Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ

Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ

 • Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

  Czasopisma

  ISSN: 2451-0769 , eISSN: 2451-0777

 • Zarządzanie i Jakość

  Czasopisma

  ISSN: 2658-2104

 • Technologia i Jakość Wyrobów

  Czasopisma

  ISSN: 2299-7989

 • Jakość naszych przeżyć.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2004

  W opracowaniu rozpatrzono czynniki kształtujące przeżycia człowieka. Do najważniejszych czynników zalicza się: wychowanie, kształcenie, pracę, wzbudzane uczucia i codzienne doznania. Zaproponowano korzystanie z ankiety, która pozwala ocenić jakość naszych przeżyć.

 • Psychologiczna jakość przedsiębiorcy

  Publikacja

  - Rok 2013

  Rozdział prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w grupie osób przygotowujących się do założenia własnej działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości: Biznes na Start 8. Badania dotyczyły predyspozycji psychologicznych osób decydujących się na podjęcie roli przedsiębiorcy oraz rozwoju tych kompetencji w procesie preinkubacji, czyli pierwszym etapie projektu.

 • Bibliotekarz, marka, jakość

  Publikacja

  Uzupełnię w marcu 2018 r.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jakość w inżynierii ontologii

  Publikacja

  - Rok 2014

  W artykule podjęto rozważania na temat tego, czy metodologie w inżynierii ontologii są potrzebne i jak tworzyć ontologie wysokiej jakości. Dokonano przeglądu istniejących metod inżynierii ontologii, jakimi są OntoClean, Methontology i NeOn. Przedstawiono praktyczne wykorzystanie tych metod przy tworzeniu prostej ontologii opisującej świat uczelni wyższych. Podjęto próbę porównania i oceny wspomnianych metodologii w kontekście budowy...

 • Jakość życia jest zmienna

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  Chyba każdy z nas chciałby, aby jego życie było jak najpiękniejsze. Garść informacji o tym, jaka może być jakość życia i co się przez to rozumie - przedstawiono w tym artykule.

 • Jakość życia w rodzinie.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2004

  Artykuł stanowi kontynuację publikacji dotyczących jakości życia. Tym razem omawiana jest bardzo ważna sfera jakości życia człowieka, a mianowicie jakość życia rodzinnego, które stanowi istotny dla społeczeństwa obszar ludzkiej działalności.

 • Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego inżyniera - jakość życia a jakość powietrza w miastach

  Publikacja

  Obecne w powietrzu zanieczyszczenia biorą udział w procesach zmian klimatycznych, a także bezpośrednio wpływają na ludzkie zdrowie, przejawiając toksyczność w wyższych stężeniach oraz zwiększając ryzyko występowania szerokiej gamy chorób. Jest to szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców dużych miast oraz tych znajdujących się w grupach ryzyka. Dlatego też bardzo ważna pozostaje kwestia monitorowania stanu zanieczyszczenia powietrza...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Instytucja akademicka : strategia, efektywność, jakość

  Publikacja

  - Rok 2003

  W monografii podjęto próbę adaptacji do realiów wyższej uczelni nowoczesnych metod opracowanych z myślą o ocenie jakości i efektywności przedsięwzięć biznesowych. Przedstawiono m.in. model servqual zastosowany do oceny jakości usług oferowanych przez wyższą uczelnię, w tym głównie usług edukacyjnych. Przeprowadzono analizę efektywności funkcjonowania wybranej uczelni technicznej korzystając ze strategicznej karty wyników oraz benchmarkingu....

 • Działania doskonalące jakość usług zdrowotnych

  W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały podstawowe aspekty dotyczące doskonalenia jakości w usługach zdrowotnych. Specyfika zarówno branży usług zdrowotnych, jak i powszechność wykorzystania przez pacjentów właśnie tego typu placówek generuje potrzebę ustawicznego poszukiwania zmian doskonalących. Zaprezentowano także wyniki badań dotyczące częstotliwości i percepcji efektów wdrażanych działań doskonalących. Rozważania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • [Rozdział] 3. Jakość wyników analitycznych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono charakterystykę systemu zapewnienia jakości pomiaru analitycznego. Podano klasyfikację współczesnych metod analitycznych. Opisano i scharakteryzowano technikę spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego jako przykład metody pierwotnej.

 • Inflacja prawa a jakość procesu planistycznego

  Publikacja

 • Jakość usług w sieciach osiedlowych

  Publikacja

  W pracy dokonano charakterystyki sieci osiedlowych, szczególny nacisk położono na aspekty związane z jakością oraz poziomem dostępności świadczonych usług. Autorzy, na podstawie własnego doświadczenia zawodowego, zaproponowali szereg rozwiązań programowych oraz sprzętowych opartych na standardach IEEE i IETF, pozwalających na podniesienie poziomu usług świadczonych przez operatorów osiedlowych.

 • Jakość życia na co dzień.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2002

  W opracowaniu przedstawiono refleksje autora po napisaniu książki pod tym samym tytułem. Refleksje te dotyczą problematyki jakości życia w aspektach przeżyć człowieka i społeczno-gospodarczego znaczenia tej problematyki.

 • PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ A JAKOŚĆ POMIARÓW

  Publikacja

  Sposób przedstawiania wyników analiz bardzo często nie odzwierciedla jakości ich otrzymania. Nawet bardzo pobieżna analiza chemicznej literatury naukowej pozwala stwierdzić, że brak jest korelacji pomiędzy starannością otrzymywania wyników (system zapewnienia i kontroli jakości uzyskiwanych wyników) a formą ich prezentacji. W pracy zwrócono uwagę na bardzo często pojawiające się w tym zakresie błędy wraz z ich dyskusją i rozwiązaniami...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kompleksowa jakość gwarancją sukcesu każdej firmy.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2004

  W opracowaniu wylansowano nową, analityczną, uniwersalną metodę obliczania wskaźnika sukcesu dowolnej firmy.

 • Jakość jako kategoria filozoficzna i inżynieryjna

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przeprowadzono próbę porównania filozoficznego i inzynieryjnego podejścia do jakości i wyprowadzenia konsekwencji wynikajacych z tego zestawienia. W szczególnosci przeprowadzony jest przegląd ewolucji podejść projakościowych oraz nakreslona prespektywa poszukiwania nowych wzorców i nowej struktury jakosci w epoce postindrustialnej.

 • Jakość docierania powierzchni płaskich elementów ceramicznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki badań docierania jednotarczowego drobnych elementów ceramicznych. Analizowano wpływ warunków docierania na jakość powierzchni dla pierścieniowego układu kinematyczego docierarki.

 • Jakość powietrza wewnętrznego analityka i monitoring

  Publikacja

  Jakość powietrza wewnętrznego jest istotnym parametrem wpływającym na dobresamopoczucie i zdrowie człowieka. Kluczowego charakteru nabiera jego nieus-tanna kontrola i oznaczanie zawartości zanieczyszczeń, występującym w nim naróżnych poziomach stężeń. Do oceny jakości powietrza wewnętrznego wykorzys-tywana jest technika dozymetrii pasywnej. Przedstawiono podsumowanie donie-sień literaturowych na temat dozymetrów pasywnych stosowanych...

 • Jakość usług interaktywnych: projektowanie, ocena, doskonalenie

  Publikacja

  - Rok 2014

  W publikacji poddano analizie główne koncepcje jakości usług on-line, zorientowane na następujące cele: jakość techniczno-funkcjonalna, interakcja użytkownik-system, doświadczenie użytkownika (User Experience), satysfakcja klienta oraz budowa relacji i lojalności klienta. Omówiono związek tych koncepcji z pięcioma perspektywami projektowymi jako środkami realizacji wspomnianych celów jakościowych. Przeanalizowano istotę i zawartość...

 • Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule omówiono potrzebę wzmocnienia roli krajobrazu w systemie OOS. Uznano, że jakość krajobrazu jest wyznacznikiem prawidłowości przeprowadzenia procedury OOS. Oceniono, że dotychczasowe sposoby ochrony krajobrazu były mało skuteczne z powodu traktowania go w OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska oraz bagatelizowania jego znaczenia. Stało się punktem wyjścia dla zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazu....

 • Jakość energii elektrycznej w obiekcie przemysłowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie przedstawiono wyniki pomiarów parametrów napięcia zasilającego w instalacji elektrycznej zakładu przemysłowego wyposażonego w dużą liczbę odbiorników nieliniowych. W czasie pracy wymienionych urządzeń rejestrowano miernikiem parametrów sieci niewielkie zmiany napięcia zasilającego w zakresie -2,3%÷+3,1%Un o zawartości harmonicznych THD nie przekraczającej 7%. Rejestrowano krótkotrwałe wzrosty THD do 12%. Wysoki poziom...

 • Kompetencje absolwenta szkoły wyższej a jakość kształcenia

  Publikacja
  • M. Samsel

  - Rok 2011

 • Jakość nieruchomości w wycenie lokali mieszkalnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

 • Jakość przestrzeni regionalnej polskiego pasa nadmorskiego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Półwysep Helski przez naturalne ukształtowanie posiada wyjątkowe warunki przyrodnicze i krajobrazowe, a także kulturowe. W tradycyjnej zabudowie rybackiej można zaobserwować podział na budynki niemieckie i polskie. Funkcja turystyczna stanowi o intensywnym wykorzystaniu terenu w wyraźnym konflikcie ze środowiskiem. Charakterystyczna jest tendencja do tzw. urbanizacji. Kreowanie ładu przestrzennego w oparciu o edukację,popularyzację...

 • Oczyszczanie płynu pofermentacyjnego a jakość kwasu cytrynowego

  Publikacja

  Przeanalizowano operacje jednostkowe składające się na linię technologiczną kwasu cytrynowego otrzymywanego metodą fermentacji powierzchniowej i oczyszczanego metodą cytrynianową. Wykazano, że dla uzyskania dobrej jakości kryształów kwasu niezbędne jest oddzielanie organicznych szlamów z płynów pofermentacyjnego i pogrzybniowego przed rozpoczęciem obróbki chemicznej.

 • Jakość kształcenia w zakresie procesu dyplomowania

  W artykule przedstawiono proces dyplomowania w ocenie komisji akredytacyjnych PKA i KAUT, proces dyplomowania w przepisach ogólnouczelnianych i wydziałowych Politechniki Gdańskiej oraz w ocenie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Podano uwagi szczegółowe dotyczące pisania i edycji prac dyplomowych.

 • Usługi on-line. Jakość, interakcje, satysfakcja klienta.

  Publikacja

  - Rok 2012

  ...

 • Wpływ przepływów pożarowych na jakość wody

  Publikacja

  - Rok 2013

  Hydraulika sieci o niewielkich przepływach. Zaburzenia przy przepływie pożarowym. Stagnacja wody w sieci, zagniwanie. Poszukiwanie akceptowalnych rozwiązań. Propozycje rozwiązania problemu.

 • Parametry procesu wytwarzania a jakość suchych farb dyspersyjnych.

  Publikacja

  Przedstawiono i przedyskutowano typy suchych farb dyspersyjnych z uwzględnieniem wymogów inżynierii budownictwa. Omówiono sposób wytwarzania. Zaproponowano i scharakteryzowano kryteria jakości farb. Przedyskutowano parametry wpływające na jakość farb.

 • Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Książka przedstawia kompleksowy materiał związany z wymaganiami, wdrażaniem,nadzorowaniem i doskonaleniem trzech najpopularniejszych sformalizowanych systemów zarządzania jakością (ISO 9001:2000), środowiskiem (ISO 14001) i BHP (PN-N 18001). Omówiona jest geneza oraz filary metodologiczne tych systemów jak również zasady ich integrowania. Materiał przedstawiony w książce może być szczególnie przydatny małym i średnim przedsiębiorstwom...

 • Dziura w studzience. Jakość przy budowie kanalizacji

  Publikacja

  Problemy błędów popełnianych przy budowie kanalizacji. Niewłaściwy montaż kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych. Kompletność zamówienia. Problem minimalizacji kosztów. Prowokowanie awarii i katastrof budowlanych.

 • Wpływ warunków przechowywania na jakość drutów proszkowych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań chłonności drutów proszkowych. Badane druty proszkowe zostały poddane ekstremalnym warunkom 60°C i wilgotności względnej 90% przez 240 godzin. Określono chłonność oraz zbadano jakość powierzchni drutów proszkowych po ekspozycji. Wykonano napoiny nawilżonymi drutami proszkowymi i zbadano ilość wodoru dyfundującego w stopiwie.

 • Wpływ polityki zdrowotnej na jakość życia seniorów

  Publikacja

  - Rok 2015

  Starzenie się społeczeństw jest zjawiskiem globalnym, które jest nieuniknione, ale jego skutki są możliwe do monitorowania i prognozowania. Jakość życia ludzi zależy od wielu czynników, ale w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od ich stanu zdrowia. W starzejącym się społeczeństwie pojawiają się nowe wyzwania, przed którymi stają decydenci odpowiadający za prowadzenie polityki zdrowotnej. Właściwe jej kształtowanie wymaga posiadania...

 • Efektywność energetyczna urządzeń oświetleniowych a jakość energii elektrycznej

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono analizę odkształcenia prądu pobieranego przez wybrane lampy i oceniono je z punktu widzenia wymagań odnośnie do jakości energii elektrycznej.

 • Jakość wyników pomiarów analitycznych. Problemy i wyzwania

  Publikacja

  - Rok 2007

  W pracy przedstawiono główne problemy związane z oceną, kontrolą i zapewnieniem jakości wyników pomiarów analitycznych. Podano charakterystykę poszczególnych elementów systemu jakości wyników pomiarów analitycznych wraz z omówieniem aktualnego stanu wiedzy dotyczącego spójności pomiarowej, szacowania niepewności wyników pomiaru, walidacji procedur analitycznych, stosowania materiałów odniesienia oraz wykorzystania i interpretacji...

 • Jakość żywności w łańcuchu wartości usług turystycznych

  W niniejszej publikacji przedstawiono analizę obszarów pozwalających na identyfikację czynników oceny jakości wyżywienia w łańcuchu wartości usług turystycznych. Autorzy dokonali analizy specyfiki usługi, wraz z charakterystyką składowych występujących w modelach jakości usług. Na podstawie czterech kluczowych składników dokonali identyfikacji najistotniejszych czynników mogących mieć wpływ na ocene jakości wyżywienia a tym samym...

 • Efektywność energetyczna urządzeń oświetleniowych a jakość energii elektrycznej

  W artykule przedstawiono analizę odkształcenia prądu pobieranego przez wybrane lampy i oceniono je z punktu widzenia wymagań odnośnie do jakości energii elektrycznej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ rodzaju zanieczyszczenia powierzchni na jakość złączy lutowanych

  Lutowanie twarde jest jednym z podstawowych procesów spajania stosowanym coraz szerzej w przemyśle. Ze względu na własności wytrzymałościowe często wykorzystuje się złącza zakładkowe. Zastosowanie połączeń lutowanych na odpowiedzialne konstrukcje determinuje konieczność szczególnego dbania o jakość złączy m.in. przez odpowiednie oczyszczenie łączonych powierzchni. W pracy przedstawiono wyniki badań nieniszczących połączeń lutowanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jakość napięcia w sieciach SN zasilających podstacje trakcyjne

  Jakość napięcia zasilającego stanowi jedno z ważniejszych zagadnień dotyczących tematyki zasilania odbiorców. O stopniu odkształceń napięcia w danym punkcie decydują nie tylko parametry sieci zasilającej, ale również zainstalowane w tym punkcie odbiory. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów napięć i prądów w stacjach elektroenergetycznych zasilających, oprócz innych odbiorców, również podstacje trakcyjne.

 • Jakość napięcia w sieciach SN zasilających podstacje trakcyjne

  Publikacja

  - Rok 2009

  Jakość napięcia zasilającego stanowi jedno z ważniejszych zagadnień dotyczących tematyki zasilania odbiorców. O stopniu odkształceń napięcia w danym punkcie decydują nie tylko parametry sieci zasilającej, ale również zainstalowane w tym punkcie odbiory. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów napięć i prądów w stacjach elektroenergetycznych zasilających, oprócz innych odbiorców, również podstacje trakcyjne.

 • Wpływ parametrów docierania na jakość powierzchni powłok Cr2O3.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej były badania wpływu wybranych parametrów docierania na jakość powłoki ceramiki Cr2O3. Analizowano wpływ wielkości ziarna, nacisków, prędkości i czasu docierania na wartości parametrów chropowatości powierzchni i ubytek liniowy powłoki ceramicznej nałożonej metodą plazmową na podłoże stalowe. Badania realizowano wg planowanego eksperymentu na docierarce jednotarczowej ze standardowym (pierścieniowym)...

 • Gromadzenie informacji rynkowych w przedsiębiorstwie uwzględniające ich jakość

  Publikacja

  Informacje rynkowe są wykorzystywane w organizacji do podejmowania wielu kluczowych decyzji, w tym kształtowania jej oferty rynkowej. W związku z tym ważna jest jakość tych informacji. W pracy przedstawiono koncepcję procesu gromadzenia informacji rynkowych przez przedsiębiorstwo, w którym uwzględniono ukierunkowanie tego procesu na zbieranie informacji o wysokiej jakości. Proces ten oparto na podstawowych elementach cyklu działania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mobilność miejska a jakość życia mieszkańców - Kontekst zrównoważonego rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2014

  Mobilność miejska, rozumiana w niniejszym artykule jako codzienne przemieszczanie się osób i towarów, związana jest niemal ze wszystkimi aspektami życia w mieście. Podróżujemy do szkoły, pracy, urzędów czy służby zdrowia, po zakupy i do znajomych; przemieszczamy się dla relaksu i dla sportu lub żeby po prostu nie siedzieć w miejscu i sprawdzić czy coś ciekawego dzieje się gdzieś indziej; wykonujemy podróże służbowe, wysyłamy lub...

 • Wpływ przekształtnikowych układów napędowych na jakość energii elektrycznej

  Negatywne oddziaływanie przekształtnikowych układów napędowych z silnikami prądu przemiennego na poziom jakości energii w elektroenergetycznej sieci zasilającej jest jednym z ważniejszych problemów konstrukcyjnych współczesnych układów energoelektronicznych. Analizy widmowe prądów pobieranych przez przekształtnikowe układy napędowe w typowych układach aplikacyjnych potwierdzają występowanie znacznych zniekształceń, które mogą przekraczać...

 • Czynniki biotyczne kształtujące plon i jakość bulw ziemniaka

  Publikacja

  - Herbalism - Rok 2021

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wpływ uwarunkowań eksploatacyjnych zbiornika sieciowego na jakość wody

  Publikacja

  - Rok 2010

  W referacie przedstawiono szereg uwarunkowań eksploatacyjnch zbiornika sieciowego, które zmuszają operatora do utrzymywania quasi-stałego poziomu wody w jego komorach, powodując nadmierny czas jej zatrzymania.Wymuszone działania operatora mają ponadto niekorzystny wpływ na funkcjonowanie pozostałych elementów układu wodociągowego. Na dwóch przykładach omówiono konsekwencje wynikające z posadowienia wysokościowego zbiornika sieciowego...

 • Jakość i bezpieczeństwo oprogramowania systemu E/E/PE .

  Publikacja

  Przedstawiono wymagania dla bezpieczeństwa oprogramowania systemu E/E/PE w cyklu życia według EN 61508 - 3 oraz problemy związane z projektowaniem, budową, weryfikacją i walidacją modułów oprogramowania. Ukazano również problematykę związaną z integrowaniem oprogramowania ze sprzętem i wymaganiami dotyczącymi certyfikacji systemu.