Wyniki wyszukiwania dla: GROMADZENIE I WYSZUKIWANIE INFORMACJI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: GROMADZENIE I WYSZUKIWANIE INFORMACJI

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: GROMADZENIE I WYSZUKIWANIE INFORMACJI

 • Inteligentne Wyszukiwanie Informacji

  Kursy Online

  studia magisterskie, Informatyka

 • Wyszukiwanie aktualnej informacji normalizacyjnej w źródłach elektronicznych

  Kursy Online

  CELNabycie umiejętności wyszukiwania aktualnej informacji normalizacyjnej OPISSzkolenie obejmie:przedstawienie różnych rodzajów dokumentów normalizacyjnych; zapoznanie się z aktualną terminologią z zakresu normalizacji; zapoznanie z narzędziami dostępu do aktualnych norm (PN) oraz praktyczne ćwiczenie w zakresie ich wyszukiwania.

 • Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym

  Kursy Online

  CELSzkolenie ma na celu zapoznanie z subskrypcyjnymi bazami danych dostępnymi na Politechnice Gdańskiej. Pozwoli także na rozwój umiejętności związanych ze strategią wyszukiwania informacji, jej selekcją oraz analizą pod kątem pisania np. pracy zaliczeniowej lub artykułu naukowego. OPISSzkolenie obejmie następujące tematy: strategia wyszukiwania informacji; słowa kluczowe;multiwyszukiwarka EDS Discovery Service; dziedzinowe bazy...

 • Wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu czyli OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie Dydaktycznym

  Kursy Online

  CELSzkolenie ma na celu rozwijanie warsztatu naukowo-badawczego w oparciu o nowoczesne technikiwyszukiwania informacji w sieci za pomocą innowacyjnych i powszechnie dostępnych narzędzi. OPISSzkolenie z wyszukiwania informacji metodami OSINT, czyli technikami, które wykorzystują otwarte źródła informacji. Szkolenie oparte będzie na cyklu wywiadowczym, który określa potrzeby wyszukiwawcze użytkownika, a następnie planuje, gromadzi,...

 • Pozyskiwanie informacji rynkowych, przewidywalność rynku a wyniki nowych produktów

  Celem pracy jest empiryczna weryfikacja trzech efektów mediacyjnych pomiędzy, z jednej strony, gromadzeniem informacji rynkowych od nabywców, konkurentów i innych podmiotów rynkowych, a z drugiej strony, wynikami uzyskiwanymi w zakresie nowych produktów. Jako zmienną pośredniczącą każdej z tych relacji przyjęto przewidywalność rynku. Podstawę empiryczną stanowiły dane zebrane wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej i średnio-wysokiej techniki....

  Pełny tekst w portalu

 • Inteligentne wyszukiwanie informacji w internecie

  Publikacja

  - Studia Informatica - 2002

  W pracy przedstawiono krótką charakterystykę architektury i technologii wykorzystywanych przy wyszukiwaniu informacji w Internecie. Zaproponowano koncepcje inteligentnej wyszukiwarki spełniającej różnorodne wymagania użytkownika. Przedyskutowano jej wykorzystanie w telemedycynie, w celu wsparcia inteligentnych funkcji rekomendacji.

 • Gromadzenie informacji rynkowych w przedsiębiorstwie uwzględniające ich jakość

  Publikacja

  Informacje rynkowe są wykorzystywane w organizacji do podejmowania wielu kluczowych decyzji, w tym kształtowania jej oferty rynkowej. W związku z tym ważna jest jakość tych informacji. W pracy przedstawiono koncepcję procesu gromadzenia informacji rynkowych przez przedsiębiorstwo, w którym uwzględniono ukierunkowanie tego procesu na zbieranie informacji o wysokiej jakości. Proces ten oparto na podstawowych elementach cyklu działania...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji rynkowych a wyniki tworzenia nowych produktów

  Przedmiotem artykułu jest określenie związków pomiędzy gromadzeniem, upowszechnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w rozwoju nowych produktów a wynikami finansowymi uzyskiwanymi w tym rozwoju. Związków tych poszukiwano na podstawie wyników badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki. Stosując standardową regresję wieloraką stwierdzono, że istnieje pozytywny związek pomiędzy stosowaniem...

 • Inteligentne wyszukiwanie informacji w Internecie.

  Publikacja
  • S. Kruk

  - 2002

  Przedstawiono krótką charakterystykę architektury i technologii stosowanych w wyszukiwarkach. Zaproponowano algorytm działania wyszukiwarki spełniającej oczekiwania Nowego Internetu - Semantic Web, jej wykorzystywanie do zastosowań medycznych oraz w systemach bibliotecznych.

 • Interaktywne wyszukiwanie informacji w repozytoriach danych tekstowych

  W artykule przedstawione zostały architektura oraz projekt systemu, którego celem jest umożliwienie zbudowania platformy pozwalającej na indeksowanie dużych kolekcji tekstowych oraz wyszukiwania w nich, za pomocą autorskich algorytmów, opartych o zysk informacjny oraz interaktywną komunikację z użytkownikiem. Przeprowadzono ocenę skuteczności zastosowanych algorytmów pod względem zarówno klasteryzacji jak i zbieżności algorytmu...

 • Wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem algorytmu Ontology Clustering by Directions

  Publikacja

  - 2009

  Artykuł opisuje algorytm Ontology Clustering by Directions. Algorytm ten ma na celu wspieranie użytkowników w formułowaniu ontologicznych zapytań. Ontologiczne zapytania służą do wydobywania informacji sformułowanych za pomocą ontologii opisanych np. językiem OWL. Artykuł przedstawia rodzaje języków wykorzystywanych do formułowania ontologicznych zapytań. W szczególności opisuje języki, które mają być przyjazne użytkownikom. Na...

 • Dział Pozycje Wydzielone w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

  Publikacja

  - Przegląd Biblioteczny - 2014

  Przedmiotem artykułu jest dział PW, który jest częścią zbiorów znajdujących się w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstanie działu wiąże się z istnieniem cenzury w okresie Polski Ludowej. Książki znajdujące się w kolekcji PW ze względu na swoja treść nie mogły być dostępne dla każdego czytelnika. Wymagały zatem oddzielenia od całości księgozbioru, stąd nazwa sygnatury Pozycje Wydzielone. Przeanalizowano:...

  Pełny tekst w portalu

 • Efektywność szkół wyższych w Polsce na tle uczelni europejskich – analiza dla dziewiętnastu krajów

  W artykule przeprowadzono analizę empiryczną efektywności szkół wyższych wraz z estymacją czynników ją determinujących. Próba badawcza składa się z uczelni z 19-tu krajów europejskich i obejmuje dane dla lat 2011-2014. Na podstawie nieparametrycznej metody DEA oszacowano wskaźniki efektywności gdzie za nakłady przyjęto: wartość przychodów i liczbę nauczycieli akademickich. W wynikach działalności uczelni ujęto liczbę absolwentów...

  Pełny tekst w portalu

 • Portal ontologii: Architektura portalu dziedzinowego

  Publikacja

  - 2008

  zaprezentowano koncepcję architektury i funkcjonalności dziedzinowego portalu tworzenia ontologii realizowanego przez Katedrę KASK. Portal podzielony został na niezależne komponenty, które z powodzeniem mozna realizować odrębnie a następnie połączyć za pomocą ich interfejsów. W dalszej części pracy omówione zostaną poszczególne elemnty systemu i ich zadania. następnie przedstawiona będzie sugerowana metodologia wytwarzania systemu....

  Pełny tekst w portalu

 • Mobilność niemobilnego księgozbioru – przypadek Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

  Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z zagadnieniem bibliotek cyfrowych oraz przybliżenie struktury i działalności Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej [dalej: PBC]. W drugiej części artykułu ukazano rolę PBC w udostępnianiu cennych kolekcji bibliotecznych – w oparciu o dane statystyczne, ankietę przeprowadzoną wśród użytkowników PBC oraz zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy. Artykuł przedstawia także działania promujące...

  Pełny tekst w portalu

 • Antropoidalny Model Inteligentnego Systemu Decyzyjnego dla Jednostek Autonomicznych

  Publikacja

  - 2017

  Głównym celem pracy jest opracowanie modelu procesów psychologicznych -- od momentu otrzymania bodźca do momentu podjęcia adekwatnej reakcji -- zachodzących w mózgu człowieka (psychologia poznawcza), oraz teorii motywacji (potrzeb, popędów i emocji). Model, zaprezentowany w pracy nazwany Inteligentnym Systemem Decyzyjnym (ISD), może mieć zastosowanie w systemie sterowania jednostką autonomiczną (agentem). W rozprawie rozważa się...

  Pełny tekst w portalu

 • Dynamiczne zarządzanie tożsamością użytkowników w przestrzeniach inteligentnych

  Publikacja

  - 2009

  Omówiono zagadnienie uwierzytelniania oraz przedstawionoróżnice pomiędzy rozwiązaniami dostarczanymi przez systemy Linux oraz Windows. Zaprezentowano dwie metody zapewnienia centralizowanego systemu uwierzytelniającego. Obie metody były przetestowane w praktyce w sieci laboratorium komputerowego katedry KASK. Na tej podstawie wskazano metodę zdolną do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni inteligentnej, w której to użytkownicy...

  Pełny tekst w portalu

 • PROBLEMY WYKONYWANIA AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

  Publikacja

  W artykule zestawiono informacje obejmujące ramy prawne wykonania audytów energetycznych w zakładach przemysłowych. Opisano główne założenia dokumentów formalnych, a także zinterpretowano kluczowe fragmenty. Odniesiono zapisy prawa do rzeczywistych możliwości ich zastosowania. Zamiarem autorów było, aby zamieszczone uwagi wskazywały najważniejsze problemy wykonywania audytów przemysłowych, z którymi spotyka się audytor. Dotyczy...

  Pełny tekst w portalu

 • Przyjazne aplikacje dla dzieci z autyzmem – e-edukacja na poziomie przedszkolnym

  Publikacja

  - EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej - 2017

  Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania aplikacji na tablety do wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Przedstawia studium przypadku skutecznego zastosowania e-technologii w kształceniu specjalnym na poziomie przedszkolnym. Artykuł opisuje zestaw aplikacji edukacyjnych o nazwie Przyjazne Aplikacje, których celem jest wspieranie terapii dzieci z autyzmem opartej o stosowaną...

  Pełny tekst w portalu

 • System Zarządzania Energią w zakładzie przemysłowym

  W ramach prac badawczo-rozwojowych z firmą Nowa Energia Sp. z o.o. powstał System Zarządzania Energią, w postaci systemu informatycznego i sprzętowego koncentratora danych tzw. IED (ang. Inteligent Electronics Devices). Produkt ten został wdrożony w przemyśle do Zarządzania Energią w zakładach przemysłowych. System jest zainstalowany w stacji energetycznej 15kV/0,4kV, zaś główny serwer z oprogramowaniem znajduje się na Politechnice...

  Pełny tekst w portalu

 • Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów

  Publikacja

  - 2012

  Inżynieria ontologii to gałąź inżynierii wiedzy, która zajmuje się metodami i metodologiami budowy ontologii. Zajmuje się m. in. procesem wytwarzania, cyklem życia oraz narzędziami wspomagającymi wytwarzanie ontologii. W publikacji przedstawiono różne metodologie wytwarzania ontologii oraz wspierające te metodologie narzędzia. Omówiono edytor ontologii OCS, opracowany przez Katedrę ASK Wydziału ETI PG, oraz wykorzystaną w nim,...

  Pełny tekst w portalu

 • Budowa ontologii usług dla potrzeb wyszukiwania

  Publikacja

  - 2010

  Ontologie, dzięki zapewnieniu formalnego opisu przy zachowaniu czytelności dla człowieka, są coraz powszechniej stosowaną metodą opisu usług sieciowych. Zaprezentowano słownik WordNet i jego zastosowanie jako meta ontologia do opisów usług podobnych różnych dostawców. Zaproponowano algorytm oparty o ten słownik umożliwiający integrację ontologii usług w celu zapewnienia interoperacyjności rozwiązań dostępnych w sieci Internet.

  Pełny tekst w portalu

 • Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy

  W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem sfery zbiorowych wyobrażeń dla zachowania ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Celowość badania wynika z efektów przestrzennych transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku. Rozwojowi pozarolniczego zagospodarowania i użytkowania obszarów wiejskich towarzyszy zjawisko dezintegracji przestrzennej, zanik lokalnych cech krajobrazu oraz wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych. Wynika...

  Pełny tekst w portalu

 • Music Information Retrieval – Soft Computing versus Statistics . Wyszukiwanie informacji muzycznej - algorytmy uczące versus metody statystyczne

  Publikacja

  - 2015

  Music Information Retrieval (MIR) is an interdisciplinary research area that covers automated extraction of information from audio signals, music databases and services enabling the indexed information searching. In the early stages the primary focus of MIR was on music information through Query-by-Humming (QBH) applications, i.e. on identifying a piece of music by singing (singing/whistling), while more advanced implementations...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego – przegląd literaturowy wyników dotychczasowych badań w przestrzeni europejskiej.

  Artykuł przybliża problematykę efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Jego głównym celem jest analiza zastosowania nieparametrycznej metody pomiaru efektywności Data Envelopment Analysis do oceny skuteczności realizacji zadań publicznych. Autorzy dokonali przeglądu wyników dotychczasowych badań na przykładzie ośmiu europejskich państw. Stosownie do przyjętego celu pracy w pierwszej kolejności scharakteryzowano...

  Pełny tekst w portalu

 • Symulacja skrócenia procesu kompletacji z wykorzystaniem karty przebiegu czynności na przykładzie wybranego marketu DIY

  W artykule przeanalizowano zagadnienia dotyczące gospodarki magazynowej, wykorzystania infrastruktur magazynowej i manipulacyjnej oraz zagospodarowania przestrzeni magazynowej w zakresie realizowanych procesów w magazynie wybranego marketu budowlanego DIY (ang. Do-It-Yourself). Z wykorzystaniem takich narzędzi, jak mapa procesu oraz karta przebiegu czynności przeprowadzono analizę procesu kompletacji towarów dla wybranego zamówienia...

  Pełny tekst w portalu

 • Zaangażowanie konsumenta – przegląd literatury

  Zagadnienie zaangażowania klienta budzi zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków. Z tego względu artykuł poświęcono rozwojowi koncepcji zaangażowania konsumenta, która coraz częściej jest przedmiotem opracowań naukowych. Wykorzystano w nim podejście dedukcyjne, oparte na analizie literatury przedmiotu. Analizie poddano najczęściej cytowane publikacje w bazach Web of Science (Core Collection) oraz Scopus. Celem opracowania...

  Pełny tekst w portalu

 • Wykorzystanie analitycznych narzędzi zarządzania projektami w kształtowaniu procesów logistycznych na przykładzie działalności Lotos Kolej

  Celem artykułu była analiza możliwych efektów zmian w procesie obsługi zlecenia polegającego na organizacji przewozu cystern paliwowych, realizowanego przez przedsiębiorstwo LOTOS Kolej S.A. Głównym kryteriami porównania opracowanych wariantów zmian było skrócenie czasu trwania procesu oraz, tam gdzie to możliwe, minimalizacja kosztów pracy. Do wizualizacji procesu oraz analizy danych wykorzystany został program Microsoft Project....

  Pełny tekst w portalu

 • Optymalizacja strategii sieci inteligentnych agentów za pomocą programowania genetycznego w systemie rozproszonym realizującym paradygmat volunteer computing

  Publikacja

  - 2017

  Dynamicznie rosnąca złożoność i wymagania w odniesieniu do rozproszonych systemów informatycznych utrudnia zarządzanie dostępnymi zasobami sprzętowymi i programistycznymi. Z tego powodu celem rozprawy jest opracowanie wielokryterialnej metody programowania genetycznego, która pozwala na optymalizację strategii zespołu inteligentnych agentów programistycznych w zakresie zarządzania systemem realizującym paradygmat volunteer computing....

  Pełny tekst w portalu

 • Charakterystyka środowiska Knowledge Grid

  Zorganizowanie wiedzy zgromadzonej w Internecie to współcześnie ważne zagadnienie badawcze. Artykuł opisuje środowisko Knowledge Grid i mechanizmy jego działania. Wiedza przechowywana w Knowledge Grid może zostać zorganizowana w trójwymiarową strukturę. Opracowany został również Knowledge Grid Operating Language, który jest językiem służącym do operowania na danych udostępnianych w tym środowisku. Za jego pomocą możliwe jest umieszczenia...

 • STRUKTURA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE MATERIAŁÓW SZKLISTYCH ZAWIERAJĄCYCH GRANULE FERROELEKTRYKA Bi2VO5,5

  Publikacja

  - 2017

  Nanokompozyty – ceramiki ferroelektrycznej umieszczonej w matrycy szklanej, dzięki swoim interesującym właściwościom znajdują zastosowanie w wielu urządzeniach i elementach elektronicznych. Jednym z ciekawych ferroelektryków jest ceramika Bi2VO5,5, która wykazuje wysokie przewodnictwo jonowe i przenikalność dielektryczną oraz nieliniowe właściwości optyczne. Przykładem szkła, o strukturze umożliwiającej rozmieszczenie wewnątrz...

  Pełny tekst w portalu

 • Udostępnianie komponentów edukacyjnych zgodnych z układami nauczania za pośrednictwem rejestru UDDI

  Publikacja

  - 2008

  Rozwój Internetu łączy się z rozwojem i rozpowszechnianiem mechanizmów nauczania na odległość. Sposób uczenia, w którym uczący zdobywa wiedzę dzięki mechanizmom Internetowym, nazywany jest e-learningiem. Dane edukacyjne to nie tylko zapisane informacje, które uczący mógłby przeczytać lub obejrzeć, to również interaktywne ćwiczenia oraz testy. Zestawy materiałów są odpowiednio dobierane do poziomu wiedzy osoby uczącej się. Jedną...

 • Procedury odwzorowania i łączenia ontologii dziedzinowych

  Publikacja

  - 2012

  W trakcie prac nad rozprawą opracowano oryginalną metodę integracji ontologii na podstawie analizy leksykalnej jej elementów. Zaproponowany algorytm został zaimplementowany w postaci biblioteki w języku Java oraz włączony do systemu OCS. Opracowano również procedury i narzędzia pomocnicze wspierające proces integracji wiedzy, w tym autorską bibliotekę wizualizacji ontologii SOVA.Zaprojektowano i zaimplementowano ontologię bezpieczeństwa...

  Pełny tekst w portalu

 • Metoda i system adaptacyjnego sterowania parametrami algorytmu syntezy niskich częstotliwości dźwięków muzycznych

  Publikacja

  - 2019

  W ostatnich latach można zaobserwować bardzo wyraźny i systematyczny wzrost wykorzystywania urządzeń mobilnych jako środka do odtwarzania muzyki, czy odtwarzania filmów w dowolnych warunkach akustycznych. Ich użytkownicy oczekują przy tym jak najlepszych walorów brzmieniowych dźwięku. W niniejszej rozprawie zostały zaproponowane metody, mające na celu poprawę brzmienia urządzeń mobilnych w zakresie niskich częstotliwości i korekcji...

  Pełny tekst w portalu

 • Metody wspomagania wyszukiwania informacji

  Publikacja

  - 2011

  Wyszukiwanie informacji analizowane może być z perspektywy użytkownika i w kontekście tego, jakie czynności może on podjąć, aby odnaleźć interesujące go informacje bez wsparcia ze strony analizatora języka. Użytkownicy stosują wyszukiwarki internetowe, jednak często nie są świadomi pełnego zakresu ich możliwości. Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarek polega na wprowadzaniu zapytań w polu tekstowym. Opracowane zostały liczne metody...

 • ZWIĄZKI MIĘDZY GROMADZENIEM, UDOSTĘPNIANIEM I STOSOWANIEM INFORMACJI RYNKOWYCH PRZY KSZTAŁTOWANIU NOWYCH PRODUKTÓW

  Celem artykułu jest określenie związków występujących między gromadzeniem, udo-stępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w kształtowaniu nowych produktów. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano dane dotyczące 145 projektów wdrożenia nowych pro-duktów, które pochodziły z próby losowo dobranych krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki, zatrudniających powyżej 49 osób. Analizę danych oparto na modelach równań strukturalnych,...

 • Jakość i relacje z klientami na rynku usług hotelarskich.

  Publikacja

  Wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej funkcjonowanie na rynku usług hotelarskich staje się coraz trudniejsze. Istotnym elementem staje się więc badanie jakości usług i podejmowanie na podstawie wyników tych badań efektywnych działań. Kluczowe jest zatem: zdefiniowanie sposobu postrzegania jakości przez klienta, zbudowanie skutecznego instrumentu pomiaru dla jakości usług hotelarskich i dogłębna analiza wyników dostarczanych...

  Pełny tekst w portalu

 • Krzysztof Goczyła prof. dr hab. inż.

  Krzysztof Goczyła, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalista z inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy i baz danych. Ukończył studia wyższe na  Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1976 r. jako magister inżynier elektronik w specjalności automatyka. Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1976. Na Wydziale Elektroniki PG w 1982 r. uzyskał doktorat z informatyki, a w 1999 r. habilitację. W 2012...

 • Regulacja epigenetyczna a potencjał regeneracyjny ssaków. Badania globalnych profili metylacji w tkankach dorosłej myszy MRL/MpJ i w sercach noworodków myszy C57BL/6J.

  Publikacja

  W pracy tej otrzymano genomowe profile metylacji DNA dla dwóch modeli regeneracji u ssaków: (i) dorosłej myszy MRL/MpJ, która jest zdolna do zamykania otworów w małżowinie usznej oraz wykazuje podwyższone zdolności regeneracyjne w wielu innych narządach oraz (ii) sercach noworodków myszy, u których zachodzi regeneracja rozległych uszkodzeń lewej komory serca. Zidentyfikowano szereg odmiennie metylowanych regionów DNA, regionów DMR,...

  Pełny tekst w portalu

 • Badanie i analiza efektywności alokacji strumieni danych w heterogenicznej sieci WBAN

  Publikacja

  - 2017

  W niniejszej dysertacji doktorskiej poddano dyskusji efektywność alokacji strumieni danych w heterogenicznej radiowej sieci WBAN (Wireless Body Area Networks). Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój nowoczesnych sieci radiokomunikacyjnych piątej generacji (5G), którego część stanowią radiowe sieci działające w obrębie ciała człowieka, bardzo ważnym aspektem są metody maksymalizujące wykorzystanie dostępnych zasobów czasowo –częstotliwościowych...

  Pełny tekst w portalu

 • Forming and Ranking Musical Rhythm Hypotheses.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje zwiazne z wyszukiwaniem informacji rytmicznej w utworach muzycznych. W muzykologii przyjmuje się, że atrybuty dźwięku, takie jak długość, częstotliwość oraz amplituda dźwięku determinują wagę rytmiczną dźwięku. W artykule przebadano te właściwości fizyczne dźwięku w kontekście okreslenia wagi rytmicznej, czyli miary określającej tendencję dźwięku do znalezienia się na początku...

 • Metody wyszukiwania informacji oparte na wyznaczaniu kierunków

  Publikacja

  - 2011

  Rozprawa doktorska poświęcona jest nowej, oryginalnej metodzie klasteryzacji kierunkowej przeznaczonej do wyszukiwania informacji. Metoda ma zastosowanie w przypadku, gdy przeprowadzane jest wyszukiwanie za pomocą zapytań. Mogą to być zarówno zapytania wprowadzane w polu tekstowym wyszukiwarki internetowej, jak i zapytania stosowane podczas wydobywania danych zawartych w sieci semantycznej. Metoda służy do przeprowadzania interaktywnego...

 • Metody wyszukiwania informacji w bazach multimedialnych.

  Publikacja

  - 2005

  W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z wyszukiwaniem informacji zawartych w bazach multimedialnych. Przegląd ten został oparty o zrealizowany projekt badawczy pt.: "Nowe metody wyszukiwania informacji multimedialnej w sieciach telekomunikacyjnych". Eksperymenty badawcze prowadzone w ramach projektu obejmowały wdrożenie wybranych metod sztucznej inteligencji do celów akwizycji i rozpoznawania obiektów muzycznych,...

 • Processing of musical metadata employing Pawlak's flow graphs.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono problemy wyszukiwania informacji muzycznej. W eksperymentach posłużono się meta opisem oraz wykorzystano metodę grafów przepływowych Pawlaka. Opisano skonstruowaną bazę nagrań muzycznych. Słowa kluczowe: meta opis, wyszukiwanie informacji muzycznej, baza danych muzycznych

 • Maria Kamińska mgr

  2008 - 2009Studia Podyplomowe - Broker InformacjiWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejna Uniwersytecie Jagiellońskim1978 - 1982Wydział Filologiczny na Uniwersytecie Łódzkim,Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa _ Autorka publikacji z zakresu infobrokerstwa, twóczyni serwisu dziedzinowego o kontrolowanej jakości ©Wikidot EKOLOGICZNY (polecany m.in. przez BazTOL). Trener/Wykładowca - projekt szkoleniowy „Bibliotekarz...

 • Zrównoważona karta wyników dla hurtowni danych.

  Publikacja

  - 2004

  Artykuł przedstawia koncepcję Zrównoważonej karty wyników, dostosowanej do potrzeb badania efektywności technologii informatycznych (IT) w firmie oraz jej szczególny przypadek zaprojektowany dla hurtowni danych. Hurtownie danych są systemami informatycznymi, których zadaniem jest gromadzenie i dostarczanie informacji wspomagającej zarządzanie. Dlatego zaproponowane perspektywy uwzględniają rolę informacji w organizacji.

 • Sources of Market Information, Its Quality and New Product Financial Performance

  While we observe a growing interest in the role of market information in new product development (NPD), existing research has still largely ignored the quality of market information that is a crucial issue in the era of the information society. What does affect the quality of market information in new product development projects, and how does this quality influence the financial performance of new products? In this paper, we address...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Inteligentne hybrydowe systemy wyszukiwania informacji

  Istnieje wiele metod wyszukiwania informacji. Artykuł przedstawia możliwości połączenia tych metod i skonstruowania uniwersalnego, hybrydowego systemu wyszukiwania. W artykule zaproponowana została architektura personalnego agenta wyszukiwania (PAW). Posiada on cechy systemu ekspertowego, wyszukiwarki oraz agenta komputerowego. PAW pozwala na pozyskiwanie informacji personalnych tj. numery telefonów osób znajomych. Ponadto umożliwia...

 • Interfejs do algorytmu Clustering by Directions ułatwiający formułowanie zapytań w wyszukiwarkach internetowych

  Publikacja

  - 2009

  Rozdział dotyczy tworzenia zapytań w wyszukiwarkach internetowych. Opisuje sposoby wspierania użytkowników wyszukiwarek w formułowaniu zapytań. Ponadto opisuje zasadę działania opracowanego przez autora algorytmu Clustering by Directions. Algorytm ten przeznaczony jest do wskazywania użytkownikom potencjalnych kierunków, w których mogą kontynuować wyszukiwanie. Kierunki są reprezentowane przez wyrazy, które użytkownik może dodawać...

 • Machine learning system for estimating the rhythmic salience of sounds.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono badania dotyczące wyszukiwania danych rytmicznych w muzyce. W pracy przedstawiono postać funkcji rankingujacej poszczególnych dźwięków frazy muzycznej. Opracowano metodę tworzenia wszystkich możliwych hierarchicznych struktur rytmicznych, zwanych hipotezami rytmicznymi. Otrzymane hipotezy są następnie porządkowane w kolejności malejącej wartości funkcji rankingującej, aby ustalić, która ze znalezionych...