Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ ŻYCIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ ŻYCIA

Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ ŻYCIA

 • Jakość życia w rodzinie.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2004

  Artykuł stanowi kontynuację publikacji dotyczących jakości życia. Tym razem omawiana jest bardzo ważna sfera jakości życia człowieka, a mianowicie jakość życia rodzinnego, które stanowi istotny dla społeczeństwa obszar ludzkiej działalności.

 • Jakość życia jest zmienna

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  Chyba każdy z nas chciałby, aby jego życie było jak najpiękniejsze. Garść informacji o tym, jaka może być jakość życia i co się przez to rozumie - przedstawiono w tym artykule.

 • Jakość życia na co dzień.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2002

  W opracowaniu przedstawiono refleksje autora po napisaniu książki pod tym samym tytułem. Refleksje te dotyczą problematyki jakości życia w aspektach przeżyć człowieka i społeczno-gospodarczego znaczenia tej problematyki.

 • Jakość życia na co dzień. O umiejętności kształtowania swego życia.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2002

  W książce zamieszczono wiadomości podstawowe dotyczące jakości życia oraz rozpatrzono szczegółowo sześć sfer jakości życia. Zamieszczono wytyczne i przykłady dotyczące wyznaczania poziomu jakości życia przez zainteresowanych czytelników.

 • Wpływ polityki zdrowotnej na jakość życia seniorów

  Publikacja

  - Rok 2015

  Starzenie się społeczeństw jest zjawiskiem globalnym, które jest nieuniknione, ale jego skutki są możliwe do monitorowania i prognozowania. Jakość życia ludzi zależy od wielu czynników, ale w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od ich stanu zdrowia. W starzejącym się społeczeństwie pojawiają się nowe wyzwania, przed którymi stają decydenci odpowiadający za prowadzenie polityki zdrowotnej. Właściwe jej kształtowanie wymaga posiadania...

 • Mobilność miejska a jakość życia mieszkańców - Kontekst zrównoważonego rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2014

  Mobilność miejska, rozumiana w niniejszym artykule jako codzienne przemieszczanie się osób i towarów, związana jest niemal ze wszystkimi aspektami życia w mieście. Podróżujemy do szkoły, pracy, urzędów czy służby zdrowia, po zakupy i do znajomych; przemieszczamy się dla relaksu i dla sportu lub żeby po prostu nie siedzieć w miejscu i sprawdzić czy coś ciekawego dzieje się gdzieś indziej; wykonujemy podróże służbowe, wysyłamy lub...

 • Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego inżyniera - jakość życia a jakość powietrza w miastach

  Publikacja

  Obecne w powietrzu zanieczyszczenia biorą udział w procesach zmian klimatycznych, a także bezpośrednio wpływają na ludzkie zdrowie, przejawiając toksyczność w wyższych stężeniach oraz zwiększając ryzyko występowania szerokiej gamy chorób. Jest to szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców dużych miast oraz tych znajdujących się w grupach ryzyka. Dlatego też bardzo ważna pozostaje kwestia monitorowania stanu zanieczyszczenia powietrza...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tytułem wstępu : Wpływ jakości powietrza na jakość życia i zdrowie człowieka

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zanieczyszczenie powietrza zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym występującym zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Wobec tego na całym świecie kładzie się coraz większy nacisk na badania mające na celu oznaczanie głównych zanieczyszczeń powietrza, zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wpływu skutków skażenia środowiska na stan zdrowia i jakość...

 • Wpływ wolontariuszy na jakość życia chorych i rodzin w opiece paliatywnej

  Publikacja

  - Rok 2020

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej

  Wydarzenia

  26-05-2022 14:00 - 26-05-2022 15:30

  Wykład wygłoszą: prof. dr hab. Lidia Wolska, GUMed, dr hab. Magdalena Błażek, GUMed oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG

 • Ocena wpływu polityki zdrowotnej na jakość życia starzejącego się społeczeństwa w krajach UE

  Starzenie się społeczeństw w Europie powoduje wiele problemów społecznych i ekonomicznych. Polityka zdrowotna i jakość opieki zdrowotnej wpływają na stan zdrowia osób starszych, a tym samym na jakość ich życia. Artykuł jest próbą oceny polityki zdro-wotnej w krajach Unii Europejskiej w kontekście jakości życia. Wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis i koncepcję helmsmana, powszechnie stosowane do oceny różnych rodzajów polityki....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • LQT – czy technologie poprawiające jakość życia mogą stać się szansą rozwojową dla pomorskich przedsiębiorstw MSP

  Publikacja

  - Rok 2014

  .

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jakość życia kobiet w przebiegu ciąży, połogu i laktacji w zależności od stanu odżywienia przed ciążą

  Publikacja
  • D. Matuszyk
  • M. Schlegel-Zawadzka
  • P. Jagielski
  • M. Dziedzic

  - Problemy Pielęgniarstwa - Rok 2016

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jakość życia w mieście Psychologiczne i środowiskowe wyznaczniki jakości życia w mieście.

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab Michał Jaśkiewicz   Program finansujący: NCN Sonata 8

 • Między konsumpcjonizmem a ascetyzmem ekologicznym: problem ekologicznej jakości ekologicznego stylu życia.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy podjęty jest problem ekologicznej redefinicji pojęcia ''jakość życia''. Jako drogą poszukiwań wskazuje się orientację na kształtowanie nowego paradygmatu socjo-ekonomicznego i nowego socjokulturowego wzorca potrzeb budowanego na nowych, proekologicznych motywacjach.

 • Ocena jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce

  Publikacja

  W pracy zastosowano dwa modele teoretyczne do oceny jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce. Jakość życia wyrażono za pomocą wskaźnikowej zmiennej „zadowolenie z życia” na 5-stopniowej skali Likerta. Model pierwszy zakłada ciągły charakter pomiaru wyników skali Likerta i wykorzystuje ortogonalną regresję epsilon. Model drugi respektuje porządkowy pomiar skali Likerta i korzysta z porządkowej regresji logistycznej. Dane...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Marta Kuc-Czarnecka dr

  Marta Kuc-Czarnecka jest zastępczynią kierownika Katedry Statystyki i Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Pełni również funkcję pełnomocniczki Dziekana ds. akredytacji AMBA. Jest współzałożycielką Rethinking Economics Gdańsk oraz członkinią Fundacji im. Edwarda Lipińskiego na rzecz promocji pluralizmu w naukach ekonomicznych. W latach 2018-2022 była ekspertką Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy...

 • Związki organiczne, ich źródła emisji i wpływ na jakość powietrza wewnętrznego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Całkowite wyeliminowanie związków organicznych z powietrza wewnętrznego jest niemożliwe. Z tego powodu oprócz prognozowana poziomu stężeń analitów z grupy lotnych związków organicznych na podstawie znajomości parametrów kształtujących jakość powietrza wewnętrznego konieczna jest również kontrola poziomu stężeń tych związków w powietrzu wewnętrznym. Scharakteryzowanie składu chemicznego zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego oraz...

 • Tendencje przemian w obrazie życia polskiej diaspory w Kanadzie

  Publikacja

  - Rok 2011

  Cechą współczesnych przemian cywilizacyjnych są nasilające się ruchy migracyjne. Jednym z państw cieszących się nieustającą popularnością wśród imigrantów jest Kanada. Podkreśla się głównie takie walory wyznaczające atrakcyjność Kanady jako kraju osiedlenia, jak: wysoka jakość życia, wielokulturowy charakter kraju sprzyjający imigrantom, dobrze prosperująca gospodarka, doświadczenia władz kanadyjskich w realizowanej polityce imigracyjnej,...

 • The influence of frequency controlled ac drives on vibration and audible noise level on ships

  Publikacja

  - Rok 2005

  Określono korelacje między zakłóceniami elektrycznymi a wibracjami i hałasem w okrętowych układach napędowych z przemiennikami częstotliwości. Wskazano na destrukcyjny wpływ tych czynników na jakość życia załóg pływających.

 • Wymiar społeczny współczesnej przestrzeni publicznej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Rozwój ośrodków komunikowania się osłabił niektóre funkcje miasta, ale nadal miejskie skupiska ludzkie zintegrują, zachowują, a nawet zwiększają wpływ na sposób życia ludzi. Fakt ten niezmiennie zachęca do analizy tych miejsc w przestrzeni, które definiują jakość życia w strukturach miejskich. Tekst jest próbš pokazania znaczenia przestrzeni publicznych we współczesnym mieście.

 • Monitoring zrównoważonej mobilności miejskiej

  Publikacja

  - Rok 2016

  Dynamiczny rozwój miast i zmiany w stylu życia mieszkańców, skutkują nieustannym wzrostem i zmianami ich potrzeb transportowych. Zmiany zachowań transportowych wiążą się ściśle z kongestią, wypadkami komunikacyjnymi, emisjami spalin i hałasu, a w konsekwencji – wpływają na jakość życia. W związku z tym, zrównoważone podejście do zagadnień mobilności i planowania transportu w miastach, staje się coraz bardziej powszechne we wszystkich...

 • Rower w mieście - polskie doświadczenia

  Publikacja

  Rozwój ruchu rowerowego może wpływać na jakość życia w mieście na kilka sposobów: zmniejszając zainteresowanie korzystaniem z indywidualnej komunikacji samochodowej, przyczyniając się do spadku emisji spalin oraz rozwijając wśród mieszkańców nawyk regularnej aktywności fizycznej. Na gęsto zaludnionych obszarach, wobec niewydolności rozbudowanych systemów komunikacji samochodowej, rower może stać się atrakcyjną alternatywą.Artykuł...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • SKUTKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – WYBRANE ASPEKTY

  Publikacja

  - Europa Regionum - Rok 2015

  Druga połowa XX wieku to czas dynamicznego wzrostu odsetka ludzi starszych w społeczeństwie. Historia ludzkości pokazuje, że poszczególni jej przedstawiciele starzeli się, natomiast problem ten nie dotyczył populacji jako całość. Klasyczny cykl życia przypisany był jednostce, kiedy to struktura wiekowa ludności nie podlegała większym zmianom. Celem opracowania jest zbadanie skutków zjawiska starzenia się społeczeństwa z punktu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rola jakości i zakresu oferty usługowej oraz rozwoju produktu w przewozach promowych na Bałtyku.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pierwszej części artykułu zostały zidentyfikowane czynniki składające się na jakość usług w przewozach promowych na Bałtyku. Następnie dokonano próby oceny roli jakości usług w rozwoju armatorów promowych w Polsce. Ponadto scharakteryzowano cechy charakterystyczne cyklu życia produktu i istotę rozwoju produktu w odniesieniu do usług promowych.

 • Rola przestrzeni publicznych w procesie umiastowiania oraz podnoszenia jakości życia w Gdańsku- Osowej

  Publikacja

  - Rok 2016

  Poniższy rozdział jest próbą odpowiedzi na pytanie o jakość życia mieszkańców istniejących obrzeżnych dzielnic Gdańska. Stanowi opis części badań, które staną się podstawą rozprawy doktorskiej autorki, realizowanej na Wydziale Architektury na Politechnice Gdańskiej. Tekst dotyczy badanego problemu na przykładzie dzielnicy Osowa w Gdańsku. Od ostatnich dwudziestu pięciu lat zjawisko jest wciąż silnie zauważalne i stanowi jedno z...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Finansowe i organizacyjne instrumenty w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią wspomagające procesy poprawy jakości przestrzeni miejskiej

  Poprawa jakości przestrzeni miejskiej i warunków życia mieszkańców jej mieszkańców zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów polityki rozwoju Unii Europejskiej. Jednocześnie coraz częściej na przekształcenia przestrzenne miast i regionów mają wpływ instrumenty organizacyjno-finansowe. Celem artykułu jest przybliżenie narzędzi, które pomimo, ze nie są uznawane za tradycyjne instrumenty planistyczne mają istotny wpływ jakość na przestrzeni...

 • O rewitalizacji obszarów staromiejskich małych miast

  Publikacja

  - Rok 2006

  W wielu małych miastach Polski znajdują się zdegradowane obszary staromiejskie. Niestety, jednocześnie występują tam poważne problemy gospodarcze i społeczne. Wysoki współczynnik poziomu bezrobocia, niskie kwalifikacje miejscowej siły roboczej, niski poziom życia wynikający z ubóstwa to tylko niektóre utrudnienia w ich rozwoju gospodarczym. Próbą zmiany istniejącego stanu są podejmowane w gminach małych miast programy rewitalizacji....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Daylight recommendation for building interiors in the selected national building and lighting regulations in the EU

  Publikacja

  The quality of life within building environment is closely linked to the quality of daylight effectively delivered into the living space. The paper describes the results of the normative documents review and a comparative analysis, based on which daylight recommendations present in national regulations have been compiled.

 • Michał Bernard Pietrzak dr hab.

         Michał Bernard Pietrzak jest kierownikiem Katedry Statystyki i Ekonometrii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz zastępcą redaktora naczelnego ds. oceny pod względem poprawności statystycznej czasopism: Oeconomia Copernicana i Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Do października 2021 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,...

 • Postępy w zakresie analizy powietrza mającej na celu identyfikację grzybów środowiskowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Powietrze jest środowiskiem znacznie bliższym człowiekowi niż woda i gleba. Zatem jakość powietrza, szczególnie w pomieszczeniach, w których człowiek spędza nawet 80-95% czasu dnia jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na ogólną jakość życia ludzi. Skażenie powietrza w pomieszczeniach może wywoływać problemy zdrowotne. Jednym ze składników zanieczyszczeń powietrza są grzyby środowiskowe, które mogą wpływać na zdrowie...

 • Weronika Maria Mazurkiewicz dr inż. arch.

  Jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego oraz czynnym architektem urbanistą.Od 2018 roku jest również członkiem Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz stowarzyszenia AESOP (Thematic Group for Public Spaces and Urban Cultures). Odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym University of Ljubljana, University of Technology of Wiena, University...

 • Globalizacja jako czynnik determinujący współczesne stosunki międzynarodowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Jedną z podstawowych prawidłowości współczesnych przeobrażeń stosunków międzynarodowych jest proces globalizacji. Przeobrażenia nauki i techniki szczególnie zakresie środków transportu i technik komunikacji wpłynęły na nową jakość życia kształtując postawy i zachowania tak jednostek, jak i całych społeczności. Zauważa się wiele prawidłowości wyznaczających nową jakość w takich dziedzinach, jak ekonomia, kultura, polityka. Dziedziną...

 • Przegląd praktyk zarządzania jakością powietrza w wybranych miastach europejskich

  Publikacja

  - Rok 2016

  Ponad 80% Europejczyków zamieszkujących tereny zurbanizowane oddycha powietrzem wykraczającym pod względem zanieczyszczeń ponad normy ustanowione przez WHO. O tym jak ważny jest to problem świadczy także wpisanie go jako jeden z kluczowych elementów strategii UE dot. ochrony środowiska. Poza wymiarem ekologicznym jest to również problem stanowiący realne zagrożenie dla życia ludzi. Z powodu złej jakości powietrza corocznie na świecie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Enviroment of Polish democratisation changes

  Publikacja

  - Rok 2005

  W 1989 r. zapoczątkowany został w krajach Europy Środkowo-Wschodniej proces demokratyzacji. Demokratyzacja oznacza zmianę systemu społecznego w kierunku ideałów i instytucji zakorzenionych w krajach Europy Zachodniej, USA i Kanady opierających się m.in. o zasady: 1. Suwerenności narodu; 2. Republikańskiej formy państwa; 3. Poszanowaniu zasad państwa prawa; 4. Reprezentacji politycznej; 5. Podziału władzy i równoważenia się władz;...

 • Jutro miasta. VI Kongres Urbanistyki Polskiej: Prezentacje – Debaty – Wydarzenia.

  Publikacja

  - Rok 2019

  Towarzystwo Urbanistów Polskich, jedno z najstarszych stowarzyszeń urbanistów w Europie, aktywnie działa od 1923 roku jako rzecznik interesu społecznego oraz profesjonalnego w projektowaniu, planowaniu, zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni polskich miast, miasteczek i obszarów wiejskich. Od 2003 roku Towarzystwo organizuje co trzy lata Kongresy Urbanistyki Polskiej, które stanowią platformę dyskusji o najważniejszych wyzwaniach,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Narzędzia do kontroli jakości powietrza wewnętrznego / B. Zabiegała

  Publikacja

  - Rok 2010

  Przyjmuje się, że dorosły człowiek średnio 60% swojego życia spędza w domu, 30% w pracy, 5% w różnego rodzaju środkach transportu a tylko 3% na zewnątrz pomieszczeń. Powyższe liczby wskazują, że powietrze wewnętrzne może w istotny sposób oddziaływać na stan zdrowia i samopoczucie człowieka. Szeroko rozumiana kontrola jakości powietrza wewnętrznego jest więc niezbędnym elementem w zapewnieniu komfortu życia użytkownikom pomieszczeń...

 • Badanie skuteczności dezynfekcji ścieków

  Publikacja

  - Rok 2015

  Aktualne przepisy prawne regulują jakość odpływów z komunalnych oczyszczalni ścieków jedynie w aspekcie cech fizykochemicznych (stężenie zawiesiny, substancji organicznych i związków biogennych). Jakość mikrobiologiczna ścieków nie jest monitorowana, choć odpływy z oczyszczalni mogą stanowić istotny rezerwuar bakterii chorobotwórczych przenoszonych drogą wodną i stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi (Rozdz.2). Ponadto,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Proekologiczny model struktury miasta

  Publikacja

  - Rok 2007

  Współczesne aglomeracje miejskie w ich gwałtownym wzroście rozsadzają wszelkie dotychczas znane człowiekowi skale. Wzrasta też stopień komplikacji systemów osadniczych. Nasza cywilizacja stałą się cywilizacją miejską i to w sposobie zarządzania systemami miejskimi należy upatrywać możliwości większego zrównoważenia przyszłego rozwoju. Artykuł przedstawia koncepcję modelu struktury miasta, pozwalającą na zoptymalizowanie jego funkcjonowania...

 • Analiza pojedynczych nierówności toru

  Publikacja

  - Rok 2015

  Ocena stanu geometrii toru kolejowego ma istotne znaczenie w procesie jego prawidłowego utrzymania, spokojność jazdy i w dużym stopniu wpływa na koszty cyklu życia. Jakość geometryczna toru może być analizowana w różnych celach, a pomierzone parametry mogą podlegać różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowania napraw w krótkich terminach. Natomiast...

 • Zmiany w strukturze przestrzennej systemów przewietrzania miast na przykładzie Warszawy, Gdańska i Poznania

  Publikacja

  - Rok 2019

  Jednym z czynników wpływających na jakość życia w mieście jest jakość powietrza. Wiele wyników badań wskazuje, że niektóre rozwiązania planistyczne i projektowe mogą wpływać na poprawę przepływu powietrza i obniżenie poziomu zanieczyszczeń w miejskich strukturach zbudowanych. Jak dowodzą raporty ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia, ponad trzydzieści spośród pięćdziesięciu miast w Unii Europejskiej o najwyższych wskaźnikach...

 • Jakość i bezpieczeństwo oprogramowania systemu E/E/PE .

  Publikacja

  Przedstawiono wymagania dla bezpieczeństwa oprogramowania systemu E/E/PE w cyklu życia według EN 61508 - 3 oraz problemy związane z projektowaniem, budową, weryfikacją i walidacją modułów oprogramowania. Ukazano również problematykę związaną z integrowaniem oprogramowania ze sprzętem i wymaganiami dotyczącymi certyfikacji systemu.

 • Pomiar efektywności wydatków budżetowych dużych miast w Polsce

  Artykuł poświęcony jest pomiarowi efektywności wydatków ogółem. Podmiotem badania jest 37 miast na prawach powiatu zaliczanych do kategorii dużych, tzn. liczących od stu tysięcy do miliona mieszkańców. Horyzont czasowy analizy obejmuje lata 2009-2013. W badaniu zasto-sowano nieparametryczną metodę oceny efektywności względnej Data Envelopment Analysis (DEA). Jako nakład przyjęto wydatki budżetowe ogółem na mieszkańca, zaś rezultaty...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • POTENTIAL APPLICATIONS OF ELECTRONIC NOSE BASED ON ULTRA FAST GAS CHROMATOGRAPHY TO DISTINGUISH ALCOHOLIC BEVERAGES MADE OF GRAIN = POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ELEKTRONICZNEGO NOSA OPARTEGO NA ULTRA SZYBKIEJ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ DO ODRÓŻNIANIA NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH POCHODZENIA ZBOŻOWEGO

  Stan środowiska a zwłaszcza powietrza ma wpływ na wiele aspektów życia, m in. na jakość produktów spożywczych. Z tego względu niezwykle ważne jest monitorowanie stanu środowiska, które odbywa się za pomocą wielu technik analitycznych. Jedną z nich jest elektroniczny nos. Pierwotnie elektroniczny nos był wykorzystywany tylko do badania uciążliwości zapachowej powietrza. Obecnie technika ta wykorzystywana jest również do monitorowania...

 • Materiały sorpcyjne wykorzystywane w maskach ochronnych

  Od zarania dziejów ludzie starają się chronić przed chorobami zakaźnymi, stosując środki ochrony osobistej, do których należą maski ochronne. Z uwagi na obecnie panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2, noszenie masek stało się normą w walce z koronawirusem. Jednak zagrożenia dla górnych dróg oddechowych nie stanowią wyłącznie wirusy, lecz również cząstki stałe zawieszone w powietrzu. Szczególnie w krajach wysoko uprzemysłowionych,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • E-projektowanie Interdyscyplinarne na przykładzie Inżynierii Medycznej

  Publikacja

  - Rok 2018

  W obliczu rozwijającej się technologii w wielu dziedzinach życia coraz częściej spotykamy się z pojęciem współpraca interdyscyplinarna. Podjęcie współpracy jest niezwykle ważnym czynnikiem w projektowaniu nowych rozwiązań technicznych. Szczególnie istotne jest to w przypadku inżynierii medycznej, gdzie kolaboracja inżynierów i lekarzy znacząco wpływa na jakość diagnostyki, rehabilitacji i poprawy jakości życia wielu chorych. Z...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wpływ wydarzeń i inwestycji na potencjał rozwojowy metropolii nadmorskich in statu nascendi

  Artykuł opisuje wydarzenia masowe i programy przekształceń przestrzennych w wybranych europejskich metropoliach nadmorskich in statu nascendi, jak również ich wpływ na potencjał rozwojowy tych metropolii. Nadmorskie obszary metropolitalne, z uwagi na szczególne uwarunkowania, są szczególnie predysponowane do organizacji sportowych i kulturalnych wydarzeń, zwłaszcza tych związanych z morską tożsamością. Jak pokazują analizy przeprowadzone...

 • Czy istnieje idealny marker zanieczyszczeń środowiska wodnego? Cz. I. Klasyczne parametry jakości wody

  Woda jest substancją niezbędną do życia dla organizmów żywych. Ze względu na ważne role jakie odgrywa w przyrodzie i życiu człowieka, troska o jej jakość powinna być kluczowym aspektem działalności społeczeństwa. Pomimo wzrastającej świadomości prośrodowiskowej, do wody nadal wprowadzane są różnorodne zanieczyszczenia. W celu ich identyfikacji oraz określania źródła emisji wykorzystywane są tzw. markery zanieczyszczenia środowiska...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Planowanie partycypacyjne w Warszawie nakierowane na poprawę jakości przestrzeni publicznych, ukazane na przykładzie Miasteczka Wilanów

  Publikacja

  - Rok 2015

  Planowanie przestrzenne jest tą dziedziną, w której obecność́ elementów demokracji bezpośredniej ma szczególne uzasadnienie, ponieważ dotyczy interesów zarówno całej społeczności lokalnej, jak i poszczególnych jej członków. Opracowanie zawiera opis działań mieszkańców stolicy, którzy zainteresowani swoim otoczeniem zmieniają je według ich potrzeb. W Warszawie partycypacja obywateli staje się coraz częstszą praktyką podczas debaty...

 • Diamonds in the Mine. Strategies for the Cities in the Silesian Metropolitan Region. / Diamenty w kopalni. Strategie rozwoju dla miast śląskiego regionu metropolitalnego.

  Publikacja

  - Rok 2018

  Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejakiego,  w swojej działalności związanej z rozwojem miast współpracuje z Towarzystwem Urbanistów Polskich, jednym z najstarszych stowarzyszeń urbanistów w Europie, które aktywnie działa od 1923 roku. Miałam przyjemność i zaszczyt reprezentować Zarząd Główny Towarzystwa w naszych ostatnich wspólnych przedsięwzięciach. W roku 2016 po konferencji „Miasto - Zarządzanie Miastem” corocznie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu