Wyniki wyszukiwania dla: HISTORIA ARCHITEKTURY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: HISTORIA ARCHITEKTURY

Wyniki wyszukiwania dla: HISTORIA ARCHITEKTURY

 • Historia Architektury

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  Cykl wykładów mający na celu pokazanie w przekrojowy sposób procesy, przemiany oraz szeroko rozumiany rozwój myśli architektonicznej od prehistorii do współczesności. Celem zajęć jest uświadomienie roli architektury w życiu i rozwoju społecznym na przestrzeni dziejów wskazując na znaczenie cech materialnych, technicznych, kulturowych, społecznych czy politycznych. Kurs ma uświadamiać integralność rozwoju historycznego architektury...

 • HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  HISTORIA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ Cykl wykładów jest poświęcony jest tematyce rozwoju myśli architektonicznej w okresie XIX i XX wieku. Złożoność procesów i dynamika przemian ideowych, społecznych i technicznych wpłynęła w sposób znaczący na przemiany i rozwój w dziedzinie architektury i urbanistyki. W ramach cyklu wykładów streszczony zostanie ten niezwykle ciekawy czas, omówione zostaną zarówno dzieła jak i postaci, które do...

 • Historia architektury GP

  Kursy Online
  • B. Macikowski

  Kurs przedstawia zarys historii architektury od starożytności do XX w. Profil przedmiotu ma na celu dać podstawy do rozumienia procesów rozwoju zachodzących w architekturze na przestrzeni dziejów związanych z szeroko rozumianymi z przemianami cywilizacyjnymi, technicznymi, społecznymi itp. 

 • Historia Architektury Polskiej I (2023)

  Kursy Online
  • A. Piwek
  • P. Samól
  • J. Szczepański
  • S. Kowalski
  • R. Hirsch

  Platforma wspomagająca nauczanie przedmiotu Historia Architektury Polskiej 1 w roku akademickim 2022/2023

 • Historia architektury i urbanistyki współczesnej

  Kursy Online
  • R. Ruczyński
  • M. Kostrzewska
  • Ł. Bugalski
  • B. Macikowski

  Podczas zajęć studenci zaznajamiają się z rozwojem nowoczesnej myśli architektonicznej i urbanistycznej od czasów rewolucji przemysłowej po współczesność. Zajęcia obejmują 20 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń.  

 • Historia Architektury Powszechnej I 2022/23

  Kursy Online
  • M. Sołtysik
  • A. Orchowska-Smolińska
  • G. Bukal
  • B. Macikowski

  Kurs Historii Architektury Powszechnej  I (HAPow I)  jest kursem obowiązkowym na 1 semestrze Wydziału Architektury PG studiów I stopnia (inżynierskim). Trwa 15 tygodni i zakończony jest egzaminem pisemno-rysunkowym. Kurs składa się z cotygodniowych dwugodzinnych wykładów oraz cotygodniowych dwugodzinnych ćwiczeń.   Tematyka kursu  obejmuje historię architektury świata zachodniego, począwszy od czasów najdawniejszych (Prehistoria),...

 • Historia Architektury Polskiej II (2022/23

  Kursy Online
  • P. Samól
  • J. Szczepański
  • S. Kowalski
  • R. Hirsch

  Kurs wspomagający zajęcia z Historii Architektury Polskiej 2 obejmuje zasadnicze materiały z wykladów w j. polskim oraz obsługę ćwiczeń (wgrywanie prac/ocena) realizowanych w semestrze zimowym 2022/23.

 • Historia Architektury Powszechnej II 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Sołtysik
  • A. Orchowska-Smolińska
  • B. Macikowski

  KURS HISTORII ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ  II (HAPow II)  jest kursem obowiązkowym na 2 semestrze studiów I stopnia (inżynierskich) na Wydziale Architektury PG. Trwa cały semestr i zakończony jest egzaminem. Składa się z piętnastu jednogodzinnych wykładów oraz siedmiu odbywających się co 2 tygodnie dwugodzinnych ćwiczeń.   Tematyka kursu obejmuje historię architektury świata zachodniego w epoce Nowożytności, począwszy od czasów renesansu...

 • Historia Architektury Polskiej I - sem. IV, st. inż, 2021/2022

  Kursy Online
  • A. Piwek
  • P. Samól
  • J. Szczepański
  • S. Kowalski
  • R. Hirsch

  Historia Architektury Polskiej I składa się z 15 tematów dotyczących sztuki i techniki budowania na ziemiach polskich w średniowieczu (+ kilka odniesień do prehistorii - Biskupina). Ćwiczenia do tematów wykładów polegają na szkicach, analizie rozwiązań historycznych oraz testach (on line). Cały kurs kończy się kolokwium zaliczającym. Kontynuacją kursu jest Historia Architektury Polskiej II dotycząca okresu nowożytnego (do 1795...

 • Aktualności teorii architektonicznych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Teoria architektury nie może istnieć i rozwijać się bez praktyki w dziedzinie architektury. obecnie teoria architektoniczna ma postać metastruktury intelektualnej silnie zblizonej do dyscyplin takich jak krytyka architektoniczna, historia architektoniczna czy filozofia twórczości- stanowi samodzielna jakość naukową.lista dziedzin naukowych,które wciela do swego dyskursu współczesna teoria architektoniczna, ewoluuje jak każda...

 • Historia we współczesności. Pas Nadmorski w Gdańsku : dobro wspólne na miarę metropolitalną

  Publikacja

  W ramach prowadzonych w semestrze letnim 2010/2011 przez Katedrę Historii, Teori Architektury i Konserwacji Zabytków cyklu otwartych wykładów ''Historia we współczesności'', dr Bartosz Macikowski wygłosił 18 maja 2011 r. wykład na temat Pasa Nadmorskiego w Gdańsku. Artykuł w ''Piśmie PG'' poświęcony tematyce poruszonej na wykładzie opracowany został przez autorów części urbanistycznej społecznej koncepcji zagospodarowania Pasa...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Piotr Samól dr inż. arch.

  Piotr Samól jest adiunktem w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył architekturę i historię. Jego badania skupiają się na zagadnieniach historii architektury oraz urbanistyki Gdańska i regionu nadbałtyckiego. Rozprawę doktorską (nauki techniczne, architektura i urbanistyka) o architekturze kościołów dominikańskich w dawnym państwie zakonu krzyżackiego...

 • Antynomie współczesnej architektury sakralnej

  Publikacja

  - Rok 2008

    Architekturę sakralną XX wieku cechowała niespotykana wcześniej różnorodność formuł artystycznych. Przyczyną takiego stanu rzeczy było pojawienie się na przełomie XIX i XX wieku nowych idei teologicznych i koncepcji artystycznych, które pozostawały w sprzeczności z bardziej tradycyjnymi ujęciami. Jednym z ważnych zjawisk ideowych, które naruszyły dotychczasowe podstawy budownictwa kościołów, było...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • #CiekawiNauki – Fascynujące życie zabytków

  Wydarzenia

  19-03-2020 18:00 - 19-03-2020 20:00

  Politechnika Otwarta zaprasza na 8. spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. Tematem będą gdańskie zabytki.

 • Architektura jako nauka:eksperyment - teoria - historia

  Publikacja

  - Rok 2019

  Autorka prezentuje architekturę jako dyscyplinę naukową. Ukazuje trzy obszary badawcze architektury: eksperyment, teorię i historię. Przedstawia elementy projektowanie architektonicznego jako pewien typ eksperymentu naukowego. Ukazuje również rolę teorii architektury i historii architektury w problematyce badawczej tej dyscypliny. Przedstawia całe zagadnienie w szerokim kontekście kulturowym - od czasów antycznych po współczesne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dyscyplina naukowa architektura okrętów na Wydziale Politechniki Gdanskiej - historia i nowe wyzwania

  Publikacja

  - Rok 2012

  Referat prezentuje dorobek Katedry Architektury Morskiej i Przemysłowej WA PG w dyscyplinie naukowej architektura okrętów. Opisane zostały osiągnięcia prof. W. Urbanowicza, prekursora architektury okrętów oraz twórcy dyscypliny oraz jego następców - od roku 1950 do 2009.

 • Podstawy prefabrykacji elementów betonowych - II mgr 2022/23

  Kursy Online
  • L. Grabarczyk

  Co to jest prefabrykacja? Historia prefabrykacji. Wytwórnie prefabrykatów. Elementy prefabrykowane. Beton w prefabrykacji.

 • Historia filozofii z elementami historii matematyki

  Kursy Online
  • A. Lisak

  Historia filozofii z elementami historii matematyki. Drugi semestr Matematyki, pierwszego stopnia

 • Historia filozofii

  Kursy Online
  • P. Parszutowicz

  nazwa przedmiotu: Historia filozofii - tryb studiów  - stacjonarne - stopień studiów - I stopnia - inżynierskie - kierunek studiów: Chemia/Technologia chemiczna (WCh)

 • XXXIV Wieczór z Ekonomią

  Wydarzenia

  28-01-2021 18:00 - 28-01-2021 20:00

  WZiE zaprasza na spotkanie online w ramach Wieczoru z Ekonomią. Gościem będzie dr hab. Adam Leszczyński, prof. Uniwersytetu SWPS, autor książki „Ludowa historia Polski” (VI miejsce w rankingu magazynu „Książki”).

 • Historia filozofii z elementami historii matematyki (MAT1F02) - - Nowy

  Kursy Online
  • A. Lisak

  Historia filozofii z elementami historii matematyki (MAT1F02) dla kierunku Matematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie, stacjonarne, 2019/2020 – sem. letni Prowadzący: dr hab Andrzej Lisak, prof. PG

 • HISTORIA TECHNIKI [Niestacjonarne][2020/21]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • D. Świsulski
  • M. Śliwiński
  • M. Wołoszyn

  Kurs stanowi uzupełnienie wykładów z przedmiotu humanistycznego: Historia techniki, dla studentów stopnia 2, studiów niestacjonarnych, kierunków AiR i E-ka. W ramach kursu studenci przekazują też opracowania przygotowane na seminarium tego przedmiotu.

 • wykład informatyka - nowy

  Kursy Online
  • J. Kapcia

  Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane: -rozwój, budowa komputerów w tym   mikrokontrolerów  i ich zastosowanie w wielu dziedzinach,   układy pozwalające przejść z techniki analogowej na cyfrową (przetworniki wielkości nieelektrycznych na      eleaktrycze, przetworniki analogowo cyfrowe oraz cyfrowo analogowe -oprogramowanie, logika programowania od asemblera do języków wysokiego poziomu -transmisja danych, historia...

 • Języki projektowania HDL 2022/23

  Kursy Online
  • M. Wójcikowski

  Cel przedmiotu: Zapoznanie z metodami projektowania i symulacji cyfrowych układów programowalnych i ASIC z wykorzystaniem języków opisu sprzętu. Treści przedmiotu: 1. Wprowadzenie, znaczenie i zastosowania języków HDL. Historia powstania języka Verilog. 2. Poziomy opisu sprzętu (Verilog). 3. Metodologie projektowania. Prosty przykład. 4. Składnia języka Verilog. 5. Typy danych. 6. Zadania systemowe i dyrektywy kompilatora. 7....

 • Języki projektowania HDL 2021/22

  Kursy Online
  • M. Wójcikowski

  Cel przedmiotu: Zapoznanie z metodami projektowania i symulacji cyfrowych układów programowalnych i ASIC z wykorzystaniem języków opisu sprzętu. Treści przedmiotu: 1. Wprowadzenie, znaczenie i zastosowania języków HDL. Historia powstania języka Verilog. 2. Poziomy opisu sprzętu (Verilog). 3. Metodologie projektowania. Prosty przykład. 4. Składnia języka Verilog. 5. Typy danych. 6. Zadania systemowe i dyrektywy kompilatora. 7....

 • Języki projektowania HDL-stary!

  Kursy Online
  • M. Wójcikowski
  • A. Bekasiewicz

  Cel przedmiotu: Zapoznanie z metodami projektowania i symulacji cyfrowych układów programowalnych i ASIC z wykorzystaniem języków opisu sprzętu. Treści przedmiotu: 1. Wprowadzenie, znaczenie i zastosowania języków HDL. Historia powstania języka Verilog. 2. Poziomy opisu sprzętu (Verilog). 3. Metodologie projektowania. Prosty przykład. 4. Składnia języka Verilog. 5. Typy danych. 6. Zadania systemowe i dyrektywy kompilatora. 7....

 • Obiekty Inżynierskie w Transporcie (Ra. 2021/22)

  Kursy Online
  • M. Rucka
  • A. Sabik
  • B. Sobczyk
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

  W ramach kursu Obiekty Inżynierskie w Transporcie uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi mostów i tuneli. Na przykładzie stosowanych materiałów przedstawiona zostanie historia mostownictwa. Uczestnicy zapoznają się z stosowanymi schematami statycznymi przy budowie mostów jak również poznają metody budowy tuneli.  W ramach ćwiczeń uczestnicy wykonają wybrane elementy obliczeń wymagane do projektu mostu, a...

 • Planowanie, projektowanie i utrzymanie ITS (PG_00051709) - 2022/2023 Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • J. Oskarbski

  Definicje, historia powstania i rozwoju ITS. Rola i cele stosowania ITS. Architektura systemów ITS. Usługi ITS. Struktura funkcjonalna . Struktura fizyczna uwzględniająca sprzęt i urządzenia. Struktura logiczna uwzględniająca powiązania pomiędzy instytucjami i elementami transportu oraz łączność.  Planowanie, projektowanie i modelowanie ITS. Dobór urządzeń. Ocena efektywności istniejących i planowanych systemów ITS. Analizy przypadków...

 • Planowanie, projektowanie i utrzymanie ITS (PG_00051709) - 2021/2022 Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • J. Oskarbski

  Definicje, historia powstania i rozwoju ITS. Rola i cele stosowania ITS. Architektura systemów ITS. Usługi ITS. Struktura funkcjonalna . Struktura fizyczna uwzględniająca sprzęt i urządzenia. Struktura logiczna uwzględniająca powiązania pomiędzy instytucjami i elementami transportu oraz łączność.  Planowanie, projektowanie i modelowanie ITS. Dobór urządzeń. Ocena efektywności istniejących i planowanych systemów ITS. Analizy przypadków...

 • Obiekty Inżynierskie w Transporcie (Ra. 2022/23)

  Kursy Online
  • M. Rucka
  • A. Sabik
  • M. Miśkiewicz
  • Ł. Pyrzowski

  W ramach kursu Obiekty Inżynierskie w Transporcie uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi mostów i tuneli. Na przykładzie stosowanych materiałów przedstawiona zostanie historia mostownictwa. Uczestnicy zapoznają się z stosowanymi schematami statycznymi przy budowie mostów jak również poznają metody budowy tuneli.  W ramach ćwiczeń uczestnicy wykonają wybrane elementy obliczeń wymagane do projektu mostu, a...

 • Aspekty społeczne technologii informacyjnych

  Kursy Online
  • M. T. Tomczak
  • M. Gnyba
  • M. Szczerska

  Celem wykładu jest rozwinięcie wiedzy studentów w zakresie wpływu technologii informacyjnych na środowisko i społeczeństwo w aspektach socjologicznych, medycznych, prawnych i kulturowych. Obejmuje on przykładowo takie zagadnienia jak: Historia rozwoju ICT i ich wpływ na rozwój cywilizacji. Aspekty zdrowotne efektu termicznego promieniowania elektromagnetycznego. Korzyści i zagrożenia dla człowieka związane z zastosowaniem TI. W...

 • Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

  Wydarzenia

  19-05-2018 19:00 - 20-05-2018 01:00

  Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej. Program w Aktualnościach na stronie pg.edu.pl/otwarta.

 • Janusz Smulko prof. dr hab. inż.

  Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO...

 • Anna Orchowska-Smolińska dr inż. arch.

 • Obliczenia komputerowe wybranych procesów chemicznych [Moduł dyscyplinarny, Grupa B]

  Kursy Online
  • R. Aranowski

  Prowadzący: dr inż. Robert Aranowski Terminy realizacji: 28.10 (piąt), godz. 17-20 18.11 (piąt), godz. 17-20 9.12 (piąt), godz. 17-20 16.12 (piąt), godz. 17-20 13.01 (piąt), godz. 17-20 Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z oprogramowaniem i metodami numerycznymi umożliwiającymi rozwiązywanie wybranych problemów technologii i inżynierii chemicznej. Podejmowane zagadnienia: Oprogramowanie Scilab: Edytor, Przeglądarka...

 • Anna Maria Lepacka dr

 • Fortyfikacje na obszarze Prus Królewskich i Warmii (1454-1772)

  Publikacja

  - Rok 2012

  Praca przedstawia syntetyczny obraz architektury obronnej w Prusach Królewskich i na Warmii wraz z uwarunkowaniami jej powstawania i przemian w okresie pozostawania tego regionu w granicach Rzeczpospolitej.

 • Dzielnica Reprezentacyjna Gdyni i jej powojenne oraz współczesne interpretacje

  Publikacja

  - Rok 2011

  The concept of the Premiere District in Gdynia was first conceived in the 1920s and from that time on it constantly accompanied the history of the city. It derivated from the idea of creating a symbol of Poland's regaining independence after the first World War and the successful creation of the new port and city on the Baltic coast. As the result of that development, Gdynia was named the maritime capital of Poland and was treated...

 • Modernistyczne centrum miasta - ewolucja idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni 1926-2007

  Publikacja

  - Rok 2011

  Modernistyczne centrum miasta jako zagadnienie urbanistyczne nieczęsto było w okresie międzywojennym przedmiotem prac realizacynych. W porównaniu bowiem do podejmowanych na wielką skalę zarówno w Polsce jak i w całej Europie zadań mieszkaniowych, budowa nowych zespołów śródmiejskich należała do rzadkości. W tym kontekście ciekawym problemem jest geneza i rozwój idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni. W sensie projektowym w skali...

 • Nienasycenie w architekturze - pragmatyczne i ideologiczne przyczyny wznoszenia drapaczy chmur na przykładzie Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2012

  Artkuł w syntetyczny sposób omawia przyczyny, dla których na przestrzeni wieków ludzie decydowali się budować obiekty skierowane ku niebu. Dzieli te przyczyny na dwie główne grupy: ideologiczne (religigne, prestiżowe, kulturowe, itp) oraz pragmatyczne (ekonomiczne, polityczne, ale inne niż prestiżowe, itp), ilustrując je przykładami z Gdańska.

 • Idea donżonu w pruskiej fortyfikacji XVIII wieku

  Publikacja

  - Rok 2006

  Tekst przedstawia recepcję i adaptację średniowiecznej idei budowli obronnych typu ''donżon (donjon)'' w osiemnastowiecznej fortyfikacji pruskiej.

 • Gust gdański?

  Publikacja

  - Rok 2004

  Tekst stanowi próbę syntetycznego opisu przemian estetyki architektonicznej w Gdańsku i powiązania jej z przekształceniami historyczno-kulturowymi zachodzącymi w mieście od XVI do XX w.

 • Współczesna kamienica historyczna w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2004

  Tekst stanowi próbę stylistycznej charakterystyki budynków wznoszonych w ośrodkach historycznych miast Polski północnej w latach 1945-2000, a utrzymanych w konwencji architektonicznej zabytkowych domów mieszczańskich.

 • The origins of the brick architecture in Pomerania

  Publikacja

  - Rok 2016

  Traditionally, brick is one of the most popular building materials on the southern coast of the Baltic Sea. Although the origins of brick architecture have been the subject of numerous research studies, their results were focused on the Kingdom of Denmark, merchant-towns and the State of the Teutonic Order. Most scholars claimed that Pomeranian architecture had not been as developed as that in the neighbouring countries. Moreover,...

 • Gdynia - a New City of the Twenties and Thirties

  Artykuł jest pierwszym przedstawieniem w zagranicznym, anglojęzycznym czasopiśmiennictwie dziejów budowy nowego miasta lat dwudziestych i trzydziestych XX w, jakim był Gdynia. Przedstawiona została geneza decyzji o budowie portu i miasta, pierwsze plany urbanistyczne w kontekście projektów portu, a także rozwój architektoniczny Gdyni. W szczególności zaś przedstawiono przemiany stylowe gdyńskiej architektury modernistycznej tego...

 • Modern Movement in Gdynia and in Europe: Inspirations and Analogies

  Publikacja

  - Rok 2009

  Modernism in Gdynia finds its roots in the European Architecture of 1920s and 1930s. The main centres of the style are such artistic capitals as Paris, Berlin, Wien, Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Stuttgard and Hamburg. The article points out the connections between the famous European edifeces of those times and the architecture of Gdynia.

 • Style w gdyńskiej architekturze okresu międzywojennego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Krótki okres międzywojenny był jednak czasem narodzin nowej zupełnie formacji stylowej - modernizmu. Stąd też w architekturze gdyńskiej widzimy wielość konwencji związanych z odchodzącym w przeszłość historyzmem i narodzinami nowego języka artystycznego. Artykuł daje krótki przegląd tej problematyki.

 • Modernizm gdyński - modernizm europejski. Inspiracje i analogie

  Publikacja

  - Rok 2009

  Modernizm gdyński znajduje swe wyraźne korzenie w nurtach architektury europejskiej okresu międzywojennego.Głównymi ośrodkami kształtowanie się tych nurtów były artystyczne stolice europejskie, takie jak Paryż, Berlin, Wiedeń, Amsterdam, Rotterdam,Bruksela, Stuttgard i Hamburg. Artykuł wskazuje na analogie między wybitnymi realizacjami europejskimi a architekturą gdyńskiego moderizmu.

 • Kamienna Góra - od letniska-ogrodu do modernistycznej dzielnicy Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2009

  Kamienna Góra jest dziś willową dzielnicą Gdyni. Jej układ urbanistyczny powstał na potrzeby podgdyńskiego letniska w 1920 r. Wówczas też nadano jej kształt architektoniczny, który przedefiniowano w sensie stylowym na początku lat trzydziestych w duchu modernistycznym. Dziś jednak w ten krajobrazowy układ wdziera się coraz agresywniej współczesna zabudowa, burząc przy tyn skalę i charakter zabytkowego założenia.

 • Architektura kościoła i szpitala św. Jakuba w Gdańsku

  Publikacja

  - Rok 2009

  W artykułe przedstawiono dzieje i historie zespółu kościelno-szpitalnego św. Jakuba w Gdańsku, położonego na terenie Starego Miasta w Gdańsku.