Wyniki wyszukiwania dla: FUNKCJE MIAST - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: FUNKCJE MIAST

Wyniki wyszukiwania dla: FUNKCJE MIAST

 • Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast w kontekście glokalizacji

  Publikacja

  Pojecie glokalizacji, funkcje zarządzania miastem w kontekście glokalizacji, kierunki rozwoju globalnego i lokalnego, teoretyczne koncepcje miast w kontekście glokalizacji, podsumowanie- globalne wyzwania, lokalne skutki.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Porty w urbanistycznym i przestrzennym rozwoju miast. Rewitalizacja terenów poportowych

  Publikacja

  - 2008

  Artykuł dotcyzy zagadnienia rewitalizacji forntów wodnych miast portowych ze szczególnym naciskiem na mozliwości konwersji terenów postoczniowych na funkcje śródmiejskie.

 • Piotr Lorens prof. dr hab. inż. arch.

  Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch., prof. nzw. Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1994 roku podjął pracę w Zakładzie Rozwoju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Uzyskawszy Stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie w latach 1996-1997 ukończył Special Program for Urban and Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University...

 • Usługi publiczne jako czynnik miastotwórczy i wyznacznik rangi miasta w sieci osadniczej na przykładzie małych miast Polski północnej

  Małe miasta, podobnie jak większe, pełnią różne funkcje egzogeniczne wyspecjalizowane, a także funkcje standardowe, zwane też centralnymi (Domański 1972), polegające na obsłudze bliskiego, a nieraz też dalszego otoczenia. Są z tego powodu koncentracjami miejsc pracy dla mieszkańców swoich i otoczenia. Jedną z funkcji miastotwórczych są usługi. Ich udział w strukturze zatrudnienia, jak wykazywał Fourastier (Goryński 1966) rośnie...

 • Metropolie akceleratorami rozwoju regionalnego

  Publikacja

  - 2006

  Metropolie jako lokomotywy rozwoju regionu. Funkcje metropolitalne.Gdańsk jako wzrastająca metropolia w sieci miast europejskich.

 • Miasta wiedzy - wyzwaniem dla nowych funkcji aglomeracji polskich

  Publikacja

  - 2008

  Gospodarka oparta na wiedzy (knowledge economy) zmiania glowne funkcje rozwoju miast. Istniejace aglomeracje przeksztalcaja sie w miasta wiedzy (sciece cities), co kreuje srodowisko dla innowacyjnych produktow, procesow i technologii. Powstaje miasto informacyjne (digital city). Artykul prezentuje studium przypadku Gdanskiego Obszaru Metropolitarnego skomponowanego z instytucji badawczych, parkow technologicznych, inkubatorow i...

 • Światła miasta

  Publikacja

  Książka w całości poświęcona jest współczesnym trendom oświetlenia miast. Autorka przedstawia w niej: -zarys historyczny stosowania ośweitlenia w przestrzeniach publicznych, - funkcje użytkowe i dekoracyjne oświetlenia, - róznego rodzaju formy marketingu prowadzonego z wykorzystaniem światła. Ponadto publikacja przybliża nową rolę światła w mieście - interpretację przestrzeni świtłaem, ukazującą niecodzienne scenografie świetlne...

 • Miasto europejskie na przestrzeni dziejów. Wybrane przykłady

  Publikacja

  Książka przedstawia historyczne procesy rozwojowe, które na przestrzeni dziejów ukształtowały miasto europejskie. Autorka przeanalizowała i scharakteryzowała genezę oraz transformacje przestrzenne wybranych miast cywilizacji europejskiej na tle poszczególnych epok (od starożytności po współczesność) i ważniejszych wydarzeń historycznych, z uwzględnieniem czynników urbanistycznych (m.in. środowiskowych, społecznych, gospodarczych,...

 • Strefy ograniczonego ruchu jako recepta na problemy śródmiejskich ulic handlowych współczesnych miast?: Śródmieście Gdyni – ulica Starowiejska

  Ulice handlowe pełnią istotne funkcje w śródmieściach miast: transportowe, wizerunkowe, są przestrzeniami publicznymi. Współczesne strategie rozwoju miast podkreślają kluczową rolę śródmieść w procesie ich odradzania. Uwzględnienie zwiększonego udziału pieszych i rowerzystów w ruchu może stać się impulsem dla rewitalizacji śródmiejskich ulic. Przy wzrastającej liczbie centrów i galerii handlowych wymagają one szczególnej uwagi,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rozwój cywilizacyjny i technologiczny jako czynnik kształtujący obraz miejskiej przestrzeni = Technological and civizational evolution as a factor that forms the urban space

  Publikacja

  Dostrzeżenie zależności pomiędzy formą, funkcjonalnością, estetyką jest dla projektanta istotną częścią procesu projektowego.Walory estetyczne nie koniecznie muszą się łączyć z funkcjonalnością. Widoczne jest to na przykładzie rozwoju miast. Stare struktury miejskie nie odpowiadają potrzebom współczesnych mieszkańców.Jednocześnie istnieje potrzeba troski o nie. Pojawia się także kwestia odpowiedzi jak zachować takie miasta. czy...

 • Park w metropolii – perspektywy i paradoksy

  Celem artykułu jest ukazanie znaczenia parków miejskich w budowaniu wizerunku metropolii, oraz podkreślenie potrzeby przewartościowania poglądów dotyczących szeroko pojętego krajobrazu miasta. Na tle ogólnych rozważań o potrzebie i podejściu do ochrony otwartego krajobrazu miejskiego zaprezentowano kilka pozytywnych przykładów działań miast na rzecz przywracania świetności terenów zielonych i rekreacyjnych, lub ich tworzenia na...

 • Architekt miasta wczoraj i dziś - wizjoner czy administrator? Uwagi na temat roli architekta miejskiego w kształtowaniu wizji miasta

  Artykuł jest próbą oceny roli architekta miejskiego od początków XX wieku do czasów obecnych. Opracowanie bazuje na pytaniu badawczym, czy we współczesnym mieście wciąż jest miejsc na wizjonerską i wiodącą rolę architekta miejskiego w kształtowaniu przestrzeni, jak to miało miejsce w przeszłości. Architekci miejscy są dziś raczej związani z pełnieniem funkcji administracyjnych, natomiast kwestie przekształceń urbanistycznych powierzane...

  Pełny tekst w portalu

 • Współczesne oblicza miejskości

  Publikacja

  - 2019

  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o współczesną miejskość i jej nowe odmiany, które zdają się potwierdzać tezę Louisa Wirtha i Roberta Parka, przedstawicieli szkoły chicagowskiej, że miejskość znaczy więcej niż „fizyczne wzory miasta”. Oblicza miejskości mają charakter dynamiczny i zróżnicowany, tak jak zmienne są funkcje miast doby globalizacji. Miejskość może być doskonale ulotna i „organizowana” zależnie od okoliczności....

 • Rola obiektów muzealnych w przestrzeni publicznej miasta

  Publikacja

  Pytanie zadane przez Jean Claira o to, czemu dziś służy muzeum, jest kluczowe dla jego miejsca w miejskiej przestrzeni. Pierwotne cele, jakie postawiono muzeum, polegające na gromadzeniu historycznych arcydzieł w oderwaniu od ich miejsca pochodzenia i zapominaniu o czasie, w jakim powstały, należą do przeszłości . Współczesne muzea przejęły szereg nowych ról, które uczyniły z nich niezbędne komponenty ponowoczesnych miast. Ich...

  Pełny tekst w portalu

 • Alternatywne przestrzenie kultury

  Publikacja

  Obecnie przestrzenie uznawane za miejsca kultury to nie tylko muzea, galerie, teatry czy kina. Funkcje te można znaleźć w zupełnie innych, nierzadko zaskakujących przestrzeniach miast. Współczesny odbiorca staje przed wyborem pomiędzy klasycznymi miejscami kultury , a tymi które można nazwać alternatywnymi. Nazywa się je także niezależnymi, gdyż ich działania nie poddają się sztywnym ramom ekonomicznym czy ideologicznym. Różne...

 • TRANSFORMACJA ŚRÓDMIEŚCIA GDAŃSKA – WYBRANE ASPEKTY KREOWANIA NOWEGO OBLICZA CENTRUM METROPOLII

  Publikacja

  - 2018

  W ramach artykułu poruszono zagadnienia związane z uwarunkowaniami oraz specyfiką kształtowania obszaru Śródmieścia Gdańska. Obszar ten – podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do innych dużych polskich miast – łączy w sobie funkcje centrum kształtującej się metropolii, z obszarem, o niezwykle dużej atrakcyjności turystycznej. Równocześnie wskazać można na jego specyficzne cechy, odróżniające go od innych obszarów centralnych:...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane aspekty zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na terenie zurbanizowanym

  Niniejsza monografia stanowi kontynuację tematyki podjętej w 2015 i przedstawianej w książce pt. „Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową” autorstwa Wojciechowska E., Gajewska M., Żurkowska N., Surówka M., Obarska-Pempkowiak H., Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodą w przestrzeni zurbanizowanej stanową wyzwania XXI wieku, które muszą być spójne a zatem uzgadniane i planowane...

 • Dwa oblicza Świetlnego Festiwalu

  Publikacja

  Odbywające się na całym świecie festiwale światła są niepowtarzalną okazją do promocji miast. Ukazują kunszt artystów wykorzystując możliwości dzisiejszej techniki. Największe festiwale światła i dźwięku przyciągają miłośników sztuki w przestrzeni publicznej. Stają się okazją do spojrzenia na świat z innej perspektywy. W czasie festiwali dzięki artystom przestrzeń miast przeobraża się wydobywając, niezauważane na co dzień, walory...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Tomasz Szymański dr inż. arch.

  Tomasz Szymański (dr inż. arch.) jest architektem i starszym wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Studia zakończone dyplomem z wyróżnieniem. Zainteresowania badawcze dr. Tomasza Szymańskiego skoncentrowane są wokół kwestii dziedzictwa przemysłowego, re-use, adaptacji i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, obiektów poportowych i postoczniowych na...

 • Romanika Okraszewska dr inż. arch.

  dr inż. arch. Romanika Okraszewska jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W 1996 ukończyła klasę matematyczno-informatyczną w VIII Liceum Ogólnokształcącym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Absolwentka dwóch wydziałów Politechiki Gdańksiej, w roku 2002 ukończyła studia architektury i urbanistyki a w 2004 zarządzania i ekonomii. W latach...

 • Małe miasta w Polsce Północnej - typy i uwarunkowania rozwoju

  Publikacja

  - 2010

  Celem badań było rozpoznanie zróżnicowanych sytuacji małych miast w Polsce północnej. W niedalekiej przeszłości wspólne dla znacznej części tego obszaru problemy wsi popegeerow-skiej odcisnęły się i na rozwoju szeregu miast. Wspólną cechą niektórych miast jest specyfika nadmorskiego położenia: rybołówstwo z jego problemami ekonomicznymi i funkcja tury-styczna. Elementem analiz jest typologia małych miast Polski północnej. Przy...