Wyniki wyszukiwania dla: HAŁAS OPON - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: HAŁAS OPON

Wyniki wyszukiwania dla: HAŁAS OPON

 • Wpływ prędkości na hałas opon samochodowych.

  Publikacja

  Przedstawiono szczególną analizę wpływu prędkości na poziom i widmo hałasu opon emitowanego do środowiska jak również oddziaływującego na osoby podróżujące samochodem. Opisano eksperyment badawczy przeprowadzony w laboratorium Politechniki Gdańskiej w celu wyznaczenia dokładnej zależności poziomu hałasu opon i jego widma od prędkości toczenia.

 • Tire/road noise - generation, measurement, and abatement

  Publikacja

  - 2007

  Podano określenia i definicje dotyczące hałasu opon samochodowych. Omówiono mechanizmy generowania tego hałasu oraz zasady modelowania. Przedstawiono metody pomiaru hałasu opon oraz stosowane systemy pomiarowe. Podano normy dotyczące hałasu opon. Omówiono wpływ opony i nawierzchni na hałas generowany przez toczące się koło ogumione. Zaprezentowano koła kompozytowe oraz opony z bieżnikiem poroelastycznym generujące niski poziom...

 • Hałas opon w warunkach występowania znacznych sił stycznych w strefie styku opony z jezdnią.**2002, 172 s. + 3 zał. 75 s. 187 rys. 12 tabl. bibliogr. 113 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /29.05.2002/. PG, Wydz. Mechaniczny. Promotor: dr hab. Jerzy A. Ejsmont, prof. nadzw. PG.

  Publikacja

  - 2002

  .

 • Wpływ eksploatacji opon na środowisko

  Publikacja

  - 2012

  Przedstawiono wpływ eksploatacji opon na środowisko uwzględniając takie aspekty jak: hałas opon, opór toczenia oraz przyczepność. Zaprezentowano zasady oznaczania opon za pomocą specjalnych etykiet, na podstawie których można ocenić wybrane parametry opon w kontekście wpływu na środowisko i bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

 • Ryszard Woźniak dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego i Organizacji Politechniki Lubelskiej, gdzie w 1984 uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika w zakresie Mechaniki specjalności Samochody i Ciągniki. W 2002 roku w Politechnice Gdańskiej obronił pracę doktorską na temat: "Hałas opon w warunkach występowania znacznych sił stycznych w strefie styku opony z jezdnią" i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji...

 • Wpływ nawierzchni jezdni na hałas drogowy - część 2

  Publikacja

  W pracy przedstawiono mechanizmy generowania hałasu opon związane z drganiami mechanicznymi oraz z przepływami powietrza. Omówiono wpływ rzeźby bieżnika opony oraz tekstury nawierzchni na generowany hałas podczas toczenia się opony po nawierzchni jezdni.

 • Tyre/road noise. Reference book.

  Publikacja

  - 2002

  Książka przedstawia zagadnienia związane z hałasem opon samochodowych poruszających się po nawierzchniach drogowych. Zawiera rozdziały poświęcone budowie opon, budowie nawierzchni drogowych, akustyce, mechanizmom generowania hałasu, wpływie czynników eksploatacyjnych i konstrukcyjnych na hałas opon, metodom pomiarowym, modelowaniu, metodom ograniczania hałasu opon, zagadnieniom prawnym i normalizacyjnym. Jest kompletnym przewodnikiem...

 • Wpływ nawierzchni jezdni na hałas drogowy. Część 1

  Publikacja

  W pracy przedstawiono rys historyczny walki z hałasm generowanym przez ruch drogowy. Problem ten był już istotny w Starożytnym Rzymie. W latach trzydziestych ubiegłego wieku wykonano w Polsce pierwsze pomiary hałasu związanego z ruchem drogowym. Podano zakresy prędkości powyżej których dominującym źródłem hałasu są toczące się opony. Przedstawiono czynniki związane z nawierzchnią i wpływające na hałas toczenia opon.

 • The contribution of tire/road noise to the overal noise of cars and motocycles

  Publikacja

  Omówiono wływ hałasu opon i hałasu jednostki napędowej na całkowity hałas generowany przez pojazd. Zaprezentowano opracowany w Katedrze pojazdów i Maszyn Roboczych PG program VENOM do symulacji halasu pojazdów w ruchu drogowym. Przy pomocy tego programu określono wpływ zmiennych warunków ruchu drogowego na hałas generowany przez pojazd. Uwzględnioino przyspieszanie na poszczególnych biegach, hamowanie z różnymi prędkościami oraz...

 • Directivity of tire/road noise emission for selected tires and pavements

  Praca pośwoęcona jest kierunkowości emisji hałasu opon i nawierzchni drogowych. Opony są dominującym źródłem haasu w pojaździe poruszającym się w typowych warunkach ruchu drogowego. Hałas ten nie jest bezkierunkowy jak to przyjmuje się w modelach obliczeniowych hałasu. Takie założenia wynikają z ograniczonej dostępności danych dotyczących kierunkowości i mogą prowadzić do niedokładności przy prognozowaniu hałasu drogowego. Praca...

 • Development of procedures for certifying noise testing equipment

  Publikacja

  - 2005

  Omówiono zakres prac wykonanych podczas realizacji projektu SILVIA w ramach 5PRUE. Przedstawiono i omówiono przyczepy i pojazdy do badania hałasu opon metodą CPX oraz zaprezentowano przyrządy i urządzenia do badania tekstury i absorpcji nawierzchni drogowych. Przedstawiono rozszerzone procedury służące do certyfikacji urządzeń do badania hałasu toczenia opon. Zaprezentowano nowe urządzenia wykorzystywane w procesie certyfikacji....

 • Guidance manual for the implementation of low-noise road surfaces

  Publikacja
  • P. Abbott
  • B. Andersen
  • F. Anfosso-Ledee
  • H. Bendtsen
  • G. Van Blokland
  • G. Descornet
  • M. Eijbersen
  • J. Ejsmont
  • J. Haberl
  • J. Hamet... i 10 innych

  - 2006

  W pracy omówiono mechanizmy generowania hałasu przez toczącą się oponę oraz propagację tego hałasu. Dokonano przeglądu istniejących nawierzchni drogowych charakteryzujących się niskim hałasem toczenia. Przedstawiono zakres badań nawierzchni pod względem hałasu opon. Omówiono metody badania parametrów charakteryzujących nawierzchnie drogowe. Przedstawiono wyniki badań nawierzchni drogowych. Analiza wyników tych badań pozwoliła na...

 • Certification of vehicles used for tire/road noise evaluation by CPX method

  Jednym ze sposobów oceny hałasu opon i nawierzchni drogowych jest metda CPX polegająca na pomiarze hałasu w polu bliskim miejsca współpracy opony z nawierzchnią. Aby uzyskać wysoką dokładność pomiarów niezbędne jest ustanowienie procedur ustanowienie procedur certyfikacyjnych sprzętu pomiarowego a więc głównie pojazdu badawczego. Praca dotyczy procedur certyfikacyjnych wypracowanych przez Grupę Roboczą WG33 ISO/TC43/SC1 oraz w...

 • Tire/road noise measuring principles according to the Close Proximity Method

  W pracy podano metody badania hałasu opon samochodowych. Omówiono przyczepy pomiarowe zbudowane w Politechnice Gdańskiej oraz systemy pomiarowe stosowane do pomiaru hałasu opon zgodnie z metodą CPX.

 • Pomioary hałasu drogowego

  Publikacja

  Ciągły rozwój motoryzacji i związanej z nią infrastruktury drogowej niesie ze sobą oprócz wielu niekwestionowanych korzyści również zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Obok emisji szkodliwych substancji do atmosfery jednym z najistotniejszych zagrożeń związanych z pojazdami i ruchem drogowym jest obecnie hałas. Jest on najbardziej odczuwalny w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych oraz przy trasach szybkiego...

 • Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 cz. 2

  Publikacja

  Artykuł ten omawia zagadnienia związane z manewrowaniem pojazdów naparkingach, stacjach paliw, terminalach promowych itp. Omówiono w nimmetodę prognozowania poziomu mocy akustycznej emitowanej z obiektu typu parking z uwzględnieniem charakterystyk pojazdów i nawierzchni. W metodzie tej uwzględniono charakterystykę współczesnego parku samochodowego w Polsce.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009. Cz. 1

  Publikacja

  Artykuł ten omawia zagadnienia związane z manewrowaniem pojazdów naparkingach, stacjach paliw, terminalach promowych itp. Omówiono w nimmetodę prognozowania poziomu mocy akustycznej emitowanej z obiektu typu parking z uwzględnieniem charakterystyk pojazdów i nawierzchni. W metodzie tej uwzględniono charakterystykę współczesnego parku samochodowego w Polsce.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Konstrukcja wariatora zespołu napędowego przyczepy badawczej ''Slipsonic''.

  Publikacja

  - 2004

  Omówiono konstrukcję wariatora - specjalnej przekładni ciernej o bezstopniowej zmianie przełpżenia. Szcegółowo opisano zasadę jej działania. Przekładnia ta stanowi centralny zespół układu napędowego przyczepy badawczej ''SlipSonic'' służącej do badania hałasu opon do samochodów osobowych i bostawczych w warunkach ruchu drogowego przy występowaniu momentu na kole badanym.