Wyniki wyszukiwania dla: IP QOS - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: IP QOS

Wyniki wyszukiwania dla: IP QOS

 • Application tool for IP QoS network design

  Publikacja

  - Rok 2010

  Despite the fact that differentiated-service-aware network implementation has been a widely discussed topic for quite some time, network design still proofs nontrivial. Well developed software could put an end to network designer's problems. This chapter describes work, which has been aimed at creating a comprehensive network design tool, offering a fair range of functionality and high reliability. The presented tool is able to...

 • Performance of FAN conception of traffic control in IP QoS networks

  Publikacja

  - Rok 2008

  In this paper we present the architectural implementation of Flow Aware Networking (FAN), a new approach for realizing QoS guarantees in the Internet. We also propose FAN traffic control algorithm which performs traffic control on flow level. Using the proposed FAN node model, we conduct simulation research to prove if FAN can be a new approach for realizing QoS guarantees. The basis of this research is finding a way to guarantee...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Realizacja łącza sygnalizacyjnego SS7 w sieci IP QoS

  Wykorzystanie technologii IP dla realizacji połączeń między sieciami PSTN/ISDN wymaga obsługi sygnalizacji SS7 ISUP. Jednym z rozwiązań tego problemu jest utworzenie łącza sygnalizacyjnego na platformie IP dla połączenia punktów sygnalizacyjnych łączonych sieci. W niniejszej pracy opisano pojęcie łącza sygnalizacyjnego SS7, jego ekwiwalent w sieci IP oraz propozycję rozwiązania programowego realizującego takie łącze w sieci IP...

 • Specyfikacja Systemu IP QoS opartego na architekturze DiffServ

  Publikacja

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2009

  Artykuł przedstawia ogólną specyfikację systemu IP QoS (ang. Internet Protocol Quality of Service), który to system jest obecnie implementowany w ramach projektu krajowego "Zarządzanie ruchemw sieciach IP". System ten jest zgodny z architekturą DiffServ (ang. Differentiated Services) i architekturą NGN (Next Generation Networks). W szczególności, artykuł pokrótce omawia architekturęsystemu, oferowane klasy usług w systemie oraz...

 • Koncepcja modelu do badnia wydajności domeny IP QoS

  Publikacja

  Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji hierarchicznie rozproszonego brokera MBB (Multiple Bandwidth Broker) realizującego funkcje AC w oparciu o pomiary. Zaproponowane zostały przez autorów modele funkcjonalne brokera centralnego oraz brokera brzegowego. Autorzy zaproponowali także algorytm realizujący MBAC, zaimplementowany w brokerze brzegowym. Prezentowany model koncepcyjny umożliwia zwiększenie skalowalności DS oraz ograniczenie...

 • Aplikacja do zarządzania zasobami domeny pakietowej z IP QoS

  Publikacja

  Wraz z upublicznieniem Internetu i jego globalizacją pojawiła się potrzeba realizacji usług czasu rzeczywistego, a co za tym idzie potrzeba zapewnienia jakości poprzez rozróżnienie klas ruchu i traktowanie każdej z tych klas według innych reguł obsługi. W artykule przedstawiono system zarządzania zasobami domeny pakietowej opartej na architekturze DiffServ. Omawiany system pracuje w strukturze warstwowej - w warstwie zarządzania,...

 • Model analityczny budżetu czasu opóźnienia w sieci IP QoS

  Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie i przebadanie sposobu podziału opóźnienia end-to-end dla danego strumienia pakietów wzdłuż łączy ścieżki, tak aby wolne zasoby przydzielane były w sposób gwarantujący jakość, a jednocześnie miała miejsce na tej ścieżce maksymalizacja liczby przyjętych do obsługi strumieni pakietów. Proces ten może dotyczyć zarówno łańcucha domen jak i łańcucha łączy. Opisany model LSS oparty jest na...

 • New challenges for Internet IP QoS architectures supporting multimedia transfer.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zaprezentowano zarówno ''ograniczenia'' wprowadzone przez współczesny Internet, jak też wymagania jakościowe związane z przekazami multimedialnymi. Opisano nowe propozycje architektur QoS obejmujące modele tzw. usług zintegrowanych (IntServ) oraz zróżnicowanych (DiffServ).

 • Determining QoS in the Video Telephony Service in an IP Environment

  Publikacja

  - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE - Rok 2010

  IP networks are indispensable nowadays. They are among the most efficient platforms. The constantly growing number of users and new services in these networks - the largest being the Internet - requires a good quality of any application used.Determining the QoS in real-time services is particularly important. This work is dedicated to exactly this aspect of the real-time service Video Telephony over IP (VToIP). First, the ITU-T...

 • Mechanizmy QoS dla wielousługowych sieci IP. 2.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Zaprezentowano koncepcje organizacji wielousługowych sieci IP. Przedstawiono podstawowe modele usług pozwalających na zróżnicowanie obsługi różnych typów ruchu. Opisano usługę best effort, a także usługi zintegrowane (IntServ-) i zróżnicowane (DiffServ). Podobno przykłady realizacji usługi DiffServ.

 • Badanie wpływu ruchu niższego priorytetu na jakość usług o wymaganiach czasu rzeczywistego w sieci IP QoS.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu rozkładu długości pakietów ruchu o niższym priorytecie na jakość usług o wymaganiach czasu rzeczywistego (real time services), korzystających ze schematu obsługi Expedited Forwarding Per Hop Behavior (EF PHB) w sieci IP QoS Differentiated Services (DiffServ). Wyniki zaprezentowane w referacie zostały uzyskane zarówno przy pomocy modeli analitycznych, opisujących gwarancje statystyczne...

 • New approach for determining the QoS of MP3-coded voice signals in IP networks

  Publikacja

  Present-day IP transport platforms being what they are, it will never be possible to rule out conflicts between the available services. The logical consequence of this assertion is the inevitable conclusion that the quality of service (QoS) must always be quantifiable no matter what. This paper focuses on one method to determine QoS. It defines an innovative, simple model that can evaluate the QoS of MP3-coded voice data transported...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nowe podejście do gwarancji QoS w sieciach IP - Flow Aware Networking (FAN)

  Artykuł przedstawia nowy sposób gwarantowania jakości w sieciach IP zaproponowany przez dział R&D France Telecom. W oparciu o istotne cechy ruchu internetowego opisane zostały problemy napotykane przez dotychczasowe architektury QoS. Przybliżono założenia FAN oraz przykład praktycznej implementacji - ruter Cross-protect. FAN realizuje gwarancje QoS poprzez sterowanie przyjęciem do obsługi oparte o przepływy i pomiary ruchu na...

 • Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

  Sylwester Kaczmarek ukończył studia w 1972 roku jako mgr inż. Elektroniki, a doktorat i habilitację uzyskał z technik komutacyjnych i inżynierii ruchu telekomunikacyjnego w 1981 i 1994 roku na Politechnice Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na: sieci IP QoS, sieci GMPLS, sieci SDN, komutację, ruting QoS, inżynierię ruchu telekomunikacyjnego, usługi multimedialne i jakość usług. Aktualnie jego badania skupiają...

 • Maciej Sac dr inż.

  Maciej Sac ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 2009 roku uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera telekomunikacji. W roku 2022 uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Jego zainteresowania badawcze związane są z sieciami IP QoS, VoIP, IMS/NGN, SDN, a także usługami multimedialnymi i inżynierią ruchu telekomunikacyjnego. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta...

 • Tester wydajności centralek IP PABX

  W artykule przedstawiono koncepcję i sposób realizacji testera wydajności centralek IP PABX pracujących z protokołem SIP i RTP. Jako kryterium określania wydajności przyjęto spełnienie granicznych wartości wielkości opisujących GoS i QoS. Zaproponowano architekturę testera wydajności, jego podział na bloki funkcjonalne i ich opis. Omówiono sposób generacji strumieni SIP i RTP koniecznych do badania wydajności centralek IP PABX,...

 • New Tool for Examining QoS in the VToIP Service

  Publikacja

  This paper is dedicated to the subject of measuring QoS in the Video Telephony over IP (VToIP) service. QoS measurement models in general and then models designed specifically for measuring QoS in the VToIP service are presented. A new numerical tool for examining the quality of VToIP video streams VToIP is described. The tool’s functionality is then put to the test in a number of analysis scenarios. The results and insights gained...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelowanie strumienia niższego priorytetu z rzeczywistym rozkładem długości pakietów w systemie obsługi z uogólnionymi wakacjami.

  Publikacja

  W sieci IP QoS Differentiated Services (DiffServ) wskazanym sposobem realizacji Expedited Per Hop Behavior (EF PHB) jest przyjęcie priorytetowego systemu kolejkowego. Wyniki najnowszych pomiarów parametrów charakteryzujących sieci IP wskazują, że w przypadku rozkładu długości pakietów mamy do czynienia z występowaniem zarówno bardzo krótkich, jak i bardzo długich pakietów o znacząco odmiennych wartościach prawdopodobieństw ich...

 • Analiza algorytmów rutingu wspierających QoS w DiffServ.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule podjęto tematykę związaną z opisem oraz analizą dostępnych algorytmów rutingu wspierających QoS dla specyficznej architektury sieci IP - DiffServ. Główną przyczyną jaka skłania do badania procedur rutingu QoS o wielu ograniczeniach (multi constrained routing) jest brak jak dotąd jednoznacznie sprecyzowanych, dokładnych metod pozwalających wyznaczyć drogi połączeniowe dla usług, dla których ma być gwarantowana jakość...

 • Implementacja warstwy danych i sterowania dla Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • P. Wiśniewski
  • H. Tarasiuk
  • M. Rawski
  • I. Olszewski
  • Ł. Ogrodowczyk
  • S. Hanczewski
  • A. Kaliszan
  • A. Brachman
  • K. Gierłowski

  - Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne - Rok 2012

  W artykule przedstawiono aspekty związane z implementacją węzłów Równoległego Internetu (RI) IPv6 QoS na platformach umożliwiających wirtualizację. RI IPv6 QoS jest oparty na architekturze DiffServ i NGN. W sieci IP wyróżniamy węzły brzegowe oraz szkieletowe, które wyposażone są w mechanizmy Quality of Service (QoS) wspierające gwarancje QoS dla przekazu pakietów w sieci. Implementacja węzłów IPv6 QoS w środowisku umożliwiającym...

 • Influence of the jitter buffer on the quality of service VoIP.

  Publikacja

  - Rok 2011

  VoIP (Voice over IP) is a modern service with enormous potential for yet further growth. It uses the already available and universally implemented IP transport platform. One significant problem, however, is ensuring the Quality of Service, abbreviated QoS. This paper addresses exactly that issue. In an extensive investigation the influence of jitter buffers on QoS is being examined in depth. Two implementations, namely a passive...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jerzy Konorski dr hab. inż.

  Jerzy Konorski otrzymał tytuł mgr inż. telekomunikacji na Poitechnice Gdańskiej, zaś stopień doktora n.t. w dyscyplinie informatyka w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. W r. 2007 obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Elektroniki, Telekomnikacji i Informatyki PG. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, prowadził projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych, UE, US Air Force Office of Scientific...

 • Implementacja płaszczyzny danych i płaszczyzny sterowania dla Równoległego Internetu IPv6 QoS

  Publikacja
  • P. Wiśniewski
  • H. Tarasiuk
  • M. Rawski
  • I. Olszewski
  • Ł. Ogrodowczyk
  • S. Hanczewski
  • A. Kaliszan
  • A. Brachman
  • K. Gierłowski

  - Rok 2013

  W artykule przedstawiono aspekty związane z implementacją węzłów Równoległego Internetu (RI) IPv6 QoS na platformach umożliwiających wirtualizację. RI IPv6 QoS jest oparty na architekturze DiffServ i NGN. Zgodnie z architekturą DiffServ, w sieci IP wyróżniamy węzły brzegowe oraz szkieletowe, które wyposażone są w mechanizmy Quality of Service (QoS) wspierające gwarancje QoS dla przekazu pakie¬tów w sieci. Implementacja węzłów IPv6...

 • Simulation model for evaluation of QOS dynamic routing

  Publikacja

  - Rok 2009

  Current informational networks use a large variety of technologies to support data exchange. Most of them are focused on IP protocol and include mechanisms which by definition should supply demanded QoS. One of those mechanisms is efficient path calculation - routing. Traffic offered to the network can change very rapidly in short term. Routing should support such traffic changes and all the time calculate valid paths in terms...

 • Practical Approach to IP Scheduled Throughput Measurements in Dual Connectivity Systems

  IP scheduled throughput defined according to 3GPP TS 36.314 reflects user throughput regardless of traffic characteristics, and therefore has become one of the most important indicators for monitoring Quality of Service (QoS) of the end user in Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN). However, networks built on a distributed architecture make the above definition impossible to be applied directly due to the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza algorytmów rutingu wspierających QoS w DiffServ

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy podjęto tematykę związaną z opisem oraz analizą dostępnych algorytmów rutingu wspierających QoS dla specyficznej architektury sieci IP - DiffServ. Główną przyczyną jaka skłania do badania procedur rutingu QoS o wielu ograniczeniach (multi constrained routing) jest brak jak dotąd jednoznacznie sprecyzowanych, dokładnych metod pozwalających wyznaczyć drogi połączeniowe dla usług, dla których ma być gwarantowana jakość (QoS...

 • Messmethoden zur beurteilung der qualität von VoIP-verbindungen

  Praca jest poświęcona tematyce QoS (Quality of Service) w sieciach IP. Na początku pracy opisano i porównano standaryzowane metody oceny jakości połączeń telefonicznych, tzn. MOS, PAMS, PSQM, PESQ, 3SQM, E-Modell. Następnie przedstawiono nowy efektywny system pomiarowy TraceView®:VoIP. Przy jego użyciu jest możliwy objektywny pomiar jakości usługi VoIP (Voice over IP) w sieciach IP. System ten umożliwia również dokonanie w...

 • TRANSPORT POSSIBILITY FOR MPEG-4/AVC- AND MPEG-2-ENCODED VIDEO DATA IN IPTV: A COMPARISON STUDY

  Publikacja

  - Rok 2013

  IPTV (Television over IP) is a modern service with a great potential to expand. It uses the IP transport platform, that is already in worldwide operation. At the time of writing, two techniques are used to transport the video and audio data of IPTV: MPEG-2 TS and Native RTP. The two techniques quite definitely have an influence on both quality of service (QoS) and quality of experience (QoE). This paper sets out to demonstrate...

 • Metody Admission Control oparte na pomiarach.

  Publikacja

  Sterowanie przyjęciem zgłoszenia jest kluczowym elementem sterowania domeną DiffServ warunkującym świadczenie przez operatora usług z IP QoS. Zasadniczym celem pracy jest dokonanie analizy związanej z metodami AC opartymi na pomiarach określanych skrótem MBAC. Scharakteryzowane zostało sześć metod realizacji MBAC o różnej złożoności obliczeniowej i pomiarowej. Przedstawiona została także realizacja procesu pomiaro-wego wielkości...

 • Programowy generator strumieni pakietów

  Publikacja

  Testowanie rzeczywistych urządzeń IP QoS wymaga źródeł ruchu o różnych charakterystykach ruchowych i informacyjnych umożliwiających przeprowadzenie badań dla skrajnych obciążeń. Równoznaczne to jest z generowaniem strumieni pakietów o dużych przepływnościach. Profesjonalne generatory sprzętowe są bardzo drogie i często dla pełnego przeprowadzenia badań konieczny jest zestaw większej liczby takich generatorów. Rozwiązaniem może...

 • Telekomunikacyjna sieć rdzeniowa dla zastosowań specjalnych

  Publikacja

  W referacie opisano propozycje architektur telekomunikacyjnych sieci rdzeniowych, które charakteryzują się cechami umożliwiającymi wykorzystanie ich w zastosowaniach specjalnych, np. Straży Granicznej. Przedstawiono ogólną koncepcję sieci rdzeniowych w kontekście Sieci Następnej Generacji (Next Generation Network). Przedstawione architektury sieci IP QoS/sieci rdzeniowych takie jak DiffServ, MPLS, GMPLS, ASON/GMPLS. Zaproponowano...

 • Quality Expectations of Mobile Subscribers

  Mobile systems, by nature, have finite resources. Radio spectrum is limited, expensive and shared between many users and services. Mobile broadband networks must support multiple applications of voice, video and data on a single IP-based infrastructure. These converged services each have unique traffic holding and quality requirements. A positive user experience must be obtained through efficient partitioning of the available wireless...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Simulation model for assessment of IMS-based NGN call processing performance

  Publikacja

  In current telecommunications it is assumed that demands of information society for quickly delivered services will be satisfied by Next Generation Network (NGN) architecture, which includes IP Multimedia Subsystem (IMS) elements. To guarantee Quality of Service (QoS), proper design and dimensioning of NGN is absolutely necessary, for which appropriate models have to be proposed. As NGN architecture is very complicated, the most...

 • Message Inter-Arrival and Inter-Departure Time Distributions in IMS/NGN Architecture

  Publikacja

  - Rok 2012

  Currently is it assumed that requirements of the information society for delivering multimedia services will be satisfied by the Next Generation Network (NGN) architecture, which includes elements of the IP Multimedia Subsystem (IMS) solution. In order to guarantee Quality of Service (QoS), NGN has to be appropriately designed and dimensioned. Therefore, proper traffic models should be proposed and applied. This requires determination...

 • Simulation model of IMS/NGN call processing performance

  In current telecommunications it is assumed that demands of the information society for quickly delivered services will be satisfied by the Next Generation Network (NGN) architecture, which includes IP Multimedia Subsystem (IMS) elements. To guarantee Quality of Service (QoS), proper design and dimensioning of NGN is absolutely necessary, for which appropriate models have to be proposed. As the NGN architecture is very complicated,...

 • Call processing performance in multidomain IMS/NGN architecture

  Publikacja

  The Next Generation Network (NGN) architecture, which bases on the IP Multimedia Subsystem (IMS) concept, is a proposition of a telecommunication network dedicated to the needs of the modern information society. The main goal of NGN is to provide Quality of Service (QoS), for which proper network design and dimensioning are necessary. This also requires appropriate traffic models, which should be efficient and not excessively complicated...

 • Approximation of Message Inter-Arrival and Inter-Departure Time Distributions in IMS/NGN Architecture Using Phase-Type Distributions

  Currently it is assumed that requirements of the information society for delivering multimedia services will be satisfied by the Next Generation Network (NGN) architecture, which includes elements of the IP Multimedia Subsystem (IMS) solution. In order to guarantee Quality of Service (QoS), NGN has to be appropriately designed and dimensioned. Therefore, proper traffic models should be proposed and applied. This requires determination...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Traffic model for evaluation of call processing performance parameters in IMS-based NGN

  Publikacja

  - Rok 2012

  In the modern world requirements for accurate and fast information distribution are becoming more and more important, which creates a strong necessity for appropriate telecommunication network architecture. Proposition of such an architecture is the Next Generation Network (NGN) concept, which in order to guarantee Quality of Service (QoS), should be correctly designed and dimensioned. For this reason proper traffic models must...

 • Quality Parameters in IMS/NGN Networks

  Publikacja

  - Rok 2019

  The Next Generation Network (NGN) architecture, including elements of the IP Multimedia Subsystem (IMS) concept, is a proposition of a telecommunication network dedicated to the needs of current and future information society. The main goal of NGN is to provide Quality of Service (QoS), for which proper network design is necessary with respect to among others standardized call processing performance parameters, including expected...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Traffic Model of IMS/NGN Architecture with Transport Stratum Based on MPLS Technology

  Growing expectations for a fast access to information create strong demands for a universal telecommunication network architecture, which provides various services with strictly determined quality. Currently it is assumed that these requirements will be satisfied by Next Generation Network (NGN), which consists of two stratums and includes IP Multimedia Subsystem (IMS) elements. To guarantee Quality of Service (QoS) all NGN stratums...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Opóźnienie efektywne i jego zastosowanie do sterowania ruchem w sieciach pakietowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W rozprawie doktorskiej przeanalizowano problem zapewnienia gwarancji jakości usług (Quality of Service, QoS) w sieciach pakietowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług o ściśle określonych wymaganiach opisujących opóźnienie pakietów i jego zmienność w sieciach z agregacją strumieni, takich jak np. sieć IP QoS z Differentiated Services (DiffServ) realizująca schemat obsługi Expedited Forwarding Per Hop Behavior (EF PHB) lub sieć...

 • User experience evaluation study on the quality of 1K, 2K, and 4K H.265/HEVC video content

  Nowadays, most content creators focus on distributing rich media at the highest possible resolution. Currently, the majority of sold consoles, media players, computer hardware, as well as displays and TVs are advertised as 4K-compatible. The same trend is observed in the case of popular online streaming services and terrestrial TV broadcasts. Generally speaking, it is assumed that higher bitrates provide higher subjective judgements....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Realizacja warstwy serwerów sterowania połączeniami dla ASON/GMPLS

  W materiale przedstawiono wyniki prac badawczych wykonanych w ramach projektu PBZ w podprojekcie Architektury i protokoły sieciowe. Obejmują krótką charakterystykę wytworzonych modeli analitycznych i symulacyjnych przeznaczonych do badania sieci pakietowych z gwarancją jakości klas usług dla technologii IP QoS, MPLS, OBS oraz uzyskane wyniki. Jednakże główny punkt ciężkości został położony na sieci z architekturą ASON/GMPLS dla...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Protekcja ruchu pakietowego w technice MPLS

  W artykule przedstawiono podstawowe koncepcje techniki komutacji etykietowej MPLS z punktu widzenia obsługi ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów techniki MPLS związanych ze wsparciem inżynierii ruchu, metodami wyznaczania i zestawiania ścieżek komutowanych etykietowo oraz integracją z architekturą DiffServ. Następnie dokonano przeglądu metod protekcyjnych dla techniki MPLS oraz zaproponowano model analizy czasu wznawiania...

 • Ruting QOS w sieciach NGN

  Publikacja

  - Rok 2010

  Znaczna różnorodność usług dostępnych w dzisiejszych sieciach pakietowych wymaga architektur wspierających różnicowanie tych usług, przy jednoczesnym gwarantowaniu jakości usług (QoS). Zapewnienie QoS osiągnąć można jedynie poprzez zastosowanie efektywnych mechanizmów zarówno na poziomie obsługi pakietów jak i strumieni. Jednym z bardzo istotnych mechanizmów na poziomie pakietów jest wyznaczanie dróg połączeniowych. Jest to proces...

 • Hybrid DUMBRA: an efficient QoS routing algorithm for networks with DiffServ architecture

  Publikacja

  - Rok 2011

  Dynamic routing is very important issue of current packet networks. It may support the QoS and help utilize available network resources. Unfortunately current routing mechanisms are not sufficient to fully support QoS. Although many research has been done in this area no generic QoS routing algorithm has been proposed that could be used across all network structures. Existing QoS routing algorithms are either dedicated to limited...

 • Problem jakości usług w sieci opartej na platformie IP.

  W referacie przedstawiono znaczenie miar i opisu jakości usług w sieci IP QS oraz ich związek ze specyfikacjami definiującym sposób realizacji gwarancji jakości usług w tej sieci.

 • Admission control method based on effective delay for flows using EF PHB.

  Publikacja

  .

 • Admission control method based on effective delay for flows using EF PHB.

  .