Wyniki wyszukiwania dla: INŻYNIERIA WIEDZY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INŻYNIERIA WIEDZY

Wyniki wyszukiwania dla: INŻYNIERIA WIEDZY

 • Ontologiczna inżynieria wiedzy

  Publikacja

  - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy - 2015

  Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w oparciu o edytor ontologii FluentEditor i język CNL (Controlled Natural Language). Przykładową ontologię dotyczącą fragmentu procesu produkcji rolniczej wykorzystano do budowy semantycznej bazy wiedzy. W tym celu...

 • Inżynieria wiedzy a tworzenie i rozwój architektury

  Publikacja

  Opracowanie przedstawia próbę systematyki wiedzy architektonicznej i sposób jej ujęcia w rygorach modelu umożliwiającego ustrukturyzowanie bazy wiedzy planowanego systemu komputerowego projektowania architektury oraz wypływające z tego wnioski dla dziedziny inżynierii wiedzy.

 • Zespół Inżynierii Biomedycznej

  Inżynieria biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zlokalizowaną na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni...

 • Zespół Inżynierii Biomedycznej

  Inżynieria biomedyczna stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zlokalizowaną na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni...

 • Inżynieria Jakości '05

  Publikacja

  - 2005

  Artykuł zawiera informacje dotyczące III edycji cyklicznej konferencji naukowej Inżynieria Jakości organizowanej przez Zespół Inżynierii Jakości i Metrologii Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono zawartość poszczególnych sesji tematycznych, prelegentów oraz najważniejsze wnioski obrazujące trendy we współczesnej wiedzy o jakości.

 • Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów

  Publikacja

  - 2012

  Inżynieria ontologii to gałąź inżynierii wiedzy, która zajmuje się metodami i metodologiami budowy ontologii. Zajmuje się m. in. procesem wytwarzania, cyklem życia oraz narzędziami wspomagającymi wytwarzanie ontologii. W publikacji przedstawiono różne metodologie wytwarzania ontologii oraz wspierające te metodologie narzędzia. Omówiono edytor ontologii OCS, opracowany przez Katedrę ASK Wydziału ETI PG, oraz wykorzystaną w nim,...

  Pełny tekst w portalu

 • Wyzwania dotyczące edukacji i zarządzania kompetencjami w zakresie inżynierii bezpieczeństwa

  Publikacja

  - 2009

  W artykule przedstawiono niektóre problemy i wyzwania dotyczące edukacji w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Charakkteryzuje się wybrane problemy kształcenia na kierunku ''Inżynieria bezpieczeństwa'', ''Inżynieria bezpieczeństwa pracy'' i studiów międzykierunkowych w zakresie technologii i systemów bezpieczeństwa. Postuluje się wprowadzenie systemu zarządzania kompetencjami i certyfikacji wiedzy.

 • Techniki modularyzacji ontologii

  Publikacja

  W ciągu ostatnich kilku lat tematem wielu prac naukowych stała się modularyzacja ontologii. Istnieje kilka przyczyn dużego zainteresowania tym kierunkiem prac. Z jednej strony ontologie wykazały swoją przydatność w różnego rodzaju przedsięwzięciach związanych z inicjatywą Semantic Web. Z drugiej strony okazało się, że po przekroczeniu pewnej granicy wielkości ontologii inżynierowie wiedzy natykają się na problemy, z którymi inżynieria...

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Zobaczyć – rozpoznać – zrozumieć Wizualizacja jako metoda upowszechniania wiedzy

  Publikacja

  - 2019

  Opracowanie jest efektem zetknięcia dwóch perspektyw badawczych: nauk przyrodniczych (np. mikrobiologia, biotechnologia, inżynieria środowiska i zasobów naturalnych, oceanologia) z naukami humanistyczno-społecznymi (studia wizualne, geografia kulturowa, studia miejskie). Konieczność takiego zestawienia naukowych punktów widzenia i języków stanowi konsekwencję odmiennych doświadczeń zdobytych przez autorki podczas prowadzenia badań...

 • Applications of knowledge technologies to sound and vision engineering

  Publikacja

  Specjalność Inżynieria Dźwięku i Obrazu jest ukierunkowana przede wszystkim na aplikacje praktyczne metod rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych i wizyjnych we współczesnej telekomunikacji i w multimediach. W związku z tym, specjalność ta wykorzystuje również wiedzę z obszaru akustyki, psychofizjologii percepcji a także estetyki muzycznej. W zastosowaniach multimedialnej technologii informatycznej w telekomunikacji, w...

 • Tomasz Maria Boiński dr inż.

  Z uczelnią jestem związany już od 2000r kiedy to rozpocząłem studia na kierunku Informatyka wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Po ich ukończeniu z wyróżnieniem, w 2005 roku rozpocząłem studia doktoranckie. W trakcie studiów i bezpośrednio po ich zakończeniu zaangażowany byłem, we współpracy z firmą Hogart z Warszawy, we wdrażanie rozwiązań biznesowych w gdyńskiej firmie Elektronia S.A. (Infor FMS SunSystems) oraz...

 • Bazy wiedzy

  Kursy Online

 • Bazy wiedzy

  Kursy Online

 • Filozofia Wiedzy

  Kursy Online

  II stopień IBio

 • Zrównoważony rozwój istotnym elementem wiedzy ogólnej w edukacji amerykańskiego inżyniera budownictwa

  Omówiono potrzeby w zakresie wykształcenia ogólnego jako warunek odpowiedniego kształcenia zawodowego w budownictwie amarykańskim.

 • Flow and friction around the growing cartilage cells

  Inżynieria tkankowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin biotechnologii stosowanej. Nowe metody badawcze tej nauki mogą być rozwiązane jedynie przy wzajemnej współpracy biologów, tribologów, mechaników, ortopedów klinicystów.Schorzenia chrząstki stawowej dotyczą milionów ludzi na świecie, często nawet w młodym wieku. Od kilkunastu lat z powodzeniem prowadzone są próby rekonstrukcji chrząstki stawowej oparte na dwóch...

 • Projektowanie systemu wiedzy - Relacyjne Bazy Danych (RBD)

  Kursy Online

  Autor kursu: dr inż. Tacjana Niksa Rynkiewicz Kurs ma pełnić rolę wspierającą w trakcie zajęć tradycyjnych.  dla studentów stacjonarnych na kierunku TRANSPORT

 • Logistyka miękka oraz logistyka twarda. Sfery kompetencyjne

  Publikacja

  Poprawne rozwiązania logistyczne wymagają wiedzy ekonomicznej, organizacyjnej i zarządczej oraz technicznej. Na przykładzie doboru urządzeń eksploatowanych w węźle logistycznym wykazano wagę współpracy pomiędzy logistykami HL oraz SL.

 • Rozwój badań nad kinetyką procesów biologicznych usuwania azotu ze ścieków.

  Stan wiedzy w zakresie nowych zastosowań konwencjonalnych reaktorów biologicznych z osadem czynnym. Trendy związane z aplikacją zmodyfikowanych oraz nowych procesów. Podstawy modelowania matematycznego związanego z tymi procesami.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Charakterystyka badań i metod projektowania pali przemieszczeniowych wkręcanych

  Technologia pali przemieszczeniowych wkręcanych na polskim rynku usług geotechnicznych jest stosunkowo nowa i ciągle znajduje się na etapie rozwoju. Skłoniło to autorów artykułu do przeanalizowania stanu wiedzy na temat tego rodzaju pali oraz zebranie doświadczeń badawczych i praktycznych z nimi związanych. Autorzy liczą, że informacje zawarte w pracy poszerzą wiedzę dotyczącą rozpatrywanej technologii palowania i przyczynią się...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • SYSTEMY INŻYNIERII WIEDZY (WEiA, AiR, SSiWD, II stopień, sem.2, 2018/2019)

  Kursy Online

  WEiA; Studia II stopnia - magisterskie; Sem.2; Kierunek: Automatyka i Robotyka; Specjalność: Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji.

 • WETI - IBM - Liczby zespolone 2016/17 (B.Wikieł)

  Kursy Online

  Kurs tematyczny z zakresu liczb zespolonych. Materiały zawarte na kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz wykonywaniem działań w zbiorze liczb zespolonych. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie oraz sprawdzania swojej wiedzy. Prezentowany e-kurs stanowi uzupełnienie wykładu tradycyjnego prowadzonego w ramach przedmiotu Algebra liniowa dla studentów...

 • Ogrody terapeutyczne w placówkach służby zdrowia.

  Tematyką proponowanej pracy jest analiza i ocena światowej wiedzy teoretycznej i doświadczeń związanych z projektowaniem ogrodów terapeutycznych w placówkach służby zdrowia. W pierwszej części podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia ogrodu terapeutycznego. Opisano przegląd literatury odnośnie badań nad terapeutyczną rolą krajobrazu. Wyszczególniono ogrody terapeutyczne specjalistyczne wykorzystywane w terapiach konkretnych, sprecyzowanych...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Programowanie w Matlabie

  Kursy Online

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze środowiskiem programu Matlab, jego funkcjonalnościami oraz możliwościami. Najważniejszym celem szczegółowym jest rozwinięcie praktycznych umiejętności programistycznych w tym środowisku, bazując na wiedzy z zakresu programowania zdobytej przez studentów w trakcie realizacji poprzedzających przedmiot kursów oraz wykorzystując wiedzę z algebry liniowej i analizy matematycznej. Zakłada...

 • Tacjana Niksa-Rynkiewicz dr inż.

 • Ontologie w systemach informatycznych

  Publikacja

  - 2011

  Zakres monografii obejmuje wybór majważniejszych zagadnień inżynierii wiedzy opartej na podejściu ontologicznym. Omawiane są ramy Minsky'ego, sieci semantyczne, standardy RDF, OWL i SPARQL. Prezentowane są też podstawy teoretyczne nowoczesnych technologii semantycznych, w szczególności rozstrzygalny fragment logiki pierwszego rzędu zwany logiką opisową (ang. Description Logics, DL). Omawia sie algorytmy wnioskowania z ontologii...

 • Catch an innovation

  Publikacja

  Enforcement of innovation is often seen as something imperceptible, something that one can't learn. This article is trying to approve that organizations can learn how to deploy innovations.The knowledge can be saved in such matter that it will be possible to reuse it later.

 • S-Modules - An Approach to Capture Semantics fo Modularized DL Knowledge Bases

  Publikacja

  Modularity of ontologies has been recently recognized as a key requirement for collaborative ontology engineering and distributed ontology reuse. Partitioning of an ontology into modules naturally gives rise to development of module processing methods. In this paper we describe an algebra of ontology modules developed during our work on a Knowledge Base Management System called RKaSeA. The idea differs from other algebras in the...

 • On application of the Case-Based Reasoning methods in ship automation design

  W artykule przedstawiono metodę wnioskowania na podstawie przypadków oraz dwa przykłady jej zastosowania w projektowaniu statków. Pierwszy przykład dotyczy systemu projektowania koncepcyjnego statku. Drugi przykład odnosi się do projektowania układów automatyki okrętowej. Omówiono szczegółowo problemy doboru funkcji podobieństwa w metodzie wnioskowania na podstawie przypadków.

 • Automatyzacja procesu pozyskiwania wiedzy dla systemów ekspertowych.**2003,187 s. 24 rys. 7 tab. bibliogr. 248 poz. Rozprawa doktorska (2003.12.02) PG, Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Aytomatyki. Promotor: Prof. dr. hab. M. Białko

  Publikacja
  • A. Glaner

  - 2003

  Podczs tworzenia systemow ekspertowych występuje problem pozyskania wiedzy zdanej dziedziny. Duże korzyści daje zastosowanie szkieletowych systemów eks-pertowych z wbudowanym modulem automatycznego pozyskiwania wiedzy z istnie-jacych baz danych. Zbudowano i opisano w pracy system CLIPS-XT posiadajacyoryginalne moduły: indukcyjnego wydobywania wiedzy z baz danych za pomocą generowania drzew decyzyjnych i ich konwersji na reguły...

 • Ontology Engineering Aspects in the Intelligent Systems Development

  The ontology engineering encompasses both, artificial intelligence methods and software engineering discipline. The paper tries to address a selection of aspects pertaining to development activities such as choice of the environmental framework, functionality description, specification methods and roles definition. Authors refer to the ontology development projects they were involved in.

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Prof. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski kieruje Katedrą Nauk o Jakości (wcześniej Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W latach 1987-2009 pracował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora nauk techniczny w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i m.in. kierował Zakładem Inżynierii Jakości i Metrologii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne...