Wyniki wyszukiwania dla: GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA PRZESTRZENI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA PRZESTRZENI

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA PRZESTRZENI

 • Geometria różniczkowa (MAT2039) - Nowy

  Kursy Online
  • M. Izydorek

  Geometria różniczkowa (MAT2039), studia stacjonarne II stopnia, kierunek Matematyka, specjalność GiGK, semestr III

 • Topologia różniczkowa

  Kursy Online
  • K. Wroński

 • Organizacja Przestrzeni Publicznej

  Kursy Online
  • H. Klementowska

  Omówienie elementów składowych przestrzeni publicznej – ozdobnych, kulturowych, niezbędnych informacyjnych oraz infrastrukturalnych. Materiały stosowane w przestrzeni publicznej vs użytkownicy tej przestrzeni, w tym niepełnosprawni. Omówienie specyfiki naziemnych elementów infrastruktury technicznej obecnie i w najbliższej przyszłości. Maskowania/”uszlachetnienie”detalu niezbędnej infrastruktury technicznej obecnie istniejącej...

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy zagadenień tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Zawarto w nim kwestie genezy zjawiska tematyzacji a także przegląd najważniejszych rodzajów przestrzeni tematycznych.

 • ADAPTABILNOŚĆ PRZESTRZENI MIESZKALNYCH

  Kursy Online
  • M. Wysocki

   Rozwój cywilizacyjny, ale też zmieniające się potrzeby użytkowników wymuszają na projektantach tworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to zakres projektowania uniwersalnego. Na zajęciach zajmiemy się tworzenie tzw. przestrzeni adaptabilnej, tj. przestrzeni przygotowanej do zmian. Pod pojęciem adaptabilność kryje się trend projektowania, który uwzględnia możliwość dostosowania przestrzeni...

 • Shopping Centres - a Threat to Public Spaces?

  Publikacja

  - Rok 2007

  Obszary wewnętrznych przestrzeni pieszych w centrach handlowych stają się substytutami śródmiejskich przestrzeni publicznych miast. Mimo ich stylizacji architektonicznej na ulice handlowe nie spełniają takiej samej funkcji jak przestrzenie tradycyjne. Powoduje to zagrożenia związane ze wzrostem znaczenia konsumpcjonizmu i tworzenia zamkniętych przestrzeni prywatnych niedostępnych dla całego społeczeństwa. Mimo to mogą one być elementami...

 • Prywatyzacja przestrzeni publicznych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł zawiera przegląd problematyki związanej z kwestią prywatyzacji przestrzeni publicznych, m.in.: genezę procesu, opis charakterystycznych strategii związanych z realizacją przestrzeni ''quasi publicznych'', identyfikacją głównych uczestników tych procesów oraz ich motywacji. Artykuł zawiera także szkicowy opis dwóch przykładów prywatyzacji przestrz. publ. - Bryant Park w Nowym Jorku oraz Business Improvement Districts.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • ADAPTABILNOŚĆ PRZESTRZENI MIESZKALNYCH

  Kursy Online
  • M. Wysocki

  Celem przedmiotu jest pogłębienie umiejętności projektowania przestrzeni zamieszkania, jako adaptabilnej do zmieniających się potrzeb użytkowników.  Uzyskanie wiedzy na temat zasad projektowania uniwersalnego i nowych zapisów prawnych nakazujących projektowanie uwzględniające szczególne potrzeby użytkowników.

 • Wpływ komercjalizacji przestrzeni na proces odnowy przestrzeni miejskiej

  Publikacja

  StreszczenieArtykuł ten próbuje przybliżyć odpowiedź na pytanie o rodzaj wpływu komercjalizacji na proces odnowy przestrzeni miejskiej. W konsekwencji zmian, jakie nastąpiły w Polsce po roku 1989, przejścia w kierunku gospodarki wolnorynkowej, rola sektora publicznego uległa zmianie. Sytuacja ta wymaga rewizji instrumentów polityki przestrzennej.

 • Socjologia przestrzeni 2021/22

  Kursy Online
  • M. Dymnicka

  Socjologia przestrzeni: ćwiczenia, 15 godzin.

 • Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł zawiera omówienie współczesnych sposobów definiowania przestrzeni publicznej oraz jej przemian. Zaarto w nim także rozważania na temat tożsamości i autentyzmu współczesnej przestrzeni publicznej

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy zagadnienia tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Opisane w nim zostały zagadnienia genezy tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń miast amerykańskich. Omówiona została także typologia przestrzeni tematycznych.

 • Inkluzja w przestrzeni publicznej

  Kursy Online
  • M. Wysocki

  Współczesne idee projektowania przestrzeni publicznej wymagają spojrzenia na potrzeby człowieka o szczególnych potrzebach, aby mogła być zrealizowana inkluzja w społeczności lokalnej. Inkluzja w projektowaniu, to umiejętność stosowania zasad projektowania uniwersalnego. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów i pracy nad koncepcją inkluzywnej i dostępnej przestrzeni publicznej.

 • Odzyskiwanie przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - Rok 2008

  Modernizm wyjałowił przestrzenie publiczne ze znaczeń symbolicznych, a okres po modernizmie rozbił dawną jedność funkcji i miejsca. Tym, co charakteryzuje współczesne podejście do przestrzeni publicznych, jest poszukiwanie nowych tematów i doświadczeń stanowiących scenografię dla niestabilnego i multinarracyjnego życia miejskiego.

 • Kulturowe wytwarzanie przestrzeni publicznych

  Publikacja

  W artykule podjęto próbę pokazania wływu nowych technologii na wytwarzanie przestrzeni publicznych w miastach ery globalizacji.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Światło we współczesnej przestrzeni publicznej

  Publikacja

  Artykuł opisuje znaczenie oświetlenia przestrzeni publicznych. Wyróżnione zostały różne podejścia do używania tworzywa jakim jest światło sztuczne w kreowaniu scenografii przestrzeni publicznej.

 • Nocne życie przestrzeni publicznych

  Publikacja

  Artykuł przedstawia krótką charakterystykę funkcjonowania miasta nocą. Na tle zachowań użytkowaników przestrzeni publicznych scharakteryzowane zostały zdarzenia w mieście po zapadnieciu zmroku, a następnie podkreślone ich znaczenie we współczesnej urbanistyce.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zmiany funkcji przestrzeni portowych

  Transformacje przestrzeni portowych na przykładzie wybranych miast skandynawskich. Otwieranie się miast na wodę, odsuwanie tradycyjnych portów handlowych od ludności. Elementy wody w urbanistyce, wykorzystanie starego taboru. Znaczenie przystani pasażerskich i promowych w centrach, unikanie dominant.

 • Genius Loci w przestrzeni publicznej

  Kursy Online
  • H. Klementowska

  Omówienie czynników, które decydują pozytywnie o jakości przestrzeni publicznej

 • Wymiar społeczny współczesnej przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozwój ośrodków komunikowania się osłabił niektóre funkcje miasta, ale nadal miejskie skupiska ludzkie zintegrują, zachowują, a nawet zwiększają wpływ na sposób życia ludzi. Fakt ten niezmiennie zachęca do analizy tych miejsc w przestrzeni, które definiują jakość życia w strukturach miejskich. Tekst jest próbš pokazania znaczenia przestrzeni publicznych we współczesnym mieście.

 • Kreatywność wirtualnej przestrzeni aglomeracji

  Publikacja

  - Rok 2008

  Metropolie jako bardziej rozwinieta forma wielkiego miasta sa miejscami transformacji funkcji. Funkcja przemyslowa ustepuje funkcjom zwiazanym z gospodarka oparta na wiedzy (knowledge based economy). Powstaje nowe pojecie wirtualnego miasta wiedzy. Oprocz szns innowacji pojawiaja sie takze zagrozenia wirtualnej przestrzeni informacji.

 • Zrównoważona odnowa przestrzeni miejskiej

  Publikacja

  Celem rozprawy doktorskiej jest ocena metod i instrumentów odnowy przestrzeni miejskiej o oddziaływaniu ponadlokalnym i warunkowanych równoważeniem rozwoju oraz porównanie ich wykorzystania w wybranych krajach Unii Europejskiej. W wyniku badań stworzony został model transformacji przestrzeni miejskiej ze wskazaniem priorytetów działań przestrzennych uwarunkowanych równoważeniem rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Analiza porównawcza...

 • Socjologia przestrzeni

  Kursy Online
  • M. Dymnicka

 • Nowe instrumenty kształtowania przestrzeni publicznych miasta

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł dotyczy zagadenień budowy instrumentarium realizacji współczesnych przestrzeni publicznych miasta. Obejmuje przegląd dostępnych instrumentów działania ora zmożliwości ich stosowania w odniesieniu do procesów kreacji nowych przestrzeni publicznych.

 • Fragmentaryzacja przestrzeni publicznej - próby rekompozycji

  Publikacja

  Współczesne procesy restrukturyzacji przestrzeni miejskiej prowadzą do prywatyzacji i fragmentaryzacji dużych jej obszarów. Celem tekstu jest próba przybliżenia wybranych działań naprawczych: scalających i ożywiających miasto.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Tematyzacja architektury a autentyzm przestrzeni miasta.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł zawiera rozważania związane ze zjawiskiem tematyzacji architektury czyli intencjonalnego nadawania jej form z okresów minionych oraz związanych z tym zagrożeń dla autentyzmu przestrzeni miasta.

 • Hierarchiczny podział przestrzeni ontologii na konteksty

  Publikacja

  Semantyka języka OWL wprowadza pojęcie przestrzeni ontologicznej, w której współistnieje wiele ontologii w różnym stopniu ze sobą powiązanych. Wielkość i jednolitość tej przestrzeni jest przyczyną trudności w interpretacji i wnioskowaniu. Zaproponowana w wielu pracach kontekstualizacja przestrzeni ontologii wniosła pewien porządek do opisu zależności między ontologiami i wprowadziła pojęcie interpretacji lokalnych. W tym rozdziale...

 • Rzeźba w przestrzeni publicznej współczesnego miasta

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono jak istotna rolę może i powinna we współczesnym mieście pełnić rzeźba jako integralny element tworzący tożsamość przestrzeni publicznej w obecnej zglobalizowanej przestrzeni miejskiej, która niestety pozbawiana jest reliktów dawnej tożsamości kulturowej. Ananlizie poddano także celowość narzucania nowej aranżacji miejsca publicznego przy pomocy dogęszczania rzeźbami miejsc wspólnych dla mieszkańców i turystów.

 • Energia przestrzeni publicznej współczesnego miasta

  Publikacja

  Pojęcie piękna w pejzażu miejskim stało się względne. Liczy się aura miejsca, atrakcyjność, walor, przyciąganie odbiorców, najlepiej bez względu na porę dnia i roku. Nie zawsze jednak przestrzeń publiczna obdarza odbiorcę dobrą energią. Czasem, wbrew oczekiwaniom pomysłodawców oferty konsumpcyjnej dla owej przestrzeni, uznana zostaje za odpychającą. Zjawisko generowania dobrych, lub określanych jako złe, energii przez istniejące...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Jedna z podstawowych kategorii politologicznych są systemy polityczne. Szczegóny ich wymiar uwidacznia się w przestrzeni europejskiej. Mimo występowania licznych różnic w organizacji życia politycznego zauważa się jednak pewne cechy wspólne wynikające ze wspólnego dziedzictwa kulturowegi i zbliżonych doświadczeń historycznych.

 • Woda w kształto waniu przestrzeni publicznych

  Publikacja
  • I. M. Burda

  - Rok 2010

  W artykule wskazano na szczególną rolę wody w tworzeniu przestrzeni publicznej wysokiej jakości, co potwierdzają badania przypadków transformacji obszarów poprzemysłowych. Liczne tego typu przykłady pozwalają dowieść, że zastosowanie wody w kreowaniu struktur miejskich może być czynnikiem podnoszącym ich jakość. Rozwiązania, w których uwzględniono zastosowanie elementów wodnych, wpisują się także we współczesne tendencje w kształtowaniu...

 • Konfiguracja przestrzeni a bezpieczeństwo = Crime and space configuration

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł podejmuje kwestię występowania patologii społecznych na wielkich osiedlach mieszkaniowych z perspektywy uwarunkowń przestrzennych Przedstawiono wyniki badań pokazujące, że bardzo podobne pod względem rodzaju tkanki, położenia, oraz struktury społecznej blokowiska mogą posiadać odmienną charakterystykę poziomu bezpieczeństwa, co daje się powiązać ze specyficznie kształtowaną strukturą przestrzeni osiedla jako całości. Wskazuje...

 • Transformacje przestrzeni portowych w wybranych miastach skandynawskich

  Problemy przekształceń przestrzeni w miastach portowych. Ewolucja portów skandynawskich. Transformacje przestrzeni powstałej po nieczynnych terenach portowo - stoczniowych. Różne strategie postępowania - charakterystyczne różnice pomiędzy Kopenhagą a Malmoe.

 • Stan estetyczny przestrzeni a kultura korzystania z miasta

  Publikacja

  - METROPOLITAN - Rok 2014

  Artykuł jest analizą zagadnień estetyzacji przestrzeni w kontekście kulturowym. Istnieje potrzeba analizy, czy przynajmniej szkicu przybliżającego kulturowe uwarun- kowania kształtowania przestrzeni, które doprowadziły do obecnej sytuacji w polskich miastach. Szkic ten może być jednym z głosów w obecnie prowadzonej dyskusji na temat tak zwanej estetyzacji przestrzeni oraz podej- mowanych przez zainteresowanych decyzji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Program edukacyjny ''Projektowanie Przestrzeni Wspólnej''

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł poświęcony realizowanemu na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej programowi edukacyjnemu ''Projektowanie Przestrzeni Wspólnej''. Program realizowany jest wspólnie z samorządami lokalnymi województwa pomorskiego. W programie uczestniczą studenci Wydziału Architektury i osoby niepełnosprawne. W artykule opisano zrealizowane warsztaty ''Miasta bez Barier'', które odbyły się w Gdyni i Kwidzynie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Społeczne aspekty oświetlenia przestrzeni publicznych

  W artykule zostały omówione społeczne aspekty oświetlenia, podstawowe funkcje oświetlenia w kontekście przestrzeni publicznej, czynniki wpływające na wybór rodzaju i sposobu oświetlenia, w tym wymogi normatywne. Aspekty społeczne zostały przedstawione w powiązaniu z czynnikami ludzkimi, kwestią budowania wizerunku miasta oraz wydajnością systemów oświetleniowych i technicznymi właściwościami światła.

 • Miejsca handlu ulicznego w przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - Rok 2012

  Handel targowy w przestrzeni publicznej współczesnego miasta posiada różnorodne znaczenie, często stawiany jest w dwóch granicznych spojrzeniach, od formy szpecącej daną przestrzeń, po element pożądania w celu przyciągnięcia oka turysty oraz stworzenia atmosfery swojskości w przestrzeni publicznej miasta. W poniższym artykule spróbujemy się przyjrzeć tej drugiej możliwości wykorzystania handlu targowego, jako elementu mogącego...

 • Inwestor i projektant w kształtowaniu przestrzeni

  Problemy racjonalnego zagospodarowania przestrzeni. Plany, braki w zakresie planowania przestrzennego. Konsekwencje wieloletniej prowizorki. Wnioski wynikające z konferencji Izby Projektowania Budowlanego.

 • Prawo planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Realizacja polityki przestrzennej miast realizuje się na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wytycznych tego dokumentu prawa lokalnego dopuszcza się realizacje poszczególnych budynków. Współgranie form dające obiektywne wrażenie harmonii przestrzennej jest tym co określamy jakością przestrzeni publicznej. Trafność zapisów planów miejscowych tworzy ramy organizujące działalność poszczególnych...

 • Społeczne uwarunkowania dostępności przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Działania projektowe urbanistów i architektów powinny iść w kierunku tworzenia pełnej dostępności przestrzeni publicznej, która spełni oczekiwania wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, stan zdrowia czy ogranicznia mobliności lub percepcji. Powszechna dostępność przestrzeni warunkuje prawidłowy rozwój jednostki i całych wspólnot oraz sprzyja tworzeniu zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego. Dla poprawy bezpieczeństwa...

 • Kompilacja scenariuszy przedsięwzięć dla przestrzeni inteligentnej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono sposób transformacji modelu scenariusza podczas kolejnych faz cyklu życia i technik optymalizacji, które mogą być zastosowane do wytworzenia kodu wykonywalnego. Skrócenie czasu przetwarzania i transformacji scenariusza do aplikacji jest bardzo istotne w aplikacjach przetwarzania wszechobecnego (ang. ubiquitous), z uwagi na konieczność zapewnienia płynnego i szybkiego działania przestrzeni. Podano przykładowy wzorzec...

 • Redefiniowanie przestrzeni medycznej = Redefining healthcare space

  Publikacja

  - Rok 2015

  Szpital jest obiektem publicznym, budynkiem-miastem, jego architektura nakierowana jest na realizację procesu leczenia i zdrowienia, a jednocześnie formuje przestrzenne ramy mikrokosmosu interakcji społecznych rozgrywających się pomiędzy pacjentami i personelem, gośćmi i „mieszkańcami”. Współcześnie w podejściu do rozumienia czym jest szpital - a zatem również do kształtowania architektury obiektów medycznych - można zauważyć dwa...

 • Wpływ przestrzeni martwej na stratyenergetyczne w pompach wielotłoczkowych

  Publikacja

  Zdefiniowano pojęcie przestrzeni martwej w pompach wielotłoczkowych. Opisano zjawiska zachodzące w tej przestrzeni. Wskazano na możliwości minimalizacji strat energetycznych wywołanych zmianą objętości cieczy występujących w przestrzeni martwej.

 • Struktura przestrzeni miasta w świetle analizy syntaktycznej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Badania nad strukturami przestrzeni przy wykorzystaniu analizy syntaktycznej wskazały na fundamentalną zależność pomiędzy strukturą przestrzeni miasta i sposobem jego funkcjonowania. Kluczem do podjęcia dialogu z miastem historycznym jest zrozumienie logiki przekształcanej przez stulecia struktury przez pryzmat konfiguracji.

 • Geometria wykreślna I, 2020/21

  Kursy Online
  • J. M. Kowalewska
  • M. Malewczyk
  • D. Cyparski
  • A. Wancław
  • M. Helenowska-Peschke
  • M. Kwasek

  Kurs „Geometria wykreślna I” łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-nauczaniem. Przeznaczony jest dla studentów kierunku Architektura, sem. 1, studia inżynierskie I stopnia. Tematyka dotyczy graficznej prezentacji obiektów 3D na płaszczyźnie, ich restytucji na podstawie rzutów oraz rozwiązywania prostych problemów przestrzennych. Treść nauczania obejmuje założenia metody rzutów prostokątnych na dwie rzutnie (metoda...

 • Pozaplanistyczne instrumenty kształtowania przestrzeni publicznych miasta.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Artykuł dotyczy pozaplanistycznych, a więc nie wymaganych ustawowo instrumentów gospodarowania przestrzenią, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kształtowania przestrzeni publicznych miasta. Zawarto w nim omówienia poszczególnych grup instrumentów, jak i przykładowe ich zastosowania.

 • Influence of transport policy on shape and function of public space

  Publikacja

  - Rok 2007

  Istotnym wyznacznikiem atrakcyjności miejsca jest dostępność, zdeterminowana przez skalę podażowej polityki transportowej oraz wielkość wskaźnika motoryzacji. Samochód, jako dobro powszechnie dostępne, wpłyną na zmianę zachowań społecznych mieszkańców oraz na percepcję, kształt i funkcjonowanie przestrzeni miejskich. Z jednej strony integruje tkankę miejską, a z drugiej okupując wolne przestrzenie, nie uwzględniając żadnych wyższych...

 • Tożsamość a autentyzm przestrzeni publicznej współczesnych wielkoskalowych założeń urbanistycznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł dotyczy problematyki kształtowania przestrzeni publicznej, realizowanej jako element wielkoskalowych zamierzeń i projektów urbanistycznych. Poruszono w nim zagadnienia tożsamości tych przestrzeni oraz możliwych zagrożenb dla ich autentyzmu. Kluczowa kwestią jest przy tym zagadnienie tematyzacji przestrzeni publicznej - jej przejawów i zagrożeń, które to zjawosko niesie

 • Geometria wykreślna

  Kursy Online
  • A. Wancław

 • Miejsca handlu ulicznego w przestrzeni publicznej współczesnego miasta

  Publikacja

  - Rok 2012

  Plac targowy w przestrzeni publicznej współczesnego miasta posiada różnorodne znaczenie, często stawiany jest w dwóch granicznych spojrzeniach, od formy negatywnie wpływającej na daną przestrzeń, po element mogący w znaczący sposób przyciągnąć oko turysty oraz stworzyć atmosferę swojskości w przestrzeni publicznej miasta. W poniższym artykule spróbujemy się przyjrzeć, jakie znaczenie mają miejsca handlu targowego w przestrzeni...