Wyniki wyszukiwania dla: INTERNET PRZYSZŁOŚCI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: INTERNET PRZYSZŁOŚCI

Wyniki wyszukiwania dla: INTERNET PRZYSZŁOŚCI

 • Krzysztof Gierłowski dr inż.

  Krzysztof Gierłowski uzyskał tytuł doktora inżyniera telekomunikacji na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w 2018 roku. Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych oraz recenzentem wielu czasopism i konferencji. Brał udział w szeregu projektów badawczych dotyczących tematyki IT, wliczając w to: finansowany ze źródeł UE projekt Inżynieria Internetu Przyszłości, projekt infrastrukturalny PL-LAB2020,...

 • Wojciech Gumiński dr inż.

  Wojciech Gumiński ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki w 1991 r. W roku 2003 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Zainteresowania naukowe obejmują architektury sieciowe i protokoły telekomunikacyjne oraz cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Uczestniczył jako  główny wykonawca w szeregu projektach, między innymi: Inżynieria Internetu Przyszłości, PL-LAB 2020 i Internet na Bałtyku. Publikacje...

 • Quality of Resilience in IP-based Future Internet Communications

  Publikacja

  - Rok 2011

  Internet Przyszłości (zwany również Internetem 3.0 czy też NGN) jest następnym krokiem ewolucji Internetu. Prace badawcze związane z nową architekturą obejmują szerokie spektrum zagadnień, a zwłaszcza: architekturę sieci (protokoły), technologie sieciowe, aplikacje, itd. W tym artykule zakładamy wykorzystanie koncepcji Differentiated Services (DiffServ). W szczególności, proponujemy podejście ochrony zróżnicowanej ruchu. Jest ono...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Nowoczesne technologie dla systemów zdalnej edukacji. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice.XIII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk.

  Internet w przyszłości może stać się podstawowym źródłem materiałów do nauczania w szkolnictwie. Problemami w tej dziedzinie są sposoby tworzenia i przechowywania danych oraz metody poszukiwania materiałów na ściśle określony temat. Obecnie istnieją międzynarodowe standardy do tworzenia materiałów edukacyjnych, które zostaną opisane w niniejszym artykule. W publikacji zostanie również przedstawiona całościowa koncepcja...

 • Michał Hoeft mgr inż.

  Michał Hoeft z wyrożnieniem ukończył studia na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej w 2011. Obszary jego zainteresowań badawczych obejmują zarządzanie mobilnością w sieciach heterogenicznych oraz optymalizacje przełączania w sieciach IEEE 802.11. Michał Hoeft uczestniczył w licznych projektach B+R m. in. Inżynieria Internetu Przyszłości, PL-LAB2020 oraz netBaltic. Dodatkowo pełnił rolę recenzanta dla czasopism: Ad-Hoc Networks,...

 • Charakterystyka środowiska Knowledge Grid

  Zorganizowanie wiedzy zgromadzonej w Internecie to współcześnie ważne zagadnienie badawcze. Artykuł opisuje środowisko Knowledge Grid i mechanizmy jego działania. Wiedza przechowywana w Knowledge Grid może zostać zorganizowana w trójwymiarową strukturę. Opracowany został również Knowledge Grid Operating Language, który jest językiem służącym do operowania na danych udostępnianych w tym środowisku. Za jego pomocą możliwe jest umieszczenia...

 • Provisioning Concepts for the Future Internet IIP Initiative

  Publikacja
  • P. Chołda
  • J. Gozdecki
  • M. Kantor
  • M. Wielgosz
  • A. R. Pach
  • K. Wajda
  • J. Rak

  - Rok 2011

  Artykuł prezentuje strategię wymiarowania zasobów sieci dla architektury Internetu Przyszłości zwanego Systemem IIP. Opisuje również relację zasad wymiarowania sieci w odniesieniu do metod zarządzania siecią. Opisane są dwie proponowane metody wymiarowania wraz niezbędnymi danymi wejściowymi. Pierwsze podejście stanowi problem optymalizacyjny z funkcją celu minimalizacji całkowitego poboru mocy. Drugie rozwiązanie bazuje na podejściu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rozproszony system akwizycji, prezentacji i analizy informacji przestrzennej

  W artykule przedstawiono skalowalny system prezentacji danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji Open Geospatial Consortium (OGC). System został zaimplementowany w technologii .NET i pracuje w środowisku rozproszonym w oparciu o Web Service. Aplikacja zrealizowana jest w formie apletu .NET, dzięki czemu można ją w prosty sposób osadzić w dokumencie HTML i umieścić na serwerze...

 • Równoległy Internet IPv6 QoS: Realizacja systemu zarządzania i sygnalizacji

  Publikacja
  • H. Tarasiuk
  • P. Wiśniewski
  • J. Rogowski
  • J. Granat
  • W. Szymak
  • W. Latoszek
  • Ł. Ogrodowczyk
  • I. Olszewski
  • J. Gozdecki
  • K. Gierłowski

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2013

  W artykule przedstawiono realizację systemu zarządzania i sygnalizacji dla sieci IPv6 QoS. Sieć ta stanowi jeden z Równoległy Internetów w ramach Systemu IIP umożliwia-jącego wirtualizację infrastruktury sieci i zbudowanego w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP). System zarządzania siecią IPv6 QoS odpowiada za realiza-cję następujących procesów: proces tworzenia/usuwania Równoległego Internetu, wymiarowanie sieci,...

 • A Virtualization-Level Future Internet Defense-in-Depth Architecture

  Publikacja

  - Rok 2012

  Projekt Inżynieria Internetu Przyszłości obecnie realizowany w Polsce definiuje trzy równoległw Internety w ramach Systemu IIP. System ma architekturę 4-poziomową,, której częścią składową jest architektura bezpieczeństwa na poziomie 2. Pokazano, w jaki sposób kombinacja mechanizmów ''twardego'' i ''miękkiego'' bezpieczeństwa pozwala wytworzyć metryki zaufania poszczególnych węzłów, co prowadzi do eliminacji węzłów zachowujących...

 • A Flexible Provisioning Module Optimizing Utilization of Resources for the Future Internet IIP Initiative

  Publikacja
  • J. Gozdecki
  • M. Kantor
  • K. Wajda
  • J. Rak

  - Rok 2012

  W artykule zaprezentowano aspekty projektowania i implementacji modułu wymiarowania zasobów sieci zaproponowanego w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości. W szczególności, wprowadzone zostały modele programowania liniowego wymiarowania zasobów sieci mające na celu minimalizację poziomu wykorzystania tychże zasobów, jak i maksymalizację nieprzydzielonej przepustowości. W dalszej części artykułu dokonano oceny charakterystyk...

 • Jacek Rak dr hab. inż.

  Jacek Rak uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacji (specjalność: teleinformatyka) w 2016 r., a stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w 2009 r. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego działalność naukowa koncentruje się w obszarze doboru tras, projektowania...

 • Nowe rozwiązania automatyzacji procesu łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej / G. Redlarski.

  Publikacja

  - Rok 2009

  Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że w licznych sytuacjach ruchowych proces wprowadzania do pracy równoległej kolejnego, elektroenergetycznego obiektu wytwórczego powinien być możliwie krótki, a przebieg tego procesu powinien być monitorowany. W dotychczasowych rozwiązaniach, metody synchronizacji czas trwania procesu synchronizacji traktują drugorzędnie, dążąc do realizacji procesu łączenia z jak największą dokładnością, a...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • K. Gierłowski
  • H. Tarasiuk
  • W. Góralski
  • J. Granat
  • J. M. Batalla
  • W. Szymak
  • P. Świątek
  • S. Hanczewski
  • R. Szuman
  • M. Giertych... i 2 innych

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2011

  Referat przedstawia propozycję architektury i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS, który jest rozważany jako jeden z trzech Równoległych Internetów w Systemie IIP tworzonym w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP). Referat zawiera funkcje i mechanizmy, które umożliwią działanie sieci wirtualnych dla wybranych typów aplikacji, takich jak e-zdrowie, monitorowanie i bezpieczeństwo publiczne, zdalne nauczanie,...

 • A Highly Scalable, Modular Architecture for Computer Aided Assessment e-Learning Systems

  Publikacja

  In this chapter, the authors propose a novel e-learning system, dedicated strictly to knowledge assessment tasks. In its functioning it utilizes web-based technologies, but its design differs radically from currently popular e-learning solutions which rely mostly on thin-client architecture. The authors' research proved that such architecture, while well suited for didactic content distribution systems is ill-suited for knowledge...

 • Integracja systemu zarządzania z modułem wymiarowania zasobów w Systemie IIP

  Publikacja
  • J. Granat
  • J. Bielecki
  • W. Szymak
  • K. Wajda
  • J. Gozdecki
  • M. Kantor
  • J. Rak

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2012

  Celem artykułu jest przedstawienie współpracy dwuetapowego wymiarowania z systemem zarządzania na poziomie warstw L1 i L2 architektury Systemu IIP. Omówiono zadania systemu zarządzania oraz modułu wymiarowania, zrealizowane algorytmy optymalizacyjne oraz uniwersalne styki z systemem zarządzania oraz Równoległymi Internetami.

 • Specyfikacja i implementacja modułu wymiarowania zasobów w Systemie IIP

  Publikacja
  • K. Wajda
  • J. Gozdecki
  • M. Kantor
  • J. Rak

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2012

  Artykuł zawiera opis specyfikacji oraz implementacji modułu wymiarowania zasobów działającego w warstwach L1 i L2 architektury Systemu IIP. Omówiono zadania modułu wymiarowania, zdefiniowano styki z systemem zarządzania oraz Równoległymi Internetami, jak również zaproponowano algorytmy optymalizacyjne oraz przedstawiono przykładowe wyniki działania tych algorytmów.

 • Implementacja warstwy danych i sterowania dla Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • P. Wiśniewski
  • H. Tarasiuk
  • M. Rawski
  • I. Olszewski
  • Ł. Ogrodowczyk
  • S. Hanczewski
  • A. Kaliszan
  • A. Brachman
  • K. Gierłowski

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2012

  W artykule przedstawiono aspekty związane z implementacją węzłów Równoległego Internetu (RI) IPv6 QoS na platformach umożliwiających wirtualizację. RI IPv6 QoS jest oparty na architekturze DiffServ i NGN. W sieci IP wyróżniamy węzły brzegowe oraz szkieletowe, które wyposażone są w mechanizmy Quality of Service (QoS) wspierające gwarancje QoS dla przekazu pakietów w sieci. Implementacja węzłów IPv6 QoS w środowisku umożliwiającym...

 • Implementacja i testy architektury bezpieczeństwa na poziomie 2 Systemu IIP

  Publikacja
  • J. Konorski
  • K. Cabaj
  • Z. Kotulski
  • P. Szałachowski
  • G. Kołaczek
  • J. Kasperek
  • P. Pacyna
  • D. Rzepka
  • W. Romaszkan
  • M. Rupiński... i 3 innych

  - Rok 2013

  Projekt Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP) rozwija koncepcję infrastruktury transmisyjnej, stanowiącej jednolity system komunikacyjny (System IIP) do obsługi strumieni danych pochodzących od trzech rodzajów sieci nazywanych Równoległymi Internetami. Architektura tego systemu obejmuje cztery poziomy, przy czym poziom 2 odpowiada za tworzenie i utrzymywanie łączy i węzłów wirtualnych. Niniejsze opracowanie przedstawia rozszerzony...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Integracja Niskopoziomowego Podsystemu Bezpieczeństwa dla Systemu IIP

  Publikacja
  • J. Konorski
  • P. Pacyna
  • J. Kasperek
  • W. Romaszkan
  • Z. Kotulski
  • K. Cabaj
  • G. Kołaczek

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2013

  Artykuł omawia prace nad prototypowaniem i integracja podsystemu bezpieczenstwa Systemu IIP na poziomie wirtualizacji zasobów sieciowych. Przedstawiono jego zakres funkcjonalny, sposób funkcjonowania w sieci badawczej PL-LAB oraz realizacje scenariusza ochrony danych przesyłanych w Równoległym Internecie CAN.

 • Theory and implementation of a virtualisation level Future Internet defence in depth architecture

  Publikacja
  • J. Konorski
  • P. Pacyna
  • G. Kolaczek
  • Z. Kotulski
  • K. Cabaj
  • P. Szalachowski

  - International Journal of Trust Management in Computing and Communications - Rok 2013

  An EU Future Internet Engineering project currently underway in Poland defines three parallel internets (PIs). The emerging IIP system (IIPS, abbreviating the project’s Polish name), has a four-level architecture, with level 2 responsible for creation of virtual resources of the PIs. This paper proposes a three-tier security architecture to address level 2 threats of unauthorised traffic injection and IIPS traffic manipulation...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody wymiarowania zasobów sieci w architekturze IIP Internetu Przyszłości

  Niniejszy artykuł omawia założenia, strukturę oraz metody wymiarowania zasobów sieci wdrożone w architekturze Internetu Przyszłości w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości (IIP) realizowanego w latach 2010-2013. W szczególności artykuł opisuje założenia proponowanych modeli programowania liniowego wykorzystanych w celu rozdziału zasobów sieci (przepustowości łączy, mocy przetwarzania węzłów) pomiędzy Równoległymi Internetami....

 • Specyfikacja i implementacja modułu wymiarowania zasobów w Systemie IIP

  Publikacja
  • K. Wajda
  • M. Kantor
  • J. Gozdecki
  • J. Rak

  - Rok 2013

  Artykuł zawiera opis specyfikacji oraz implementacji modułu wymiarowania zasobów działającego w warstwach L1 i L2 architektury Systemu IIP. Omówiono zadania modułu wymiarowania, zdefiniowano styki z systemem zarządzania oraz Równoległymi Internetami, jak również zaproponowano algorytmy optymalizacyjne oraz przedstawiono przykładowe wyniki działania tych algorytmów.

 • Współpraca systemu zarządzania z modułem wymiarowania zasobów w Systemie IIP

  Publikacja
  • J. Granat
  • J. Bielecki
  • W. Szymak
  • K. Wajda
  • M. Kantor
  • J. Gozdecki
  • J. Rak

  - Rok 2013

  Celem artykułu jest przedstawienie współpracy dwuetapowego wymiarowania z systemem zarządzania na poziomie warstw L1 i L2 architektury Systemu IIP. Omówiono zadania systemu zarządzania oraz modułu wymiarowania, zrealizowane algorytmy optymalizacji oraz uniwersalne styki z systemem zarządzania oraz Równoległymi Internetami.

 • Rozszerzenia modułu wymiarowania zasobów w Systemie IIP

  Publikacja

  Artykuł zawiera opis końcowej specyfikacji oraz implementacji modułu wymiarowania zasobów działającego w warstwach L1 i L2 architektury Systemu IIP. Przedstawiono zadania modułu wymiarowania, określono warunki współpracy z systemem zarządzania oraz Równoległymi Internetami (RI). Opisano przygotowane algorytmy wymiarowania w postaci algorytmów optymalizacyjnych LP. Dodatkowo określono warunki działania modułu wymiarowania przy inicjowaniu...

 • Infrastruktura PL-LAB2020

  Publikacja
  • A. Binczewski
  • B. Belter
  • Ł. Łopatowski
  • M. Giertych
  • W. Burakowski
  • H. Tarasiuk
  • A. Bęben
  • M. Sosnowski
  • P. Krawiec
  • J. Granat... i 14 innych

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2015

  Przedstawiono infrastrukturę sieci badawczej PL-LAB2020. Zaprezentowano 7 laboratoriów badawczych PL-LAB umożliwiających prowadzenie badań w głównych ich obszarach zdefiniowanych dla programu Horyzont 2020. Przedstawiono szczegóły struktury operacyjnej PL-LAB2020 łączącej zasoby poszczególnych laboratoriów zlokalizowane w 6 ośrodkach naukowo-badawczych w jedno rozproszone środowisko badawcze. Ostatecznie pokazano, jak infrastruktura...

 • Sposób szerokopasmowej komunikacji bezprzewodowej na obszarach morskich i wielomodułowe urządzenie do szerokopasmowej komunikacji

  Przedmiotem wynalazku jest wielosystemowa szerokopasmowa sieć kratowa, umożliwiająca szybką transmisję danych pomiędzy statkami, statkami i centrami magazynowania i przetwarzania danych, a także statkami a publiczną siecią Internet. Bezprzewodowa transmisja danych na morzu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa żeglugi poprzez realizację usług e-nawigacji na potrzeby łączności morskich.