Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ USŁUG - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ USŁUG

Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ USŁUG

 • Działania doskonalące jakość usług zdrowotnych

  W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały podstawowe aspekty dotyczące doskonalenia jakości w usługach zdrowotnych. Specyfika zarówno branży usług zdrowotnych, jak i powszechność wykorzystania przez pacjentów właśnie tego typu placówek generuje potrzebę ustawicznego poszukiwania zmian doskonalących. Zaprezentowano także wyniki badań dotyczące częstotliwości i percepcji efektów wdrażanych działań doskonalących. Rozważania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jakość usług w sieciach osiedlowych

  Publikacja

  W pracy dokonano charakterystyki sieci osiedlowych, szczególny nacisk położono na aspekty związane z jakością oraz poziomem dostępności świadczonych usług. Autorzy, na podstawie własnego doświadczenia zawodowego, zaproponowali szereg rozwiązań programowych oraz sprzętowych opartych na standardach IEEE i IETF, pozwalających na podniesienie poziomu usług świadczonych przez operatorów osiedlowych.

 • Jakość usług interaktywnych: projektowanie, ocena, doskonalenie

  Publikacja

  - Rok 2014

  W publikacji poddano analizie główne koncepcje jakości usług on-line, zorientowane na następujące cele: jakość techniczno-funkcjonalna, interakcja użytkownik-system, doświadczenie użytkownika (User Experience), satysfakcja klienta oraz budowa relacji i lojalności klienta. Omówiono związek tych koncepcji z pięcioma perspektywami projektowymi jako środkami realizacji wspomnianych celów jakościowych. Przeanalizowano istotę i zawartość...

 • JAKOŚĆ USŁUG W ARCHITEKTURZE SIECI ASON/GMPLS A MECHANIZMY REZERWACJI ZASOBÓW

  W artykule przedstawiono mechanizmy rezerwacji zasobów w architekturze sieci ASON/GMPLS, która spełnia wymagania nowoczesnych sieci optycznych, a jednocześnie umożliwia sterowanie siecią z gwarancją jakości usług. W artykule porównano dwa mechanizmy rezerwacji zasobów z gwarancją jakości i podejściem typu POOL. Efektywność prezentowanych mechanizmów zweryfikowano metodą symulacji komputerowej w środowisku OMNeT++.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jakość usług w optycznej sieci wielodomenowej z hierarchiczną strukturą płaszczyzn sterowania

  Publikacja

  - Rok 2022

  W rozprawie przedstawiono przegląd architektur sieci z gwarancją jakości klas usług oraz stan prac w zakresie realizacji optycznych sieci ASON, GMPLS oraz ASON/GMPLS. Opisano wymagania i zaawansowanie prac w realizacji sieci ASON/GMPLS z hierarchiczną strukturą płaszczyzn sterowania oraz problemy związane z zagadnieniem jakości klas usług w tej sieci. Zaprezentowano założenia, koncepcję oraz realizację modelu symulacyjnego optycznej...

 • Czynniki definiujące jakość usług edukacyjnych w ujęciu grupy interesariuszy - studentów (badanie pilotażowe)

  Publikacja

  W niniejszym rozdziale zaprezentowano kluczowe aspekty usług edukacyjnych, jak również jej elementy. Przedstawiono również jedną z grup interesariuszy, jaką są studenci. Autorzy zaprezentowali metodykę badawczą oraz wyniki badań pilotażowych związanych z identyfikacją determinant elementarnych usługi edukacyjnej w percepcji studentów, a także hierarchię ważności tych determinant.

 • Ocena wpływu metody kierowania ruchem i topologii na jakość usług w sieci MPLS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi z gwarancją jakości w nowych sieciach wielousługowych, pojawiła się potrzeba opracowania efektywnych metod kierowania ruchem, gdyż istniejące algorytmy oparte na najkrótszej ścieżce często prowadzą do rezultatów dalekich od optymalnych. W niniejszym artykule zawarto wyniki pomiarów uzyskane za pomocą modelu symulacyjnego stworzonego na potrzeby symulacji sieci MPLS. Program został rozbudowany...

 • Jakość usług hotelarskich z punktu widzenia klienta na przykładzie hoteli Grupy Hotelowej Orbis

  Publikacja

  W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu zagadnienia jakości usług hotelarskich oraz tego jak jest ona odbierana przez konsumentów tych usług – gości hotelowych. Zaprezentowano wyniki autorskiego badania poświęconego ocenie jakości usług hotelarskich. Badanie przeprowadzono w wybranych hotelach trzygwiazdkowych Grupy Hotelowej Orbis. Narzędziem wykorzystanym w badaniu był kwestionariusz SERVQUAL. W prezentacji wyników badania...

 • Ocena wpływu wirtualizacji na jakość usługi telekonferencji w systemie VoIP

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zastosowanie wirtualizacji w systemach informatycznych jest dzisiaj bardzo powszechne. Pod względem ekonomicznym wirtualizacja umożliwia efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Dodatkowo w aspekcie technicznym oddzielenie fizycznych zasobów od logicznych instancji pozwala na poprawę niezawodności i dostępności systemu. Separacja między poszczególnymi wirtualnymi maszynami pozwala na zapewnienie większego poziomu bezpieczeństwa. W...

 • Badanie wpływu ruchu niższego priorytetu na jakość usług o wymaganiach czasu rzeczywistego w sieci IP QoS.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu rozkładu długości pakietów ruchu o niższym priorytecie na jakość usług o wymaganiach czasu rzeczywistego (real time services), korzystających ze schematu obsługi Expedited Forwarding Per Hop Behavior (EF PHB) w sieci IP QoS Differentiated Services (DiffServ). Wyniki zaprezentowane w referacie zostały uzyskane zarówno przy pomocy modeli analitycznych, opisujących gwarancje statystyczne...

 • Błędy w działaniach zarządczych ukierunkowanych na kryzys w podmiotach leczniczych i ich wpływ na jakość usług

  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawowe aspekty doskonalenia jakości w podmiotach leczniczych. Na podstawie przychodni zidentyfikowano mozlwie błędy związane z działaniami zarządczymi ukierunkowanymi na kryzys a także powiązania i ich wpływ na jakość świadczenia usługi zdrowotnej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Quality of service in optical burst switched networks

  Publikacja

  In the paper analytical models of two service differentiation schemes for optical burst switched network: extended offset time based and PPS (Preemptive Priority Scheme) are revised. Also accordance of analytical models for those schemes is studied when complete class isolation is assumed. Furthermore authors introduce an analytical model which describes an effective degree of isolation when burst switched network employs both...

 • Quality of service in optical burst switched networks

  In the paper analytical models of two service differentiation schemes for optical burst switched network: extended offset time based and PPS (Preemptive Priority Scheme) are revised. Also accordance of analytical models for those schemes is studied when complete class isolation is assumed. Furthermore authors introduce an analytical model which describes an effective degree of isolation when burst switched network employs both...

 • Quality of service games in an IEEE 802.11 ad hoc wireless LAN

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy wykazano, że gdy wymaganie na minimalną przepływnośc stacji przekracza wielkość wyznaczoną przez punkt optimum w sensie Pareto, okazjonalna egoistyczna konfiguracja MAC pozwala stacjom uczestniczyć w grze typu kolejkowego, w której wypłatą jest uzyskana przepływność. Zaprezentowano przykładowe scenariusze takiej gry oraz dokonano jej analizy przy pomocy modelu gry stochastycznej, wykazując istnienie punktu równowagi oraz...

 • Jakość żywności w łańcuchu wartości usług turystycznych

  W niniejszej publikacji przedstawiono analizę obszarów pozwalających na identyfikację czynników oceny jakości wyżywienia w łańcuchu wartości usług turystycznych. Autorzy dokonali analizy specyfiki usługi, wraz z charakterystyką składowych występujących w modelach jakości usług. Na podstawie czterech kluczowych składników dokonali identyfikacji najistotniejszych czynników mogących mieć wpływ na ocene jakości wyżywienia a tym samym...

 • Jakość i relacje z klientami na rynku usług hotelarskich.

  Publikacja

  Wraz z rozwojem gospodarki wolnorynkowej funkcjonowanie na rynku usług hotelarskich staje się coraz trudniejsze. Istotnym elementem staje się więc badanie jakości usług i podejmowanie na podstawie wyników tych badań efektywnych działań. Kluczowe jest zatem: zdefiniowanie sposobu postrzegania jakości przez klienta, zbudowanie skutecznego instrumentu pomiaru dla jakości usług hotelarskich i dogłębna analiza wyników dostarczanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Mechanizm automatycznego rozwoju usług sieciowych

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono i omówiono koncepcje użycia usług sieciowych w środowisku produkcyjnym. Opisano komunikację i wpływ użytkowników na jakość tych usług. Zdefiniowano mechanizmy doboru usług do scenariusza i opisano mechanizm zapewniania ciągłości obsługi użytkowników, mimo ich błędnego działania.

 • Modelowanie i ocena jakościowa scenariuszy usług rozproszonych

  Publikacja

  - Rok 2010

  Scenariusze usług są ważnym narzędziem modelowania funkcjonalności systemów rozproszonych. Ponieważ w systemach rozproszonych nie ma całkowitej pewności co do dostępności i jakości wykonania poszczególnych usług, więc jakość wykonania całego scenariusza też pozostaje niepewna. Aby zmniejszyć stopień niepewności należy najpierw ustalić jakość usług składowych, a następnie określić zależność jakości scenariusza od jakości poszczególnych...

 • Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

  Sylwester Kaczmarek ukończył studia w 1972 roku jako mgr inż. Elektroniki, a doktorat i habilitację uzyskał z technik komutacyjnych i inżynierii ruchu telekomunikacyjnego w 1981 i 1994 roku na Politechnice Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na: sieci IP QoS, sieci GMPLS, sieci SDN, komutację, ruting QoS, inżynierię ruchu telekomunikacyjnego, usługi multimedialne i jakość usług. Aktualnie jego badania skupiają...

 • Pomiar jakości usług edukacyjnych z wykorzystaniem metody Kano

  Jakość jest istotnym czynnikiem w działalności każdej organizacji, również placówek edukacyjnych. Powinna być objęta systematycznym pomiarem, mającym na celu ustalenie stopnia satysfakcji z oferowanych prduktów. Istnieje wiele metod pomiaru jakości usług. Artykuł przedstawia próbę identyfikacji cech jakości usług edukacyjnych z uwzgledneiem metody Kano. W wyniku uwzgledniono wpływ poszczególnych cech na rozmiar całkowitej satysfakcji...

 • Generatory zmian służące doskonaleniu usług medycznych

  Publikacja

  W rozdziale zaprezentowano podstawowe aspekty usług medycznych. Opisano typowe cechy usług, które odniesiono do usług medycznych, a także wyznaczono specyficzne cechy dla tego rodzaju usług. Następnie podjęto próbę zdefiniowania pojęcia jakość w usługach medycznych w nawiązaniu do potrzeb pacjenta. W rozdziale przybliżono najważniejsze z obecnie stosowanych, mechanizmów zapewnienia jakości w usługach medycznych, którymi są: Certyfikacja...

 • Wpływ jakości usług hotelarskich na satysfakcję i kształtowanie lojalności gości hotelowych

  Publikacja

  W artykule podjęto próbę wykazania wpływu jakości usług hotelarskich na kształtowanie lojalności klientów. To, jak gość hotelowy ocenia jakość usług, z których skorzystał, przekłada się na stosunek do nawiązania związku lojalnościowego z usługodawcą. Elementem, który stanowi podstawę i punkt wyjścia w procesie budowania trwałych relacji jest satysfakcja. Tylko z usatysfakcjonowanym klientem, hotel lub sieć są w stanie budować trwałe...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Budowanie relacji a wartość dla klienta na przykładzie usług hotelarskich Grupy Hotelowej Orbis

  Publikacja

  Klienci korzystający z usług świadczonych przez hotele postrzegają ich ofertę nie tylko poprzez kategorię danego obiektu i związaną z tym jakość usług oraz cenę, ale również przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń oraz relacji, które mieli okazję nawiązać z personelem hotelowym. Te oraz inne elementy składają się na wartość, jaką otrzymują. Zagadnienie to, ze szczególnym uwzględnieniem relacji, przedstawiono na podstawie badań...

 • Rola jakości i zakresu oferty usługowej oraz rozwoju produktu w przewozach promowych na Bałtyku.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pierwszej części artykułu zostały zidentyfikowane czynniki składające się na jakość usług w przewozach promowych na Bałtyku. Następnie dokonano próby oceny roli jakości usług w rozwoju armatorów promowych w Polsce. Ponadto scharakteryzowano cechy charakterystyczne cyklu życia produktu i istotę rozwoju produktu w odniesieniu do usług promowych.

 • Analiza i badania pomiarowe dokładności lokalizowania terminali ruchomych w sieciach komórkowych

  Jakość oferowanych przez operatorów sieci komórkowych usług o wartości wzbogaconej (usług dodanych) zależy od efektywności metod estymacji położenia geograficznego terminala ruchomego MS (Mobile Station). Dokładność istniejących w sieciach komórkowych metod lokalizacyjnych jest niewystarczająca, szczególnie w odniesieniu do usług związanych z wywołaniem w niebezpieczeństwie. Obecnie, do najbardziej popularnej w sieciach komórkowych...

 • O opóźnieniach, kompatybilności i dyliżansach, czyli jak działa Internet

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2021

  W artykule podano przykłady usług internetowych o bardzo niskiej jakości. Wykazano, iż ogromny wpływ na jakość realizacji usług ma ciągłe wykorzystywanie w Internecie rozwiązań sprzed kilkudziesięciu lat. Pokazano jak budowa Internetu wpływa na opóźnienia przekazywania danych, oraz jak utrzymywanie zasady kompatybilności wstecznej uniemożliwia skokową poprawę jakości.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • BADANIE JAKOŚCI USŁUG TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA NOWEJ TRASIE TRAMWAJOWEJ W DZIELNICY GDAŃSK POŁUDNIE

  Artykuł przedstawia wyniki badania jakości usług na najnowszej trasie tramwajowej w Gdańsku, przebiegającej wzdłuż Al. V.Havla w dzielnicy Gdańsk-Południe. Celem badania była ocena, w jakim stopniu realizowane są postulaty przewozowe pasażerów oraz określenie ich zachowań komunikacyjnych oraz preferencji odnośnie usług przewozowych. Badanie wykonano metodą ankiety internetowej. Na bazie ilościowej oceny postulatów przewozowych...

 • Rola marketingu w rozwoju żeglugi promowej w Polsce

  W pierwszej części artykułu przedstawiono charakterystykę usług promowych w Polsce oraz rolę i jakość tych usług w funkcjonowaniu żeglugi promowej. Druga część przedstawia rolę ustalania cen w usługach promowych oraz stosowane ceny w przedsiębiorstwach promowych w Polsce. W kolejnej części omówione są problemy jakości usług, znaczenie promocji w rozwoju żeglugi promowej oraz formy promocji stosowane przez polskie przedsiębiorstwa...

 • Hybrydowy system rekomendujący usługi do budowy scenariuszy aplikacji użytkowych

  Publikacja

  - Rok 2017

  Powstanie i wzrost znaczenia rynku usług online odegrał istotną rolę w procesie kształtowania oczekiwań klientów. Dostęp do szerokiej gamy usług oraz informacji o nich spowodował, że klienci mają problem z wyszukaniem usługi najlepiej dopasowanej do ich potrzeb. Jednym z rozwiązań tego problemu jest zastosowanie systemów, które udostępniają spersonalizowane sugestie dotyczące usług dla poszczególnych klientów. Przedstawiono istniejące...

 • Modulacja hierarchiczna - właściwości i wykorzystanie w bezprzewodowych systemach transmisji danych

  W artykule przedstawiono możliwości wprowadzenia hierarchicznej modulacji w kanałach radiowych. Hierarchiczna konstelacja zmodulowanych sygnałów, o różnym stopniu protekcji przed błędami pozwala poprawić efektywność wykorzystania kanału i wprowadzić usługi wymagające większych przepływności binarnych. Dzięki temu można poprawić jakość oferowanych usług multimedialnych bez poszerzania pasma kanału

 • Accuracy analysis of a mobile station location in the cellular networks

  Jakość usług lokalizacyjnych oferowanych w sieciach komórkowych zależy od efektywności estymacji położenia terminala ruchomego. Dokładność obecnie stosowanych metod lokalizacyjnych jest niewystarczająca, szczególnie w odniesieniu do wywołań w niebezpieczeństwie. Modyfikacja istniejących algorytmów może istotnie wpłynąć na zwiększenie dokładności lokalizowania terminala ruchomego przy jednocześnie niewielkich nakładach finansowych....

 • Przegląd modeli operatorskich w morskich portach jachtowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji w morskich portach jachtowych wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Dzięki temu zwiększył się potencjał ich infrastruktury do świadczenia jachtowych usług logistycznych oraz podwyższania logistycznego poziomu obsługi klientów. W pracy przedstawiono przegląd modeli operatorskich w morskich portach jachtowych, bazując głównie na doświadczeniach niemieckich i polskich. Szczególnie zwrócono...

 • Towards Methodology for User Experience Measurement in On-line Services

  Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem była identyfikacja czynników kształcących jakość postrzeganą wybranych usług on-line udostępnianych przez Internet oraz ocena wpływu czynników kształtujących lojalność ich użytkowników. Badania wykazały, że czynnikami najbardziej istotnymi są: ''atrakcyjna cena'', następnie ''poczucie bezpieczeństwa'' oraz ''wyczerpująca informacja'', a w dalszej kolejności ''wygoda'' korzystania z...

 • Wybrana metoda badania i oceny jakości realizacji usług VoIP.

  Publikacja

  Przedstawiono syntetyczną metodę badania i oceny jakości realizacji usługi transmisji głosu w sieci IP opracowana przez ITU-T. Metoda zwana E-model jest narzędziem wspomagającym planowanie transmisji en-to-end dla usługi telefonicznej. Parametrami wejściowymi E-modelu są informacje o terminach użytkowników oraz o elementach pośredniczących w sieci, co umożliwia oszacowanie wpływu poszczególnych składników na wynikowa jakość...

 • Wspieranie procesów windykacji przez systemy telefonii VoIP

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy oceniono możliwości budowy ekonomicznego, zautomatyzowanego systemu wspierającego procesy windykacji opartego o rozwiązania telefonii VoIP. Omówiono uwarunkowania techniczne realizacji takiego systemu, w szczególności zwrócono uwagę na odmienną jakość usług telefonii IP oferowaną przez różnych operatorów. Przedstawiono autorski system informatyczny wspierający windykację, omówiono ograniczenia jakie nałożono na system podczas...

 • Ocena możliwości wykorzystania sieci osiedlowych przez małe firmy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Obok coraz szerszej oferty operatorów telekomunikacyjnych, usługi dostępu do Internetu świadczą także telewizje kablowe oraz tzw. sieci osiedlowe (operatorzy osiedlowi). W artykule dokonano porównania oferty sieci osiedlowych z ofertą operatorów telekomunikacyjnych. Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo usług świadczonych przez sieci osiedlowe poddano analizie z punktu widzenia klienta biznesowego. Zaprezentowano też zrealizowane...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Standaryzacja procesów w inicjatywach klastrowych na przykładzie branży sanatoryjno-uzdrowiskowej

  Autorzy na przykładzie branży sanatoryjno-uzdrowiskowej omawiają kwestie związane ze standaryzacją procesów w obrębie inicjatywy klastrowej. Inicjatywy klastrowe są naturalną formą współpracy w całej branży turystycznej, gdzie o sukcesie produktu finalnego współdecyduje wiele podmiotów. Wypracowanie wspólnych standardów dla poszczególnych grup instytucji zaangażowanych w inicjatywie przełożyłoby się na wyższą jakość oferowanych...

 • CSMA/CA performance under backoff attacks: a game-theoretic context.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy zaproponowano markowowski model analityczny dostosowany do techniki Monte Carlo dla oceny proporcji rozdziału pasma sieci bezprzewodowej w obecności stacji z egoistyczną konfiguracją mechanizmu CSMA/CA. Udziały pasma poszczególnych stacji traktowane są jako wypłaty w grze niekooperacyjnej. Przedyskutowano własności takiej gry w zależności od wymagań stacji na jakość usług sieci (minimalne akceptowane udziały pasma). Zwrócono...

 • TRANSMISJA GŁOSOWYCH KOMUNIKATÓW DROGOWYCH W RADIOFONII CYFROWEJ DAB+

  Publikacja

  Proces cyfryzacji radia jest nowym rozdziałem w historii radiofonii. Wiele rekomendacji i badań naukowych wskazuje na standard DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus), który w niedalekiej przyszłości ma zastąpić analogową radiofonię FM. Ten system cyfrowy wprowadza wiele zmian, oferując przy tym lepszą jakość dźwięku oraz szereg usług dodatkowych. W pracy postanowiono zbadać minimalną wymaganą przepływność bitową potrzebną do transmisji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Systemy Telekomunikacyjne - NST - edycja 2022-2023

  Kursy Online
  • R. Weisbrodt
  • M. Narloch

  Systemy Telekomunikacyjne kurs dla studentów sem. III studiów niestacjonarnych Informatyka Wydział ETI. Celem kursu jest prezentacja studentom zasad świadczenia szeroko rozumianych usług telekomunikacyjnych i wpływania na jakość ich świadczenia.

 • Systemy Telekomunikacyjne - NST - edycja 2021-2022

  Kursy Online
  • R. Weisbrodt
  • M. Narloch

  Systemy Telekomnikacyjne kurs dla studentów sem. III studiów niestacjonarnych Informatyka Wydział ETI. Celem kursu jest prezentacja studentom zasad świadczenia szeroko rozumianych usług telekomunikacyjnych i wpływania na jakość ich świdczenia.

 • Systemy Telekomunikacyjne - NST

  Kursy Online
  • R. Weisbrodt
  • M. Narloch

  Systemy Telekomnikacyjne kurs dla studentów sem. III studiów niestacjonarnych Informatyka Wydział ETI. Celem kursu jest prezentacja studentom zasad świadczenia szeroko rozumianych usług telekomunikacyjnych i wpływania na jakość ich świdczenia.

 • Badania i analiza zjawiska propagacji wielodrogowej dla potrzeb lokalizacyjnych

  Niniejszy artykuł zawiera analizę - przeprowadzoną na podstawie badań pomiarowych - przydatności zjawiska wielodrogowości dla celów poprawy estymacji odległości pomiędzy stacją ruchomą a stacją bazową, co wpływa na jakość świadczenia usług lokalizacyjnych przez operatorów komórkowych. Opisana została analiza statystyczna wyników zgromadzonego podczas badań materiału pomiarowego. Zaprezentowane zostały wyniki tej analizy zestawione...

 • Architektoniczne hity XXI wieku - ankieta "ARCHITEKTURA - murator''

  Publikacja

  - Rok 2005

  Współczesny dworzec obsługujący pociągi dużych prędkości to nowa jakość w kształtowaniu miasta. Jest to węzeł przesiadkowy, bardziej przypominający elitarne terminale lotnicze niż dworce kolejowe dla ubogich. Nowym węzłem na mapie szybkich kolei jest Arnhem. W 1994r. przystąpiono do prac projektowych nad przebudową istniejącego dworca. Celem projektu UN Studio Van Berkel & Bos jest osiągnięcie bezpiecznych i czytelnych przestrzeni...

 • Data Plane Performance Issues Concerning MBMS in UMTS Release 6

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono funkcjonowanie mechanizmu MBMS w wersji 6 systemu UMTS. MBMS, będący następcą mechanizmu CBS funkcjonującego w sieciach 2G i 2.5G, umożliwia efektywne rozgłaszanie danych o wysokich wymaganiach na pasmo oraz jakość usług (QoS), takich jak danych multimedialnych. W artykule przedyskutowano możliwość zapewnienia odpowiedniego poziomu QoS przez MBMS oraz zaproponowano nowy, dwuetapowy scheduler w warstwie MAC-c/sh/m,...

 • Instytucja akademicka : strategia, efektywność, jakość

  Publikacja

  - Rok 2003

  W monografii podjęto próbę adaptacji do realiów wyższej uczelni nowoczesnych metod opracowanych z myślą o ocenie jakości i efektywności przedsięwzięć biznesowych. Przedstawiono m.in. model servqual zastosowany do oceny jakości usług oferowanych przez wyższą uczelnię, w tym głównie usług edukacyjnych. Przeprowadzono analizę efektywności funkcjonowania wybranej uczelni technicznej korzystając ze strategicznej karty wyników oraz benchmarkingu....

 • Metody udostępniania materiałów multimedialnych w sieciach LAN I WAN.

  Publikacja

  Wraz z rozpowszechnianiem usług szerokopasmowych zmniejsza się ograniczenie co do objętości oferowanych materiałów edukacyjnych udostępnianych w sieciach LAN i WAN. W referacie przedstawiono możliwości wzbogacenia treści edukacyjnych dzięki wykorzystaniu technik multimedialnych. Uzupełnienie materiału edukacyjnego w postaci plików audio i wideo daje zupełnie nową jakość. Opisano jak stworzyć taki materiał, jaki sprzęt jest potrzebny...

 • Telekomunikacyjna sieć rdzeniowa dla zastosowań specjalnych

  Publikacja

  W referacie opisano propozycje architektur telekomunikacyjnych sieci rdzeniowych, które charakteryzują się cechami umożliwiającymi wykorzystanie ich w zastosowaniach specjalnych, np. Straży Granicznej. Przedstawiono ogólną koncepcję sieci rdzeniowych w kontekście Sieci Następnej Generacji (Next Generation Network). Przedstawione architektury sieci IP QoS/sieci rdzeniowych takie jak DiffServ, MPLS, GMPLS, ASON/GMPLS. Zaproponowano...

 • Katedra Mostów.

  W opracowaniu przedstawiono Katedrę Mostów Politechniki Gdańskiej, zarówno w ujęciu historycznym jak i w czasie obecnym. Na osiągnięcia i słabości w działalności Katedry miały i mają wpływ jej specyficzne cechy. Katedra specjalizuje się w wąskiej dziedzinie konstrukcji budowlanych, jakimi są mosty. Mosty przejawiają w sobie najpiękniejsze i najbardziej wyrafinowane elementy sztuki budowlanej. Specjalizację mostową kończą rok rocznie...