Wyniki wyszukiwania dla: HYPOPLASTYCZNOŚĆ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: HYPOPLASTYCZNOŚĆ

Wyniki wyszukiwania dla: HYPOPLASTYCZNOŚĆ

 • Comments on hypoplasticity incomputational geotechnics.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy zaproponowano kilka metod analizy poprawności postawionych zagadnień brzegowych mechaniki gruntów w ramach hypoplastycznej teorii konstytutywnej. Omówiono również zagadnienia stabilności rozwiązań

 • Control conditions for geocomputing within general hypoplasticity

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przedstawiono w artykule analizę oryginalności i stabilności problemu warunków brzegowych (BVP). Zaprezentowano niektóre warunki numeryczne, dzięki którym można uzyskać oryginalne i stabilne rozwiązania w zakresie hypoplastyczności. Przeanalizowano wiele teoretycznych aspektów, które pojawiają się wskutek zmiany typu równań różniczkowych. Wyprowadzono kryteria dla przypadku liniowego, dobrze postawionego problemu i dla stabilności...

 • Patterns of shear zones in granular bodies within a polar hypoplastic continuum

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki numerycznej analizy tworzenia się stref ścinania w materiałach granulowanych podczas ściskania dwuosiowego. Obliczenia wykonano stosując metodę elementów skończonych na bazie mikropolarnego hypoplsastycznego prawa materiałowego. Obliczenia wykonywano dla różnych warunków brzegowych wstępnego zagęszczenia piasku, poziomu naprężenia i rozkładu stochastycznego imperfekcji.

 • Effects of wall inclinations and wall imperfections on pressures duringgranular flow in silos

  Praca omawia wpływ nachylenia ściany silosu oraz imperfekcji na ścianach na początku wypływu materiału granulowanego z silosu. W analizie zastosowano metodę elementów skończonych i mikropolarne hypoplastyczne prawo konstytutywne. Obliczenia wykonano dla silosu ze ścianami równoległymi lekko zbieżnymi, lekko rozbieżnymi oraz ze ścianami równoległymi i zbieżnymi. Wykonano także obliczenia dla imperfekcji skierowanej do środka i skierowanej...

 • FE-simulations of a direct and a true simple shear test

  Porównano dwa aparaty ścinania: aparat bezpośredniego ścinania i aparat prostego ścinania. Analizy pola naprężeń i odkształceń dokonano stosując metodę elementów skończonych i mikropolarne prawo hypoplastyczne. Analiza ta pokazała, że pole naprężeń i odkształceń jest niejednorodne w obu aparatach, szczególnie w aparacie bezpośredniego ścinania.

 • Buckling of imperfect silo shells containing bulk solids.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Omówiono problem wyboczenia stalowych silosów wypełnionych materiałem sypkim. Obliczenia wykonano dla płaskiego stanu odkształcenia i dla osiowo-symetrycznego. Zachowanie materiału sypkiego było modelowane mikropolarnym hypoplastycznym prawem materiałowym, a zachowanie ścian silosu mikropolarnym sprężysto-plastycznym prawe wg von Misesa. W obliczeniach uwzględniono różne imperfekcje na ścianach.

 • Evolution of shear localisation in earth pressure problems of a retainingwall

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki numerycznej analizy formacji stref ścinania w materiale sypkim podczas problemów parcia i odporu gruntu za ścianą oporową. Zachowanie suchego piasku podczas testów ściskania w płaskim stanie odkształcenia było analizowane stosując metodę elementów skończonych i mikropolarne hypoplastyczne prawo konstytutywne. Podczas obliczeń numerycznych zwrócono szczególną uwagę na wpływ różnych przemieszczeń ściany na lokalizację...

 • Effect of cyclic deformations on the evolution of localizations in granularbodies

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł omawia wpływ cyklicznych odkształceń na lokalizacje odkształceń stycznych w materiałach granulowanych. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych na bazie mikropolarnego hipoplastycznego prawa konstytutywnego. Obliczenia wykonano dla dużej amplitudy odkształceń cyklicznych i materiału zagęszczonego.

 • FE simulations of a soil structure interface.

  Publikacja

  Przedstawiono warunki brzegowe do opisu szorstkości ściany konstrukcji w kontakcie z gruntem. Wykonano doświadczenia i symulacje MES na bazie mikropolarnego prawa hipoplastycznego.