki opartej o źródła odnawialne: wzrost świadomości społeczeństw co do konieczności ograniczenia emisji szkodliwych substancji, uregulowania prawne, polityki proekologiczne rządów państw, regulacje prawne na poziomie lokalnym, wsparcie w postaci programów i mechanizmów finansowych, a także wzrost cen energii ze źródeł konwencjonalnych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.Warto...

 • Analiza sprawności energetycznej układu stowarzyszonego modułu ogniw PV i kolektora słonecznego

  Publikacja

  Produkowane obecnie komercyjnie moduły ogniw fotowoltaicznych produkują energię elektryczną wskutek konwersji energii promieniowania słonecznego ze stosunkowo niską sprawnością, mniejszą niż 20%. Ponad 80% zaabsorbowanej energii oddawane jest do otoczenia. Układy PV/T, stanowiące połączenie kolektora słonecznego (T) z modułem ogniw fotowoltaicznych (PV), są dobrym sposobem na podwyższenie sprawności konwersji energii promieniowania...

 • PVT - hybrid photovoltaic - thermal solar systems

  Publikacja

  PVT - to urządzenia, łączące ze sobą funkcje modułu fotowoltaicznego i kolektora słonecznego, w którym rolę absorbera pełni moduł ogniw fotowoltaicznych. Umożliwia to otrzymywanie z tej samej powierzchni pokrycia dachu lub fasady budynku uzyskiwanie jednocześnie energii elektrycznej i cieplnej. Uzyskiwane ciepło jest ciepłem niskotemperaturowym. Poszczególne rozwiązania systemów PVT można scharakteryzować ze względu na: różną liczbę...

 • Możliwości stosowania ogniw fotowoltaicznych w Polsce

  Publikacja

  Niekorzystne zmiany klimatyczne są kluczowym powodem, dla których obserwuje się dynamiczny rozwój ekotechnologii na całym świecie. Jedną z metod ograniczenia ilości emitowanych gazów cieplarnianych jest częściowe zastępowanie stosowanych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii.Fotowoltaika ma szansę stać się w XXI wieku ważnym źródłem energii na całym świecie. Systemy fotowoltaiczne,...

 • Przyszłość fotowoltaiki - instalacje zintegrowane z budynkiem (BIPV). Cz. 2

  Publikacja

  Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem (BIPV) są to integralne elementy konstrukcyjne budynku, służące do zasilania w energię elektryczną. Bezpośrednie lub rozproszone światło promieniowania słonecznego, oświetlając ogniwa słoneczne, wchodzące w skład instalacji, indukuje efekt fotowoltaiczny, generując stałe napięcie elektryczne. Napięcie to może być wykorzystane bezpośrednio do zasilania urządzeń, ładowania akumulatorów...

 • Recykling i ponowne użycie elementów systemów fotowoltaicznych = Recycling and reuse treatment of photovoltaic systems

  Publikacja

  Systemy fotowoltaiczne są stosowane na całym świecie jako niezawodne i wydajne układy zasilania zarówno w przemyśle, budownictwie, jak i w urządzeniach codziennego użytku. Średni czas eksploatacji modułów fotowoltaicznych wynosi ponad 25 lat. Wyeksploatowane moduły oraz te, które uległy uszkodzeniu, są obecnie przeważnie składowane na wysypiskach jako odpady przemysłowe lub komunalne. Zagadnienie zagospodarowania zużytych elementów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przełamać stereotyp - fotowoltaika nie dla nas

  Publikacja

  W roku 2007 świat zrobił wielki krok naprzód w dziedzinie odnawialnych źródeł energii: zainwestowano w tym sektorze ponad 100 miliardów dolarów amerykańskich. Taki postęp nie został nigdy wcześniej odnotowany. W tej sumie 30% stanowią fundusze, które przypadły fotowoltaice. Dodatkowo ponad 10 milionów dolarów kosztowały nowe linie produkujące ogniwa i moduły PV. Wśród czołowych inwestorów znalazły się kraje: Niemcy, Chiny, USA,...

 • Majbutnè fotoelektriki - sistemi, integrovanì z budnikom = Future of photovoltaic - building integrated systems

  Publikacja

  BIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) - architektoniczne, strukturalne i estetyczne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami - to jedna z najbardziej obiecujących form wykorzystania energii odnawialnej, pozwalająca na połączenie systemu generującego energię elektryczną z obiektami takimi jak domy mieszkalne, szkoły i biurowce. Instalacje takie powstają na całym świecie, głównie w przypadku prestiżowych projektów,...

 • Photovoltaic energy systems - recycling or utilization?

  Publikacja

  - Rok 2008

  W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost produkowanej ilości modułów fotowoltaicznych (do 40% rocznie), przy czym 90% światowej produkcji ogniw do zastosowań naziemnych stanowią ogniwa z krystalicznego krzemu. Wskutek tak znacznego wzrostu produkcji pojawił się problem zaopatrzenia producentów w odpowiednią ilość krzemu odpowiedniej jakości. Dodatkowo za parę lat trzeba będzie dokonać wymiany modułów, pracujących od lat...

 • Metoda f-chart w zastosowaniu do projektu instalacji solarnej w budownictwie jednorodzinnym

  Publikacja

  - Instal - Rok 2014

  W artykule przedstawiono algorytm obliczeń cieplnych związanych z konwersją promieniowania cieplnego oraz analizę efektów pracy instalacji solarnej przy użyciu metody korelacyjnej f-chart. Zaprezentowany algorytm obliczeń cieplnych oraz omówiona w artykule podstawowa odmiana metody f-chart zostały poparte przykładem obliczeniowym dla instalacji solarnej, która wykorzystywana jest do wspomagania układu przygotowania c.w. dla potrzeb...

 • Comprehensive modernization of local heating system using cogeneration and renewable energy sources

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono przeprowadzoną kompleksową modernizację lokalnego systemu grzewczego z wprowadzeniem gospodarki cieplno-elektrycznej opartej na paliwie gazowym LNG, oraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w posatci energii słónecznej i geotermicznej.

 • Kompleksowa modernizacja lokalnego systemu grzewczego z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz oceną jej kosztu

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono zrealizowaną kompleksową modernizację lokalnego systemu grzewczego z wprowadzeniem skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej opartej na paliwie LNG, wraz z wykorzystaniem energii odnawialnej.Dla wybranego budynku dokonano szacunku zużycia energii na c.o. i c.w.u. z oceną udziału energii odnawialnej oraz oszacowano koszt pobranej energii odniesiony do jednostki powierzchni mieszkania.

 • Analiza słonecznego ogrzewania wody. Instalacje Sanitarne**2002 nr 3 s. 30-32, 6 rys.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono studium parametryczne oceny ekonomicznej efektywności insta-lacji slonecznego ogrzewania wody, wykorzystującej zmodyfikowaną do potrzebenergetyki słonecznej metodę ''Zaktualizowanej Wartości Netto'' -NPVW. Stwier-dzono istnienie znacznych obszarów opłacalności słonecznego ogrzewania wodyw okresie 25-letniego horyzontu czasowego. Jest jednak konieczna pomoc rządowa w zakresie inwestowania na instalację słoneczną.

 • Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków.

  Publikacja

  W książce przedstawiono praktyczne aspekty zastosowania i wykorzystania systemów fotowoltaicznych w budownictwie do ogrzewania i zasilania w energię elektryczną. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości zastosowania układów hybrydowych. Przeprowadzono analizę stosowanych obecnie i możliwości zastosowania w przyszłości systemów pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej dla budynków, uwzględniając aspekt ekonomiczny i ochronę...

 • Źródło ciepła dla obiektu użyteczności publicznej wykorzystujące energię słoneczną i wód głębinowych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono, zrealizowaną w ramach termomodernizacji obiektu, koncepcję modernizacji systemu grzewczego w obiekcie szkoleniowo-hotelarskim. Poprzedzona termomodernizacją przegród budowlanych obiektu, modernizacja źródła ciepła polegała na zastosowaniu kolektorów słonecznych, sprężarkowych pomp grzejnych oraz nowoczesnego kotła wodnego. Szczegółowo opisano układ technologiczny źródła ciepła w rozpatrywanym obiekcie.

 • The effect of temperature difference on heat transport in solar cells

  W pracy omówiono wpływ wzrostu temperatury i mechanizm transportu ciepła na drodze przewodzenia w układach hybrydowych PV/T. Wyznaczono współczynniki przewodzenia krystalicznego krzemu typu n i p oraz gęstość strumienia ciepła w zakresie temperatur od 0 do 100 st. C.

 • Thermal performance of Si and GaAs based solar cells and modules.

  Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat wpływu temperatury na parametry pracy ogniw i modułów fotowoltaicznych z amorficznego krzemu i GaAs. Przedstawiono ogólna analizę rezultatów zastosowania modułów fotowoltaicznych w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem systemów hybrydowych, przekształcających energie słoneczną w prąd elektryczny i ciepło.

 • Blok energetyczny wykorzystujący energię promieniowania słonecznego

  Publikacja

  - Rok 2012

  W referacie przedstawiono koncepcję przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną. Początkowa część referatu przedstawia sposoby przetwarzania energii, a tak że ich podział. W dalszej części przyjęto warianty układów do obliczeń. Na końcu porównano wyniki i wybrano najbardziej korzystny wariant. Blok energetyczny składa się z kolektorów próżniowych.

 • Modernizacja osiedlowego systemu grzewczego z zastosowaniem bloków elektryczno-ciepłowniczych, geotermalnych pomp ciepła i innych odnawialnych źródeł energii.Międzynarodowy Komitet Programowy

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono nowo wybudowaną elektrociepłownię gazową zasilającą dwa osiedla, w budynkach w których przeprowadzono pełną termomodernizację. Energię elektryczną zastosowano do napędu 25 pomp ciepła zasilających systemy grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednego z osiedli. Zastosowano tam również kolektory słoneczne. Drugie z osiedli jest zasilane w konwencjonalne ciepło sieciowe.

 • Zagospodarowanie energii odnawialnej podczas kompleksowej modernizacji osiedlowego systemu grzewczego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono przykład kompleksowej modernizacji osiedlowego systemu grzewczego. W jej ramach wprowadzono nowe skojarzone źródło energii elektrycznej i ciepła, wymieniono system rurociągów, zaś budynki dwu osiedli poddano konwencjonalnej termomodernizacji. W budynkach jednego z osiedli zastosowano układ grzejny oparty na gruntowych pompach ciepła oraz kolektorach słonecznych.

 • Kolektory słoneczne w Unii Europejskiej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do celów grzewczych. w 15 krajach Unii Europejskiej. Pokazano rozwój systemów solarnych na poziomie UE, jak i w krajach członkowskich UE. Wskazano na możliwy do wykorzystania w przyszłości potencjał energii słonecznej w poszczególnych krajach członkowskich UE. W końcowej części referatu przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania...

 • Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji ciepła w Unii Europejskiej. Cz. I.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono wykorzystanie energii słonecznej do przygotowywania ciepłęj wody użytkowej oraz do produkcji ciepła w 15 krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono cztery scenariusze wzrostu udziału energii słonecznej w krajach UE do roku 2015. Pokazano rozwój systemów solarnych na poziomie UE jak i w poszczególnych krajach członkowskich. Wskazano możliwy do wykorzystania w przyszłości potencjał energii słonecznej w krajach UE, wyrażony...

 • Proekologiczne odnawialne źródła energii

  Publikacja

  - Rok 2006

  Książka poświęcona proekologicznym odnawialnym źródłom energii w kontekście tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii i ich wpływu na degradację środowiska. Scharakteryzowano, podano przykłady wykorzystania, koszty inwestycji i eksploatacji energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej, wiatrowej, wody, biomasy, geotermalnej i innych.

 • Effect of temperature on dark current characteristics of silicon solar cells and diodes

  W artykule przedstawiono analizę wpływu zmian temperatury na ciemne charakterystyki prądowo-napięciowe ogniw fotowoltaicznych i diod z monokrystalicznego krzemu. Badania eksperymentalne przeprowadzono w zakresie temperatur od 295 do 373 K. W celu wyznaczenia wartości rezystancji szeregowej wyznaczono szereg ciemnych charakterystyk I-U. Stwierdzono, że rezystancja szeregowa rośnie wraz ze wzrostem temperatury 0,65% /K i dlatego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Opis węzła energetycznego w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono bliżej układ technologiczny nowoczesnego źródła ciepła w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku. Źródło w podstawie oparte jest na pracy pomp grzejnych zasilanych wodą podziemną współpracujących z kolektorami słonecznymi. Uzupełniającym źródłem jest kocioł olejowy.

 • Photovoltaic maximum power point varying with illumination and temperature

  W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zmian położenia punktu maksymalnej mocy na charakterystyce prądowo-napięciowej modułu ogniw fotowoltaicznych, związanych ze zmieniającą się temperaturą i natężeniem padającego promieniowania. Badano czas narastania napięcia pracy i temperatury ogniw w początkowej fazie ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Przedstawiono niektóre praktyczne aspekty zastosowania układu automatycznego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The sun tracking photovoltaic system in Northern Poland

  Publikacja

  Prezentowana fotowoltaiczna instalacja nadążna została umieszczona na dachu budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i składa się z czterech modułów: systemu PV, układu komputerowej kontroli położenia, stacji meteorologicznej, umożliwiającej analizę wpływu warunków atmosferycznych (prędkości i kierunku wiatru, temperatury powietrza, nasłonecznienia) na parametry pracy modułów fotowoltaicznych oraz komputerowego systemu...