Wyniki wyszukiwania dla: GLOBALNY WYMIAR WIEDZY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: GLOBALNY WYMIAR WIEDZY

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: GLOBALNY WYMIAR WIEDZY

 • Globalizacja szansą generowania nowej wiedzy.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Autorka ukazuje na bazie analizy zagadnienia globalizacji problemu tworzenia i zarządzania wiedzą. To wiedza według autorki staje się towarem i stymulatorem podmiotów gospodarczych, ale przede wszystkim samego człowieka, jego osobowości, hierarchii wartości i zachowań pracowniczych. W artykule ukazana jest spirala wiedzy globalnej oraz konwersje jej tworzenia. Globalny świat to świat wiedzy, jej przetworzenia i unowocześnienia....

 • Istota gospodarki opartej na wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2009

  Współczesna gospodarka morska ma charakter globalny i wielodyscyplinarny. Strategia lizbońska oraz inne dokumenty UE podkreślają znaczenie wiedzy i innowacji w rozwoju tego sektora. Kreowanie nowej wiedzy i jej wykorzystywanie wymaga wdrożenia nowych form organizacji sektora morskiego w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Budowa gospodarki morskiej opartej na wiedzy wymaga sformułowania polityki sprzyjającej efektywnemu...

 • KRAJOBRAZOWY WYMIAR RURALISTYKI

  Publikacja

  - Rok 2016

  Tytuł Krajobrazowy wymiar ruralistyki w pełni oddaje treść pracy. Najogólniej mówiąc, rozprawa relacjonuje poszukiwania sposobów udziału krajobrazu w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Książka, wbrew swojemu układowi, nie powstawała według zwyczajowej ścieżki: od tezy, mieszczącej się w dziedzinie architektury i urbanistyki, do argumentów, które wywiedzione z tej dyscypliny, przemówiłyby za nią. Analiza stanu badań wskazywała...

 • Nowe wyzwania regionalne: od postmodernizmu do innowacyjnego renesansu metropoli

  Publikacja

  - Rok 2009

  Turbulencje wywołane światowym kryzysem finansowym ogarneły też Polskę. Problemem jest efekt wyjścia z tego stanu. Przedstawiono trzy procesy: zdeterminowane, wolno- i szybkozmienne. Szansą kreatywności są polskie metropolie jako lokomotywy rozwoju, szczególnie w ich funkcji miast wiedzy i innowacji. Omówiono wymiar terytorialny modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego

 • Zbigniew Kaźmierczyk dr hab.

  Dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, profesor nadzwyczajny, literaturoznawca, pracuje w Zakładzie Historii Literatury Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego; kierownik Pracowni Literatury Etnogenetycznej, prezes Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Ukazał gnostycko-manichejski wymiar egzystencji w twórczości...

 • Integracja funkcji z formą w przestrzeni e-Uczelni

  Obecnie kampus uczelni wyższej traktowany jest jako globalny ośrodek wytwarzania i wymiany wiedzy. W artykule wskazano kierunek przemian środowisk akademickich, który dotyczyć ma nie tylko samego procesu informatyzacji na szczeblu organizacyjno-informacyjnym, lecz także sposobu traktowania struktury architektonicznej kampusu z wyodrębnieniem węzłów funkcjonalnych. Wyraża się to poprzez udział nowych technologii w kształtowaniu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura służby zdrowia: Wybór przepisów i literatury przedmiotu

  Publikacja

  - Rok 2014

  Projektowanie architektury służby zdrowia, zwłaszcza złożonych funkcjonalnie obiektów lecznictwa, ma charakter wysoce specjalistyczny. Problematyka związku architektury i zdrowia nie ogranicza się jednak do obiektów medycznych. Kształtowanie architektury per se wywiera wpływ na zdrowie i wymaga wiedzy o człowieku i jego relacjach z otoczeniem. Architektura i zdrowie mają wymiar nie tylko indywidualny, ale także społeczny, publiczny...

 • Globalny system monitoringu ładunków kontenerowych

  W artykule opisano globalny bezprzewodowy system monitoringu ładunków kontenerowych jako rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo i efektywność takiego transportu. Scharakteryzowano budowę i działanie Inteligentnego Modułu Kontenerowego ( IMK ) w samoorganizującej się sieci monitorującejstan wnętrza kontenera.

 • Globalny bezprzewodowy system monitoringu ładunków kontenerowych

  W artykule opisano globalny bezprzewodowy system monitoringu ładunków kontenerowych, jako rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo i efektywność transportu kontenerowego. Scharakteryzowano budowę i działanie Inteligentnego Modułu Kontenerowego (IMK) w samoorganizującej się sieci monitorującej stan wnętrza kontenera.

 • Globalny system monitoringu transportu kontenerowego

  Opisano globalny bezprzewodowy system monitoringu ładunków kontenerowych, jako rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo i efektywność takiego transportu. W sposób ogólny opisano schemat funkcjonalny systemu oraz tzw. inteligentny moduł kontenerowy (IMK), stanowiący wyposażenie każdego kontenera, na którym to module opiera się budowa i działanie tego systemu. Następnie opisano działanie samoorganizującej się sieci takich modułów, co...

 • Inteligentny wymiar architektury

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł prezentuje innowacyjne rozwiązania w inteligentnym budynku jakim jest gmach ETI na Politechnice Gdańskiej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Podatkowe determinanty sukcesu przedsiębiorcy

  Publikacja

  - Rok 2015

  W rozdziale pierwszym omówiono różne definicje pojęcia „przedsiębiorczość” funkcjonujące w literaturze przedmiotu. Wskazano także istotę analizowanego zjawiska oraz uwarunkowania jego rozwoju. W drugim rozdziale omówiono kwestie związane z problematyką podatkową, z którą styka się niemal codziennie prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Zaprezentowana tutaj między innymi możliwość wyboru formy prawnej i...

 • Bazy wiedzy w wieloagentowym systemie do oceny technologii informatycznych - podział wiedzy i baz wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł prezentuje bazy wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. W części pierwszej przedstawiono podział wiedzy i baz wiedzy uwzględniający wiedzę dotyczącą samych technologii jak i kryteriów ich ocen oraz środowisk zastosowania technologii informatycznych. W części drugiej omówiono struktury poszczególnych baz wskazując jednocześnie na zachodzące (w nich i między nimi) relacje. Artykuł uwzględnia także...

 • Pomorska metropolia wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2008

  Metropolie wiedzy jako koncentracja funkcji innowacyjnych. Model powiazan strukturalnych dzielnic wiedzy zlozonych z: uczelni wyzszych, parkow naukowo-technologicznych, przemyslu innowacyjnego, uslug. Delimitacja przestrzenna miasta wiedzy w Metropolii Gdanskiej.

 • Globalny system monitoringu ładunków kontenerowych

  w artykule przedstawiony został opis globalnego systemu monitoringu ładunków kontenerowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli odgrywanej przez inteligentny moduł kontenerowy w samoorganizującej się sieci monitorującej.

 • Kryzys globalny a sytuacja gospodarcza Polski

  W opracowaniu określono źródła międzynarodowych problemów gospodarczych oraz wskazano ich konsekwencje, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej Polski.Stwierdzono, że w okresie globalizacji działa tzw. efekt domina, powodując nasilanie się w poszczególnych krajach sytuacji kryzysowych. Nie dostrzeżone w porę problemy gospodarcze przekształcają się w realne kryzysy, w tym finansowe. W związku z tym, kraje całego świata...

 • Komputerowe sprawdzanie wiedzy.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono programy komputerowe wspomagające sprawdzanie wiedzy i umiejętności. scharakteryzowano najczęściej spotykane formy komputerowego sprawdzania wiedzy: testy wyboru, testy uzupełnień oraz programy z bazą wiedzy do sprawdzania poprawności wnioskowania podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych. Charakterystyka każdego rodzaju testu jest zilustrowana opisem odpowiedniego programu komputerowego.

 • Historia życia jako terapia - edukacyjny wymiar opowieści w badaniu tożsamości nauczycielek

  Publikacja

  - Rok 2014

  W artykule prezentowane są założenia metodologiczne oraz fragmenty wyników badań biograficznych nauczycielek. Autor koncentruje się na charakterystyce specyficznego narzędzia badawczego, w założeniu wykraczającego poza wymiar poznawczy, stając się pewnego rodzaju terapią dla jego uczestniczek.

 • Ontologiczna inżynieria wiedzy

  Publikacja

  - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy - Rok 2015

  Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w oparciu o edytor ontologii FluentEditor i język CNL (Controlled Natural Language). Przykładową ontologię dotyczącą fragmentu procesu produkcji rolniczej wykorzystano do budowy semantycznej bazy wiedzy. W tym celu...

 • MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej

  Rozwój Internetu wpłynął na wiele aspektów naszego życia. Pośród wielu z nich zrewolucjonizował sposób komunikacji. Pochodną tego jest zmiana sposobu przekazywania wszelkiego rodzaju wiedzy. Ogromne znaczenie mają przeszukiwane źródła wiedzy, ich jakość i dostępność. W związku z tym, w obecnych czasach, o potencjale naukowym uczelni wyższej stanowią, obok pracowników w nich zatrudnionych, przede wszystkim zgromadzone bazy wiedzy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wymiar społeczny współczesnej przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozwój ośrodków komunikowania się osłabił niektóre funkcje miasta, ale nadal miejskie skupiska ludzkie zintegrują, zachowują, a nawet zwiększają wpływ na sposób życia ludzi. Fakt ten niezmiennie zachęca do analizy tych miejsc w przestrzeni, które definiują jakość życia w strukturach miejskich. Tekst jest próbš pokazania znaczenia przestrzeni publicznych we współczesnym mieście.

 • Inteligentna przestrzeń : Trzeci wymiar innowacyjności

  Publikacja

  - Rok 2014

  .

 • Metody akwizycji wiedzy niepewnej i niepełnej w środowisku przetwarzania wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł prezentuje koncepcję środowiska do pozyskiwania i przetwarzania wiedzy o technologiach informatycznych. Rozwiązanie to jest częścią projektu opracowania systemu do oceny narzędzi i metodologii IT. Autorzy skupili się na budowie środowiska do jej akwizycji, zwracając uwagę zarówno na sam algorytm pozyskiwania jak też na procesy współpracy pomiędzy ekspertami a inżynierami wiedzy. Praca jest jednocześnie dokumentacją eksperymentu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki

  Rośnie znaczenie wiedzy zgromadzonej w różnego rodzaju systemach, w tym w kursach on-line. Połączenie systemów je przetwarzających z Internetem w znaczącym stopniu usprawniło rozprzestrzenianie informacji i zwiększyło jej dostępność. Coraz szersze uznanie zyskują ruchy Otwartego Dostępu (ang. Open Access). Politechnika Gdańska w ramach projektu Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy buduje platformę o...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ontologie jako metoda reprezentacji wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Logika opisowa (ang. Description Logic - DL) jest aktualnie jednym z najsilniej rozwijanych formalizmów stosowanych w ontologicznych metodach reprezentacji wiedzy. Jednym z powodów jest to, że język OWL-DL, promowany przez W3C jako język do reprezentacji ontologii internetowych, opary jest właśnie na logice opisowej. W tym artykule zaprezentowano logikę opisową jako sposób precyzyjnego formułowania i przetwarzania wiedzy. Podano...

 • Wymiar sprawiedliwości w naukach o zarządzaniu

  W artykule przedstawiono różnice pomiędzy organizacjami stanowiącymi rdzeń subdyscypliny zarządzanie publiczne a sądami czy szerzej wymiarem sprawiedliwości, na który one się składają.

 • Modelowanie informacją i pozyskiwanie wiedzy.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W rozdziale zaproponowano metody miękkiego modelowania dla wspomagania procesu pozyskania wiedzy. Skoncentrowano się na metodach opartych na teorii grafów skierowanych, drzew decyzyjnych i sieci neuronowych. Omówiono zastosowania metod na przykładach związanych z przepływem informacji w systemach autonomicznych. Wykazano przydatność modelowania miękkiego w procesach pozyskania wiedzy.

 • O semantyce kontekstowych baz wiedzy

  W artykule omawiany jest problem poprawnego projektowania kontekstowych baz wiedzy. Rozszerzamy w nim definicje pojęć wprowadzonych przez metodę OntoClean - jedną z najbardziej znanych metod oceny jakości ontologii niekontekstowych. Pozwala nam to na sformułowanie wymagań jakościowych dla porjektów uwzględniających semantykę kontekstów. Następnie analizujemy pod kątem tych wymagań metodę projektowania kontekstowych baz wiedzy SIM.

 • Inżynieria wiedzy a tworzenie i rozwój architektury

  Publikacja

  - Rok 2009

  Opracowanie przedstawia próbę systematyki wiedzy architektonicznej i sposób jej ujęcia w rygorach modelu umożliwiającego ustrukturyzowanie bazy wiedzy planowanego systemu komputerowego projektowania architektury oraz wypływające z tego wnioski dla dziedziny inżynierii wiedzy.

 • Kształtowanie się społeczeństwa wiedzy informacyjnej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Społeczeństwo wiedzy informacyjnej jest przyszłością. Zarządzanie edukacją kreuje nową filozofię myślenia przez to społeczeństwo. Wpływ na to staje się coraz większy z racji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nie wykorzystanie tej okazji przez kraje kandydackie, także i Polski będzie dużym błędem. Budowanie społeczeństwa wiedzy informacyjnej dokonuje się na trzech płaszczyznach; edukacyjnej, infrastruktury telekomunikacyjnej...

 • Schemat konglomeratowej bazy wiedzy

  Artykuł przedstawia raport z prac nad rozwojem konglomeratowych baz wiedzy w kierunku opracowania metodyki ich zastosowań inżynierskich. Podział użytkowników bazy na projektantów i użytkowników końcowych narzucił konieczność określenia czym jest schemat bazy, a czym jej instancja. Pozwoliło to na opracowanie metodyki, w której projektowanie jest postrzegane jako proces tworzenia schematu.

 • Implementacja widoków danych na bazę wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2007

  Niniejszy artykuł opisuje koncepcję i implementacjęwidoków danych na bazę wiedzy. Widoki danych przesłaniają interfejsbazy wiedzy, w zamian udostępniając interfejs pozwalający na zadawaniezapytań do bazy wiedzy w języku SQL. Głównym przeznaczeniemtakich widoków jest ułatwienie integracji komponentów opartych nawiedzy z komponentami opartymi na danych, co może uprościć budowęsystemów korzystających z bazy wiedzy. W artykule zaprezentowanajest...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Organizacyjne tworzenie wiedzy we współczesnym uniwersytecie

  Publikacja

  - Rok 2008

  W opracowaniu przedstawiono konwersję wiedzy w uniwersytecie oraz zaproponowano opracowanie programu kształcenia nowego kierunku studiów jako przykład organizacyjnego tworzenia wiedzy.

 • Gra słowna do pozyskiwania wiedzy językowej

  W artykule opisano implementację gry słownej w pytania, będącej modelem wyszukiwarki kontekstowej oraz narzędziem do pozyskiwania wiedzy o pojęciach języka naturalnego. Zdefiniowano określenie wyszukiwania kontekstowego oraz przedstawiono opis algorytmu znajdującego obiekty na podstawie ich cech. Scharakteryzowano przyjętą reprezentację wiedzy oraz sposób uczenia się w kontekście innych znanych projektów poruszających problem akwizycji...

 • Doskonalenie przepływu wiedzy w wyższej uczelni

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem artykułu jest wskazanie sposobów doskonalenia zarządzania wiedzą w wyższej uczelni. Korzystając z propozycji opisy przepływu wiedzy w organizacji, przedstwionego oprzez K.E.Sveiby'ego, podjęto próbę jego odniesienia do wyższej uczelni. Analizę przeprowadzono w trójkącie relacji nauczyciel akademicki-uczelnia-otoczenie. Zidentyfikowano czynniki sprzyjające przepływowi wiedzy i sposoby ich wykorzystania oraz zagrożenia dla...

 • KONWERSATORIUM WIEDZY O MIEŚCIE

  Czasopisma

  ISSN: 2081-1322

 • Konwersatorium Wiedzy o Mieście

  Czasopisma

  ISSN: 2543-9421 , eISSN: 2544-1221

 • Zarządzanie międzynarodowe a modele zarządzania : amerykański, azjatycki, europejski, globalny

  Publikacja

  Celem pracy jest przedstawienie głównych charakterystyk modeli zarządzania przedsiębiorstw amerykańskich, azjatyckich i europejskich. Podjęto także próbę zdefiniowania modelu globalnego zarządzania.Rozważania oparto na czterech zasadniczych częściach. W pierwszej przedstawiono znaczenie różnic kulturowych dla prowadzania działalności w skali międzynarodowej. Druga część opisuje pod-stawowe wyznaczniki zarządzania w firmach amerykańskich,...

 • KQL - język dostępu do konglomeratowych baz wiedzy

  Jednym z kierunków rozwoju systemów informatycznych w ostatnich latach jest ewolucja systemów opartych na danych do systemów opartych na wiedzy. W ramach tego procesu są prowadzone prace między innymi nad nowymi reprezentacjami wiedzy i językami dostępu do wiedzy. Języki dostępu do baz wiedzy są w dużej mierze uzależnione od metod reprezentacji wiedzy, ponieważ operują na jej elementach. Wraz z zaproponowaniem konglomeratowej reprezentacji...

 • The Internet as a knowledge source in Knowledge Views

  Artykuł ten przedstawia koncepcję widoków na bazę wiedzy, jak może ona zostać wykorzystana w celu zbierania informacji z różnych źródeł, wnioskowania nad tymi informacjami i udostępnienia ich w postaci wymaganej przez aplikację. Korzystając z widoków na bazę wiedzy, aplikacja może "widzieć" Internet jako pojedyncze źródło wiedzy.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wspieranie przedsiębiorczości przez władze samorządowe - wymiar marketingowy

  Publikacja

 • Wymiar Sprawiedliwości na rzecz jakościowego rozwoju przedsiębiorczości

  Publikacja

  - Rok 2015

  W rozdziale postawiono tezę, że nowoczesne sądownictwo przyczyni się do wzrostu jakościowego nie tylko samego zjawiska przedsiębiorczości, ale także funkcjonowania przedsiębiorców w kraju oraz na rynku wspólnotowym. Sformułowano cechy sądu odpowiedzialnego, sądu który integruje, nie stoi z boku dokonujących się zmian, wreszcie sądu będącego integratorem zachodzących zjawisk społecznych. Ważnym zadaniem sądu jest propagowanie koncyliacyjnych...

 • Świątynia wiedzy czy sprawna organizacja?

  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2002

  Autor zauważa, że podstawowym zadaniem wyższej uczelni jest kreowanie otoczenia, a nie jedynie dostosowanie się do niego. W otoczeniu rynkowym wyższe uczelnie oferując różne usługi edukacyjne, badawcze czy eksperckie, powinny ewoluować w kierunku coraz sprawniej funkcjonujących organizacji, nie wyzbywając się atrybutów świątyni wiedzy.

 • System obsługi kontekstowych baz wiedzy CongloS

  W artykule przedstawiono założenia, architekturę i niektóre aspekty implementacyjne systemu CongloS - systemu obsługi kontekstowych baz wiedzy opartych na modelu SIM. W swoim działaniu CongloS wykorzystuje wiele specyficznych elementów koncepcji organizacji bazy wiedzy: model tarsetowy, model SIM, metaontologię opisu schematu, własne sprzęgi międzymodularne i możliwość zadawania zapytań. Koncepcje te również są opisane w artykule,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ewolucja uczelni w kierunku organizacji wiedzy

  Autor analizuje zmiany zachodzące we współczesnych uczelniach, głównie w zakresie kształtowania kultury organizacyjnej, prowadzące do przekształcenia się uczelni w organizacje podporządkowane wiedzy, szczególnie podkreślając znaczenie kształtowania relacji uczelni z otoczeniem. Rozważania ogólne zilustrowane są przykładami z Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu, w której dostrzec można podejmowanie systemowych działań w kierunku...

 • Kartograficzna metoda reprezentacji wiedzy w systemie KaSeA

  Publikacja

  - Rok 2005

  Niniejszy rozdział prezentuje opracowaną przez autora metodę reprezentacji wiedzy, nazwaną kartografią wiedzy, która pozwala na przeprowadzanie wnioskowania w procesie asymilacji i uzupełniania informacji pochodzących z różnych źródeł internetowych; metoda zapewnia równiże efektywny dostęp do gromadzonych informacji. Rozdział opisuje założenia leżące u podstaw opracowanej metody, jej ograniczenia i zastosowania. Rozdział prezentuje...

 • Gospodarka oparta na wiedzy wyzwaniem strategicznym Pomorza.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Analiza struktury zasobów i instytucji tworzenia wiedzy i innowacji w województwie pomorskim. Opis podstaw tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Programy badawcze służące GOW. Warunki uczestnictwa w sieci globalnej GOW

 • Integracja heterogenicznych źródeł wiedzy z wykorzystaniem logiki opisowej

  Publikacja

  - Rok 2009

  W rozprawie przedstawiono opracowane przez autora metody integracji wiedzy służące do konstrukcji systemu integracji wiedzy, który może być praktycznie stosowany we współczesnych systemach opartych na wiedzy. Do najważniejszych wyników rozprawy należą: zaproponowanie nowego modelu systemu integracji wiedzy, zdefiniowanie pojęcia źródła wiedzy i opracowanie sposobu jego tworzenia przez wzbogacenie warstwy danych o warstwę wiedzy...

 • Badanie znaczenia atrybutów bazy wiedzy.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono dwie metody umożliwiające wyznaczanie miary znaczenia wybranych atrybutów bazy wiedzy. W pierwszej metodzie wykorzystano teorię zbiorów przybliżonych i podano definicje miary znaczenia atrybutów oparte na liczbie reguł sprzecznych. Druga metoda wykorzystująca teorię zbiorów rozmytych pozawala na zdefiniowanie dwóch sposobów oceny miary znaczenia. Pierwsza miara opiera się na liczbie reguł sprzecznych,...

 • Przegląd mechanizmów integracji wiedzy w projektach interdyscyplinarnych

  Celem referatu było dokonanie przeglądu i porównania mechanizmów integracji wiedzy pochodzących z różnych źródeł, zaczynając od podejść kreatywnych, poprzez mniej i bardziej formalne podejścia powiązane z inżynierią oprogramowania, a kończąc na teorii badań interdyscyplinarnych i menadżerskim podejściu do zarządzania zespołami interdyscyplinarnymi. Pod względem metodologicznym, w referacie zastosowano wielodyscyplinarną analizę...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym