Wyniki wyszukiwania dla: FILTRACJA KALMANA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FILTRACJA KALMANA

Wyniki wyszukiwania dla: FILTRACJA KALMANA

 • Ocena przydatności filtracji Kalmana do poprawy właściwości szumowych danych uzyskiwanych w badaniach DSC-MRI mózgu

  Publikacja

  - Measurement Automation Monitoring - Rok 2008

  W pracy pokazano jak na poprawę jakość danych z badania DSC-MRI wpływa filtracja stochastyczna Kalmana. Do przeprowadzenia filtracji stochastycznej potrzebny jest opis systemu w kategoriach zmiennych stanu. Warunek ten spełnia użyty model trójkompartmentowy. Filtracji poddane są próbki, które reprezentują pierwszy przepływ znacznika przez ROI. Jakość filtracji Kalmana silnie zależy od ilości próbek, z związku z tym mało liczne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hierarchiczny system sterowania dwukołowym balansującym pojazdem mobilnym

  Pojazdy mobilne są projektowane i rozwijane od kilkunastu lat. W artykule opisano dwukołowy balansujący pojazd mobilny. Zastosowane rozwiązania mechaniczne i elektroniczne są jego cechami charakterystycznymi. Ponadto sposób kierowania pojazdem jest nietypowy i polega na pochylaniu się w danym kierunku, a zmiany kierunku jazdy dokonuje się za pomocą drążka kierowniczego. W celu opracowania algorytmów sterowania koniecznym okazało...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modelowanie matematyczne systemów fizjologicznych i farmakokinetycznych dla wspomagania diagnostyki terapii

  Publikacja

  - Rok 2013

  Książka jest poświęcona matematycznemu modelowaniu systemów biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów fizjologicznych i farmakokinetycznych. W tym obszarze bardzo przydatne są metody modelowania kompartmentowego, wykorzystujące opis systemu w kategoriach zmiennych stanu. W tych kategoriach sformułowana jest także teoria filtracji stochastycznej Kalmana. Filtracja stochastyczna stosowana jest do usuwania zakłóceń z sygnału...

 • Filtracja danych TDOA w filtrze UKF w systemie multilateracyjnym

  W artykule przedstawiono implementację metody filtracji danych pomiarowych w systemie MLAT(Multilateration), która ma na celu zwiększenie dokładności estymacji położenia poruszającego się statku powietrznego poprzez kompensację błędów pomiarowych. Opisano sposób implementacji algorytmu bezśladowego filtru Kalmana dla danych pomiarowych TDOA (Time Difference of Arrival), a następnie na podstawie zarejestrowanych rzeczywistych tras...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów, WIMiO, II st., Mechatronika sem.02 - 22/23 (PG_00057031)

  Kursy Online
  • M. Feldzensztajn
  • M. Strąkowski

  Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów cyfrowych. Zakres obejmuje zagadnienia dotyczące filtracji cyfrowej sygnałów i obrazów (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa i estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa (STFT, falkowa), metody...

 • Zaawansowane Techniki Przetwarzania Sygnału - Nowy kopiuj 3

  Kursy Online
  • A. Szewczyk
  • J. Smulko

  Podstawowe pojęcia dotyczące filtracji cyfrowej (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa (estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów), zjawisko rezonansu stochastycznego, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa, metody odszumiania sygnałów, metody regresji i detekcji według algorytmów PCA i SVM, metody kodowania sygnałów audio i video, modem...

 • Odwzorowanie obiektów ograniczonego środowiska na trójwymiarowej mapie cyfrowej z wykorzystaniem robotów mobilnych zaopatrzonych w stereowizję

  Publikacja

  - Rok 2019

  Problem podjęty w rozprawie dotyczy trójwymiarowego odwzorowania otoczenia przez roboty mobilne. Wpisuje się on w zagadnienie SLAM - jednoczesnego określania położenia i tworzenia mapy. W pracy skupiono się na wybranej realizacji mapowania opartej na stereowizji (konkretnego zagadnienia SLAM). Duży nacisk położono także na warunki konieczne do zapewnienia prawidłowej stereowizji oraz na sprzętowy układ eksperymentu, który umożliwia...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Weighted least squares parameter estimation for model predictive control of integrated wastewater systems at medium time scale.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawione zostało sformułowanie i implementacja algorytmu ważonej sumy najmniejszych kwadratów na przesuwnym oknie pomiarowym dla celów estymacji parametrów modelu typu szara skrzynka. Model typu szara skrzynka dynamiki reaktora biologicznego jest wykorzystywany przez moduł sterowania predykcyjnego sterujący zintegrowanym systemem ściekowym w średniej skali czasu. Algorytm estymacji parametrów był walidowany na symulatorze...

 • Adaptive filter for reconstruction of stereo audio signals.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł poświęcony jest omówieniu metody rekonstrukcji zakłóconych impulsowo sygnałów stereofonicznych. W pracy zdefiniowano model sygnału stereofonicznego i przedstawiono zaprojektowany dla tego modelu filtr Kalmana. Przedstawiono modyfikacje filtru, w wyniku których algorytm dokonuje rekonstrukcji zakłóconego impulsowo sygnału w jednym kanale z wykorzystaniem dodatkowej informacji zawartej w niezakłóconych próbkach sygnału pochodzącego...

 • Track-to-track fusion in tracking of multiple targets in clutter - a comparative study.

  Publikacja

  Przedstawiono i porównano algorytmy rozproszone wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu źródeł. Rozważono przypadek, w którym dane dotyczące pozycji obiektów są zakłócone przez dodatkowe fałszywe wykrycia niezwiązane z obserwowanymi obiektami. Algorytmy rozproszone i centralne to dwie podstawowe klasy algorytmów służące do wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu...

 • Wide-band modulation and adaptive equalization techniques for fast and reliable underwater data transmission.

  Publikacja

  Szybkość transmisji w płytkim kanale podwodnym jest ograniczona ze względu na wielokrotne odbicia fal dźwiękowych oraz niestacjonarność kanału. Dla zapewnienia szybkiej i niezawodnej transmisji danych w systemach komunikacji stosowane są złożone techniki modulacji oraz equalizacji kanału. W artykule zaproponowano zastosowanie modulacji OFDM oraz equalizacji adaptacyjnej w systemie komunikacji podwodnej. Modulacja OFDM stosowana...

 • Estymacia stanu nieliniowych obiektów dynamicznych.

  Publikacja

  W wielu zagadnieniach z obszaru teorii i praktyki sterowania, w tym identyfikacji lub regulacji, oraz diagnostyki procesów, wykorzystywana jest ocena (estymacja) stanu obiektu dynamicznego. Dla obserwowanego procesu, który można opisać dyskretno-czasowym modelem Gaussa-Markowa, istnieje nieobciążony estymator minimalnowariancyjny stanu, znany jako filtr Kalmana.W pewnych praktycznych sytuacjach model Gaussa-Markowa może być jednak...

 • System identification theory-based estimation of underwater acoustic channel for broadband communications.

  Publikacja

  Płytki kanał podwodny jest niestacjonarny z powodu wielokrotnych odbić fal dźwiękowych od powierzchni wody oraz ruchu nadajnika i odbiornika systemu komunikacyjnego. Dla zapewnienia szybkiej transmisji danych niezbędna jest estymacja kanału oparta na equalizacji adaptacyjnej. W systemach komunikacji podwodnej stosowane są zazwyczaj equalizery DFE z zaimplementowanymi algorytmami najmniejszych kwadratów: LMS oraz RLS.W artykule...

 • Asynchroniczna fuzja danych z wielu estymatorów stanu.

  Publikacja

  W przypadku obiektów, które można opisać dyskretno-czasowym modelem Gaussa-Markowa, oraz gdy dyskretny pomiar dotyczący obiektu pochodzi z pojedynczego czujnika, istnieje nieobciążony estymator minimalnowariancyjny stanu obiektu, czyli filtr Kalmana. W pewnych okolicznościach, np. z powodu dyskretnego charakteru źródła pomiaru, dokładność i odporność estymacji polegającej na pojedynczym źródle danych jest niewystarczająca. Jedną...

 • Trajectories detection in a distributed multi-sensor tracking system

  Publikacja

  W pracy rozważono problem śledzenia obiektów poruszających się za pomocą rozproszonego systemu wieloczujnikowego. Głównym zadaniem systemu śledzenia jest detekcja i estymacja trajektorii obiektów poruszających się w obserwowanej przestrzeni. Trajektoria obiektu to ciąg estymat kinematycznego stanu obiektu, jego pozycji, prędkości, itp. Klasyczne systemy śledzenia oparte są na filtrze Kalmana korzystającym z danych z pojedynczego...

 • Underwater acoustic communications system with error correction and synchronization coding

  Publikacja

  Niezawodna transmisja danych w wielodrogowym i niestacjonarnym płytkim kanale podwodnym wymaga zastosowania efektywnej techniki modulacji oraz equalizacji adaptacyjnej. W zaproponowanym artykule w systemie transmisji danych zastosowano modulację OFDM oraz equalizację adaptacyjną opartą o filtrację Kalmana. Ponadto zaimplementowano dwie techniki kodowania: FEC w celu eliminacji błędów transmisji oraz kodowanie pseudoszumowe, którego...

 • Identyfikacja trajektorii obiektów dynamicznych w przestrzeni kartezjańskiej na podstawie informacji z wielu estymatorów stanu

  Publikacja

  - Rok 2012

  W rozprawie przedstawiono metodologię umożliwiającą implementację rozproszonego asynchronicznego systemu wyznaczania trajektorii. System tego typu jest złożony ze zbioru tzw. węzłów (estymatorów lokalnych), które komunikują się ze sobą. Każdy węzeł wyznacza trajektorię obserwowanego obiektu/procesu na podstawie dwóch zbiorów danych. Pierwszym zbiorem są pomiary dostarczane przez skojarzone z danym...

 • Resolving conflicts in object tracking for automatic detection of events in video

  An algorithm for resolving conflicts in tracking of moving objects is presented. The proposed approach utilizes predicted states calculated by Kalman filters for estimation of trackers position, then it uses color and texture descriptors in order to match moving objects with trackers. Problematic situations, such as splitting objects, are addressed. Test results are presented and discussed. The algorithm may be used in the system...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Asynchronous distributed state estimation based on a continuous time stochastic model

  Publikacja

  Głównym zadaniem systemu estymacji jest szacowanie stanu obserwowanego obiektu. W rozproszonych wieloczujnikowych systemach estymacji stan obiektu jest estymowany przez pewien zbiór estymatorów lokalnych. Każdy estymator lokalny wykonuje filtrację (np opartą na filtracji Kalmana) danych pochodzących ze skojarzonego z nim czujnika bądź czujników oraz fuzję przetworzonych danych z czujników z danymi pochodzącymi z innych lokalnych...

 • Asynchronous distributed state estimation based on covariance intersection

  Publikacja

  W artykule rozważa się problem estymacji stanu w rozproszonym systemach wieloczujnikowym. W systemach takich stan obserwowanego obiektu jest estymowany przez pewien zbiór estymatorów lokalnych. Każdy estymator lokalny wykonuje fuzję danych pochodzących ze skojarzonego z nim czujnika lub czujników z danymi pochodzącymi z innych lokalnych estymatorów. W wyniku operacji fuzji oraz dodatkowo operacji filtracji korzystając np. z filtru...

 • Evaluating the position of a mobile robot using accelerometer data

  Publikacja

  - Rok 2016

  This paper analyses the problem of determining the position of a robot using an accelerometer, which is an essential part of inertial measurement units (IMU). The information gained from such a gauge, however, requires double integration of sensor data. To assure an expected effect, a mathematical model of a low-cost accelerometer of the MEMS type is derived. Moreover, in order to improve the performance of positioning based on...

 • Navigational radar tracking of a maritime terget in clutter: A comparisonof IMM-NN and IMM-PDA filtering algorithms.

  Publikacja

  W rozdziale omawia się implementację algorytmów estymacji stanu obiektów morskich na podstawie informacji wieloradarowej. Odpowiednia fuzja danych(pomiarów lub wektorów stanu) z wielu radarów, obserwujących wspólny obszar,polepsza możliwości wykrywania celów i umożliwia uzyskanie dokładniejszych ocen parametrów ruchu obserwowanych obiektów. Algorytmy śledzące (TA) opierają się na procedurach asocjacji pomiarów (PTA)....

 • Detekcja zakłóceń impulsowych w sygnałach fonicznych.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł poświęcony jest omówieniu problematyki związanej z wykrywaniem zakłóceń impulsowych występujących w sygnałach fonicznych. Proces detekcji zniekształconych próbek sygnału fonicznego jest etapem poprzedzającym ich rekonstrukcję. Polega ona na odtworzeniu nieznanych wartości próbek w oparciu o znane fragmenty sygnału. W pracy omówiono różne rodzaje zakłóceń impulsowych typowe dla archiwalnych i współczesnych sygnałów...

 • Kalman filtering for 3d real time data visualisation of multibeam sonar records.

  Publikacja

  Przedstawiono zastosowanie filtracji Kalmana do korekcji błędów systematycznych występujących w danych pochodzących z systemu wielozwiązkowego. Zaproponowano dwuetapową filtrację danych dla każdego wachlarza danych, która realizowana jest w czasie rzeczywistym. Zaprezentowano rezultaty wizualizacji dna morskiego przed i po filtracji.

 • Targed tracking with adaptive fusionof multiple sensor measurements.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono metodę adaptacyjnej selekcji pomiarów z wielu radarów wykorzystywanych w procesie integracji pomiarów dla śledzenia obserwowanego obiektu. W przypadku dużego zróżnicowania dokładności pomiarów pochodzących z różnych radarów, rezultaty integracji pomiarów nie różnią się znacząco od wyników śledzenia opartego na pomiarach z najbardziej dokładnego źródła.

 • VI Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych DPP´2003.

  Publikacja

  - Diagnostyka - Rok 2003

  W dniach 15-17 września 2003 roku odbyła się we Władysławowie Konferencja Naukowo Techniczna DPP´2003. Ma ona już 10 letnią tradycję. Konferencja jest organizowana cyklicznie począwszy od 1996 roku przez trzy ośrodki akademickie Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską oaz Uniwersytet Zielonogórski. Patronat nad Konferencją objęła PAN, Komitet Automatyki i Robotyki oraz Towarzystwo Konsultantów Polskich. Tegoroczna edycja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Detection and isolation of manoeuvres in adaptive tracking filtering based on multiple model switching

  Publikacja

  W rozdziale przedstawia się model radarowego procesu pomiarowego oraz omawiaproblem modelowania trajektorii ruchu obiektów latających. Przyjęto klasę o-biektów cywilnych, których tor ruchu można opisać jak złożenie ruchu prosto-liniowego jednostajnego oraz ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennegolub ruchu po okręgu ze stałą prędkością (manewru). zastosowano również meto-dę estymacji nieznanej wartości wielkości sterującej,...