Wyniki wyszukiwania dla: INSPEKCJE OPROGRAMOWANIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INSPEKCJE OPROGRAMOWANIA

Wyniki wyszukiwania dla: INSPEKCJE OPROGRAMOWANIA

 • Dobre praktyki i narzędzia open source w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania

  Zwinne wytwarzanie oprogramowania stało się bardzo popularne. Na podstawie projektu MOST Wiedzy przedstawiono procesy i narzędzia wspierające wytwarzanie oprogramowania na Politechnice Gdańskiej. Metodologia DDD (domain-driven design) wspierana przez repozytorium GIT oraz tzw. proces “cherry picking” powoduje, że proces wytwarzania oprogramowania jest elastyczny i efektywny. Dodatkowo wprowadzenie elementów CI (continuous integration),...

  Pełny tekst w portalu

 • Jakub Miler dr inż.

  Kariera akademicka: 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski Zainteresowania...

 • Jakość Oprogramowania

  Kursy Online

 • Inżynieria Oprogramowania

  Kursy Online

  Studia I stopnia. Informatyka i Informatyka w Medycynie (strumień Inżynierii Biomedycznej) - sem. 5; Inżynieria Danych - sem. 3.

 • Inżynieria Oprogramowania

  Kursy Online

  Kurs dla VI/VII sem. FT/IS

 • Laboratorium Użyteczności Oprogramowania

  Kursy Online

 • Dokumentowanie i Jakość Oprogramowania (Mechatronika)

  Kursy Online

 • Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania (studia podypl.)

  Kursy Online

  Studia podyplomowe "Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania"

 • Inspekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  Inspekcja drogowa prowadzona pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest narzędziem pozwalającym na identyfikowanie mankamentów sieci drogowej. W artykule przedstawiono ogólne założenia wykonywania inspekcji i jej cele oraz wskazano inspekcję jako element oceny zagrożenia na drogach. Na podstawie inspekcji drogi wojewódzkiej przedstawiono przykłady problemów dotyczących jakości sieci drogowej oraz opisano procedurę wyboru najbardziej...

 • Road safety inspection as a tool for road safety management – the polish experience

  In Poland, road inspections were implemented in June 2014 on all national roads. Previously conducted traffic surveys mainly related to the technical condition of roads, signs and markings; other safety issues were overlooked. The main problem that occurs during inspection is an inspector’s subjective qualitative assessment which affects the classification of the sources of hazard on the road.. The paper presents an analysis of...

  Pełny tekst w portalu

 • Proces wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  - 2002

  Praca wprowadza w zagadnienia organizacji procesu wytwórczego, omawia uznanestandardy procesu i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie. Omówienie podsta-wowych problemów prowadzenia projektu informatycznego poszerzono o krótkąprezentację dwu istotnych, choć rzadziej prezentowanych, zagadnien: politykiprowadzenia projektu oraz etyki w realizacji projektu informatycznego.

 • Technologie wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  - 2002

  Praca poświęcona została dwóm najpowszechniejszym współcześnie technologiomwytwórczym - podejściu strukturalnemu i obiektowemu. W obu przypadkach omó-wienie skupia się na zagadnieniach i metodach modelowania i projektowania,w obu też jest ono bogato ilustrowane przykładami.

 • Pączkowanie - metoda rozwoju interoperacyjnych komponentów dla systemów rozproszonych = Budding – the software development method of interoperable components for distributed systems

  Publikacja

  Przedstawiono 2 współczesne metody wytwarzania oprogramowania: iteracyjno-przyrostową oraz techniki zwinne, ich zalety i wady w kontekście budowy interoperacyjnych platform i środowisk rozproszonych. Zaprezentowano metodę rozwoju oprogramowania przez pączkowanie, jej założenia, zalety i wady. Przedstawiono technologie, na bazie których działa metodologia wytwarzania oprogramowania przez pączkowanie: Software Product Line, Enterprise...

  Pełny tekst w portalu

 • Aktywna metoda testowania bezpieczeństwa aplikacji webowych httpvalider oraz ocena jej skuteczności

  Publikacja

  W rozdziale omówiono zagadnienia oceny bezpieczeństwa aplikacji webowych, w szczególności podejście pasywnego i aktywnego testowania bezpieczeństwa. Przedstawiono metodę aktywnego testowania HttpValider obejmującą generowanie żądań HTTP pozwalające na identyfikację 13 luk bezpieczeństwa. Dla opracowanej metody zaprojektowano i zaimplementowano narzędzie wspierające automatyczne przeprowadzenie testów dla scenariusza użycia testowanej...

  Pełny tekst w portalu

 • Optymalizacja witryny internetowej Banku Zachodniego WBK S.A. na podstawie testów użyteczności

  Publikacja

  Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie testów użyteczności w rzeczywistym przedsięwzięciu informatycznym. Testy ukierunkowane były na podniesienie jakości użytkowej strony głównej serwisu internetowego ogólnopolskiego banku. W ramach wprowadzenia dokonano przeglądu znanych metod i narzędzi przeznaczonych do oceny i poprawy użyteczności. Wybrane metody i narzędzia zostały wykorzystane w badaniach użyteczności, których opis...

  Pełny tekst w portalu

 • Przegląd miar oceny oprogramowania

  Publikacja

  Problem oceny oprogramowania istnieje od momentu pojawienia się pierwszego programu komputerowego. Historycznie miary jakości oprogramowania miały zupełnie inne przeznaczenie, gdyż skupiały się na częstotliwości defektów lub błędów oprogramowania. Błędnie bazowało to na założeniu, że jakość oprogramowania to brak błędów. Stąd też używano prostej statystyki typu liczby błędów, wykrytych w określonym przedziale czasu (np. rocznym)...

 • Strategia zapewnienia jakości oprogramowania.

  Publikacja

  - 2002

  W referacie zaproponowano strategię zapewnienia jakości oprogramowania, bazując na działaniach w następujących obszarach: określenie definicji jakości oraz sposobu weryfikacji jej osiągnięcia; dobór technik dotyczących poprawy produktu; poprawa procesu wytwarzania oprogramowania; podnoszenie kultury jakości organizacji.

 • Tradycyjne cykle życia oprogramowania

  Publikacja

  - 2002

  Praca prezentuje uznane i powszechnie stosowane cykle wytwarzania i ewolucjioprogramowania systemów informatycznych, takie jak cykl klasyczny (kaskado-wy), model V wytwarzania z zapewnianiem jakości, prototypowanie wymagań, mo-del spiralny i przyrostowy. Nieduży przykład ilustruje sposób doboru strate-gii wytwarzania.

 • Współczesne cykle wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  Praca omawia inne stosowane współcześnie cykle wytwórcze. Do dyskusji wybra-ne zostały modele, których wykorzystanie przynosi satysfakcjonujące rezulta-ty (wytwarzanie obiektowe, ponowne użycie oprogramowania z wykorzystaniemkomponentów i wzorców, ponowna inżynieria systemów), podejścia, których sto-sowanie nie jest oceniane jednoznacznie (jak to ma miejsce w wypadku metody-ki SSM Checklanda) oraz modele uważane, obok wymienionych,...

 • Method of selecting programming practices for the safety-critical software development projects

  Publikacja

  In recent years a plan-driven approach traditionally used in safety-critical software development has been put to a test by rapidly changing technologies, more diverse group of clients and volatile market requirements. The need to deliver good quality systems, faster and at lower cost in comparison to competitors encouraged companies to look for more efficient solutions. Agile methodologies are known to successfully address these...

  Pełny tekst w portalu

 • Metoda analizy związanych z czasem wymagań dotyczących bezpieczeństwa systemów komputerowych

  Publikacja

  Bezpieczeństwo jest pożądaną cecha systemów przemysłowych, transportowych i innych typów. A ponieważ do sterowania tymi systemami powszechnie stosuje się systemy komputerowe, jest ono również ważną cechą oprogramowania. Analiza bezpieczeństwa oprogramowania jest jednak, ze względu na jego niematerialność, trudniejsza od typowej analizy. Ponadto, ze względu na skomplikowane reguły sterujące oraz naturę kontrolowanych systemów, bezpieczeństwo...

  Pełny tekst w portalu

 • Platforma KASKADA - proces wytwarzania oprogramowania

  Został przedstawiony proces wytworzenia Platformy KASKADA służącej do przetwarzania strumieni multimedialnych w rozproszonym środowisku superkom-putera. Przedstawiono wymagania dotyczące Platformy, a następnie opisano przyjętą metodykę wytwarzania. Opi-sano przebieg poszczególnych iteracji procesu. Przedsta-wiono proces wytwarzania usług, od implementacji algo-rytmu, przez wdrożenie na Platformę, aż po akceptację i udostępnienie...

 • Trendy, wyzwania w inżynierii oprogramowania

  Publikacja

  - 2010

  Wywiad z prof. Januszem Górskim.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Uniwersyteckie Centrum Kompetencyjne Technologii Oprogramowania

  Poniższy rozdział stanowi rodzaj case study, gdzie na przykładzie Uniwersyteckiego Centrum Kompetencyjnego Technologii Oprogramowania funkcjonującego przy Politechnice Gdańskiej przedstawiona została koncepcja powoływania i funkcjonowania centrów rozwijania technologii informatycznych tworzony przy uczelniach wyższych przy współpracy z partnerami biznesowymi. Przedstawione zostały potrzeby powoływania takich jednostek organizacyjnych,...

 • Internetowy system oceny jakości oprogramowania

  Przedstawiono nową wersję systemu oceny jakości oprogramowania QES), zrealizowaną w technologii WWW. QES charakteryzuje się bardziej elastycznym modelem jakości oraz zawiera znacznie większą funkcjonalność niż jego poprzednik (SOJO). Pozostawia użytkownikowi dużą swobodę oceny konkretnego procesu wytwarzania lub produktu wynikającego z tego procesu. Zapewnia możliwość porównania jakości różnych metodologii lub szczegółowych rozwiązań....

 • Pomiar rozmiaru i prcochłonności oprogramowania

  Zależność pomiędzy rozmiarem wytworzonego oprogramowania a pracochłonnością jest istotną wskazówką dla skutecznego planowania procesu wytwórczego oraz konstruowania harmonogramów. W referacie skupiono się na fragmencie tego problemu dotyczącą miar oraz technik pomiaru rozmiaru i pracochłonności związanych z realizacją przedsięwzięcia informatycznego. Przedstawiono główne miary rozmiaru i pracochłonności oraz zaprezentowano narzędzie...

 • Aspekty metodologiczne interdyscyplinarnej inżynierii oprogramowania

  Publikacja

  - 2005

  Interdyscyplinarna inżynieria oprogramowania jest nowym nurtem w inżynierii oprogramowania, który ma prowadzić do rozwiązania istniejących problemów poprzez badanie natury zjawisk i technik projektowych w kontekście interdyscyplinarnym. W referacie zidentyfikowano podstawowe zagadnienia metodologiczne, które należy wziąć pod uwagę w celu efektywnego prowadzenia badań oraz przeprowadzono ich dyskusję. Następnie podjęto próbę wyodrębnienia...

 • Techniczne aspekty niezawodnej chmury obliczeniowej

  Powszechnie wykorzystuje się przetwarzanie w chmurze ze względu na redukcję kosztów zakupu sprzętu oraz łatwość zarządzania środowiskiem. W artykule zaproponowano architekturę prywatnej chmury obliczeniowej opracowanej i uruchomionej na Politechnice Gdańskiej, w ramach której wdrożono nowy portal MOST Wiedzy. Technologia wykorzystana do budowy zarówno chmury, jak i portalu wykorzystuje jedynie rozwiązania open source. Omówiono...

  Pełny tekst w portalu

 • Tool support for detecting defects in object-oriented models

  Publikacja

  Artykuł przedstawia nową metodę analityczną UML-HAZOP oraz narzędzie wspomagające jej stosowanie. Metoda ukierunkowana jest na wykrywanie defektów we wczesnych fazach wytwarzania oprogramowania i koncentruje się na powszechnie stosowanych modelach opartych na metodyce obiektowej.

 • PROBLEMY Z WDRAŻANIEM AGILE SCRUM NA PRZYKŁADZIE WOLTERS KLUWER

  Celem artykułu jest przedstawienie i analiza głównych problemów z wdrażaniem Agile Scrum na przykładzie Wolters Kluwer oraz próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób skutecznie wdrożyć metodykę Scrum w dużej organizacji stosującej tradycyjne metodyki zarządzania. Przedstawiono kluczowe zalety praktyki Scrum, oraz zakres wdrożenia w opisywanym przedsiębiorstwie. W artykule na podstawie badania i doświadczeń autora opisano główne...

  Pełny tekst w portalu

 • Artificial intelligence for software development — the present and the challenges for the future

  Since the time when first CASE (Computer-Aided Software Engineering) methods and tools were developed, little has been done in the area of automated creation of code. CASE tools support a software engineer in creation the system structure, in defining interfaces and relationships between software modules and, after the code has been written, in performing testing tasks on different levels of detail. Writing code is still the task...

  Pełny tekst w portalu

 • Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

  W artykule zaprezentowano aspekty bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego. Przedstawiono ich charakterystykę i wyzwania technologiczne. Zdefiniowano bezpieczeństwo i istniejące w tym obszarze zagrożenia. Przybliżono metody oceny poziomu bezpieczeństwa. Na bazie wdrożonej na Politechnice Gdańskiej platformy eNauczanie PG omówiono sposoby zapewniania zakładanego poziomu bezpieczeństwa takich systemów.

  Pełny tekst w portalu

 • RDQC - sterowana wymaganiami kontrola jakości oprogramowania

  Publikacja

  - 2004

  Artykuł omawia metodę RDQC sterowania jakością wytwarzanego oprogramowania w oparciu o zbiór stawianych mu wymagań. W tym celu dokonywana jest specyfikacja wymagań wobec oprogramowania, stanowiąca następnie podstawę dla wybrania najbardziej istotnych charakterystyk jakościowych. W kolejnych fazach procesu wytwórczego wybrane charakterystyki podlegają kontroli - poprzez interpretację odpowiedzi na przypisane im pytania i pomiary...

 • Logika opisowa jako język modelowania oprogramowania

  Publikacja

  W referacie pokazano zastosowanie logiki opisowej do opisu wybranych ontologii pojawiajcych si w inynierii oprogramowania, wymagajcych wsparcia ze strony inynierii wiedzy. Omówione zagadnienia to: inynieria wymaga, opis architektury oprogramowania wysokiego poziomu, opis projektu systemu i ontologia kodu programu. Wskazano zastosowanie systemów wnioskujcych (ang. knowledge reasoner) do automatycznego odkrywania wiedzy w systemach...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Druga edycja Konferencji Inżynierii Oprogramowania beIT

  Publikacja

  - Pismo PG - 2016

  W dniach 18–20 marca 2016 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyła się II Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT. Podobnie jak pierwszą edycję Konferencji beIT, tegoroczne spotkanie zorganizowało Koło Naukowe Zarządzanie IT przy wsparciu Katedry Inżynierii Oprogramowania, WETI oraz JM Rektora PG. Do przeprowadzenia 15 warsztatów, 4 sesji dyskusyjnych round tables oraz 5 wykładów organizatorzy zaprosili...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowania metody HAZOP w inżynierii oprogramowania.

  Publikacja

  Artykuł przedstawia HAZOP - metodę analizy modeli systemów oraz jej zastosowania w dziedzinie inżynierii oprogramowania do identyfikacji błędów obecnych w modelach. Omawiane są różne obszary stosowalności związane z różnymi klasami błędów: defektów modelowania, zdarzeń niebezpiecznych dla otoczenia systemu oraz zagrożeń związanych z zabezpieczeniem systemu. Artykuł prezentuje również dotychczasowy stan badań związanych...

 • Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  - 2003

  Praca rozpatruje współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym zesposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie zagadnien ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki projektu, wpływu projektu na ludzi biorących w nim u- dział i otaczających go. Autorzy przytaczają niektóre...

 • Inspection of rubber linings operating in flue gas desulphurisation units. Inspekcje wykładzin gumowych w warunkach instalacji odsiarczania spalin.

  Pomiary metodą EIS wykładzin gumowych przeprowadzono w warunkach polowych.Stwierdzono, że najlepszym miernikiem jakości powłoki jest pojemność elektryczna powłoki. Sposób wyznaczania zwartości wilgoci w powłoce oparty został na równaniu Brashera-Kingsbury´ego. Wyniki porównano z oznaczeniami wilgoci w wykładzinie metodami niszczącymi przeprowadzonymi w tych samych miejscach co badania elektrochemiczne.

 • Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym

  Publikacja

  - 2006

  Linux to otwarty, ciągle rozwijany system operacyjny. Dostępność kodu źródłowego oraz pełnej dokumentacji zaowocowała rozwojem wielumechanizmów wspierających przetwarzanie rozproszone. W systemie Linuxzaimplementowane zostały proste mechanizmy typu gniazda czy potoki jak i bardziej zaawansowane typu współdzielenie systemu plików czy możliwość tworzenia klastrów opartych o migracji procesów czy przekazywanie komunikatów. Narzędzia...

  Pełny tekst w portalu

 • Strategia doboru oprogramowania optymalizacji transportu - przykład aplikacyjny

  Publikacja

  - 2008

  W artykule pokazano praktyczne wdrozony w praktyce przemysłowej komputerowo wspomagany system optymalizacji transportu. Na wstepie scharakteryzowano wyjsciową sytuację decyzyjną przedsiebiorstwa w połączeniu z jego parametrami logistycznymi. Z kolei pokazano techniki i narzedziaorganizacji projektu IT z wykorzystaniem modeli referencyjnych ładu korporacyjnego, na przykłądzie kaskadowego modelu życia systemu IT, procesowo-projektowej...

 • Identyfikacja modułów oprogramowania na poziomie kodu maszynowego

  Poruszono zagadnienia porównywania elementów programów w postaci kodów binarnych. Identyfikacja podobnych do identycznych fragmentów kodu w różnych programach może stanowić podstawę do wyodrębnienia tych kodów i nadania im postaci bibliotek powszechnego użytku. W artykule pokazano wybrane metody identyfikacji takich modułów, jak również przeedstwaiono aplikację używaną do porównywania modułów oprogramowania.

 • Nowe podejście do oceny szacowania złożoności oprogramowania

  Publikacja

  W tej publikacji przedstawione zostały metody szacowania złożoności oprogramowania oraz ich proponowane modyfikjacje. Szacowanie złożoności jest niezbędne podczas realizacji projektu informatycznego w celu określenia jego kosztów związanych z koniecznością wykorzystania zasobów, by w rezultacie mozna było uzyskać zamierzony efekt, jakim jest dostarczenie klientowi satysfakcjonującego go produktu. Najpierw przedstawiony został teoretyczny...

 • STEVAL-MKI063V1, Przykład oprogramowania akcelerometrui magnetometru LSM303DLH

  Publikacja

  W artykule opisano moduł STEVAL-MKI1063V1 oparty na układzie LSM303DLHzawierającym akcelerometr i magnetometr oraz przedstawiono sposób komunikacji z nim z poziomu komputera PC na przykładzie aplikacji napisanej w języku C++/CLI (.NET).

 • Monitorowanie systemów wieloagnetowych z uzyciem oprogramowania Nagios

  Publikacja

  - 2012

  Przyjęte rozwiązanie polega na rozszerzeniu Nagios w części dotyczącej jego wtyczek o jedną komendę (parallel_check), która pozwoli wielokrotnie – zamiast jednokrotnie – wykonać zdefiniowany dla elementu program testujący. Dodatkowo wykorzystuje się przy tym fakt, że pole address w definicji hosta nie jest interpretowane, a jedynie przechowywane i udostępniane przez Nagios. Wymienione elementy pozwalają na skonstruowanie warstwy...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Analiza możliwości poprawy wydajności oprogramowania systemów sieciowych

  Zaprezentowano dwie metody poprawy wydajności aplikacji sieciowych: zmiana priorytetu aplikacji poprzez przeniesienie jej do przestrzeni kernela oraz wykorzystanie wielordzeniowej natury nowych procesorów. Wskazano, że zmiana priorytetu aplikacji poprzez przeniesienie jej do przestrzeni kernela wiąże się z ryzykiem utraty stabilności jądra systemu. Wykorzystanie tej metody związane jest również z niebagatelnym nakładem inżynierskim...

 • Model zarządzania zasobami oprogramowania w organizacjach gospodarczych

  .

 • Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania [online]

  Publikacja

  - 2005

  W artykule rozpatrywane są współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym z możliwych sposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie w procesie wytwarzania zagadnień ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki prowadzenia projektu, wpływu projektu na ludzi, biorących w nim udział...

 • Techniczne aspekty implementacji nowoczesnej platformy e-learningowej

  Zaprezentowano aspekty techniczne implementacji nowoczesnej platformy nauczania zdalnego. Omówiono obszary funkcjonalne takie jak: system zarządzania nauczaniem, serwis informacyjny, dodatkowe oprogramowanie dydaktyczne oraz kolekcja zasobów multimedialnych. Przybliżono zagadnienia związane z bezpieczeństwem takiej platformy. Na końcu przedstawiono parametry techniczne wdrożonej na Politechnice Gdańskiej platformy eNauczanie.

  Pełny tekst w portalu

 • System Zarządzania Energią w praktyce inżynierskiej

  Oprogramowanie Systemu Zarządzania Energią (SZE) musi gromadzić różnego rodzaju dane: od wskaźników Efektywności Energetycznej, poprzez analizy energetyczne, krzywe trendu, listy komunikatów alarmowych, aż do skomplikowanych raportów graficznych. Zużycie energii może być analizowane nie tylko według ilości produkcji, ale również w połączeniu z danymi dotyczącymi cen i kosztów. System Zarządzania Energią (SZE) jest działaniem organizacyjnym...

  Pełny tekst w portalu

 • Integracja modelowania i implementacji oprogramowania w metodzie IMAC.

  Publikacja

  - 2004

  Dotychczasowa technologia wytwarzania oprogramowania akceptuje występowanie niespójności pomiędzy modelowaniem w języku UML a implementacją w obiektowych językach programowania. Metoda IMAC zapewnia spójność przez zastosowanie jednolitej notacji graficznej w całym projekcie informatycznym. Dzięki temu implementacja zostaje sprowadzona do uszczegółowienia diagramów projektowych i wygenerowania gotowego, funkcjonalnego kodu programu....