Wyniki wyszukiwania dla: FUNKCJA PRODUKCJI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FUNKCJA PRODUKCJI

Wyniki wyszukiwania dla: FUNKCJA PRODUKCJI

 • Funkcje sektora bankowego w gospodarce: przypadek Indii

  Celem artykułu jest zbadanie wpływu sektora bankowego na sferę realną gospodarki w Indiach i określenie, w jakim stopniu oddziałuje pozytywnie, a w jakim stanowi barierę rozwojową. W pierwszej części tekstu omówione zostały teoretyczne propozycje dotyczące zależności między działalnością banków a sferą realną. Cztery podstawowe funkcje banków to zwiększanie efektywności alokacji zasobów, mobilizacja oszczędności, ograniczanie ryzyka...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Dynamika wzrostu gospodarczego a stopy procentowe w Polsce w latach 1996-2004

  Publikacja

  - 2005

  W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczną koncepcję opisującą związki pomiędzy stopą procentową a dynamiką produktu krajowego. W drugiej części artykułu, na podstawie skonstruowanego i oszacowanego modelu, poddanoweryfikacji opisywane związki oraz przeprowadzono symulację warunkową dynamiki wzrostu produktu krajowego.

 • Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej

  Publikacja

  W części teoretycznej artykułu w pierwszej kolejności przedstawiono makroekonomiczne podstawy zapotrzebowania na pracę w warunkach postępu technicznego oraz zmian kapitału rzeczowego. W następnej kolejności sformułowano założenia dla dynamicznego modelu opisującego zależności pomiędzy stopami wzrostu produktu krajowego i zatrudnienia. W części empirycznej artykułu rozważano wybrane wersje oszacowanego modelu opisujące gospodarkę...

 • Problemy specyfikacji i estymacji przyczynowo-skutkowego modelu płac

  Publikacja

  - 2007

  W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcje teoretyczne dotyczące wyodrębniania czynników kształtujacych poziom płac w przedsiębiorstwach funkcjonujacfyh na rynkach pracy w warunkach konkurencji doskonałej oraz monopsonistycznej. Na tej podstawie dokonano specyfikacji przyczynowo-skutkowego modelu płac dotyczącego gospodarki polskiej z lat 1996-2005. Po dokonaniu specyfikacji modelu płac dokonano jego oszacowania i weryfikacji....

 • Przyczynowo-skutkowa analiza poziomu płac w Polsce w latach 1994-2004

  Publikacja

  - 2007

  W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczne problemy dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy poziomem płacy a wydajnością i stopą bezrobocia w warunkach zmian nakładów kapitałowych i technologii produkcji. Na tej podstawie sformułowano założenia do przyczynowo-skutkowego modelu płac. W części empirycznej artykułu przedstawiono oszacowaną postać modelu. Na jego podstawie dokonano symulacji elastyczności płac ze względu na...

 • Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali : Teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski

  Publikacja

  - 2013

  W książce przedstawiono rozważania dotyczące: 1) teoretycznych koncepcji opisujących determinanty kształtowania się poziomu płac w skali przedsiębiorstwa oraz gospodarki krajowej, 2) problemów związanych z formułowaniem przyczynowo-skutkowych modeli poziomu płac w mikro oraz makroskali gospodarczej, 3) wyników oszacowań przyczynowo-skutkowych modeli poziomu i dynamiki płac oraz wydajności pracy w gospodarce polskiej. Przedstawiona...