Wyniki wyszukiwania dla: GDAŃSK, KULTURA, DZIEDZICTWO, TOŻSAMOŚĆ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: GDAŃSK, KULTURA, DZIEDZICTWO, TOŻSAMOŚĆ

Wyniki wyszukiwania dla: GDAŃSK, KULTURA, DZIEDZICTWO, TOŻSAMOŚĆ

 • Dziedzictwo kulturowe Gdańska. Zespół śródmiejski a miejska polityka historyczna

  Publikacja

  Aktualna miejska polityka historyczna Gdańska skupia się wokół realizacji dwóch najważniejszych przedsięwzięć muzealnych, mających stać się swoistą materializacją jego dziedzictwa kulturowego. U jej podstaw leży zarysowana z europejskiej perspektywy narracja oparta na dwóch wielkich wydarzeniach xx wieku, która wydaje się jednak nie uwzględniać dziedzictwa kulturowego zapisanego w strukturze urbanistycznej zespołu śródmiejskiego...

 • Morskie dziedzictwo przemysłowe a tożsamość kulturowa regionu

  Publikacja

  - 2006

  Publikacja dotyczyła znaczenia architektonicznego dziedzictwa morskiego jako szczególnie ważnego dla regionu nadmorskiego dziedzictwa przemysłowego. Problematyka referatu i publikacji dotyczyła dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie oraz szans i kierunków działania w przyszłości.

 • Dziedzictwo przemysłowe a tożsamość kulturowa regionu gdańskiego.

  Publikacja

  - 2006

  Referat i publikacja dotyczyły wagi dziedzictwa przemysłowego dla określania kulturowej tożsamości regionu gdańskiego, w kontekście rozwoju gospodarki rynkowej, analizowania popytu inwestycyjnego dla ponownej integracji w skali miasta i regionu.

 • Dziedzictwo przemysłowe a tożsamość kulturowa regionu gdańskiego.

  Publikacja

  - 2004

  Publikacja dotyczy roli jaką odgrywa dziedzictwo przemysłowe w kształtowaniu tożsamości kulturowej regionu gdańskiego w kontekście zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 • Ceglana tożsamość. Dziedzictwo materialne jako rdzeń gdańskich tożsamości

  Artykuł dotyczy cegły elewacyjnej jako materiału budowlanego będącego istotnym elementem kształtowania gdańskiej tożsamości.

  Pełny tekst w portalu

 • Miasto Przestrzeń Tożsamość: Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław

  Publikacja

  - 2017

  Część pierwsza monografii poświęcona jest wyjaśnieniu podstawowych pojęć i koncepcji, do których odwołano się w pracy. Część druga zawiera krótkie portrety trzech badanych miast. W części trzeciej zaprezentowane zostały wyniki badań. Składa się z siedmiu rozdziałów. Rozpoczyna ją rozdział o tożsamości badanych miast. Następnie analizie poddane są narracje i sfery dyskusji o mieście. Grze wytwarzanymi wizerunkami poświęcono rozdział...

 • Role of inner-city brownfields in urban development of european cities - example of Gdańsk Music and Congress Centre

  Publikacja

  Położone w bliskim sąsiedztwie śródmieść tereny poprzemysłowe odgrywają w miastach europejskich ważną rolę w przekształceniach struktur miejskich. Kształtowane na posiadających bardzo silną tożsamość terenach wielofunkcyjne, przestrzenie publiczne przyczyniają się do zatrzymania w centrum miast jego mieszkańców i przeciwdziałają ich ucieczce na obrzeża. Wyżej wspomniane kulturowe i historyczne dziedzictwo, jak i genius loci obecny...

 • Tomasz Szymański dr inż. arch.

  Tomasz Szymański (dr inż. arch.) jest architektem i starszym wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Studia zakończone dyplomem z wyróżnieniem. Zainteresowania badawcze dr. Tomasza Szymańskiego skoncentrowane są wokół kwestii dziedzictwa przemysłowego, re-use, adaptacji i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, obiektów poportowych i postoczniowych na...

 • Konstrukcje drewniane w architekturze sakralnej dawniej i dziś

  Publikacja

  - Budownictwo i Architektura - 2016

  Drewniana architektura sakralna miała i ma duże znaczenie dla rozwoju budownictwa oraz jego walorów estetycznych. Zakorzeniona w tradycji ogniskuje w sobie cechy egzystencji człowieka, takie jak duchowość, kultura czy technika, materializowane przy użyciu najlepszych tworzyw oraz wiedzy i umiejętności budowniczych. To „duchowość okryta drewnem”. Obiekty wernakularne zapisane w przestrzeni nie tylko budują obraz...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Dziedzictwo techniki - spojrzenie z Gdańska

  Publikacja

  - 2005

  We ''Wprowadzeniu'' omówiono proces wyłaniania się współczesnej doktryny dziedzictwa techniki, przywołując pojęcia: środowisko zbudowane, materialne i niematerilane dziedzictwo kultury, dziedzictwo inżynierii, archeologia przemysłu, rynek dziedzictwa, ochrona autentyczności zabytków. Wskazano współczesne zjawiska: fasadyzm, niebezpieczeństwo dewaloryzacji, lekceważenie wartości kulturowych, zanik różnorodności krajobrazu kulturowego...

 • Dziedzictwo osadnictwa na Żuławach - analizy i koncepcje wykorzystania. Raport z polsko-holenderskich warsztatów ''Skarb Menonitów''

  Publikacja

  - 2009

  Dziedzictwo osadnictwa na Żuławach - analizy i koncepcje wykorzystania Raport z polsko-holenderskich warsztatów ''Skarb Menonitów'' - artykuł pokonferencyjny przedstawiajacy winiki badań dotyczacych dziedzictwa kulturowego terenu Żuław, śladów historii zapisanych w krajobrazie i ich nowego miejsca w życiu współczesnym. Sesja naukowa Oddz. Etnografii Muzeum Narodowe w Gdańsku, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu...

 • Biografie miast: Gdańsk

  Publikacja

  - 2017

  Kantowskie pytanie, kim są gdańszczanie, pozostaje otwarte i aktualne. Z socjologicznego punktu widzenia biografia Gdańska przedstawia bogactwo tożsamości, ale i wynikających stąd napięć oraz sporów, które ożyły w pewnym sensie także w przeprowadzonych badaniach i wywiadach z ekspertami.

 • Społeczna pamięć i tożsamość na przykładzie Gdańska

  Publikacja

  Gdańsk jest na mapie Polski miastem, które w sposób szczególny wpisuje się w nurt refleksji skoncentrowanej na znaczeniu przestrzeni społeczno-kulturowej w dobie dynamicznych przemian nowoczesności, wzajemnego przenikania się kontekstów lokalnych i globalnych. Położenie miasta, związana z nim historia, wielonoarodowa tradycja i kultura, czyniły je swoistym ''laboratorium'' kształtowania się, utrwalania i transformacji narracji...

 • Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji

  Publikacja

  - 2019

  Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważne, kategorie zasobów każdej organizacji, decydujące o jej niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą reputację na rynku. Każda z tych kultur wyraża się poprzez swoiste założenia, normy, wartości oraz artefakty. Stanowią one fundament...

 • ROLA ZABYTKÓW W GOSPODARCE - WYBRANE ZAGADNIENIA

  Publikacja

  Rola zabytków w gospodarce rynkowej jest dwojaka i ogranicza się jedynie do wartości historycznej, naukowej czy artystycznej. Z jednej strony budują tożsamość narodową i pełnią funkcje społeczne, a z drugiej – stanowią produkt rynkowy, który wspiera rozwój regionalny pod względem atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej. Zabytki jako część infrastruktury stanowią element rozwoju społeczno – gospodarczego. Można więc powiedzieć,...