Wyniki wyszukiwania dla: INNOWACYJNOŚĆ MSP - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INNOWACYJNOŚĆ MSP

Wyniki wyszukiwania dla: INNOWACYJNOŚĆ MSP

 • Innowacyjność pomorskiego sektora MSP w świetle badań Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego

  Publikacja

  - 2008

  Rozdział w monografii przedstawiający ocenę innowacyjności pomorskich małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. W tekście uwypuklono wagę innowacyjności sektora MSP w kontekście rozwoju gospodarczego kraju. Wnioski i rekomendacje przygotowano bazując na rezultatach badań obejmujących ponad 2000 pomorskich przedsiębiorstw.

 • Innowacyjność a Electronic Commerce

  Publikacja

  Innowacyjność jest kluczem do konkurencyjności w przemyśle. Przedsiębiorstwa powinny wprowadzać, rozwijać i sprzedawać nowe technologie. Promocja innowacyjności i wspieranie udziału MSP,są ściśle powiązane w tworzonej polityce innowacyjnej UE. Przeanalizowano programy UE wspierania innowacyjności i rozwijania technologi ICT przez MSP.

 • Ocena stopnia wykorzystania technologii informacyjnych w MSP kooperujących z przemysłem okrętowym

  Publikacja

  - 2008

  Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz wykorzystywane przez nie technologie informacyjne często warunkują konkurencyjność nie tylko samych przedsiębiorstw, ale także całych gospodarek. Jednak innowacyjność przedsiębiorstw w dużym stopniu uzależniona jest od świadomości menedżerów dotyczącej potrzeby wprowadzania innowacji. Wprowadzane technologie informacyjne stanowią często pierwszy krok do implementacji innowacyjnych...

 • Improvement of cooperation among SMEs and other stakeholders as means of fostering innovation

  Publikacja

  W artykule autorzy przedstawiają czynniki sprzyjające współpracy wśrod MSP i innych podmiotów rynkowych. Podejmują się również próby przedstawienia, w jaki sposób powyższe podmioty współpracują. Ponadto dokonują analizy wpływu współpracy na innowacyjność przedsiębiorstw.

 • Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw kooperujących z przemysłem okrętowym

  Publikacja

  - 2007

  Innowacyjność, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, stała się tematem wielu badań i opracowań. Fakt ten spowodowany jest wzrostem wymagań rynku i nasileniem konkurencji związanym, między innymi, z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej. Rozwój gospodarki narodowej warunkowany jest również rozwojem przedsiębiorstw. Poprzez wprowadzanie innowacji przedsiębiorstwa nie tylko stają się bardziej konkurencyjne, ale zwiększają...

 • Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach.

  Publikacja

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). W jego pierwszej części omówiono kwestie definicyjne oraz przedstawiono charakterystykę innowacji w MSP. Druga część artykułu zawiera opis czynników oraz barier wpływających na innowacje w tego rodzaju przedsiębiorstwach.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • 50+ Innowacje

  Publikacja

  - 2007

  Projekt MAYDAY, realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, ma na celu stworzenie trwałych rozwiązań minimalizujących skutki dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy ze względu na kwalifikacje niedostosowane do wymagań pracodawców. Celem tej monografii jest przedstawienie problematyki związanej z wdrażaniem procesów innowacyjnych w kontekście rezultatów projektu. Rozdział pierwszy pt.: "Informacje ogólne" stanowi wprowadzenie...

 • Innowacyjność i kooperacja jako czynniki inyternacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw

  Publikacja

  Artykuł opisuje rolę innowacyjności i kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji.Wzrost wykorzystania ICTs przez MSP stwarza im możliwość przekraczania przestrzennych barier rynków i działań, redukcję kosztów i poszukiwania partnerów handlowych. Z kolei udział w sieci pozwala MSP łączyć korzyści małej i dużej skali.

 • Julita Wasilczuk dr hab.

  Urodzona 5 kwietnia 1965 roku w Gdańsku. W latach 1987–1991 odbyła studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Ekonomii). Od 1993 roku zatrudniona na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej, na stanowisku asystenta. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na WZiE, a w 2006 doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,...

 • Zarządzanie procesem innowacyjnym w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach

  Publikacja

  - 2013

  Zarządzanie procesem innowacyjnym stanowi wyzwanie dla menedżerów, nie tylko dużych przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy stają przed problemem czy i jakie działania przed-sięwziąć, aby efektywnie konkurować na rynku. Poziom innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw nie świadczy dobrze o sposobie zarządzania procesem innowacyjnym. Jednak w nowym okresie programowania pojawią się środki przeznaczone na wdrożenia w firmach....

 • Procesy innowacyjne : badania świadomości 50+

  Publikacja

  Opracowanie wyników badań dotyczących kształcenia ustawicznego oraz innowacyjności w przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego. Wyniki są efektem prac w ramach projektu Mayday, współfinansowanego ze środków EFS w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.

 • Innowacyjność jako jeden z filarów gospodarki opartej na wiedzy

  Publikacja

  - 2008

  Innowacyjność przedsiębiorstw zależy nie tylko od czynników wewnętrznych, które mogą być w większym stopniu kształtowane przez samo przedsięiorstwo, ale w dużej mierze od uwarunkowań zewnętrznych. Polityka państwa powinna zatem sprzyjać przedsiębiorczości, promować kreatywnosc, tworzyc klimat sprzyjający innowacyjności, a przy tym umoliwić pozyskiwanie środków na działalność rozwojową. Zmienia się będą wtedy także przedsiębiorstwa,...

 • Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej.

  Publikacja

  - 2009

 • Innowacyjność Polski oraz polskich małych i średnich przedsiębiorstw

  Publikacja

  - 2008

  W rozdziale poruszono zagadnienia związane z innowacyjnością Polski oraz polskich małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu przeanalizowano dostępne raporty i opracowania przygotowane przez polskie i europejskie instytucje.

 • Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw

  Problematyka innowacyjności w Polsce zajmuje wiele miejsca, zarówno w badaniach, raportach oraz w konstruowanych narzędziach wsparcia. Badania literaturowe wskazują na wagę instytucji w procesie przedsiębiorczym. Wykorzystując badania prowadzone wśród mikroprzedsiębiorstw w Polsce, przeanalizowano czynniki instytucjonalne, które mogą, według badań literaturowych, wpływać na innowacyjność tych podmiotów. Z badań wynika, że przedsiębiorcy...

 • Instruments of supporting the innovation of small and medium enterprises in the Pomorskie Province

  Publikacja

  ...

 • Innovation in the strategies of Polish provinces - a comparative study of selected cases

  Publikacja

  - 2012

  Many strategic management theorists and practitioners believe that the implementation of innovation is one of the key factors determining the company success and show the relationship between long-term innovation strategy and business development strategy. It has also been claimed that similar strategies should be developed for each unit of public administrationMinistry of Economy has set National Development Strategy 2007-2015...